Måste en förälder vara bokförd hos ett barn om barnet bor själv?

2021-05-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Krävs att barnet är folkbokfört hos ena föräldern eller vad gäller om barnet bor själv? I vårt fall bor pappan ej med barnet men har tyvärr folkbokfört sig på hennes lägenhet.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga rör ett omyndigt barn som inte bor hemma varav pappa är folkbokförd på barnets lägenhet även fast han inte bor där. Folkbokföringslagen reglerar vad som gäller angående folkbokföring så jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet.Man ska vara folkbokförd där man anses bosattNär det gäller folkbokföring är huvudregeln att man ska vara folkbokförd där man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Med "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila" innebär att en person tillbringar sin dygnsvila på en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan eller i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (7 § andra stycket folkbokföringslagen).Om barnet även anses bosatt på annan fastighet än hennes lägenhet har hon dubbel bosättning. I sådant fall ska hon bokföras på den fastighet där hon med hänsyn till ett antal omständigheter få anses ha sin "egentliga hemvist". Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen är arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § folkbokföringslagen, RÅ 1996 ref 47 och prop. 2012/13:120 s.149). Om barnet är under 21 år och studerar men har sin egentliga hemvist hos en förälder anses hon bosatt hos föräldern även om hon till följd av skolgången regelmässigt tillbringas sin dygnsvila på en annan fastighet. Denna bestämmelse omfattar dock inte studier på högskole- och universitetsnivå (11 § folkbokföringslagen och Skatteverkets hemsida). Att folkbokföra sig på en adress där man inte anses bosatt kan anses utgöra ett folkbokföringsbrottAtt uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar". Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).SammanfattningOavsett om barnet är omyndig eller inte så gäller som utgångspunkt att hon ska vara folkbokförd där hon anses bosatt.Folkbokföringslagen anger inte att en förälder måste vara folkbokförd på dennes omyndiges barns adress. Om barnet däremot tillbringar sin dygnsvila hos föräldern kan det bli aktuellt att barnet inte ska bokföras i sin lägenhet utan hos sin förälder.Om pappan har folkbokfört sig på en adress där han inte anses bosatt kan han göra sig skyldig till folkbokföringsbrott.Min rekommendationJag tolkar det som att pappan har folkbokfört sig på barnets lägenhet utan att han anses bosatt där. Jag förstår att detta kan skapa olägenheter för er men det finns möjlighet att anmäla detta hos Skatteverket. Du kan även läsare vidare om vad som gäller på Skatteverkets hemsida.Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?

2021-05-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har nyligen fått min ADHD diagnos men har inget körkort, har jag skyldighet att rapportera in det till transportstyrelsen? Va händer om jag inte gör det?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen reglerar frågor kring körkortstillstånd, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag att gå igenom mer detaljerat vad som gäller men det kommer även finnas en sammanfattning i slutet av texten.Har du en skyldighet att rapportera in din ADHD-diagnos till Transportstyrelsen om du inte har körkort?Eftersom du inte har något körkort sedan innan har du ingen skyldighet att rapportera in din diagnos. Däremot har läkare skyldighet att rapportera till Transportstyrelsen om hen finner att du av medicinska skäl skulle vara olämplig att ha körkort, under förutsättning att du har körkort (10 kap. 5 § körkortslagen).Har du en skyldighet att rapportera in din ADHD-diagnos till Transportstyrelsen om du skulle vilja ta körkort?När man söker om körkortstillstånd gör Transportstyrelsen en bedömning om köraren uppfyller de medicinska kraven för att få ha körkort. För personer med ADHD kan Transportstyrelsen kräva att köraren lämnar in ett läkarintyg för att visa status för diagnosen, men detta meddelar de dig om när du ansöker (10 kap. 6 § körkortslagen och Transportstyrelsens hemsida). I de allra flesta fall är det dock inga problem med att få körkortstillstånd om man har ADHD. Det är dock en bedömning som läkaren ska göra och högre krav ställs på tyngre körkortsbehörigheter (se 15 kap. Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125).SammanfattningDu har ingen skyldighet att rapportera in din ADHD diagnos till Transportstyrelsen, däremot kan läkare ha en anmälningsplikt. Transportstyrelsen kan även kräva ett läkarintyg av dig om du skulle söka om ett körkortstillstånd i framtiden.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen

Kan man bo i en studentlägenhet men vara folkbokförd någon annan stans?

2021-05-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag står i kö till att få tandställning i Region Östergötland. Problemet är att jag har tänkt att plugga vidare och kommer förmodligen flytta en bra bit, till Umeå. När jag ringde och frågade sa de att jag kunde få tandvården gratis här så länge jag var folkbokförd i Östergötland, men det verkar finnas nån lag som säger att man måste vara folkbokförd där man faktiskt bor... eller hur är det egentligen? Kan jag bo i studentlägenhet i Umeå och vara folkbokförd i Östergötland?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Folkbokföringslagen reglerar frågor kring folkbokföring så jag kommer utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finns i slutet.Du ska vara folkbokförd där du anses bosattSom utgångspunkt gäller att man är skyldig att bokföra sig där man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där person regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen). Med "regelmässigt tillbringar sin dygnsvila" innebär att en person tillbringar sin dygnsvila på en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan eller i samma omfattning med annan förläggning av tiden, exempelvis två gånger under 14 dagar eller fyra gånger under en månad (7 § andra stycket folkbokföringslagen).Om du även bor kvar i din tidigare bostad minst en sjundedel av din tid kan du anses ha dubbel bosättning. I sådant fall ska du bokföras på den bostad där du med hänsyn till ett antal omständigheter får anses ha din egentliga hemvist (7 § första stycket folkbokföringslagen). Omständigheter som kan få betydelse för bedömningen av din egentliga hemvist är exempelvis arbetsförhållanden. Även familjens bosättning är av vikt, det vill säga att familjen ska försöka hållas samman i folkbokföringen. Med familj innefattas makar, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn. Notera dock att andra omständigheter kan beaktas (RÅ 1996 ref 47 och prop. 2012/13:120 s.149).Att folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrottAtt uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar". Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).SammanfattningEnligt lag har du en skyldighet att bokföra dig där du anses bosatt. Under förutsättning att du flyttar till Umeå, tillbringar din dygnsvila där minst en sjundedel av din tid och inte bor kvar i din tidigare bostad, ska du rimligen bokföras i Umeå. Du kan i sådant fall inte vara folkbokförd i Östergötland utan att göra dig skyldig till folkbokföringsbrott och riskera böter alternativt fängelse.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad blir konsekvenserna av att uppge fel folkbokföringsadress samt ansöka om bostadstillägg med felaktiga uppgifter?

2021-02-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejMin mor fyller 65 år och kommer söka bostadstillägg. Problemet är ett av mina syskon som bor hemma hos henne, vägrar betala hyra och min mor vill ej slänga ut henne (syskonet blir 31 i år). Mor frågade om syskonet kan ha min adress hos mig för att få bostadstillägget, men som jag mig starkt obekväm över och sa nej. Vad blir konsekvenserna för denna handling? Mycket tacksam för svar.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att vara folkbordförd på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott, jag kommer därför börja med att utreda denna fråga. Att i lämna oriktiga uppgifter vid ansökan om bostadstillägg kan i sin tur utgöra ett bidragsbrott, varav jag kommer utreda denna fråga därefter. Att folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrottI folkbokföringslagen anges att en person ska anses folkbokförd där hen anses bosatt. Med "bosatt" menas där person regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Att uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar" (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara av ringa grad ska man inte dömas till ansvar. I förarbete till lagen anges dock att utrymmet för denna gradering bör vara mycket litet. Brottet kan även anses grovt om brottet utövats systematisk, i större omfattning eller annars anses som grovt (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 135).Eftersom fängelse är en del av straffskalan för folkbokföringsbrott, så kan även andra dömas för medverkan, medhjälp eller anstiftan till folkbokföringsbrott (23 kap. 4 § brottsbalken).Notera dock att man kan få folkbokföra sig på annan adress än den man är bosatt på under förutsättning att man har rätt till skyddad folkbokföringsadress (16 § folkbokföringslagen). Att uppge fel omständigheter vid ansökan av bidrag kan utgöra ett bidragsbrottI bidragsbrottslagen anges att lagen blir tillämplig på bidrag från bland annat Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, vilket jag antar är någon av den myndighet din mor vill söka bostadstillägg från (1 § bidragsbrottslagen). Att uppge felaktiga omständigheter vid ansökan om bostadstillägg kan utgöra bidragsbrott under förutsättning att åtgärden orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut eller tillgodoräknas eller betalas ut eller tillgodoräknas med ett för högt belopp. Denna fara ska på samma sätt som vid folkbokföringsbrott vara konkret (2 § bidragsbrottslagen). Bidragsbrott av normalgraden medför fängelse i högst två år och om brottet anses vara av ringa grad, till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara av grövre grad är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Eftersom fängelse är en del av straffskalan, kan även andra dömas för medverkan, medhjälp eller anstiftan till bidragsbrottet (2 § och 3 § bidragsbrottslagen och 23 kap. 4 § brottsbalken).SammanfattningOm ditt syskon medvetet folkbokför sig på din adress, det vill säga en adress hon inte är bosatt på, är det stor sannolikhet att hon gör sig skyldig till folkbokföringsbrott och riskera böter alternativt fängelse. Om din mor söker bostadstillägg och felaktigt anger exempelvis att ditt syskon inte är bosatt hos henne eller inte räknar in hennes inkomst, är det stor sannolikhet att din mor gör sig skyldig till bidragsbrott och riskerar böter alternativt fängelse. Eftersom fängelse är en del av straffskalan för både folkbokföringsbrott och bidragsbrott, så kan även du riskera att dömas till ansvar om du är inblandad i brotten. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om du fortfarande tycker något är oklart rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.Vänligen,