Får personal ge minderåriga cigaretter?

2021-07-22 i Barnrätt
FRÅGA |Om ett boende för ungdomar "LSS" köper och ger ungdomar under 18 år cigaretter är detta lagligt.Om föräldrarna gett sitt medgivande har då boendet laglig rätt att förse ungdomen med cigaretter som är under 18 år.MvhMA
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om det är lagligt för personal på boendet att förse ungdomar under 18 år med cigaretter används lag om tobak och liknande produkter och föräldrabalken (FB). Tobaksvaror, som cigaretter, får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år (Lag om tobak och liknande produkter 5 kap. 18 §). Denna lag riktar sig endast mot näringsverksamheter och det är alltså för dem som det är olagligt att sälja cigaretter till någon under 18 år. Det finns inget motsvarande förbud gällande privatpersoner och därmed kan tex inte personer som jobbar inom LSS få straffrättsliga påföljder för att de köper cigaretter till minderåriga. Men, om detta utgivande av cigaretter sker på ett kontinuerligt sätt och i syfte att tjäna pengar, så är detta inte lagligt eftersom det då ses som en näringsverksamhet. Det är alltså inte förbjudet för minderåriga att röka, bara för näringsverksamheter att sälja till dem. Vårdnadshavaren har dock rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Vårdnadshavaren kan alltså i vissa fall bestämma att den minderåriga inte får röka. En del av barnets bästa är att ha vårdnadshavare som får fatta beslut om barnets personliga angelägenheter, när barnet inte uppnått den mognad som krävs för att själv kunna göra det. Bestämmelsen är till för att skydda barnets rätt till omvårdnad och omsorg, vilket användandet av tobak kan anses falla inom. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan en person bli god man för sin flickvän?

2021-06-18 i God man
FRÅGA |HEJ JAG HAR EN FRÅGA jAG UNDRAR OM JAG KAN BLI GOD MAN TILL MIN FLICKVÄN HON VART CENIL ELLERV DET ÄR PARKINSONS SJUKDOM .Det är LÄKAR UTLÅTANDE OCH HON HAR INGA SLÄCKTINGAR KVAR I LIVET .vI ÄR SÄRBOS . vi har varit det i 21 år . Vad tror du om det
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan bli gode man till din flickvän används föräldrabalken (FB). Kan du som partner bli god man?En god man kan tilldelas en person som på grund av sjukdom (som senilitet eller parkinsons) behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Det är tingsrätten som beslutar om detta. För att förordnas godmanskap krävs samtycke från din flickvän, om inte hennes sjukdomstillstånd förhindrar att hon kan uttrycka vad hon tycker om det (FB 11 kap. 4 §). När godmanskap förordnas ska tingsrätten samtidigt förordna en person som ska vara god man. Så nu ska jag förklara lite kring vad som krävs för att du ska kunna förordnas som god man för din flickvän. Det ställs i lagen upp olika krav på personen som ska vara god man. Personen ska vara rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person (FB 11 kap. 12 §). För att ta reda på om du är detta görs en lämplighetsprövning hos överförmyndarförvaltningen. Överförmyndaren ska göra efterforskning av gode mannens lämplighet genom att tex ställa frågor till den som ev ska bli gode man och ställa frågor till huvudmannen (alltså din flickvän i detta fall) och inhämta underlag på annat sätt. Genom detta ska man säkerställa att den som utses är kompetent att klara av uppdraget. Om du inte tidigare har haft något uppdrag som ställföreträdare gör de en mer omfattande utredning och de kollar tex om du förekommer i belastningsregister eller kronofogdens register. Om din flickvän föreslår dig som gode man ska du förordnas om det visar sig att du är lämplig för uppdraget och du vill åta dig det (FB 11 kap. 12 §). Detta innebär att den enskilde har getts möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Dock ska lämplighetsbedömningen ske ändå. Hur ska du gå tillväga för att ansöka till god man för din flickvän?För att få god man skickar ni in ansökan till tingsrätten. Ansökan får göras av den som ansökan gäller (alltså din flickvän), dennes närmaste släktingar eller sambo, maka eller make. Eftersom ni är särbos är du formellt inte behörig att ansöka om god man för henne. Du kan dock anmäla behov av god man till överförmyndaren. Då ska anmälan skickas till överförmyndarnämnden i den kommun där din flickvän är folkbokförd. Alltså kan antingen din flickvän själv ansöka om god man genom att skicka in ansökan till tingsrätten, eller så kan du anmäla behov av god man genom att skicka in anmälan till överförmyndarnämnden. Hoppas du fick svar på din fråga och jag önskar er båda lycka till! Med vänliga hälsningar,