När får man övningsköra med mopedbil?

2021-04-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejKan ett 13 årig barn övningsköra mopedbil under vuxens uppsikt inom inhängat område tex en trafikövningsplats för halkbana?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!En mopedbil klassas i regel som Moped klass I. För att få köra en mopedbil måste man ha fyllt 15 år, samt ha ett körkort i klass AM. För att få övningsköra en mopedbil måste man vara 14 år och 9 månader. Dessutom krävs det ett giltigt körkortstillstånd, vilket innebär att man måste uppfylla vissa medicinska och personliga krav. Det är således inte tillåtet att övningsköra privat när det rör sig om Mopedbilar, utan mopedutbildningen ska ske hos behörig utbildare. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Tillverka alkohol för eget bruk

2021-03-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Dear Madam, Dear Sir, I am reaching out to you because I would like you to share your expertise on one subject: the production of alcohol at home for personal use. In fact, I would like to know if the production of alcohol spirits at home for personal use is allowed/legal in Sweden.  Could you please let me know if the production of alcohol spirits at home for personal use is authorized in Sweden.  Could you also indicate me the regulation/article of law which regulate this subject? If you do not have knowledge of such subject, could you please, if possible, indicate me the name of the national agency or minister that I should refer to ?I would like to thank you very much for reading this mail and provide me with an answer. I am looking forward to hearing from you soon, Yours sincerely,
Emma Gurander |Hello, and thank you very much for your question.In Sweden we have quite strict rules regarding alcohol consumption, compared to other countries. This is mainly due to health and security reasons. It is illegal to produce liquor for own personal use in Sweden. The definition of a liquor is a liquid where the alcohol concentration is higher than 2,25 volume procent (2 kap. 1 § Alkohollagen). However, It is legal and perfectly allowed to produce the alcohol kinds such as wine, beer and cider for personal use. You are allowed to produce these kinds of alcohol types at home without any approval from the government, you need no authorisation for this (2 kap. 3 § Alkohollagen).I hope you got an answer to your question. The relevant laws are linked in the answer above. Best Regards,

Vem betalar för behandlingshem?

2021-01-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |BehandlingshemHej jag undrar vad som gäller ang behandlingshem, om man kan betala ur egen ficka ,kan man välja i princip vilket behandlingshem som helst? Utan att socialtjänsten är inblandad?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Behandlingshem är ett form av boende som är specialiserade på att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, exempelvis missbruk eller handikapp. Behandlingshem driver vård enligt socialtjänstlagen och är även godkända av länsstyrelsen. Länsstyrelsen är även den myndighet som granskar arbetet som görs. Behandlingshem kan däremot drivas av olika aktörer som företag, stiftelser eller kommuner. Många kommer till behandlingshem frivilligt, för att de behöver hjälp för att kunna hantera sin problematik. Då är det öppna enheter som bygger på ömsesidigt förtroende. Andra anländer till behandlingshem genom tvång, med stöd av LVU (lagen av vård av unga) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare). Under vissa kriterier kan man därmed tvångsvårdas om det är nödvändigt. Om man har rätt till vård på ett behandlingshem, enligt socialtjänsten på din kommun , så får man det mesta av kostnaderna betalda av staten. Kostnaderna är mat, boende och behandling. Föräldrar som har barn boende på LVU - hem kan däremot behöva betala för sina barn utefter förmåga. Rätten till placering på behandlingshem måste prövas. Det är oftast domstolsbeslut eller beslut från socialnämnden som avgör om man har rätt att bo i behandlingshem. Vid ansökan om boende på behandlingshem kan man önska till vilket boende man vill, men det är i slutändan socialnämnden som beslutar i detta ärende. Det är ovanligt att man inte blandar in socialtjänsten vid boende vid behandlingshem, det är därmed oklart om det är möjligt att få bo på behandlingshem utan kontakt med socialtjänsten. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fågelskyddsområde och placering av vindkraftverk

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar vad ett särskilt fågelskyddsområde är och hur det påverkar möjligheten att få tillstånd för 60 stycken vindkraftverk om det är 15 km utanför det särskilda fågelskyddsområdet?Vad ska man tänka på gällande lokaliseringen? Kan det särskilda fågelskyddsområdet hindra att få tillstånd?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. FågelskyddsområdeDet finns en hel del inrättade fågelskyddsområden i Sverige, speciellt runt Stockholms skärgård. Dessa områden är till för att skydda fåglarna, samt ge dem goda förutsättningar för att lyckas med sin fortplantning. Det är specifikt till för att skydda hotade och sällsynta fågelarter. Ett fågelskyddsområde begränsar således vår kända allemansrätt i Sverige. Fågelskyddsområden ger fåglar en möjlighet att vara ostörda och ifred under häckningstider. Fågellivet upplever många olika hot, det är därmed viktigt att allmänheten respekterar fågelskyddsområdena och dess regler. Om man inte respekterar fågelskyddsområdena, genom att exempelvis beträda ett sådant område så utdöms böter enligt Miljöbalken (MB 7 kap. 12 §). Bevarandet av fågelskyddsområden tas därmed på stort allvar. Placering av VindkraftverkFör att placera ut vindkraftverk krävs oftast anmälan och tillstånd (MB 9 kap.). Det finns mycket att tänka på när man planerar att placera ut vindkraftverk. Man bör exempelvis tänka på miljön, naturen, landskapsbilden, friluftsliv, störningar, buller osv. Vissa områden har automatiskt eller lagstadgat skydd, och där kan man därmed inte placera ut anläggningar så som vindkraftverk, detta är exempelvis fågelskyddsområden. Länsstyrelsen hävdar att forskning har visat på att vindkraftverk har en måttlig påverkan på djurlivet i allmänhet. Länsstyrelsen har även gått ut med att det emellan ett vindkraftverk och ett känt fågelområde bör vara en skyddszon på 500 - 1500m åtminstone. Man vill undvika att fåglarna kolliderar och skadar sig i vindkraftverken. Man hävdar däremot att mer forskning krävs för att kunna bedöma de riktiga riskerna vindkraftverk har på fåglarna. Jag rekommenderar dig även att vända dig till Länsstyrelsen för ytterligare vägledning kring denna fråga. Det är en regional fråga för just det område där du önskar att ställa upp ett vindkraftsverk. Jag behöver mer information för att bedöma situationen. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens rekommendationer och lagar kring vindkraftverk här. Hoppas du har fått vägledning i din fråga!Vänligen,

Måste en examinator motivera grunden till betyget?

2021-04-13 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag studerar på Malmö universitet där vi fick tillbaka resultat från hemtenta. Dock fick vi enbart veta om vi fick U, G eller VG. Vi fick alltså inte ta del av någon form av kommentar eller vad som ligger till grund för bedömningen. Dels blir det svårt att veta vad jag behöver tänka på i fortsättningen om jag vill få VG men det lämnar även frågetecken kring vad betygen grundas på. Får de lov att betygsätta utan att motivera grunden till betyget?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag kan förstå din frustation och önskan om att få en förklaring till ditt tilldelade betyg och lite mer klarhet i frågan. Huvudregeln är däremot att en universitets examinator inte har skyldighet att motivera betygsbeslut. Men, om en student begär det så bör examinatorn upplysas om skälen till det givna betyget i efterhand. Ett skriftligt lösningsförslag som publiceras till klassen eller en lektion som går igenom tentan anses dock som ett tillfredsställande svar. Det anses som tillräcklig återkoppling (Förvaltningslagen, FL 32 § samt Högskoleverkets rapportserie 1998:39). Om du är missnöjd så har du däremot rätt att ansöka om en omprövning av ditt betyg (6 kap. 24 § Högskoleförordningen). Genom en omprövning kan betyget ändras om det är så att grunden för beslutet är uppenbart oriktigt eller felaktigt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?

2021-01-15 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag arbetar på en kommunal skola och har beställt ut lönelista för min arbetsplats.Jag har sedan strukturerat om den (från bokstavsordning till sifferordning) och satt upp den på ett kontor/ gjort den synlig för andra.Min arbetsgivare har nu sagt att jag har brutit gdpr genom detta.Stämmer det? Är att göra en offentlig handling tillgänglig inom den berörda verksamheten, med namn och lön, ett brott mot gdpr?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är överordnade lagen GDPR (1 kap. 7 § GDPR). Grundlagen gäller således före GDPR, vid konkurrens. I Sverige har alla rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar, på grund av vår offentlighetsprincip (Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §). Detta gör man genom att vända sig till en myndighet och begära ut de önskade handlingarna. Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsplatser, om man har rätt att veta vad ens kollegor tjänar beror således på viken sorts arbetsgivare du har. På statliga myndigheter och kommuner är uppgift om lön, i regel, en offentlig handling. Därmed kan vem som helst begära ut handlingar om lön från en statlig myndighet (offentlighet och sekretesslagen 2 kap. 4 §). Eftersom uppgifterna om lön inom en kommunal verksamhet är en offentlig uppgift och alla kan få ta del av den om de vänder sig till myndigheten och begär ut den, så ser jag inget större problem med din handling. Du får däremot inte behandla dessa uppgifter i strid med GDPR:s regler och principer. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Avvisad i en rättidsprövning

2020-10-21 i Myndigheter
FRÅGA |Vilka möjligheter finns det att begära ett nytt beslut?Förutsättningarna är att ett beslut har gått en emot och man överklagar beslutet. Dock inkom överklagan efter tre veckor och avvisades i en rättidsprövning.Kan man då skicka in en ny ansökan för att få ett nytt myndighetsbeslut, och förutsatt att det blir samma beslut som tidigare så kan man överklaga inom rätt tid?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. RättidsprövningEn enskild kan överklaga ett förvaltningsbeslut eller kommunbeslut om det angår en samt om det har gått en emot. Det allra första som görs när ett överklagande från en enskild kommer in till en kommun eller myndighet, är en rättidsprövning. Det innebär att kommunen bedömer om överklagandet har kommit in inom överklagandetiden. Oftast är överklagandetiden 3 veckor, från det att beslutet publicerades (44 § Förvaltningslagen, FL). Om beslutet inte kommit in inom rätt tid, så ska kommunen avvisa överklagandet. Man brukar säga att beslutet har vunnit laga kraft om det inte kommer in ett överklagande alls eller om det inte har kommit in inom rätt angiven tid. Det finns dock möjligheter att gå vidare efter det här som du kan försöka med. Den första möjligheten är återställande av försutten tid, vilket innebär att man ansöker om att överklagandetiden ska återställas (37 c § Förvaltningsprocesslag, FPL). För att kunna göra detta så måste man visa att man har en giltig ursäkt för att få längre tid på sig att överklaga. Detta kan vara exempelvis allvarlig sjukdom, problem med postsändning eller utlandsvistelse. Man måste motivera sin grund för ansökan om återställande av försutten tid. En annan möjlighet är att ansöka om resning. Då måste man ha resningsgrund, nämligen att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt (37 b § FPL). Det finns några olika resningsgrunder, några exempel är att nya omständigheter har inkommit till ärendet, processuella fel eller att den materiella rätten har tillämpats på ett lagstridigt sätt. Den sista möjligheten efter att ditt överklagande har avvisats, är att du kan skicka en ny ansökan, om det är ett beslut som saknar negativ rättskraft så finns det inget hinder för att skicka in en ny ansökan. Det är svårt för mig att avgöra vad det är för beslut det rör sig om i ditt fall. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Regler vid spridning av aska

2020-09-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man sprida aska efter kremering på privat mark
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Huvudregeln är att du måste ansöka om tillstånd för att sprida ut aska någon annanstans än på en begravningsplats. Du ansöker om detta tillstånd hos Länsstyrelsen (30 § Begravningsförordningen). Detta tillstånd kan endast sökas när personen ifråga har avlidit, inte innan. Tillstånd ges om Länstyrelsen anser att platsen är lämplig och att askan hanteras på ett respektfullt sätt.Olika län har även olika strikta regler, så se till att kontakta den länsstyrelse där du önskar att sprida ut askan. I exempelvis Hallands och Västra Götalands län så beviljar man inte tillstånd för att sprida ut aska på naturreservat, strandområden eller där många personer vistas. Hoppas du fått vägledning i din fråga!Vänligen,