Vad innebär det att en föreskrift är betungande respektive gynnande?

2021-12-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. En kort och snabb fråga:Vad innebär det att en föreskrift är betungande respektive gynnande. Vari ligger skillnaderna? Hur regleras detta? Alltså vad utmärker att en föreskrift är gynnande respektive betungande?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om föreskrifter finns i regeringsformen (RF). Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner. Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning. (8 kap. 1 § RF).Betungande föreskrifterEn betungande föreskrift är en föreskrift som är till nackdel för den enskilde och ska som huvudregel meddelas av riksdagen genom lag.Föreskrifter ska meddelas av riksdagen genom lag om de avser:Enskildas personliga ställning och deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes.Förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. (8 kap. 2 § 1-2 punkterna RF). Riksdagen kan dock bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 8 kap. 2 § 2 punkten RF sålänge de inte avser:Annan rättsverkan av brott än böter.Skatt, utom tull på införsel av varor, ellerKonkurs eller utsökning. (8 kap. 3 § RF).Regeringen får utöver vad som följer av 3-5 § meddela:Föreskrifter om verkställighet av lag, ochFöreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. (8 kap. 7 § RF).Regeringen kan i sin tur bemyndigade myndigheter att meddela föreskrifter inom sitt primärområde som regleras i 8 kap. 7 § RF. Ett bemyndigande till riksdagens myndigheter får dock inte avse förhållanden inom riksdagen eller dess myndigheter. (8 kap. 11 § RF). Riksdagen kan även bemyndiga en kommun att meddela föreskifter enligt 8 kap. 2 § 2 punkten RF om föreskrifterna avser:Avgifter, ellerSkatt som syftar till att reglera trafikförhållanden i en kommun. Gynnande föreskrifterEn gynnande föreskrift är en föreskrift som istället är till fördel för den enskilde. Detta kan vara till exempel föreskrifter om villkor för att få bidrag sålänge villkoren är till fördel för den enskilde. Någon vidare reglering om vem som får fatta dessa beslut finns inte men sålänge föreskriften är gynnande och inom kompetensområdet för meddelaren (se ovan) får det meddelas av denne. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänlig hälsning

Vad kan Transportstyrelsen kräva vid prövning av körkortstillstånd?

2021-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Blev av med mitt körkort i dec 2020 pga medicinska skäl. ( hade fått diagnosen lungcancer 2019 och började dricka mycket whisky för att dämpa min ångest). Diagnosen visade sig vara fel tursamt nog men vårdcentralen anmälde missbruk till TSTR som omgående återkallade körkortet vilket möjligen var rätt beslut då mina alkoholmarkörer låg alldeles för högt. Slutade helt med starksprit omgående och drack bara lite vin på kvällen. Började med terapi och kontroller av markörer. i mars var alla värden ok utom CDT som fortfarande var högt. Slutade helt med alkohol 8/6 och i början av augusti var även CDT ok (Inga prover togs i juni -juli så rent medicinskt borde värdet varit ok redan i slutet av juni ). Skickade in ett bra läkarintyg för en vecka sedan och fick svar idag: ytterligare minst tre månader med minst 2 provtagningstillfällen med godkända prover.Undrar: Kan man verkligen bara gå på provresultat och inte ta hänsyn till helheten av min fysiska och psykiska status. 5 av 6 markörer har varit ok sedan i mars; bara cdt har hängt efter.Känns som om man måste vara helnykterist för att få ha körkort. Kan tilläggas att jag aldrig på något sätt varit i klammeri med rättvisan och fortfarande vid 75-års ålder jobbar timtid som geotekniker.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om Transportstyrelsen har rätt att kräva ytterligare minst tre månader med minst två provtagningstillfällen med godkända prover. Svaret hittar vi i körkortslagen (KörkL). För att få körkortstillståndDet är Transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd (7 kap. 2 § 6 punkten KörkL). Ett körkortstillstånd får endast utfärdas till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara en lämplig förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § KörkL). Den som söker ett körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att säkerställa att man är en lämplig förare (3 kap. 3 § KörkL).Vad det innebär för digTransportstyrelsen prövar frågor om körkortstillstånd och har rätt att kräva de prover de anser behövs för att säkerställa att du är en lämplig förare. Eftersom att du tidigare har haft ett alkoholmissbruk och blivit av med körkortet finns ett ökat behov av att säkerställa att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Om Transportstyrelsen anser att ytterligare tre månader med minst två provtagningstillfällen med godkända provresultat är behövligt har de rätt att kräva detta. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Är lagen underordnad kommunala myndigheters föreskrifter och allmänna råd?

2021-11-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Hur gäller lagen gentemot kommuners riktlinjer? Är lagen underordnad riktlinjena?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om de föreskrifter och allmänna råd som kommunala myndigheter kan ge ut är överordnade lagen. Reglers hierarkiReglernas hierarki är följande: Sveriges grundlagar, lagar som riksdagen beslutar, förordningar som regeringen beslutar och föreskrifter som getts ut av myndigheter. Kommunala myndigheters föreskrifterKommunala myndigheter kan ha rätt att utfärda föreskrifter inom sitt verksamhetsområde men endast om det finns ett bemyndigande från riksdagen. Huruvida de föreskrifter som kommunala myndigheter utfärdar är bindande eller inte beror alltså på om det finns ett bemyndigande. En föreskrift som inte stämmer överens med lagen är dock inte bindande då grundlagarna och lagarna beslutade av riksdagen alltid är överordnade. Kommunala myndigheters allmänna rådDe allmänna råd som kommunala myndigheter kan ge ut är aldrig bindande utan det är en rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla lagar, förordningar och föreskrifter som är bindande. Du måste alltså inte följa dessa sålänge du kan göra på ett annat sätt utan att bryta mot någon regel. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning