Vem äger fastigheten?

2022-01-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vem äger fastigheten?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.På Lantmäteriets hemsida kan du logga in och se vem som äger vilken fastighet.https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/vem-ager-fastigheten/Med vänlig hälsning

På hur lång tid får man skriva avtal om tomträtt?

2021-12-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har ett avtal skrivet på 50 år med "rätt till tomtmark". För området finns en byggnadsplan.Får man skriva avtal på så lång tid?M v h Lena Mattsson
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Vid upplåtelse av tomträtt ställs genom 13 kap. 3 § jordabalken krav på viss form. Upplåtelsen ska vara skriftlig och i handlingen ska uttryckligen anges att upplåtelsen avser tomträtt. Skriftlighetskravet gäller även ändringar och tillägg. Tidigare krävdes också bevittning, men så är inte längre fallet.I upplåtelsehandlingen ska vidare, enligt 13 kap. 4 § 1 st. anges ändamålet med upplåtelsen, avgälden, närmare föreskrifter rörande fastighetens användning och bebyggelse samt de bestämmelser i övrigt som skall gälla i fråga om tomträtten. Någon bortre gräns för hur lång tid ett sådant avtal får gälla finns dock inte, det är fullt möjligt att skriva avtal på 50 år.Med vänlig hälsning!

Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! jag undrar om det är möjligt att få ett kontrakt/anaöka om hyreslägenhet fast man har en prick i registret.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Hyresrätten regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreskontraktet är ett avtal om nyttjanderätt till hus mot ersättning, och har inte några specifika formkrav. Reglerna i hyreslagen är vidare tvingande till hyresgästens fördel. Hyreslagen har inte någon bestämmelse som uttryckligen förbjuder en person som är föremål för registrering i belastningsregistret att ansöka om eller erhålla hyreskontrakt.Det är dock frivilligt att ingå ett hyresavtal, både för hyresvärden och den tilltänkta hyresgästen. Det innebär att vissa hyresvärdar har specifika krav för upplåtelse. Som huvudregel är det endast den som är föremål för registrering som har rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret, se 9 § lagen om belastningsregister. Det finns ingen sådan möjlighet för privata hyresvärdar att begära.Du som enskild har rätt att ansöka och erhålla hyreskontrakt trots prick i registret. Hyresvärden kan inte begära ut en kopia av ditt belastningsregister.Med vänlig hälsning!

Anses utvandring från Sverige och därmed vilande näringsverksamhet sådana synnerliga skäl som krävs enligt 12 kap. 36 § Jordabalken?

2021-08-02 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, min sambo har nyligen tagit över en lokal och skrivit på kontrakt på 3 år med hyresvärden. Nu behöver han lägga sitt företag vilande och utvandra från Sverige i något år eller mer. Frågan är har han rätt att överlåta kontraktet till någon annan? Anses detta som synnerliga skäl eller inte?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om överlåtelse av hyresrätten återfinns i 12 kap. 32 - 38 §§ JB. Din sambo har skrivit hyreskontrakt på en lokal över tre år med hyresvärden.12 kap. 32 § JB stadgar att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Dock får överlåtelse ske om vägran till samtycket inte är av skälig anledning, eller om något svar från hyresvärden inte lämnas inom tre veckor. Det finns vidare i 12 kap. 34 - 37 §§ JB situationer då något samtycke inte krävs för överlåtelse av hyresrätten. I ert fall hyr din sambo en lokal för sin näringsverksamhet, som de närmast kommande åren skall ligga vilande. Är den situationen sådan att överlåtelse kan ske, enligt 12 kap. 34 - 37 §§ JB, trots att samtycke inte föreligger från hyresvärden?12 kap. 36 § JB stadgar att den som använder en hyresrätt på så sätt som din sambo enligt ovan gjort, får överlåta hyresrätten även utan samtycke från hyresvärden, endast om Hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd med uppgift att medla i hyrestvister. Tillstånd ska lämnas ifall hyresvärden inte har skälig anledning att motsätta sig en sådan överlåtelse. I din sambos fall har dock hyreskontraktet nyligen skrivits på vad det verkar. I sådana fall krävs synnerliga skäl för att ett sådant tillstånd ska lämnas från hyresnämnden.Din sambo krävs på synnerliga skäl för att tillstånd från Hyresnämnden för överlåtelsen av hyreskontraktet skall ges, och förklaras gällande utan hyresvärdens samtycke. Vad innebär synnerliga skäl i din sambos fall? Hyresnämnden lämnar inte generella svar på när rätten till överlåtelse utan samtycke finns. Synnerliga skäl innebär i ovan stadgat fall att näringsidkaren på grund av sjukdom, dödsfall eller annan sådan särskild händelse inte längre kan bedriva näringsverksamheten.Sammanfattningsvis innebär ovan redogörelse att din sambo förmodligen inte anses ha sådana synnerliga skäl som krävs för ett sådant tillstånd från Hyresnämnden ska gå igenom utan samtycke från hyresvärden.Med vänlig hälsning!

Vad händer med en hyresgästs hyresrätt och betalning av hyra vid händelse av frihetsberövande?

2022-01-03 i Hyresrätt
FRÅGA |Vad händer med min sons lägenhet och hyra när han sitter i fängelse?Kan han söka hjälp till hyran??
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyreskontrakt regleras i 12 kap. JB. Det finns inte någon specifik regel som stadgar att en hyresrätt får sägas upp ifall hyresgästen blir frihetsberövad. Det som avgör ifall hyresrätten får sägas upp i förtid är huruvida betalning av hyran inkommer i rätt tid. Normalt får den som är frihetsberövad inte någon extern hjälp med betalning av exempelvis hyra eller andra räkningar. Den frihetsberövade måste betala ur egen ficka.Socialtjänsten kan i vissa fall bistå med hjälp i betalningssituationer. Kontakta i sådana fall socialtjänsten i er kommun.https://www.kriminalvarden.se/lattlast/for-dig-som-domts-till-fangelse/pengar-och-ekonomi/Med vänlig hälsning!

När är min uppsägning av lägenhet via e-post gällande?

2021-12-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag bor i en studentlägenhet men ska flytta ut den 1/2. I enlighet med mitt kontrakt mejlade jag formuläret med min uppsägning tre månader innan utflyttningsdatumet (den 25/10). Men jag fick idag reda på att den inte har gått igenom då formuläret inte skickades med posten. När jag granskade mitt hyreskontrakt så specificerades inte den delen utan det står enbart att uppsägningen ska ske skriftligt. Rent lagligen har väl jag gjort min del? Är det inte då hyresvärdens ansvar att ta emot uppsägningen?Tacksam för svar!
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Kan hyresvärden kräva att uppsägning sker på ett specifikt sätt? 12 kap. Jordabalken blir tillämplig i ditt fall.Enligt 12 kap. 8 § JB skall en uppsägning göras skriftligt. Enligt tredje stycket i samma paragraf ska skriftliga uppsägningar delges den som sökes, din hyresvärd i det här fallet. Det är tillåtet att delge din hyresvärd uppsägningen via mail, som du har gjort, dock endast under förutsättning att hyresvärden konfirmerar att denne tagit emot mailet med uppsägningen.Får du ingen konfirmation på ditt mail är det ditt ansvar att skicka uppsägningen via rekommenderat brev. Det är hyresvärdens rätt att kräva uppsägning via rekommenderat brev, ifall denne inte konfirmerat att uppsägning skett via mail.En uppsägning via rekommenderat brev anses fullgjord dagen du skickar brevet.Med vänlig hälsning!

Vad innebär "det köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet" i 4 kap. 19 § JB mening?

2021-08-04 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite kring 4 kap. 19 § jordabalken. Där framkommer det :19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.Där står det med "fog kunna förutsätta VID köpet". Vad händer om man efter köpet tycker att det avviker. Vilka regler och lagar är gällande då?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att du som köpare ska ha kunnat förutsätta felet vid köpet innebär att felet i sig ska ha funnits vid köpet. Åtminstone i sin linda eller vara påbörjat, så kallat "in nuce". Uppstår följdskador av felet omfattas dessa inte ifall de inte fanns vid köpet.Om du upptäcker ett fel efter köpet, har du rätt att få avdrag eller häva köpet om felet är väsentligt, detta under förutsättning att felet fanns vid köpet åtminstone in nuce. Upptäcker du ett fel efter köpet som inte fanns vid köpet har du som köpare inte rätt att vidta några rättsliga åtgärder, såvida du inte kan hävda skadeståndsgrundande ersättning.Med vänlig hälsning!

När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA |§2 Hyrestid fr.o.m. 2020-11-01 och tillsvidare.Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 2 månader från uppsägningen. Hyresgäst och hyresvärd kan ingå överenskommelse om kortare uppsägningstid.Om jag sade upp avtalet 15 juni när blir sista månads betalning?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning från hyresavtal gäller med uppsägningstid. Hyresavtalet ovan har en uppsägningstid om två månader. Det innebär att om du säger upp avtalet den 15 juni är uppsägningstiden två månader från och med månaden juni.Du kommer således behöva betala hyra för juli och augusti i det här fallet, då hyran för juli månad ännu inte har förfallit.Med vänlig hälsning!