Andrahandsuthyrning och tvångsförsäljning

2014-04-01 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! En bostadsrättsägare vill inte sälja sin lägenhet pga att denne då kommer göra ekonomisk förlust och vill istället hyra ut sin lägenhet i andrahand. Ägaren har redan haft lägenheten uthyrd i andrahand i ett par år med giltiga skäl, som nu upphört. Ägaren är inte heller villig att delta i skötseln av huset eller föreningen då denne bor på annan ort. Kan bostadsrättsföreningen neka fortsatt uthyrning i andrahand för att tvinga igenom en försäljning för att få in en ny ägare, något som i längden skulle gynna föreningen?
Evelina Kassberg |Hej, och tack för din fråga.Enligt 7 kap 10 § bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614) krävs samtycke från styrelsen för att få upplåta sin lägenhet i andra hand. Om styrelsen vägrar att ge sitt samtycke kan hyresnämnden lämna tillstånd till andrahandsuthyrningen enligt 7 kap 11 §. Tillstånd ges om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen ej har någon befogad anledning att vägra lämna samtycke. Enligt förarbetena kan rätt till tillstånd föreligga även om skälet till begäran beror på bostadsrättshavarens egna val. Till exempel ska samtycke ges om en person förvärvat en lägenhet för sin pension och vill hyra ut den i andra hand fram tills dess. Tillstånd ges inte om man köpt bostadsrätten endast för att hyra ut den i andra hand. Tillstånd kan begränsas till en viss tid. Hyresnämndens beslut kan ej överklagas. Tvångsförsäljning kan begäras av bostadsrättsföreningen hos Kronofogdemyndigheten enligt 8 kap 1 §. Tvångsförsäljning sker om bostadsrättshavaren förlorat sin rätt att använda lägenheten, till exempel om lägenheten vanvårdats, hyrt ut i andra hans utan samtycke eller om bostadsrättshavaren allvarligt missköts sig (se 7 kap 18 §).Om bostadsrättshavaren väljer att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan samtycke kan alltså föreningen ansöka om tvångsförsäljning. Tillstånd kan dock ges av hyresnämnden. Med vänlig hälsning, 

Bostadsrättsförening brister i sin underhållsplikt, gemensamma utrymmen

2014-03-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vem vänder man sig till när man upptäcker säkerhetsbrister i gemensamma utrymmen i brf, men styrelsen struntar i att agera vid påpekande?Relevant: avsaknad av handledare (fallrisk), utrymnings hinder och brandfarligt material i trapphus.
Anna Helgesson |Hej och tack för din fråga.Då det rör sig om en bostadsrätt och en bostadsrättsförening aktualiseras bostadsrättslag (1991:614) (BRL). Av denna framgår att bostadsrättsföreningen är ansvarig för byggnaden, marken samt de gemensamma utrymmena, 7 kap 4§ BRL. De undantag som finns för föreningen stadgas i 7 kap 12§ BRL där bostadsrättshavaren skyldigheter att vårda för lägenhetens underhåll framgår. Om föreningen brister i sina förpliktelser har du samma rättigheter som vid fel i lägenheten, enligt 7 kap 2§ BRL. Detta innebär att som bostadsrätthavare rätt att påkalla föreningen att fullgöra sina förpliktelser, vilket jag förstår frågan som att du gjort. Men du har även rätt till nedsättning av årsavgiften, att själv avhjälpa felen eller att väcka skadeståndsanspråk. Ett skadeståndsanspråk väcks i så fall i enlighet med 13 kap 5§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar vid föreningsstämma. Det som är viktigt att  att det är du själv som har bevisbördan, detta innebär att det är du som måste bevisa att bostadsrättsföreningen varit försumlig. Om du väljer att själv avhjälpa felen har du rätt att göra detta på föreningens bekostnad. Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Överlåtelse av bostadsrätt

2014-03-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Finns det alltid ett gåvobrev eller testamente vid en överlåtelse av bostadsrätt?
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När man överlåter en bostadsrätt måste det inte ske genom ett gåvobrev eller testamente, däremot finns det andra regler och formkrav som måste iakttas för att det ska vara juridiskt bindande. Det krävs att det upprättas ett skriftligt överlåtelseavtal där både säljaren och köparen måste skriva under avtalet, det vill säga givaren och den som mottar bostadsrätten. Vidare måste avtalet innehålla uppgift om vilken lägenhet som överlåtelsen gäller och till vilket pris. Är det en gåva till blir priset 0 kronor. Det ska också noteras att den som övertar bostadsrätten måste bli antagen av bostadsrättsföreningen. Det brukar sällan vara något problem så länge personen i fråga uppfyller de krav som normalt ställs så som ordnad ekonomi etcetera, men hör med bostadsrättsföreningen för mer specifikt vilka krav som gäller. Vänligen, 

Inneboende - sagt upp rummet i förtid

2014-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt ut ett rum i min bostadsrätt till en student på tillsvidarebasis med 3 månaders uppsägningstid. Nu har hon sagt upp rummet i förtid och med endast 3 dagar till godo innan hyran ska betalas med hänvisning till att min pojkvän "bott" här. Hon menar att det inte stod nåt i kontraktet om en pojkvän och menar att jag på grund av detta inte uppfyllt kontraktet. Nämnas bör att även hennes kille sovit här ett flertal tillfällen vilket jag inte har haft nåt emot. Vad hon gör i "sitt" rum har inte jag med att göra och vice versa. Jag gick med på att hon bara behöver betala tills jag får en ny inneboende vilket kan gå snabbare än 3 månader. Kan hon säga upp kontraktet i förtid och slippa betalning med hänvisning till att det inte stod nåt om min kille i kontraktet? Mvh Helena
Veronica Eriksson |Hej, och tack för din fråga.En inneboende hyresgäst kan säga upp sitt hyreskontrakt på obestämd tid i förtid i vissa fall enligt 12 kap. 6 § Jordabalken (JB). Det rör sig då vanligtvis om allvarliga brister i hyresbostaden men det kan också röra sig om allvarliga kontraktsbrott. Ett kontraktsbrott kan definieras som att avtalsparten inte fullgjort sina skyldigheter enligt ett avtal. Det kan starkt ifrågasättas att en sådan företeelse, som att din pojkvän sovit över, kan definieras som ett kontraktsbrott då det inte stod i kontraktet. Ett hyresavtal kan vara både skriftligt och muntligt (12 kap. 2 § JB). Om ni muntligen kommit överens om att din pojkvän inte ska bo med dig kan dock även det ses som en del i avtalet.För att hyresavtalet ska upphöra med omedelbar verkan krävs att de brister som finns är av väsentlig betydelse, dvs. det måste vara av en tillräckligt stor betydelse för den person som vill häva kontraktet. Dessutom ska hyresvärden fått tillfälle att avhjälpa bristen men inte lyckats med det utan dröjsmål (12 kap. 11 § p. 2 JB).Värt att nämna i detta sammanhang är att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad inträdde 1 februari 2013. Denna lag gäller för uthyrning av bl.a. del av bostadsrätt som inte sker i näringsverksamhet eller då hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål. Enligt 3 § st. 2 i denna lag kan hyresgästen säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta oavsett om en längre uppsägningstid avtalats då lagen är tvingande till hyresgästens fördel.Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1970:994#K12P16) för JB och (https://lagen.nu/2012:978) för Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad.Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.MVH /Veronica Eriksson 

Uppsägning av jaktarrende

2014-03-31 i Arrende
FRÅGA |Jag vill säga upp ett jakträttsavtal. I det upprättade avtalet står det formulerat "Uppsägning skall ske på sått som stadgas i 8 kap 8 § jordabalken senast 2 månader före upplåtelsetidens utgång. Sker inte uppsägning skall avtalet anses förlängt med fem år". Sista datum för uppsägning är 30 apr 2014. Min första fråga är om just "uppsägn enl 8 kap.. jordabalken" gör att det behöver formuleras på något speciellt sätt eller kan jag skriva ett uppsägningsbrev och hänvisa till jakträttsavtalet bara? Fråga två - behöver jag skicka det någon annan instans, tänker t.ex. lantmäteriet kanske, än till jakträttsinnehavaren? Ingen jakt har bedrivits på det fyra år vi haft fastigheten av jakträttsinnehavaren.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Lagrummet kräver ingen särskild formulering, utan kräver endast att uppsägningen ska vara skriftlig. Du behöver endast delge jakträttsinnehavaren för att uppsägningen ska vara giltig, du behöver alltså inte skicka uppsägningen någon annanstans. Vanlig delgivning sker genom att handlingen skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren. Normalt sker detta genom att handlingen skickas med post (rekommenderat brev) eller överlämnas med bud. Som bevis på att delgivningsmottagaren har mottagit handlingen begärs ett delgivningskvitto eller mottagningsbevis (s.k. vitt kort).Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Ändring av villkor i gåvobrev efter fullbordan, fast egendom

2014-03-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har via ett gåvobrev fått ett hus i gåva av min far. Om man vill ändra villkor i detta gåvobrev som tex ta bort villkor om att det ska vara enskild egendom går det då att ändra detta om man har gåvogivarens medgivande?
Anna Helgesson |Hej, och tack för din fråga.Då det i detta fall rör sig om ett gåvobrev om fast egendom aktualiseras jordabalk (1970:994) (JB). Det som skiljer gåvobrev om fast egendom från de flesta andra typer av gåvobrev är att de måste uppfylla vissa formkrav, enligt 4 kap 29§ JB. I detta fall förstår jag frågan på så vis att gåvan har fullbordats, genom att gåvobrevet har överlämnats från din far till dig. Om man i efterhand vill ändra villkoren i ett gåvobrev är en förutsättning att gåvogivarens medgivande ges. Utan detta gäller det som står i gåvobrevet, vilket i detta innebär att huset utgör enskild egendom, 7 kap 2§ 1st 2p äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB).Från högsta domstolen (HD) finns ett rättsfall, NJA 2000 s. 262, i vilket man behandlar frågan om ändring av villkor i gåvobrev. HD fastslår att gåvogivaren inte i efter att gåvan fullbordats har rätt att häva villkor som är i gåvotagarens intresse. Det som ligger till grund för bedömningen är i vems intresse ett villkor ligger, man ser till gåvogivarens avsikt med villkoret vid gåvotillfället. Samtidigt ska hänsyn tas till omständigheter som föreligger i fallet. Det intresse som ligger i fokus är att gåvogivarens avsikter och vilja respekteras.Regleringen på området är inte tydlig, men jag tolkar det som att om såväl gåvogivaren som gåvotagaren tillsammans kommer överens om att ändra villkoren för gåvan, och där det stadgas att villkoret om enskild egendom inte längre ska vara giltig, borde detta gälla. Med detta sagt råder jag dig att rådfråga en verksam jurist, med tanke på att det rör sig om fast egendom. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen

Åsidosättande av lagfartsskyldighet

2014-03-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,För ett och ett halvt år sedan fick min hustru genom gåvobrev överta en gård. Eftersom givaren bodde kvar kom vi överens om att han skulle bo kvar så länge han orkade sköta sig själv och gården. Nu har flyttat från gården och vi vill då ha lagfart på den. När jag tar del av JB 20 kap så framgår det att Lantmäteriet måste ha in gåvobrevet senast 3 månader efter överlåtelsedagen. Betyder det att hustrun inte kan få lagfart på gården? Hon har ju ett dokument som gör henne till gårdens ägare.
Anna Helgesson |Hej, och tack för din fråga.Då det rör sig om fast egendom aktualiseras mycket riktigt jordabalk (1970:994) (JB). Av det 20 kap JB framgår det bestämmelser som gäller vid ansökan om lagfart. Enligt 20kap 2§ JB sägs att fångeshandlingen ska lämnas in inom tre månader från det att den upprättades. Det finns i 20 kap 7§ JB några undantag från dessa tre månader, i vilka den sökanden får vilande lagfart, dessa är däremot inte tillämpliga i nuläget. Får inskrivningsmyndigheten reda på att skyldigheten att söka lagfart har åsidosatts får de, enligt 20kap 3§ JB, ålägga den sökande med vite för att inte uppfyllt sin skyldighet att söka lagfart. Jag skulle råda er att kontakta inskrivningsmyndigheten det vill säga Lantmäteriet, så snart som möjligt och söka lagfart, för att på så vis se till er rätt till fastigheten i fråga.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen, 

Underhållsskyldighet vid servitut

2014-03-29 i Servitut
FRÅGA |Jag äger en fastighet på en ö i skärgården. Fastigheten är belastad med båtplatsservitut på min brygga. Det är två olika fastigheter som är innehavare av servituten. Jag använder också bryggan. Det finns inget underhållsavtal. Har jag skyldighet att själv reparera bryggan? De andra vägrar och säger att underhållet ÅVILAR mig.
Miranda Lymeus |Hej!Reglerna om avtalsservitut finns i jordabalken 14 kap. Enligt 1 § 2 st. kan ägaren till den tjänande fastigheten (alltså du) förpliktas att genomföra normalt underhåll av den anläggning som servitutet avser, men inte mer. Om man vill att den tjänande fastigheten ska ha en sådan skyldighet så måste man avtala om detta. Eftersom att ni inte har något underhållsavtal så har du heller ingen skyldighet att genomföra några reparationer. Istället är det enligt 6 § 2 st. ägarna till de härskande fastigheterna, alltså innehavarna av servituten, som ska hålla anläggningen i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas onödigtvis.Lagrummen finns https://lagen.nu/1970:994.Med vänlig hälsning,