Behöver man betala hyra om man säger upp hyresavtal innan tillträde?

2021-09-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har sagt upp ett hyresavtal (i rekommenderat brev) före det börjar gälla. Ska jag ändå behöva betala hyra?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har någon uppsägningstid på hyresavtalet trots att det inte börjat gälla ännu. Svaret hittar vi i 12 kap. jordabalken (JB) och lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Tillämplig lagJag känner inte till dina omständigheter och kan inte bedöma huruvida 12 kap. JB eller privatuthyrningslagen är tillämplig. 12 kap. JB är tillämplig på avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning (12 kap. 1 § JB). Privatuthyrningslagen gäller på hyresavtal som avses i 12 kap. JB men bara om någon utanför näringsverksamhet upplåter bostadslägenhet för annat än fritidsändamål och inte heller på upplåtelse av en hyresrätt i andra hand (1 § privatuthyrningslagen). Nedan kommer jag redogöra för vilken uppsägningstid som gäller beroende på vilken lag som är tillämplig. Dispositiva lagarBåde 12 kap. JB och privatuthyrningslagen är som huvudregel tvingande till hyresgästens fördel. Detta innebär att man får avtala om bättre villkor för hyresgästen än lagen men inte sämre. Eftersom att du inte skriver något om det antar jag att detta är ett hyresavtal på obestämd tid och att ni inte avtalat om någon annan uppsägningstid. Uppsägningstid enligt 12 kap. JB Ett hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet upphör hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § 1 punkten JB). Gäller hyresavtalet en lokal upphör hyresavtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader (12 kap. 4 § 2 punkten JB). Du är skyldig att betala hyra under hela uppsägningstiden. Uppsägningstid enligt privatuthyrningslagenEtt hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att sluta gälla och hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månas från uppsägningen (3 § privatuthyrningslagen).SammanfattningBeroende på vilken lag som är tillämplig och huruvida hyresavtalet gäller en bostadslägenhet eller lokal har du en, tre eller nio månaders uppsägningstid. Detta förutsatt att ni inte avtalat om något annat. Oavsett hur lång din uppsägningstid är ska du betala hyran under hela uppsägningstiden. Hoppas du fick svar på fick fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Får en hyresvärd utfärda böter?

2021-07-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vår hyresvärd har vid två tillfällen gett alla hyresgäster i huset en böter för att "vi" inte sopsorterar rätt. Fel sopor slängs i fel sopkärl. Jag anser mig dock oskyldig då jag alltid slänger rätt, eller går till en annan sopsortering då det ofta är fullt i våra sopkärl. Jag anser att hyresvärden borde fixa bättre sopsorterings-möjligheter, men istället väljer dom alltså att ge oss en kollektiv bestraffning med botavgifter. Är det lagligt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en hyresvärd har rätt att utfärda böter. BöterBöter är pengar som ska betalas till staten och detta används som en brottspåföljd. Endast staten får utfärda böter då det är ett straff för begånget brott mot någon lag. I Sverige får böter utfärdas av domstol, polis, åklagare, Tullverket eller Kustbevakningen och en hyresvärd har alltså inte rätt att utfärda böter. SkadeståndEn hyresvärd kan eventuellt kräva skadestånd men då måste denna bevisa att det förekommit en ekonomisk skada till följd av att sopsorteringen inte skötts korrekt samt vem som har orsakat skadan. Vad du kan göraOm du vill kan du bestrida fakturan. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till hyresvärden där du förklarar att du inte tänker betala fakturan och varför. Om hyresvärden väljer att driva det vidare borde du bestrida även detta. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning