Angående möjlighet att överlåta förhandsavtal avseende bostadsrätt

2015-06-29 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, jag förbokade en nybyggt bostadsrätt lägenhet och betalade förbokningsavgift 80000 kr våren 2014.Den bli klar hösten 2016.Kan jag ge förhandsavtalet av lägenheten och avgiften/förskottet 80000 kr som gåva till min son nu?. finns det risk för skatt eller byggbolag vägrar gåvan?.Tack
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler angående förvärv av bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen. I lagens 5 kap. 6 § anges, att den som ingått ett förhandsavtal inte får sätta någon annan än sin make eller sambo i sitt ställe. En överlåtelse i strid med denna bestämmelse är ogiltig enligt paragrafen. Förarbetena till lagen uttrycker att syftet bakom denna regel är att motverka handel med den rätt till förvärv av bostadsrätt som ett förhandsavtal innebär. Detta betyder följaktligen att du inte kan överlåta förhandsavtalet till din son, då denna överlåtelse skulle vara ogiltig.Detta blev inte ett särskilt långt svar, men jag hoppas att du anser att jag besvarat din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor i formuläret nedan.Med vänliga hälsningar,

Överhängande grenar

2015-06-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Om en granne inte vill ta ned överhängande grenar på min tomt, kan vi då på grannens bekostnad (skicka faktura) be någon göra detta? Trädet är så stort att detta bara kan utföras av en arborist.Tack för hjälpen!
Julia Tigerström |Hej och tack för din fråga, Av 3 kap. 2§ jordabalken framgår att om rot eller gren tränger in från grannens mark och detta medför olägenhet för fastighetens ägare, får fastighetsägaren tar bort roten eller grenen. Den som äger marken på vilket trädet finns ska dock först ges tillfälle att själv åtgärda problemet. Du får alltså ta bort de grenar som hänger in på din tomt, men du får stå för kostnaden själv.

Varning till hyresgäst från hyresvärd

2015-06-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Kan en hyresgäst få en varning av hyresvärden för att av misstag ha kräkts över räcket på sin balkong så att det hamnat en del på grannens balkong?
Catharina Danielsson |Hej, Tack för din fråga!Utifrån din fråga är 12e kapitlet i Jordabalken (JB) tillämplig. Kapitlet behandlar hyresfrågor. Enligt 25 § i kapitlet ska en hyresgäst vid användningen av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Dessutom ska hyresgästen i övrigt göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Om detta inte upprätthålls från hyresgästens sida, ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse - alltså en varning. Alltså ter det sig utifrån lagen som att hyresvärden vid en situation som ni frågar om har haft rätt att ge ut en varning. Hoppas att svaret hjälpt er.Med vänlig hälsning,

Säljarens ansvar för garantier

2015-06-26 i Fel i fastighet
FRÅGA |Jag köpte en villa av en privatperson via mäklare. Där finns en gjuten pool på tomten med nedgrävda slangar in till huset där pumpen sitter. Jag frågade säljaren speciellt om där fanns någon läcka i poolen då jag har hört att det inte är helt ovanligt att pooler läcker. Han garanterade mig att någon läcka finns inte och några större mängder vatten behövde han inte fylla på under året. Efter jag fått tillträde till huset upptäckte jag ganska omgående att stora mängder vatten försvann ur poolen. Det visade sig vara en läcka i en pem-slang under jorden mellan breddavloppet på poolen och pumpen. Där försvann ca 3000 liter per vecka från poolen som rymmer ca 30000 liter totalt, så det var en rätt rejäl läcka. Jag tog kontakt med säljaren som inte ville kännas vid detta alls. Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av poolen ? Kostnad 10000:-.
Felicia Idbrant |Hej! Vad gäller ansvar för fel i fastigheten regleras detta i Jordabalken 4 kap. Inledningsvis kan nämnas att du som köpare har en sträng undersökningsplikt vid köp av fastighet. Undersökningsplikten innebär att du som köpare inte i efterhand kan åberopa fel mot säljaren som hade kunnat upptäckas vid en omsorgsfull besiktning av fastigheten. Däremot kan det motsatta gälla vid fel som du som köpare inte kunnat upptäcka vid en omsorgsfull besiktning, så kallade dolda fel. Dolda fel ansvarar normalt säljaren för om de visar sig efter köpet. Se närmare jordabalken 4 kap 19 §.Om säljaren har lämnat utfästelse eller garantier om delar av fastigheten eller byggnaden så får säljaren stå för dessa om det senare visar sig att det inte stämmer. Då en säljare lämnat utfästelser eller garantier innebär detta att man som köpare inte behöver undersöka den del djupare om inte starka skäl talar emot detta. Utifrån omständigheterna du nämnt verkar det som säljaren i ditt fall uttryckligen och precist garanterat att någon läcka vad gäller poolen inte förelåg. Detta innebär att du inte hade någon plikt att undersöka slangsystemet till poolen vidare. Om läcka trots det förelåg bör således säljaren stå för ersättning kring detta eftersom han garanterat att så inte var fallet. Med vänliga hälsningar

Hyresrätt, lokal, kostnad för kontraktet

2015-06-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Tittar på en lokal att ta över för att driva en affär. Kostnaden för affären är x kr men det är en kostnad för att ta över förstahandskontraktet. När det kommer till hyresrätter är ju detta olagligt men eftersom det gäller en affärslokal verkar det vara kotym. hur är det egentligen, banken bevilja lån så antar det är lagligt
Mattias Vilhelmsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline.Vad gäller bostadslägenheter förhåller det sig helt som du skriver - det är olagligt att sälja en bostadshyresrätt, en sådan kan ej ha ett värde och detta i enlighet med 12 kap 65 § Jordabalken. Vad gäller lokaler är det däremot annorlunda, det finns ingen reglering som får effekten att ett sådant kontrakt inte får ha ett värde. Detta kontrakt kan alltså överlåtas i samband med att rörelsen ifråga överlåts. Detta förfarande är alltså inte olagligt.

Störningar i boendet

2015-06-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har problem med min granne som bor i lägenheten ovanför mig. Han sover inte på natten, går tvärs över rummet och knackar starkt fötterna på golvet. Han bjuder in vänner för natten och de var mycket högt skratt, prata och diskutera något. Detta går på hela natten. Jag tillrättavisade honom och sa till honom att det hindrar oss från att sova. Men han fortsätter att göra buller nattetid. ag har skrivit flera klagomål till Fastighetsägaren. Men situationen har inte förändrats. Vad ska jag göra? Ska jag skriva ett klagomål till Hyresnämnden? Hur man gör det?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om störningar i boendet från en hyresgäst finns i jordabalken (1970:994) 12 kap. 25 §. Där anges att när en hyresgäst använder lägenheten skall denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, se här. Om det förekommer störningar så ska hyresvärden ge en tillsägelse till den hyresgäst som stör att detta omedelbart ska uppöra. Generellt kan sägas att ni som omkringboende ska kunna sova ostört på natten, men att man får räkna med och tåla mer liv och rörelse under dagtid. I ditt fall verkar det som att din grannes företeelser om natten kan röra sig om sådana störningar som du som hyresgäst inte ska behöva tåla, men detta måste självklart bedömas från fall till fall och det är svårt att säga något konkret utan fler detaljer (tex hur länge det pågått, under vilka tider, grad av störning osv). Men om du sagt till hyresvärden borde denne lämnat en tillsägelse till den som stör om det kan bedömas röra sig om en sådan störning som anges i lagen. Om en hyresgäst trots detta inte bättrar sig utan fortsätter att störa andra hyresgäster inom fastigheten, så kan det utgöra grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet med den som stör.Jag rekommenderar att du först igen pratar med din hyresvärd för att ta reda på om denne lämnat en tillsägelse till den hyresgäst som stör, och igen påtalar att inga förbättringar har skett. Ett annat tips är även att ta kontakt med Hyresgästföreningen för att få ytterligare råd om hur du ska gå vidare i just ditt fall, exempelvis om kontakt med hyresnämnden i din kommun är nödvändig.Hoppas detta svar var till någon hjälp!Med vänliga hälsningar

Avlägsna grenar på grannens träd som hänger över tomtgränsen

2015-06-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag kapade grannens gran häck med hans medgivande för många år sedan. När jag för ett år sedan frågade om jag skulle hjälpa honom igen fick jag ej lov. När jag frågade varför det inte gick bra nu fick jag svaret att vi inte är vänner längre. Påtalade att grenarna som går långt in på min tomt måste bort. Han vägrade så jag kapade dessa (för ett år sedan). Nu i dagarna har han anmält mig till polisen för skadegörelse.Tacksam för råd hur jag skall agera vid polis förhöret som jag kallats till.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Reglerna kring grenar och rötter som tränger över tomtgränser finns i 3 kap. 2 § jordabalken och stadgar att om gren eller rot tränger över tomtgränsen och orsakar olägenhet så får fastighetsägaren ta bort dessa. Ägaren till den tomt som de överträngande träden står på ska dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne. Det är ingen tillfällighet att lagen talar om rot och gren. En stam som hänger över en tomtgräns får man inte röra. Man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Det skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt.Man bör ge ägaren i alla fall tre-sex månader på sig att vidta dessa åtgärder. Görs inte detta är det fritt för grannen att själv kapa överträngande grenar och rötter. Detta bör dock göras med stor försiktighet. Skulle träden dö som resultat av grannens ingrepp kan han bli ersättningsskyldig. Att på eget initiativ vidta åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.Således borde du vid polisförhöret hänvisa till att du har bett ägaren/din granne att ta bort de överhängande grenarna, men att han inte gjorde det. Hur länge du väntade med att avlägsna grenarna blir troligtvis avgörande här. Om du gett grannen tid är det till din fördel, motsatsvis till din nackdel om du gjort det omgående. Jag tycker även du bör hänvisa till att du tidigare haft tillåtelse att avlägsna grenar, vilket tyder på att grannen tidigare hållit med om olägenheten för dig angående grenarna. Hoppas svaret var till någon hjälp!Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.Vänligen,

Röka inomhus - uppsägning av hyresavtal

2015-06-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, det är så här i mars sa jag till min inneboende att om han fortsätter röka inne så får han flytta ut, i början på maj gjorde han det igen. Så jag sa att jag ville ha ut han i slutet på månaden efter lite tjafs fick han till slutet av juni på sig, och nu kommer han och säger att han har rätt till att bo kvar till slutet av augusti? Vad gäller här?
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline, Gällande uthyrning av privatbostad gäller lagen om uthyrning av egen bostad (se här). Om ingenting särskilt avtalats mellan hyresvärd och hyresgäst gäller en uppsägningstid om 3 månader (3 § st 3). Det faktum att din hyresgäst röker inomhus borde inte föranleda någon annan bedömning. I vanliga hyresförhållanden har rökning inomhus i praxis inte ansetts vara grund för vräkning. Troligt är att detsamma gäller för det fall då hyresrätten utgör en en del av en egen bostad. Oavsett om grund för vräkning föreligger eller inte så krävs det av dig som hyresvärd att du skriftligen varnar hyresgästen innan vräkning kan komma till stånd.Enligt uppsägningstiden om 3 månader har din hyresgäst rätt att bo kvar i lägenheten till slutet på augusti/början på september och det är tveksamt om rökandet kan ligga till grund för en lagenlig vräkning. Mitt råd till dig är därför att så fort som möjligt saga upp hyreskontraktet så att uppsägningstiden börjar löpa. Du bör inte försöka dig på någon omedelbart vräkning. Hyresgäster har ett starkt skydd av lagen och de har ofta möjlighet att få hjälp med denna typ av ärenden av hyresnämnden. Vänligen