När är fastighetsköpet avslutat?

2021-03-30 i Köpavtal
FRÅGA |När räknas, enligt juridiska termer, en husförsäljning vara genomförd?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Tillämpliga regler gällande fastighetsköp och dess försäljning finner du i Jordabalkens fjärde kapitel. Enkelt besvarat, brukar man räkna med att bostadsaffären är avslutad då både säljare och köpare har skrivit under köpekontraktet (Jordabalken, JB 4 kap. 1 §). Avtalet vid ett fastighetsköp ställer upp vissa krav på formalia. Exempelvis, måste kontraktet alltid vara skriftligt, undertecknat av båda parter, bevittnat, samt innehålla viss relevant information. Köpehandlingen bör innehålla information om köpeskillingen samt en överlåtelseförklaring. Det är vanligt att dubbla köpehandlingar används vid fastighetsköp, ett köpekontrakt samt ett köpebrev, men detta är inget krav. Köpebrevet till skillnad från köpekontraktet, ses som ett kvitto på betalningen av fastigheten, och används som underlag då man ansöker om lagfart (JB 4 kap. 3 §). Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Regelverk angående snöskottning

2020-11-07 i Fastighet
FRÅGA |Hej,Jag tror att det finns många fler än jag som undrar om det finns det stöd i något regelverk om vad som gäller vid snöskottning. Har ni svar på följande frågor?Kan en medborgare/fastighetsägare kräva att kommunen tar bort plogvallar som regelbundet plogas in på dennes garageuppfart? Dvs snövallar som plogas in på medborgarens/fastighetsägarens mark/tomt. Var får en medborgare/fastighetsägare lägga snö som ligger framför dennes garageuppfart men på kommunens mark? Dvs snövallar som plogas upp men som inte trycks in på dennes mark/tomt. Medborgaren/fastighetsägaren behöver ta bort snövallen för att kunna köra ut sin bil.Snö som snöar på en medborgares/fastighetsägares garageuppfart på dennes mark/tomt bör läggas på dennes egna mark/tomt. Stämmer det?Kan en person kräva av sin granne att inte lägga snö på trottoaren framför personens fastighet/villa? Dvs snö som kommer från grannens plogvall på grannens garageuppfart.Tack på förhand!
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Regelverk angående snöskottningSvaret på din fråga är väldigt beroende på i vilken kommun du befinner dig i. Olika kommuner har olika regler och föreskrifter om snöskottning och plogning. Kommunerna lägger även olika mycket ansvar på fastighetsägarna gällande denna fråga. En rekommendation är därmed att du även vänder dig till din kommun, för att få ett mer specifikt svar angående vad som gäller där (din kommuns webbplats). Något som alltid gäller däremot, nationellt i hela landet, är att fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte ramlar ner från taket och skadar personer eller egendom. Om man som fastighetsägare inte bevakar detta så kan man bli straffrättsligt samt skadeståndsrättsligt ansvarig (Ordningslagen 3 kap. 3 §). Det är därmed viktigt att hålla koll på denna regel som fastighetsägare, så att man inte är ansvarig för någon annans skada som går förbi ens fastighet. I majoriteten av kommunerna är det fastighetsägaren som har mest ansvar. Således, att fastighetsägaren själv ska stå för snöröjning samt halkbekämpa gångbanor utmed tomtgränserna. Det råder delade åsikter om att fastighetsägarna ska stå för snöröjningen, eftersom det kanske inte alltid blir så noga samt att alla boende kanske inte fysiskt kan skotta ordentligt. Men oftast så innehar en fastighetsägare stort ansvar för sin tomt och runt tomten, man ska som fastighetsägare se till att hålla rent. I övriga kommuner genomförs en form av plogning på vägarna, att snön från vägarna plogas upp på gångbanorna och därefter blir kvar där. I övrigt finns det inga regler som reglerar dina frågor angående grannarnas beteende, detta är något som man får lösa tillsammans och kommunicera om. Alla fastighetsägare har i sådana fall ett ansvar som bör fullföljas. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Skyldigheter att klippa ner häck vid korsning

2020-06-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |HejVilka skyldigheter i lagen har man på att klippa ner en häck om man bor i en korsning?Jag har läst att den ska vara 80cm hög 10m åt båda hållen, men är det ett krav i lagen eller ett önskemål från kommunerna?Vad kan man bli skyldig för om man inte följer rekommendationerna?
Emma Gurander |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga rör främst Plan och bygglagen (PBL). Som fastighetsägare har man en skyldighet att hålla sin tomt i vårdat skick samt att se till att den sköts så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer (PBL 8 kap. 15 §). Sikten är något som är av vikt för alla trafikanter. Det råder dock lite olika rekommendationer från olika kommuner, så gällande de specifika måtten ska man vända sig till sin egna kommun. För många av kommunerna gäller det dock att fastighetsägarna som har en hörntomt (befinner sig i en korsning), ska se till att växter och buskage inte är högre än 80 cm över gatans nivå. Detta får sedan sträcka sig 10 meter åt vardera håll. Om det uppstår olägenheter i trafiken för att man inte har klippt ner sin häck ordentligt så kan det leda till att kommunen förelägger fastighetsägaren att klippa ner växtligheten kombinerat med eventuellt vite. Däremot, om en olycka uppstår på grund av att du inte har klippt din häck så kan det leda till att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig (PBL 8 kap. 15 §). Jag rekommenderar således att du klipper ner din häck till rekommenderad standard. Det är krav i lag att fastighetsägare ska hålla sin tomt i skick, så att tomten inte orsakar olyckor eller liknande på grund av exempelvis dålig sikt. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Kan Brf begära ut belastningsregister av köparen?

2021-02-05 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan en styrelse i en brf begära att en köpare av bostadsrätt visar upp utdrag ur belastningsregistret som ska ligga till grund för ett beviljat medlemskap?Om köparen i fråga inte visar upp det skulle det kunna resultera i att föreningen inte godkänner medlemskapet?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Vid överlåtelse av en bostadsrätt är ett av kraven att köparen godkänns av bostadsrättsföreningen, och således får bli medlem i föreningen. Det är ovanligt att medlemsskap nekas. Det är främst föreningens egna stadgar som styr på vilka grunder de kan neka medlemsskap. Ett krav kan till exempel vara att föreningen vill att köparen ska ha för avsikt att permanent bosätta sig i bostaden. I samband med detta är det viktigt att köpren har god ekonomi, och har förmåga att månadsvis betala bostadsavgiften. Föreningen har ganska få möjligheter att neka medlemsskap på, förutom på dessa ovan giltiga grunder. Det är exempelvis olagligt att neka medlemsskap på diskriminerande grunder. Att föreningar vill få ett utdrag av köparens belastningsregister innan de beviljar medlemsskap förekommer i vissa fall. Ofta vill föreningar göra detta för att försäkra de boende om att det är säkert och tryggt att bo där. En förening kan inte på eget intiativ få ut belastningsregister av köparen från polisen, utan det är köparen som själv måste begära ett utdrag av sitt register och sedan ge det till föreningen. Det är inte olagligt att be köparen om utdrag ur belastningsregistret. Men köparen kan såklart neka denna begäran. Det finns möjlighet att väga in personliga kvalifikationer och sökandes bakgrund vid bedömningen för medlemsskap, men det har visat sig vara svårt att neka medlemsskap på denna grund. Praxis har visat att föreningar ska vara försiktiga med att avslå medlemsskap på grund av köparens bakgrund och eventuella brottsliga förflutna. Det är således många föreningar som inte stödjer idén om att begära utdrag ur belastningsregister. Om en förening nekar medlemsskap på grund av sökandes brottsliga bakgrund som visar sig i belastningsregistret, så kan köparen ta tvisten till hyresnämnden (Bostadsrättslagen 2 kap. 10 §). Å andra sidan kan föreningen således neka köparen och hoppas att denne inte för saken visare i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Medlemsskap i BRF

2020-10-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |För att bli medlem i brf krävs det då att man bosätter sig i föreningen?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Medlemsskap i BRFSom medlem i en bostadsrättsförening, så äger du en andel av en föreningen. Du äger inte den fysiska bostaden, utan rätten att bo i den under en obegränsad tid. En förutsättning för att kunna bli ägare i en bostadsrättsförening är att man blir medlem i föreningen. Föreningens styrelse måste därmed godkänna medlemsskapet. Föreningen måste godkänna köparna till lägenheten innan överlåtelsen går igenom. Som köpare ansöker man om medlemsskap innan man skriver på köpekontraktet till lägenheten. En bostadsrättsförening kan generellt endast neka en medlemsansökan på ekonomiska grunder. Men det kan även stå specifika regler i föreningens stadgar. Vid en inkommen medlemsansökan så tar föreningen ut en kreditupplysning på de eller dem som ansöker. En god ekonomi, så att man klarar av att betala sina bostadsavgifter, är oftast det enda som krävs för att man ska få bli godkänd i sin bostadsrättsförening. Det brukar inte vara något krav på att man måste vara boende i huset för att bli medlem. Det finns medlemmar och ägare som enbart hjälpt till med betalningen av lägenheten, utan att de är boende där. Men hör gärna av dig till din bostadsrättsförening för att fråga mer specifikt hur dem hanterar saken. Men jag ser inte att det borde vara något problem. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,