Kommer mitt körkort bli indraget om jag kört 15 km/h för fort och haft obältade barn i bilen?

2021-11-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Indragen körkort under prövotid. Hej! Mitt körkort har omhändertagits på grund av fortkörning på en 70 väg där jag körde 85km i timmen och jag hade även obältade barn i bilen. Jag har 1 år kvar på prövotid och har aldrig tidigare fått en bot. Är livrädd att få indraget. Är chansen stor att man får indraget?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du tar hjälp av oss på Lawline!De grundläggande förutsättningarna för återkallelse av körkort anges i körkortslagen (KKL) 5 kap. 3 §. Vid körkortsåterkallelse på någon av dessa grunder ska det enligt KKL 5 kap. 6 § bestämmas en spärrtid, inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden varierar mellan en månad och tre år och under denna tid får man alltså inte ta något nytt körkort.Ett körkort ska enligt KKL 5 kap. 3 § ovan återkallas bl.a. (enligt vad som är relevant i ditt fall) om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon t.ex. har överskridit högsta tillåtna hastighet eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, så länge överträdelsen inte kan anses ringa.Vid denna bedömning ska körkortsfrågan avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Utgångspunkten är att återkallelse (eller varning) ska beslutas när det gäller sådana trafikförseelser som nämns ovan. Tyder dock omständigheterna i fallet på att någon faktisk trafikfara inte funnits bör överträdelsen inte utan vidare leda till en så hård reaktion som en körkortsåterkallelse. Om överträdelsen beror på ett tillfälligt förbiseende bör den kunna bedömas som ringa. Det beror alltså på hur pass farlig din hastighetsöverträdelse samt underlåtenhet att bälta barnen kan sägas ha varit i just detta fall. När det gäller just hastighetsöverträdelser har en tumregel uttalats i lagens förarbeten, enligt vilken fortkörningar som uppgår till mer än 30 km/h jämfört med vad som är tillåtet är att betrakta som mer avsevärda och bör föranleda körkortsåterkallelse.I ett fall hade en körkortshavare kört i 80 km/h på en sträcka där 50 km/h gällde. Domstolen uttalade att överträdelsen inte kunde anses som ringa, men å andra sidan inte heller anses som avsevärd. Domstolen kom i fallet fram till att varning fick anses vara en tillräcklig åtgärd. Det finns andra snarlika, men även någotsånär grövre fall (jämfört med ditt) som lett till liknande bedömningar om att varning istället för återkallelse varit det lämpligaste (Se t.ex. RÅ 1987 ref. 70 I-III).Mot bakgrund av detta bedömer jag det som ganska osannolikt att ditt körkort skulle återkallas på denna grund för att du kört 15 km/h för fort och (visserligen) haft obältade barn i bilen.En annan, ytterligare återkallelsegrund kan vara relevant i ditt fall. Ett körkort ska, enligt KKL 5 kap. 3 § ovan, återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att denne inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om denne på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.Denna återkallelsegrund utgår från uppfattningen att det finns ett samband mellan brott i allmänhet och bristande beteende i trafiken. På samma sätt som i den först nämnda grunden ska det göras en helhetsbedömning av personen i fråga angående hur denne kan komma att uppträda i trafiken. Stor vikt bör fästas vid personliga förhållanden och hur personens framtidsutsikter ser ut (t.ex. om man behöver körkortet för att jobba).Det är svårt att säga något allmänt eller ge någon träffsäker prognos för hur denna återkallelsegrund kan komma att bedömas. Eftersom det tycks röra sig om en enstaka händelse i ditt fall och du i din beskrivning inte nämner att du har ett överlag brottsligt leverne lär det dock vara osannolikt att ditt körkort återkallas på denna grund.Det är, som jag nämnde ovan, inte alla gånger körkortsåterkallelse är fullt nödvändigt. I stället för att körkortet återkallas på någon av de nämnda grunderna ska körkortsinnehavaren varnas, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Det framgår av KKL 5 kap. 9 §. Eftersom det enligt mig är tveksamt att ditt körkort skulle komma återkallas kan det istället bli så att du meddelas en varning.Hoppas du fått hjälp av mitt svar!Med vänlig hälsning,

Vad som gäller när flera parkeringsanmärkningar utfärdats för ett fordon, men endast en har anträffats fäst på fordonet

2021-10-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej. Jag har parkerat min bil för nära ett övergångsställe ett flertal gånger då jag trodde att maxgränsen var 5 meter och inte 10 meter. Detta har resulterat i att jag har fått 4 p-böter för samma fel inom loppet av två veckor. Men 3/4 pböter fanns aldrig på rutan när jag kom till bilen så jag antog att det var ok tills jag fick min sista. Då insåg jag felet jag har gjort och har därefter inte genomgått samma fel efter det. Har jag möjlighet att överklaga dem 3 p-böterna som jag ej såg då meningen med en p-bot är vid slutet av dagen en påminnelse om felet man gjort. Man kan väl inte lära sig från sina misstag om man inte vet att man har gjort något?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du blivit rapporterad för att ha stått för nära ett övergångsställe drar jag slutsatsen att det är parkeringsanmärkningar du fått (dvs. "p-böter" i folkmun för att ha stannat eller parkerat fel på allmän gatumark), till skillnad från om det hade varit kontrollavgifter ("p-böter" för felparkering på privat mark såsom i p-garage osv.). Mitt svar utgår därför från detta.Det är lagen om felparkeringsavgift (FelPL) som är tillämplig när parkeringsanmärkningar utfärdas. I FelPL 5 § andra stycket anges att anmärkningen, när den utfärdas, antingen överlämnas till fordonets förare eller ägare (dvs. i handen på plats) eller fästs på fordonet. I korthet gäller att det enda undantaget då en parkeringsvakt (eller polisman) får låta bli att göra detta och istället t.ex. posta anmärkningen är när det inte finns någon praktisk möjlighet att ge dig denna på plats, t.ex. vid försök att smita. Det framgår av rättsfallet NJA 2007 s. 799.I ditt fall är det (i brist på närmare information) svårt att säga något om huruvida parkeringsvakten/polismannen faktiskt fäst parkeringsanmärkningarna på din bilruta. Har så inte skett kan slutsatsen i detta fall dras att de tre anmärkningarna som du inte sett har utfärdats utan lagstöd. Mer sannolikt är dock troligen att någon förbipasserande gått förbi efter att dessa fästs på rutan och tagit dem. Det innebär i så fall tyvärr dock inte i sig att de skulle vara felaktigt utfärdade. Bevismässigt gäller även att om en parkeringsanmärkning (eller för den delen en kontrollavgift) har utfärdats, finns en så kallad "presumtion" att den också har fästs på fordonet. Detta framgår av rättsfallet NJA 2013 s. 711. Det betyder att man vid en rättslig prövning utgår från att den fästs på fordonet på ett korrekt sätt, så länge ingen motbevisning finns som talar mot detta.Utifrån detta bedömer jag det alltså som osannolikt att det skulle gå att göra något åt parkeringsanmärkningarna i ditt fall. Du kan dock naturligtvis vända dig till Polismyndigheten och bestrida var och en av dessa för att få utrett om de faktiskt fästs på din bil när de utfärdats. Det framgår av FelPL 9 §.Lycka till i fortsättningen!Med vänlig hälsning,

Behöver en parkeringsanmärkning alltid överlämnas till fordonsföraren/ägaren på plats?

2021-10-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Lagen som gäller eller annat Kollade själv lagen 1976:206 om felparkeringsavgift och där att en parkeringsanmärkning - dvs sådana som jag får från av kommunen anställda p-vakter - ska överlämnas till mig - som är bilens förare eller fästas på bilen. När jag klagade hos Kommunen att p-vakter struntar i att göra sitt jobb - utan förmodligen i stället för att se till att jag får veta om att hen beslutade om att jag har felparkerad - skickar mitt registreringsnummer direkt till - vet inte Kommunen ? och då sätts i gång hela uppföljningen ( inkl utmätning av min pension) - svarade Kommunen att p-vakt ska följa lagen bara i fall det är mojigt ??? kopia på Kommunens svar:Det jag kan svara på i dagsläget är att parkeringsvakterna ska sätta parkeringsanmärkningen på bilen om det är möjligt.har jag uppfattat det rätt - Kommunen kan strunta i lagen och göra sitt eget avtal med p-vakter där man avtalar att parkeringsvakterna ska sätta parkeringsanmärkning på bilen OM DET ÄR MÖJLIGT ??
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Av din beskrivning tolkar jag händelseförloppet som att du fått en parkeringsanmärkning hemskickad till dig. Mycket riktigt anges i lagen om felparkeringsavgift (FelPL) 5 § andra stycket att anmärkningen överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet.I Sverige ska myndighetsutövare (såsom parkeringsvakter på gatumark dvs. uniformerade parkeringsvakter som övervakar allmänna platser såsom gator och torg) följa legalitetsprincipen i sin tjänsteutövning. De ska alltså ha lagstöd för det de gör samt när de ingriper gentemot enskilda genom att exempelvis utfärda parkeringsanmärkningar. Kan man inte på något sätt säga att det faktiskt skett ett "överlämnande" till dig eller ett "fästande" av anmärkningen på fordonet är parkeringsanmärkningen alltså utfärdad utan lagstöd och ska undanröjas, om du väljer att bestrida den hos polisen.Det ska dock sägas att det som föreskrivs i bestämmelsen om "överlämnande" kan tolkas lite mer vidsträckt än vad många känner till. I undantagsfall kan det, enligt etablerad rättspraxis från HD, vara godtagbart att posta eller på något sätt skicka hem en parkeringsanmärkning till bilägaren, istället för att överlämna den fysiskt i handen eller på fordonet.I fallet NJA 2007 s. 799 hade en polisman utfärdat en parkeringsanmärkning gentemot en bilist, men låtit bli att överlämna den till bilisten eller fästa den på fordonet och i stället skickat anmärkningen med post. HD uttalade att det i regel får ses som det mest rationella tillvägagångssättet att anmärkningen överlämnas till parkören eller fästs på fordonet. Parkören (bilisten) kan därigenom på ett rättssäkert sätt direkt veta att denne fått en parkeringsanmärkning och får en möjlighet att direkt utvärdera om den är korrekt och har större möjligheter att säkra bevisning på plats ifall denne anser att anmärkningen inte är korrekt utfärdad.HD påpekar dock att detta inte hindrar att det kan finnas skäl att göra avsteg (från bestämmelsen i FelPL 5 § andra stycket) i fall där det inte har varit praktiskt möjligt att meddela anmärkningen på plats, t.ex. om den enskilde åker iväg med fordonet innan parkeringsanmärkningen har kunnat utfärdats (kanske för att försöka smita).I fallet undanröjde HD parkeringsanmärkningen eftersom polismannen i det fallet bedömdes ha haft möjlighet att istället överlämna den fysiskt till bilisten, men ändå inte ansträngt sig för att göra detta. Polismannen var upptagen med annat och hade därför inte gjort något försök att överlämna den.I ditt fall innebär alltså detta att det beror lite på skälen varför parkeringsvakten låtit bli att fästa den på ditt fordon eller ge dig anmärkningen. Är det så att säga av ren "lathet" som det inte gjorts, eller om det på något annat sätt har varit möjligt att ge dig parkeringsanmärkningen direkt, kan slutsatsen dras att den är utfärdad utan lagstöd.Är det däremot så att du försökt undkomma parkeringsanmärkningen, t.ex. genom att börja köra iväg medan parkeringsvakten kommit gåendes mot dig med pappret i handen och då informerat dig att du får den hemskickad istället, kan den anses vara korrekt utfärdad även om FelPL 5 § andra stycket inte har följts helt ordagrant.Av din beskrivning framgår inte exakt hur omständigheterna och situationen varit vid tillfället du fick parkeringsanmärkningen, så tyvärr kan jag inte göra någon mer exakt bedömning än den jag nu gjort.Vad kan du göra för att gå vidare? Om du utifrån det jag nu sagt anser att du inte borde ha fått parkeringsanmärkningen har du rätt att bestrida den. Det måste göras inom sex månader efter det datumet då du betalade felparkeringsavgiften, vilket framgår av FelPL 9 § tredje stycket. I FelPL 9 § anges att fordonsägaren skriftligen får anmäla att han eller hon bestrider betalningsansvar, och det ska göras hos Polismyndigheten. I anmälan ska anges de omständigheter som bestridandet grundas på och den bevisning som åberopas. När detta gjorts inleder Polismyndigheten själv en fullständig utredning om saken.Du bör alltså redogöra för polisen varför du anser att parkeringsanmärkningen borde ha överlämnas till dig i handen eller ha fästs på rutan, och varför parkeringsvakten hade kunnat göra detta istället för att skicka hem den till dig. Polisen kommer då bl.a. att inhämta en redogörelse från parkeringsvakten och bedöma huruvida den kan godtas eller inte, enligt förordningen om felparkeringsavgift (FelPF) 4 §.Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,

Hur lång tid får polisen dröja med att avgöra ett (parkerings)ärende?

2021-08-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag fick en parkeringsanmärkning i september 2020 och betalde samt bestred denna inom de satta tidsramarna. Sedan dess har jag inte hört ett ord om hur överklagan gick. Hur lång tid bör/får det ta för polisen att hantera detta ärende?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon bestrider en parkeringsanmärkning ska Polismyndigheten företa den utredning som behövs i ärendet, och meddela beslut när utredningen har avslutats. Det framgår av lagen om felparkeringsavgift (FelPL) 9 §.Handläggning av bestridandeärenden beträffande parkeringsanmärkningar är en form av offentligrättslig förvaltning och förutsättningarna för hur handläggningen ska gå till bestäms därmed av reglerna i förvaltningslagen (2017:900), som jag kallar FL här nedan.Till att börja med kan sägas att det du själv kan göra åt situationen är enligt FL 12 § att skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Det är möjligt om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans (som Polismyndigheten är i parkeringsärenden enligt FelPL) senast inom sex månader. I ditt fall har ju sex månader antingen hunnit gå vid det här laget eller lär göra det inom kort (det framgår inte exakt av din beskrivning vid vilken tidpunkt du inkom med ditt bestridande). Polismyndigheten ska enligt bestämmelsen antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå ansökan om avgörande, inom fyra veckor från att en begäran enligt FL 12 § kommit in.Hur lång tid får då polisen ta på sig i detta fall? I FL nämns vissa allmänna regler som är tillämpliga på all sorts myndighetshandläggning i förvaltningsärenden. Bland dessa nämns bland annat i FL 9 § att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten blir lidande. Därutöver framgår av FL 11 § att myndigheten ska underrätta en part i ärendet om ärendet (som har inletts av en enskild part) kommer att bli väsentligt försenat. Dessutom ska myndigheten redovisa anledningen till förseningen.Ett fall som påminner om ditt eget har bedömts av justitieombudsmannen, i den myndighetens beslut 3965-2019. Fallet rörde två bestridanden av parkeringsanmärkningar som inkommit till Polismyndigheten och där handläggningstiden i båda ärendena uppgick till cirka två år, utan att något arbete lades ner på dessa under den tiden. Parkeringsärendena i fråga var okomplicerade och det krävdes inte särskilt mycket ansträngning eller resurser för att avgöra dem.JO påpekade visserligen att det självklart tar en viss tid att handlägga ärenden på ett rättssäkert sätt och att viss tidsåtgång måste accepteras. Det går inte att generellt säga vad som är en godtagbar handläggningstid i ett ärende, utan det varierar beroende på sådant som ärendets karaktär, behov av kompletteringar osv. JO underströk dock att det aldrig är acceptabelt med fullständig passivitet i ett ärende eller med orimliga dröjsmål som inte har någon godtagbar förklaring. Mot den bakgrunden riktade JO kritik mot Polismyndigheten och ansåg att dess sätt att handlägga ärendena var oacceptabla och i strid med kraven på snabbhet osv. i handläggningen enligt FL 9 §.Det beror alltså i ditt fall på varför polisen dröjt med att avgöra ditt bestridandeärende och om något godtagbart skäl gjort att annat kommit emellan. Förutsatt att du bestred ganska omgående från det att parkeringsanmärkningen utfärdades har ditt ärende tagit närmare ett år, och lämpligheten i det kan i mina ögon som utgångspunkt ifrågasättas. De flesta ärenden rörande parkeringsanmärkningar är också regelmässigt ganska enkla och snabba att utreda (det som eventuellt tar tid för polisen är inhämtandet av vittnesmål från parkeringsvakter). Dessutom har Polismyndigheten egna rättsavdelningar och parkeringsgrupper som fokuserar just på handläggning av dessa slags ärenden.Det kan alltså i ditt fall mycket väl vara så att handläggningstiden varit oskäligt lång. Börja som sagt med att försöka begära ett avgörande enligt FL 12 § och se vad som händer därefter. Angående huruvida just den bestämmelsen (samt FL 11 § ovan) är tillämplig här kan det dock diskuteras om parkeringsärendet "inletts av en enskild part" dvs. av att du bestrider det, eftersom det på sätt och vis inleds redan när parkeringsanmärkningen utfärdas.I värsta fall kan du påpeka att du anser dig tvungen att vända dig till justitieombudsmannen och göra en JO-anmälan om det inte hjälper.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Är parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften rätt utfärdad om man stannat för att hjälpa en gammal och sjuk person hem till dörren?

2021-11-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag stannade utanför min mammas port, Engelbrektsvägen 20( Järfälla) den 20111106. Jag har handikapptillstånd då jag har MS . den här aktuella dagen hade min mamma och jag varit på kyrkogården och när vi kom hem , Mamma lider av hjärtsvikt och flimmer så när vi kom hem så var hon så trött och andfådd att jag stannade/parkerade utan för hennes port för jag hjälpte henne hem och in i sin lägenhet och under tiden hade jag fått parkeringsbot. Jag överklagade boten men det godkändes inte. bland annat för att det inte va någon aktivitet vid bilen. Jag vågar inte låta bilen gå på tomgång och eftersom vi både har vi våra handikapp så går det inte skynda sig så mycket. är det verkligen rätt att man inte får stanna utanför en port för att hjälpa en person hem? långt brev men det går kanske att göra något mer, accepterar inte svaret eftersom jag har handikapptillstånd och jag skulle inte parkera (stanna ) där mvh
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du tar hjälp av oss på Lawline!Det framgår inte helt av din beskrivning huruvida du stått på gatan utmed Engelbrektsvägen 20 eller om du faktiskt stått precis invid porten, dvs. inne på det privata parkeringsområdet/tomtmarksområdet. Jag delar därför upp mitt svar nedan i två delar.Om du stått på gatan – I detta fall tillämpas trafikförordningens (TrF) regler om stannande och parkering, och bryter man mot dessa kan det leda till en parkeringsanmärkning som får utfärdas av polismän samt särskilt förordnade parkeringsvakter. Även om stannande och parkering i strid med de allmänna parkeringsreglerna i TrF eller i strid med en så kallad lokal trafikföreskrift (skyltat förbud mot eller villkor för stannande eller parkering) som huvudregel är otillåtet medges dock vissa undantag.Av TrF 11 kap. 9 § framgår att fordon får stannas eller parkeras när det används bl.a. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, och får då stå uppställda i strid mot bl.a. skyltade villkor eller förbud så länge omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Trots att ett skyltat p-förbud gäller utmed gatan på Engelbrektsvägen 20 är det alltså tillåtet att bryta mot det under dessa förutsättningar. I ett rättsfall (NJA 2014 s. 929) har HD dessutom förtydligat att undantaget inte bara gäller för regelrätta sjuktransporter utan även kan tillämpas vid andra tillfälliga behov och av vem som helst som transporterar en sjuk eller rörelsehindrad person och i samband med det lämnar nödvändig personlig assistans. En viss väntetid vid på- eller avstigning kan accepteras när den resande på grund av sin ålder eller av medicinska skäl har särskilt behov av assistans för att ta sig i eller ur fordonet. Det kan nämnas att uppställningen i det rättsfallet varade i knappt åtta minuter och skedde i strid mot ett skyltat p-förbud. Parkeringsanmärkningen undanröjdes av domstolen.Dessutom kan du påpeka att din uppställning rättsligt sett inte är att betrakta som en "parkering" enligt mitt resonemang under nästa rubrik nedan.Omständigheterna i ditt fall talar för att du bör kunna åberopa undantagsbestämmelsen och få parkeringsanmärkningen undanröjd då de tycks vara närmast identiska med 2014 års fall. För att göra detta vänder du dig till närmaste polisstation eller Polismyndighetens hemsida här.Om du stått inne på parkeringsområdet precis vid porten – På privata parkeringsområden utfärdas inte parkeringsanmärkningar just eftersom det i dessa fall rör sig om uppställning på privat (dvs. inte allmän) mark. Då utfärdas istället s.k. kontrollavgifter av markägaren eller det privata p-bolag eller liknande som markägaren anlitat. Av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) 1 §, som styr förfarandet i dessa fall (såvida inget annat avtalats markägare och trafikant emellan), följer att en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området under de förutsättningar som anges i LKOP får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som denne beslutat.Som lagtexten (särskilt min kursivering) antyder krävs det alltså att fordonet måste anses ha parkerats för att en kontrollavgift ska tas ut enligt LKOP. Vad som utgör parkering definieras i förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 §.Där framgår att "parkering" är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som:1. föranleds av trafikförhållandena (t.ex. rödljus eller trafikköer),2. sker för att undvika fara, eller3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.I ditt fall rör det sig ju om en avstigning av din mor som passagerare, och så länge avstigningen pågår är det alltså defintionsmässigt och rättsligt inte en olovlig "parkering". Är det inte en olovlig "parkering" kan du följaktligen inte få en kontrollavgift för denna.Hur många minuter en avstigning får ta i anspråk innan den övergår till att anses vara en "parkering" går inte att säga allmänt – någon fast tidsgräns existerar rättsligt sett inte. Flera rättsfall har dock avgjorts där man kan få en viss uppfattning av hur ungefär hur lång tid som godtas. I ett fall har Svea Hovrätt uttalat att utgångspunkten måste vara den tid det normalt tar för en person att kliva i eller ur ett fordon, vanligen någon minut. Hovrätten understryker dock att viss väntetid kan få accepteras i vissa undantagssituationer, såsom när det är fråga om färdtjänstresor där den resande på grund av t.ex. ålder eller medicinska skäl har särskilt behov av assistans för att ta sig i eller ur fordonet. (RH 2004:53). Det kan dock nämnas att uppställningen i detta rättsfall varade i elva minuter och ansågs utgöra parkering istället för på- eller avstigning.Din uppställning kan, lite beroende på hur lång tid den tagit, alltså mycket väl vara att anse som avstigning och inte parkering. Att ledsagande av en gammal och sjuk person är nödvändigt under en kortare tid är alltså något du bör göra p-bolaget uppmärksam på (och påpeka exakt hur lång tid din uppställning pågått samt försöka samla bevis för det du gjort under tiden) om du inte är beredd att betala och denne fortsätter att rikta betalningskrav mot dig efter att ha avslagit din överklagan.Hoppas du fått hjälp av mitt svar!Med vänlig hälsning,

Kan man göra något åt elsparkcyklar som står på privat mark?

2021-10-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej får man bötfälla elektriska sparkcyklar (sånna man hyr) om dom står på privat mark?Börjar bli väldiga problem med dessaMvh
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du tar hjälp av Lawline!Din fråga handlar visserligen enbart om bötfällande, men i den andra halvan av mitt svar tar jag även upp något om fordonsflytt.Till att börja med är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som är tillämplig när det gäller möjligheten att kräva betalt för att någon står olovligen på privat mark. Det anges i LKOP 1 § att en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området under de förutsättningar som anges i denna lag får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som markägaren beslutat.LKOP 3 § anger vidare att kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. sedvanliga "stolpar" med skyltar i metall såsom de som finns på allmänna vägar etc.). För det första krävs det alltså att det finns sådana tydligt angivna villkor eller förbud på den privata marken i ditt fall.Därtill framgår framför allt av LKOP 2 § att kontrollavgifter inte kan tas ut avseende oregistrerade fordon såsom cyklar. Där anges nämligen att med "fordon" avses i lagen fordon som är upptagna i svenskt eller utländskt vägtrafikregister eller i det militära fordonsregistret, samt fordon som används med stöd av saluvagnslicens (dvs. "provkörningsbilar" och liknande hos bilhandlare).Det är alltså inte möjligt att själv som markägare ta ut någon avgift för elsparkcyklar som står på ens privata mark.Något om fordonsflyttning – Som markägare kan man ta hjälp av sin kommun för att få bort fordon (även elsparkcyklar) från ens privata mark genom att skicka in en s.k. hemställan om detta till kommunen. I detta fall tillämpas lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Det framgår av LFF 1 § att lagen omfattar bl.a. elsparkcyklar eftersom begreppet "fordon" i lagen avser alla anordningar på t.ex. hjul som huvudsakligen är till för färd på marken och som inte går på skenor (dvs. tågräls).Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i LKOP 1 § och som har tillkännagetts enligt LKOP 3 § (dvs. med skyltning), får flyttning av fordonet ske. Det framgår av LFF 2 § andra stycket. Här krävs det dock alltså att markägaren sätter upp skyltning om vad som gäller för parkering av fordon på platsen för att flyttning ska kunna genomföras på denna grund.Utöver detta får enligt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) 2 § punkt 1 ett fordon även rent allmänt flyttas om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. Det ska alltså mycket till för att flyttning ska kunna ske på denna grund, men är det så att problemen är mycket stora i ditt fall (eftersom du skriver att det börjar bli väldiga problem) så skulle elsparkcyklarna kunna flyttas med stöd av denna bestämmelse.Hoppas detta svar gett dig mer klarhet i frågan!

Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?

2021-09-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har en fråga gällande Trafikförordningen 3 kap 53 vid enkelriktad gata. Jag fick en p-bot med beskrivning "Stannat eller parkerat inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmast ytterkant". Jag stod parkerad på höger sida vid Åsögatan 182. Snett bakom på vänster sida går det en väg, Beckbrännarbacken. Både Åsögatan och Beckbrännarbacken är enkelriktade. Beckbrännarbacken går endast att köra in på bakom min parkerade bil, man kan alltså inte komma ut på Åsögatan där jag står och man kan heller inte köra in där då jag står förbi infarten och det är enkelriktat.Det finns alltså ingen korsande trafik eller "anslutande" trafik som i en vanlig t-korsning. Är min bot korrekt eller bör jag bestrida?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din beskrivning kan konstateras att du stått på allmän (kommunal) mark och alltså fått en parkeringsanmärkning. Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida förbudet mot att stå för nära en korsning gäller även när två enkelriktade vägar möts i en T-korsning.Det är mycket riktigt trafikförordningen (TrF) 3 kap 53 § som blir tillämplig här. Din fråga hur stadgandet ska tolkas har besvarats i rättspraxis genom fallet RH 2012:52, som – trots att det rör sig om ett fall från hovrätten, vars avgöranden normalt sett inte ses som helt vägledande – får ses som just vägledande i den här frågan eftersom det faller tillbaka på resonemang av numera mångårig och etablerad hävd i trafik- och parkeringssammanhang (vilket delvis framgår även i målet). Fallet är därtill i det närmaste identiskt med situationen i ditt fall.I målet uppkom frågan huruvida förbudet i TrF 3 kap 53 § gäller även när ett fordon står uppställt på en enkelriktad gata med en anslutande gata intill, och där även den anslutande gatan är enkelriktad, dvs. en T-korsning som i ditt fall. Begreppet "vägkorsning" tolkas normalt sett som ett ställe där just två vägar korsar varandra (dvs. där de "går igenom" varandra som ett +). Med hänsyn till att man dock lagstiftningshistoriskt valt att ta bort ett undantag som tidigare medgav att man under vissa förutsättningar fick stå i eller för nära en T-korsning, tolkade hovrätten dock bestämmelsen som att förbudet i denna numera gäller även beträffande sådana korsningar. Det numera borttagna undantaget från förbudet medförde även otydlighet och tillämpningssvårigheter – det är typiskt sett lättare för gemene man att förhålla sig till alla platser där två/flera gator osv. möts som förbjudna att stanna i eller för nära, istället för att behöva hålla reda på diverse tillåtna undantag. Dessutom ser olika T-korsningar olika ut – på en sådan slags plats där de mötande vägarna är trånga skulle en generell tillåtelse att stå i eller för nära en sådan korsning kunna medföra framkomlighetsproblem. Hovrätten avslog mot denna bakgrund parkörens överklagande.Varför ett förbud gäller generellt (trots att det inte sägs helt tydligt i fallet från hovrätten) alldeles oavsett att det rör sig om en T-korsning, och oavsett om de två vägarna dessutom råkar vara enkelriktade, har även att göra med att fordon (även t.ex. tyngre fordon med släp, i förekommande fall, samt utryckningsfordon) vid varje givet tillfälle ska kunna utnyttja hela sin svängradie oavsett vilken färdriktning de färdas i, för att kunna ta in på en korsande väg.Om det finns behov av att avvika från förbudsregeln kan en kommun istället medföra undantag vid varje enskild plats/korsning, med hjälp av skyltning och en tillhörande s.k. lokal trafikföreskrift enligt TrF 10 kap 1 §. Något undantag har dock inte meddelats för någon av de två T-korsningarna vid Åsögatan-Beckbrännarbacken, förutom de p-avgiftsskyltar som finns på plats.Kort sagt gäller alltså förbudet mot att stå i eller inom 10 meter från en vägkorsning ("korsande körbanas närmaste ytterkant") alla platser där en körbana (del av en väg avsedd för trafik med fordon, som alltså kan vara i princip vilken gata osv som helst, se förordningen om vägtrafikdefinitioner 2 §) möter en annan körbana. Det gäller såvida inte väghållaren (enligt TrF 10 kap. 3 § kommunen, länsstyrelsen eller i undantagsfall polisen, beroende på omständigheterna) bestämt om något undantag från det förbudet – eller beslutat om ett annat förbud – på platsen.Detta innebär sammantaget att parkeringsanmärkningen tycks vara korrekt utfärdad utifrån din beskrivning. Du har naturligtvis rätt att bestrida denna oavsett, enligt lagen om felparkeringsavgift 9 §, men utifrån den information jag har om detta ärende bedömer jag det tyvärr som ganska fruktlöst (såvida du inte stått efter p-avgiftsskyltarna, då vägkorsningsförbudet så att säga är "bortskyltat" och p-avgift gäller istället).Hoppas du fått svar på din fråga! Lycka till i fortsättningen!Med vänlig hälsning,

Kan jag använda en lapp istället för p-skiva? Vad händer om jag använder två p-skivor (eller motsvarande)?

2021-08-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag är en taxiförare och får byta bil ofta och inte har ibland koll på om bilen har eget skiva fastlimmade på rutan.Parkerade bilen där det krävs en skiva. Såg inte att min bil har en väldigt lite P.Skiva gömd och fastlimmade på rutan bakom solskyddet.Skrev eget lapp vilken tid jag parkerade. Lappen var en servetter på ca. 15X20 cm.Trots det fick jag böter, dr man antecknade bara vilken tid den missade skivan var ställd på.Undrar om jag kan få rätt om betala för en tvist?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Är det okej att använda en egenhändigt skriven lapp istället för p-skiva? Till att börja med kan sägas att det i och för sig är fullt godtagbart att använda en egenhändigt skriven lapp istället för en p-skiva, på en plats där p-skiva krävs som villkor för uppställning. Det framgår av rättsfallet RH 2018:3. Det avgörande för huruvida något annat än en p-skiva kan användas är nämligen huruvida en lapp eller liknande fyller samma funktion som en parkeringsskiva hade gjort, dvs. om det går att kontrollera tiden för när parkeringen startade. Detta kan ju kontrolleras även med hjälp av en egenskriven lapp, så att använda en sådan är i sig acceptabelt. Dessutom gäller för parkering på allmän/kommunal mark (där trafikförordningen är tillämplig) direkt i lagtext att detta är godtagbart. Det anges nämligen i trafikförordningen (TrF) 3 kap. 49a § att en parkeringsskiva eller motsvarande kan användas för att ange ankomsttiden.Användning av fler än en p-skiva (alternativt p-skiva samt lapp) – Den grundläggande principen i detta sammanhang (som dessutom uttalades i rättsfallet jag nämnde ovan) är att parkeringstiden lätt ska kunna kontrolleras. Parkeringsövervakningen måste kunna ske tillräckligt smidigt och systematiskt (samtidigt som den enskilde parkörens dvs. bilistens rättssäkerhet så klart måste tillgodoses). Används två p-skivor istället för endast en, som anger olika ankomsttider, blir det genast mycket svårare (i princip omöjligt) för p-vakten att veta när parkeringen inleddes. Mot den bakgrunden bedömer jag det som osannolikt att du skulle få rätt gentemot parkeringsövervakaren, oavsett om denna utgör en privat markägare eller p-bolag (dvs. om du stått på privat mark) eller gentemot polisen (om du stått på allmän/kommunal mark).Lycka till i fortsättningen!Med vänlig hälsning,