Kan den ena maken skänka bort makarnas lägenhet utan den andre makens samtycke?

2021-10-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan en make utan hustruns medgivande skänka bort deras lägenhet. Inbördes testamente finns
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om den ena maken utan den andre makens samtycke kan skänka bort deras (makarnas) lägenhet. Frågor om makars egendom regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). En make får inte utan den andre makens samtycke avhända sig makarnas gemensamma bostadUtgångspunkten i svensk äktenskapsrätt är att en make inte utan den andra makens samtycke får avhända sig egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Med avhändelse förstås i första hand försäljning, byte och gåva (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Detta innebär alltså att den ena maken inte utan den andre makens samtycke kan skänka bort deras (makarnas) lägenhet, om lägenheten utgör makarnas gemensamma bostad. Vad utgör makarnas gemensamma bostad?Av din fråga framgår inte om lägenheten är en bostadsrätt eller en hyresrätt, men som makarnas gemensamma bostad räknas (bland annat) byggnad och del av byggnad som makarna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt. Det avgörande är alltså inte vem av makarna som har köpt bostaden, utan i stället om bostaden verkligen är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § första stycket tredje punkten ÄktB). Egendom som enbart används för fritidsändamål utgör därför aldrig makarnas gemensamma bostad (7 kap. 4 § tredje stycket ÄktB).SlutsatsSlutsatsen är därför att lägenheter som utgör makarnas gemensamma bostad – såväl hyresrätter som bostadsrätter – i regel inte får skänkas bort av den ena maken utan den andre makens samtycke. Dessvärre är det inte möjligt att här svara på om just den lägenhet du åsyftar utgör makarnas gemensamma bostad eller inte, men med makarnas gemensamma bostad förstås i vart fall en bostad som är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Undantag från det nyss sagda Det finns dock ett mycket viktigt undantag från huvudregeln om att den ena maken inte utan den andra makens samtycke får avhända sig den gemensamma bostaden. Detta är om den gemensamma bostaden utgör ägarmakens enskilda egendom på grund av föreskrift vid gåva eller i testamente (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Med enskild egendom avses den egendom som inte är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och om den gemensamma lägenheten är sådan (enskild) egendom kan den ena maken alltså skänka bort den (lägenheten) utan den andra makens samtycke.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

När upphör ett samboförhållande?

2021-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När avslutas ett sambo förhållande är det när man flyttar ut eller när man enats om att man ska dela på sig?Jag betalar fortfarande hyra ca 5 månader efter att jag flyttade ut från huset.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett samboförhållande upphör. Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.Vad avses med sambor och när upphör ett samboförhållande? Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL). I SamboL anges framförallt tre tillfällen när ett samboförhållande upphör: 1. när samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. när samborna flyttar isär eller3. när någon av samborna avlider (2 § första stycket SamboL).Ett samboförhållande upphör även när en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § SamboL, när en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § SamboL eller när en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 § SamboL (2 § andra stycket SamboL).När anses samborna ha flyttat isär? Precis som du nämner upphör alltså ett samboförhållande när parterna flyttar isär. Det kan dock vara svårt att avgöra när samborna har flyttat isär. I normalfallet bör samborna anses ha flyttat isär när någon av dem bosätter sig på annat håll, även om den nya bostaden inte kan betraktas som permanent. Kort om bodelningNär ett samboförhållande upphör på grund av att samborna flyttar isär, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § första stycket SamboL). Notera dock att begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket SamboL).Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att ett samboförhållande upphör när (1) samborna eller någon av dem ingår äktenskap, när (2) samborna flyttar isär eller när (3) någon av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även när (4) en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, när (5) en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden eller när (6) en sambo väcker talan om övertagande av bostad.Eftersom du har flyttat ut från huset har samboförhållandet alltså upphört och du kan därför framställa begäran om bodelning. Genom bodelning fördelas sambornas samboegendom. Om du vill läsa mer om vad som är sambornas samboegendom kan du göra det här.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en bostad vara sambornas gemensamma även om jag har betalat för den själv?

2021-07-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga. Jag är sambo sedan en tid tillbaka. Jag köpte lägenheten innan vi flyttade i hop. Vid ev separation kan då den man är sambo med kräva hälften, då det är jag som är ägare till 100%. Jag har nu köpt en ny lägenhet då jag vill flytta ner mot marken o få lite trädgård. Jag har själv köpt lägenheten och står som ägare till 100%. Min sambo kommer att följa med till det boendet. Räknas då det som att vi köpt gemensamt trots att jag har betalat hela lägenheten. Kan det bli så att vid en ev separation kan sambon kräva hälften av bostaden? Behöver vi skriva samboavtal.Hur skriver man sådant ? Skall dessa papper i så fall registreras hos Skatteverket eller det är bara handlingar som vi skall förvara hemma?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du innehar två bostadsrätter och undrar om:1. din sambo har rätt att kräva hälften av bostäderna vid en eventuell separation2. ni behöver skriva ett samboavtal och i så fall hur ni skriver ett sådant 3. samboavtal behöver registreras hos Skatteverket.Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.Vad utgör sambornas gemensamma bostad?Vid en eventuell separation ska samborna som utgångspunkt dela lika på samboegendomen (8 § SamboL, 14 § SamboL). Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad förstås bl.a. en bostadsrätt som någon av samborna innehar (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som äger bostaden. Även om du har betalat för bostaden, ses den som er gemensamma, om: - den har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL)- den är avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket tredje punkten SamboL).När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?Bostaden anses vara förvärvad för gemensam användning om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Vanligtvis anses därför inte en bostad vara förvärvad för gemensam användning om den förvärvades innan samborna träffades. Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att lägenheten som du köpte innan du och din sambo flyttade ihop inte kommer att ingå i bodelningen vid en eventuell separation, eftersom den inte har förvärvats för gemensam användning. Däremot kommer lägenheten som du nyss köpte att ingå i bodelningen vid en eventuell separation, om avsikten vid förvärvet var att den skulle användas gemensamt. Ni kan upprätta ett samboavtalFör att vara säker på att egendomen inte ska utgöra samboegendom och inte heller delas lika vid en eventuell separation kan du och din sambo upprätta ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL). Det behöver dock inte registreras hos Skatteverket och kan mycket riktigt förvaras hemma. Om ni behöver hjälp att upprätta ett samboavtal där allt går rätt till juridiskt kan ni göra det här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kommer bostaden som jag äger sedan tidigare ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?

2021-09-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Funderar lite kring samboavtal. Hur fungerar det om jag äger en bostad och ska flytta ihop med en person? Om jag hyr ut min bef. bostad till någon annan och väljer att flytta in hos min partner - kan min befientliga bostad bli påverkad utav detta? Alltså kan min bostad bli påverkad av sambolagen även fast vi inte bor i den? Och om vi skulle vilja ha ett samboavtal, hur får man lättast tag på ett som är giltligt? Vi vill behålla våra egna egendomar ifall vi skulle separera.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår inte vilken typ av bostad det rör sig om. Jag tolkar dock din fråga som att du sedan tidigare innehar en bostadsrätt och undrar om: 1. den kommer ingå i sambodelningen vid en eventuell separation, 2. ni behöver skriva ett samboavtal och i så fall hur ni skriver ett sådant.Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.Vad utgör sambornas gemensamma bostad? Vid en eventuell separation ska samborna som utgångspunkt dela lika på samboegendomen (8 § SamboL, 14 § SamboL). Samboegendomen utgörs av (1) sambornas gemensamma bostad och (2) sambornas gemensamma bohag (3 § SamboL). Med sambornas gemensamma bostad förstås bl.a. en bostadsrätt som någon av samborna innehar (5 § första stycket tredje punkten SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som äger bostaden, utan om: - bostaden har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL),- bostaden är avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket tredje punkten SamboL).När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?En bostad anses vara förvärvad för gemensam användning om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Utgångspunkten är därför att en bostad som har förvärvats av den ena sambon innan samborna träffades inte är förvärvad för gemensam användning.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att den bostad som du innehar sedan tidigare inte kommer att ingå i sambobodelningen vid en eventuell separation, eftersom den inte har förvärvats för gemensam användning eller är avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.Ni kan upprätta ett samboavtalFör att vara helt säker på att egendomen inte ska utgöra samboegendom och inte heller delas lika vid en eventuell separation kan du och din sambo dock upprätta ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). För att ett samboavtal ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL). Om ni behöver hjälp att upprätta ett samboavtal där allt går rätt till juridiskt kan ni göra det här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?

2021-08-15 i God man
FRÅGA |Gällande dold äganderätt på en bil. Jag och min fd sambo köpte en bil för att nyttja gemensamt. Jag betalade handpenningen, jag står som ensam låntagare, samt ägare på bilen.Han har inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Lånet står på mig. Men det betalas oftast från ett gemensamt bankkonto. Kan han då säga att han bidragit ekonomiskt då bara för att det betalas från ett konto som han har tillgång till?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din före detta sambo har dold samäganderätt i den aktuella bilen. Principen om dold samäganderätt har utvecklats genom avgöranden från framförallt Högsta domstolen (Se exempelvis NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och regleras alltså inte i någon specifik lag. Om dold samäganderätt anses föreligga äger dock lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämpning.Kort om dold samäganderättPrincipen om dold samäganderätt innebär att samborna äger den ifrågavarande egendomen gemensamt, även om enbart den ena sambon har ombesörjt förvärvet av den. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att samborna varit överens om att de båda ska vara ägare till egendomen. Denna överenskommelse behöver emellertid inte vara uttrycklig. I stället presumeras samäganderätt föreligga, om:1. egendomen har köpts i den ena sambons namn, men för (båda) sambornas gemensamma användning,2. den andra sambon har bidragit ekonomisk till förvärvet av egendomen.Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din före detta sambo antas ha dold samäganderätt i den aktuella bilen om (1) egendomen har köpts i ditt namn, men för er bådas gemensamma användning och om (2) din före detta sambo har bidragit ekonomisk till förvärvet av bilen. Av din fråga framgår att du och din före detta sambo köpte bilen för att nyttja gemensamt, men att han inte har bidragit ekonomiskt till förvärvet av den. Detta innebär att dold samäganderätt inte bör kunna antas föreligga i ert fall. Vi på Lawline kan hjälpa dig! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,