Vad innebär detta villkor i gåvobrev om att gåvan ska utgöra enskild egendom?

2021-06-16 i Bodelning
FRÅGA |Om det står så här i ett gåvobrev vad innebär det: Den egendom som gåvan avser ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Egendomen och det som trätt i dess stället för den skrinet bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens make gör gällande vid bodelning. Gåvotagaren äger dock rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska utgöra hennes giftorättsgods. Skulle gåvotagaren ha inlett ett samboförhållande ska egendomen som gåvotagaren erhåller genom detta gåvobrev inte utgöra egendom som ska ingå i bodelning mellan gåvotagaren och dennes sambo. Egendomen ska inte heller bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens sambo gör gällande utan bodelning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att något utgör s.k. enskild egendom innebär inom juridiken något särskilt. Som utgångspunkt utgör egendom inte enskild egendom, även om bara en person är ägare till den. Om en person exempelvis äger en tavla, och sedan gifter sig, ingår tavlan automatiskt i makarnas giftorättsgods, vilket jag förklarar utförligare nedan. Om en person emellertid exempelvis får tavlan i gåva, och det i gåvobrevet anges särskilt att tavlan ska utgöra enskild egendom så sätter man de reglerna ur spel. Enskild egendom när man gift sigNär ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den enes bortgång sker en bodelning (9 kap. 1 §). Bodelningen går ut på att den egendom som makarna äger läggs samman och sedan delas på hälften mellan dem (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 §). Den egendom som någon av makarna har som utgör enskild egendom ska emellertid inte ingå när man lägger samman makarnas tillgångar, utan förblir dennes egendom utan att den andre maken har någon rätt till den (7 kap. 1 §). All makarnas egendom som inte är enskild egendom utgör deras giftorättsgods, och ska ingå i bodelningen. Värt att notera är dock att det inte påverkar makens arvsrätt. Din enskilda egendom kan alltså fortfarande ärvas vid din bortgång."Egendomen och det som trätt i dess stället för den skrinet bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens make gör gällande vid bodelning."Vid en bodelning mellan makar har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att överta bostaden eller bohaget, om det skulle bedömas som skäligt (11 kap. 8 §). Med skäligt menas ungefär rimligt. Med "det som trätt i dess ställe" avses exempelvis pengarna man erhållit vid försäljningen av den enskilda egendomen, om de hållits särskilda från andra pengar.Jag misstänker att det här i gåvobrevet skett ett skrivfel, och att det är menat att stå att egendomen och det som trätt i dess ställe inte ska bli föremål för övertaganderätt. I så fall innebär det ett förtydligande av hur make inte har sådan rätt att överta egendom vid bodelning om egendomen är enskild enligt villkor i gåvobrev eller testamente (11 kap. 8 § och 7 kap. 2 §, se punkterna 2-4). "Gåvotagaren äger dock rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska utgöra hennes giftorättsgods."Egendomen som ges i och med gåvobrevet utgör alltså enskild egendom, vilket har de följderna som angetts ovan. Här anges att gåvotagaren kan välja att göra om egendomen till giftorättsgods, så att den inte längre ska vara enskild egendom, vilket skulle innebära att egendomen ingår i en bodelning som vanligt.Enskild egendom när man är sambo Huruvida egendom är enskild kan även vara aktuellt om man blir sambo med någon. Den egendom som vid en bodelning ska delas mellan samborna är inte lika omfattande som motsvarigheten mellan gifta par (det s.k. giftorättsgodset, d.v.s. allt som inte är enskild egendom). Den egendomen som ska ingå i en bodelning mellan sambor är den s.k. samboegendomen (8 § sambolagen). Den egendom som utgör samboegendom är sambornas bostad och bohag, förutsatt att egendomen införskaffades för gemensam användning (3 §), men även sådant undantas samboegendomen och därmed bodelningen om egendomen är enskild (4 §). Med bohag avses möbler och lösa saker i hemmet, exklusive sånt som är ägnat uteslutande för den enes bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål (6 och 7 §). Det som ägdes av den ene redan innan de blev sambor omfattas alltså inte av bodelningen, eftersom det inte införskaffades för deras gemensamma användning. "Egendomen ska inte heller bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens sambo gör gällande utan bodelning."Inte bara make, utan även sambo har viss övertaganderätt. En sambo har rätt att överta den gemensamma bostaden om den innehas av den andre sambon med hyresrätt eller bostadsrätt och den inte utgör samboegendom, om denne har störst behov av bostaden och det vore skäligt (22 §). Denna regel är emellertid tvingande, och kan inte avtalas bort. Denna del i gåvobrevet blir alltså troligtvis utan verkan, om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrätt som också är sambornas gemensamma bostad. Det krävs dock mycket för att ha rätt till övertagande enligt denna regel, så detta blir oftast inte aktuellt. Hoppas innebörden av gåvobrevet känns klarare nu. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Kan vi gifta oss i både USA och Sverige?

2021-02-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare och amerikansk medborgare och jag är sambo här i usa. Nu planerar vi att gifta oss och då uppstod frågan om var. I vilket land. Om vi gifter oss här i usa, kan vi då också vigas i Sverige? Eller ska vi planera vigsel i Sverige först och sedan ha nån fin fest i usa. Vi kommer fortsätta att bo i usa.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svensk rätt skulle erkänna ert äktenskap, även om det ingicks i USAErt äktenskap kommer med största sannolikhet erkännas i Sverige även om ni ingick det i USA. Förutsättningen är att äktenskapet anses giltigt på den plats där ni ingick det (1 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förkortas IÄL). Om ni alltså gifter er i en delstat i USA, enligt den delstatens regler, är huvudregeln att ni anses gifta även ur svensk rätts synvinkel. Det finns några få undantag från den regeln. Svensk rätt vill inte erkänna äktenskap om någon av personerna var under 18 år, om äktenskapet verkar ha ingåtts under tvång, eller, om åtminstone en av personerna är svensk medborgare, någon av personerna var frånvarande vid ingåendet eller något annat hinder skulle förelegat enligt svensk rätt och (1 kap. 8 a § IÄL). Det här sistnämnda tar sikte exempelvis på hur polygama äktenskap inte erkänns i Sverige även om de var giltiga på platsen där äktenskapet ingicks, förutsatt att någon av personerna har någon koppling till Sverige, såsom medborgarskap. Något sådant hinder är antagligen inte aktuellt i ert fall, och huvudregeln att ert äktenskap erkänns i Sverige står sig.Ni kan i så fall inte också vigas i Sverige Den som vill ingå äktenskap i Sverige får inte träffas av något av de hinder som ställs upp i svensk lag (1 kap. 1 § IÄL). Den som redan är gift kan inte ingå äktenskap enligt svensk rätt (2 kap. 4 § äktenskapsbalken). Det gäller alltså även när det nya äktenskapet vore mellan samma personer. Ni kan alltså inte även vigas i Sverige, om ni redan ingått äktenskap i USA. Om det är den rättsliga statusen som äkta makar ni vill åt, är emellertid detta alltså inte ett problem: ert äktenskap kommer erkännas i Sverige ändå. Om det är det kyrkliga ni skulle sakna kan de flesta kyrkor välsigna ert äktenskap i en ceremoni som är lik en vanlig vigsel.Tvärtom, då? Principen att ett äktenskap som ingåtts utomlands erkänns om det var giltigt på den platsen där det ingicks är vedertagen, och det är mycket möjligt att samma princip gäller i USA. I så fall kan ni inte heller gifta er först i Sverige och sedan i USA, utan ni får välja ett land och sedan, som du säger, fira ingåendet ändå i det andra landet.Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om ni har någon ny fundering!Med vänlig hälsning,

Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

2021-04-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är svensk medborgare, bosatt i Nederländerna och sedan kort gift med en nederländsk medborgare för en nederländsk myndighet.Bör/måste jag registrera giftemålet i Sverige?Vilka följder har det att registrera giftemålet i Sverige (är det så att svensk lag (giftorätten) skulle gälla?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avseende registrering av äktenskapetÄktenskap som ingåtts i ett annat land erkänns som huvudregel i Sverige om det var giltigt på den platsen där äktenskapet ingicks (7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap). För att er status som gifta ska registreras i folkbokföringen behöver Skatteverket informeras (se Skatteverkets hemsida). Det kan ni göra själva om ni vill, men även exempelvis en utländsk myndighet kan komma att meddela Skatteverket avseende ert äktenskap. Skulle svensk lag gälla? I de EU-regler Sverige anslutit sig till finns regler om vilket lands lag som ska gälla på de förmögenhetsrättsliga aspekterna av ett äktenskap (förordningen om fördjupat samarbete om makars förmögenhetsförhållanden). Ni kan till exempel välja vilket lands lag ni vill ska gälla, förutsatt att någon av er var medborgare i det landet eller hade hemvist där (artikel 22). Om ni inte på detta sätt avtalar om vilket lands lag som ska gälla så gäller enligt EU:s förordning i första hand lagen i det land där ni hade er första gemensamma hemvist efter bröllopet (artikel 26). Detta gäller således om ni inte avtalar om saken och ni båda bor i Nederländerna. Om ni emellertid inte bott tillsammans på detta sätt gäller istället lagen i det land där ni båda var medborgare vid tidpunkten när ni gifte er. Om ni inte hade gemensamt medborgarskap gäller istället lagen i det land ni gemensamt har närmast anknytning till vid tidpunkten när ni gifte er. Ni kan alltså välja att svensk lag, inklusive giftorätten, ska gälla avseende ert äktenskap, eller välja annan stats lag om det tvärtom är något ni vill undvika. Om ni inte aktivt gör ett val lär det vara nederländsk lag som gäller. De länder som anslutit sig till EU:s förordning skulle godta den lagen som pekas ut enligt förordningen såsom beskrivits ovan. Andra följder av att räknas som giftaFörutom de förmögenhetsrättsliga aspekterna så påverkas en del annat av huruvida man är gift eller inte. Ett par exempel i svensk rätt är hur make men inte sambo har arvsrätt (3 kap. 1 § ärvdabalken), och hur det råder en faderskapspresumtion när en man och en kvinna är gifta och får barn (1 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att mannen modern är gift med antas vara barnets far, medan mannen skulle behöva ansöka om att fastställa faderskapet om paret inte var gifta med varandra. Emellertid skulle dessa svenska regler inte heller nödvändigtvis börja gälla för er. För exempelvis arv finns en annan EU-förordning vars regler avgör vilket lands lag ska gälla, vilket beror på saker som vad ni valt för lag ska gälla, var ni bor eller var ni har anknytning (arvsförordningen, 3 kap.). Förenklat kan man säga att svenska regler troligen inte skulle gälla för frågor kring ert äktenskap om ni inte har nära anknytning till just Sverige till exempel genom att bo här, eller om ni specifikt väljer det. Om ni har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga! Med vänlig hälsning,