Hur fungerar vite?

2020-10-13 i Vite
FRÅGA |Hej! Hur fungerar det här med vite? Vi har fått ett vite från byggnadsnämnden på en mur som de inte tyckte passade in, den var ful sa de och den var lite för hög ändå var den godkänd på första ritningen som vi skickade in, vi plockade mer den och har fått byggnadslov men ändå, kräver de ett vite på 70000 kr?Hälsningar
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur fungerar vite?Vite är ett verkställighetsmedel som kan användas som ett slags påtryckningsmedel för att få någon att följa ett föreläggande eller ett förbud (11 kap. 1 § sjätte punkten plan- och bygglagen). Det vite du fått på 70 000 kr är ett belopp som ska betalas om ni inte följer föreläggandet eller förbudet. Om ni inom den tid som utsatts tagit ned muren så ska inte vitet dömas ut eftersom ett vite inte är ett straff utan endast ett påtryckningsmedel.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

"Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"

2020-10-11 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har sedan i mars blivit trakasserad av en nära granne som är besatt av mig. Egentligen sedan i dec förra året men är från mars det finns tydliga sms där det står klart och tydligt att jag vill bli lämnad ifred. Ingen respons alls från mig efter det. Finns efter det 60-70 sms, samtal, foton på lappar som satts upp på dörren, saker som lämnats på altanen, han har otaliga gånger verbalt tagit kontakt, otaliga gånger tittat in i mitt vrums fönster (har 3 av ggr på video och några foton från i juli). Det är d som finns bevisade, utöver det har han trakasserat mig på många olika sätt och mitt psykiska mående har försämrats rejält och mitt liv begränsats! Genom lögner har han fått mig känna otrygghet genom att ge sken av att ha både mördat människor, ha vapen, mkt kontakter mm. Tog i augusti hem en manlig bekant för 1a gången på ett halvår. Varit rädd för vad han skulle göra om han blev svartsjuk. Han riktade ett gevär (visade sig vara luftgevär) mot hans huvud som finns på film och frihetsberövade i säkert 40min tills polis ankom. Samlat på mig bevis men inte lämnat till polis innan denna händelse då jag var rädd att han skulle göra nåt riktigt allvarligt han inte fick ett ordentligt straff. Men efter denna händelse (som polis tydligen inte ansett haft med nåt ofredande mot mig att göra) lämnade jag alla bevis och polisen drog igång ärendet. Nu har jag fått veta från åklagare att åtal inte kommer väckas! Hur är det möjligt??!
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur åklagaren kan välja att inte väcka åtal. Nedan kommer jag redogöra för de överväganden som åklagaren har att förhålla sig till vid åtalsbeslutet. Därefter övergår jag till vilka åtgärder som du kan vidta om du inte är nöjd med beslutet. Varför väcker åklagaren inte en talan? Åklagaren har en skyldighet att väcka åtal i mål där hon eller han bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts, men även att det går att bevisa vem som har begått gärningen. Alltså, åklagaren har en skyldighet att väcka åtal, men enbart i de fallen där man kan förvänta sig en fällande dom, 20 kap. 6 § RB. Jag uppfattad din situationen som sådan att förundersökningen var avslutad, vid detta skede har åklagaren att bedöma det färdigställda protokollet och besluta om åtal ska väckas eller inte. Det är i detta stadium som åklagaren bedömer om materialet är tillräckligt för en fällande dom. Att åklagaren som i ditt fall fattar ett negativt åtalsbeslut och alltså inte väcka åtal kan bero på en rad omständigheter. I regel beror det på bristande bevisning, där det inte finns tillräckliga bevis för en fällande dom. Den bristande bevisningen kan sin tur utgöras av att den misstänkte förnekar brott, att det inte finns någon teknisk bevisning eller något vittne, 23 kap. 20 § RB. Vad kan brottsoffer göra? Är du inte nöjd med åklagarens beslut och upplever att det föreligger tillräckliga bevis för en fällande dom, finns det framförallt två åtgärder som du kan vidta. Du kan överklaga beslutet. Detta gör du genom att skriftligen begära att beslutet överprövas. Överklagan skickar du till den åklagarkammare där beslutet fattas. Du kan lättast göra detta genom att fylla i följande blankett här. Det bör i sammanhanget framhållas att du bör ta hjälp av en juridiskt skolad person om du väljer att överklaga beslutet. Detta eftersom en erfaren jurist eller advokat har en bättre uppfattning av rättsläget och har därför bättre förutsättningar för att bedöma om den bevisningen som du framfört till polisen under förundersökningen är tillräcklig eller inte. Ett annat alternativ är att väcka enskilt åtal. För detta förutsätts att åklagaren valt att inte väcka åtal, eftersom åklagaren i ditt fall har fattat ett negativt åtalsbeslut kan kravet konstateras vara uppfyllt, 20 kap. 8 § RB. Väljer du att väcka enskilt åtal ska en skriftlig ansökan om stämning göras hos tingsrätten. Ansökan måste innehålla en rad uppgifter såsom vem gärningspersonen är, vilken brott det rör sig om liksom den bevisning som åberopas, se 47 kap. 1- 2 §§ RB. Även i detta fall rekommenderar jag att du tar hjälp av en juridiskt skolad person. Slutord Sammanfattningsvis har åklagaren en åtalsplikt, denna gäller dock för de mål där man kan förvänta sig en fällande dom, bedömer åklagaren att det råder bristande bevisning behöver denna inte väcka åtal. Är du inte nöjd med åtalsbeslutet rekommenderar jag dig att överklaga beslutet alternativt väcka enskilt åtal. I båda fallen råder jag dig att ta kontakt med en jurist eller advokat. Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Min vän har anmält sitt ex för övergrepp, våldtäkt etc. Min fråga är, jag blir vittne o gäller min bästa vän. Hon o jag har varit vänner länge.Får hans advokat begära in min mobil o så för att kolla vår konversation och så?El vad gäller det för den åtalades advokat. Vad får han göra? Kolla mig o så?Tacksam för svar
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Dina funderingar rör vilka utredningar som den tilltalades advokat kan företa. Du undrar också särskilt huruvida det finns möjlighet att din mobil blir beslagtagen. En brottsutredning utförs främst av polis och åklagare. Åklagare har en skyldighet att under utredningen betrakta omständigheter som talar både till den tilltalades för- och nackdel. Möjligheten finns alltså att beslag av mobiltelefoner och liknande åtgärder kan ske även från åklagarens sida.Kan vittnes mobil beslagtas?Beslag är ett av få tvångsmedel som kan användas även mot vittnen. Ett beslag innebär att din mobil tillfälligt skulle tas omhand av polis för att säkra bevis i form av era konversationer (27 kap. 1 § Rättegångsbalken). Beslut om att använda tvångsmedel ska föregås av en bedömning om hur nödvändig åtgärden är i relation till hur ingripande åtgärden är. I ditt fall kanske ditt vittnesmål räcker, men i fall av exempelvis grov kvinnofridskränkning där brottet består av upprepade kränkningar kan en konversation under längre tid vara av stort bevisvärde. Du eller din brottsutsatta vän kan även välja att visa upp konversationen självmant om ni anser att den kan vara till fördel för din väns fall. Advokatens uppdragEn advokat ska med nit och omsorg ta tillvara på sin klients rätt (21 kap. 7 § Rättegångsbalken). Bland annat kan advokaten begära komplettering av åklagarens utredning om den inte anses vara tillräckligt. En sådan begäran ska beviljas om det kan antas vara av betydelse för utredningen, ett sådant beslut tas av åklagaren eller domstolen(23 kap. 18b och 19 § Rättegångsbalken). Advokaten kan alltså begära in ny utredning vilket kan innefatta beslag, men det förutsätter att åklagaren eller domstolen godkänner det. Som jag förklarar ovan måste en sådan åtgärd anses proportionerlig. När du vittnar under en rättegång kan det hända att advokaten försöker undergräva din trovärdighet för att ge ditt vittnesmål så lågt bevisvärde som möjligt. Ibland kan det innebära ifrågasättande av din personliga karaktär. För att kunna göra det kanske utredning görs kring dig som person, om det är vad du menar med att "kolla" dig. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar och lycka till! Hälsningar,

Är dueller lagliga i Sverige?

2020-10-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Är dueller, så kallad envig i hedersfrågor, lagliga i Sverige? I sådana fall, i vilket mån?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dueller är inte lagligt i Sverige.Envig, tvekamper som används för att avgöra rättstvister, har varit förbjudet i Sverige sedan 1662 i olika former.Med vänliga hälsningar!

Kan en förälder få veta hur länge ens barn kommer sitta häktat?

2020-10-13 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan jag som mamma få veta hur länge min son sitter häktad .Han har suttit häktat 5 veckor nu.Kan jag som mamma få hjälp av polis med mer stöd .Om häktning och hans restriktioner. MWH En ledsen mamma.
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga.I Sverige finns det ingen gräns på hur länge en person kan sitta häktad. Om en person som misstänks för brott häktas får denne hållas häktad i högst fjorton dagar, sedan måste beslutet omprövas med en ny häktningsförhandling (24 kap. 18 § stycke tre RB). Det innebär alltså att din son tekniskt sett kan sitta häktad på obegränsad tid, men varannan vecka måste beslut tas om huruvida din son ska fortsätta hållas häktad eller inte. Det går därför inte att säga på förhand hur länge en person sitter häktad, utan det prövas istället löpande. Om man vid en omprövning av häktningsbeslutet anser att det inte längre finns skäl för häktning ska man släppas omedelbart (24 kap. 19 § stycke två RB). Din son kommer då att vara på fri fot fram till en eventuell rättegång.Den myndighet som ansvarar för Sveriges häkten är Kriminalvården, alltså kan du inte vända dig till polisen för att få veta mer om hur din son har det i häktet. Du kan dock kontakta Kriminalvården för att få se vad det finns för möjligheter att ha kontakt med din son och/eller besöka honom. Det kan dock vara bra att veta om att dessa möjligheter kan begränsas av om din son tex har restriktioner, som inte tillåter honom att ha kontakt med andra. Detta beror på ifall åklagaren har bedömt att det finns en risk att det påverkar utredningsarbetet (6 kap. 1 § Häkteslagen).Som anhörig till en person som är frihetsberövad kan det kännas både tungt och svårt, och det är inte ovanligt att man bär på många tankar och funderingar. Det finns dock mycket stöd och hjälp att få, med allt ifrån praktiska frågor kring ekonomi och försäkringar och/eller tankar och känslor kring hur det ska gå. Många föreningar erbjuder möjlighet att komma i kontakt med andra i liknande situation eller att få samtalsstöd. Kriminalvården har gjort en bra lista på flera olika organisationer som på olika sätt arbetar med stöd för anhöriga, förhoppningsvis kanske du kan hitta en organisation som kan erbjuda den stöttningen du behöver.Hoppas att svaret varit till någon hjälp. Önskar dig all lycka till!Vänliga hälsningar,

Fastställelsetalan om äganderätt till hund.

2020-10-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej övertog en hund som skulle avlivas för ca 14månader sen då ägaren inte kunde ha kvar honom pga olika anledningar, vi skrev tyvärr aldrig något avtal. Hon ville vänta med att skriva över äganderätten då hon ville vara säker på att jag skulle behålla honom. I sommars börja vi bråka & sedan dess har vi minst sagt haft kommunikations problem. Jag har 1 vittne som var med & vet att han skulle avlivas det var även hon som tipsa mig om hunden. Sen har jag screenshots från ägaren Facebook sida där det står att Bentley flyttat till mig i kumla att det var ett tufft beslut men att det va rätt för hundens skull. Nu vill ägaren hämta tillbaka honom. Jag har pratat med jordbruksverket & de sa att jag kan starta en rättsprocess & använda vittnet & screenshotten som bevis till min fördel i rätten. Det jag undrar är om jag startar en rättsprocess får jag behålla hunden under tiden eller kommer jag vara tvungen att lämna ifrån mig honom?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret på din fråga är att du inte behöver lämna över hunden under tiden en fastställelsetalan förs om äganderätten.Vems är hunden?Hundar betraktas enligt lag som "lös egendom". Vid överlåtelse av lös egendom behövs inget särskilt avtal för att överlåtelsen ska vara bindande. Muntliga överenskommelser är alltså lika bindande som skriftliga avtal, skillnaden är att skriftliga avtal är av högre värde som bevis. Vad jag kan bedöma utifrån dina omständigheter så har du fått hunden som en gåva då den förra ägaren inte hade möjlighet att ta hand om den. Att hunden dessutom har varit hos dig under en längre tid är något som talar för att så är fallet.Hundar ska enligt lag finnas i ett särskilt hundregister hos Jordbruksverket (3 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Vem som står som ägare där är ett starkt bevis för vem som är ägare. Det är emellertid inte avgörande i och med att det inte finns särskilda kriterier för att en överlåtelse ska vara giltig. Enligt min bedömning har du med vittne, facebookinlägg och faktumet att du haft hunden i över ett år goda chanser att vinna en tvist angående äganderätten. Kan jag behålla hunden under rättegången?Den tvist du vill starta i tingsrätten är en fastställelsetalan om vem som ska betraktas som ägare till hunden. Under en sådan talan har du ingen skyldighet att lämna över hunden till den förra ägaren, enligt dig är ju hunden din. Endast om rätten fastslår att hunden inte tillhör dig har du en skyldighet att lämna över hunden. Inte heller om den förra ägaren ansöker om handräckning hos Kronofogdemyndigheten kan hunden tas ifrån dig eftersom äganderätten är tvistig. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Hälsningar,

Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

2020-10-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, det är såhär att jag satt som passagerare i en bil som blev misstänkta för kört rundor med blåljus. Polisen fick tips om en vit Volvo som kör rundor som bluff poliser. Polisen fick sedan syn på vår bil och vi blev stoppade. I ingripandet var sirenen bortkopplad samt att den låg nere vid sidodörren. Jag trodde att min vän hade erkänt brottet när dem förhörde honom utanför bilen då han berättade för dem att han hade maskinen samt vart den låg. De ledde till att jag erkände brottet senare som passagerare. Han nekade till att blåljuset använts då de inte fanns bevis på den har använts. Räcker mitt erkännande som bevis för att vi ska bli dömda för föregivande av allmän ställning? Trotts att de ej finns tydliga bevis på att den används?
Frida Deivard |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottmål är ett erkännande inte bindande för domstolen (35 kap. 3 § 2 st. rättegångsbalken), utan domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt utom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Det är ett högt ställt beviskrav och ett erkännande kan inte på egen hand leda till fällande dom. Ett erkännande kan emellertid användas som ett av många bevis, men värdet kan variera avsevärt. Som regel värderas det som framkommit i polisförhör under förundersökning med försiktighet då rättssäkerhetsgarantier inte kan garanteras där i lika stor utsträckning som i domstol. Om det gäller bötesbrott vilka ej behöver leda till huvudförhandling i domstol då strafföreläggande är möjligt är ett erkännande tillräckligt. Men strafföreläggandet ska godkännas av den tilltalade, vilket är frivilligt. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att ditt erkännande inte på egen hand kan leda till att ni blir döma för brott i domstol. Det behövs fler bevis för att nå upp till beviskravet ställt utom rimligt tvivel. Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Vänligen,

Hur länge kan man sitta häktad med restriktioner?

2020-10-08 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Min man sitter häktad utan restriktioner och han var på en gemensam avdelningar där han fick vistas med andra intagna, men han blev flyttad till ett restriktions häkte igen efter en dispyt med en vårdare. Ingen har hört på hans del av händelsen, han har inte fått yttra sig någonting, dom har bara gått på vårdarens ord. Vår fråga är hur länge kan dom som max sätta han i avskildhet på detta restriktionshäkte innan dom måste ta tillbaka han till ett gemensamt häkte igen? För nu sitter han isolerad trots att han inte har några restriktioner.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad gäller ang restriktioner i häktet?Huvudregeln är att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5a § rättegångsbalken). Fråga om restriktioner ska prövas av undersökningsledaren eller av åklagaren enligt 6 kap. 3 § häkteslagen. Det finns ingen fastlagd tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad eller hur länge man kan ha restriktioner, men utgångspunkten är att restriktioner ska användas sparsamt och inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Här talar man om att åtgärden ska stå i proportion till syftet. Det innebär att man gör en avvägning mellan de olägenheter som restriktionerna innebär för den häktade, gentemot risken för intrång samt brottets allvar. Jag tolkar situationen som att en sådan risk inte föreligger, och därför tycker jag att det låter ofattbart att din man sitter häktad med restriktioner pga en dispyt med en vårdare (med reservation för att jag inte vet hur hela situationen ser ut eller inte har tillgång till samma information som åklagaren har). Det framgår dessutom av riksåklagarens riktlinjer att åklagaren måste motivera skälen till varje enskild restriktion, samt göra en noggrann proportionalitetsprövning i varje enskilt fall innan beslut om restriktioner får medges. Du kan läsa mer om det här. Vad kan du göra?Först och främst kan den häktade överklaga tingsrättens beslut om att bevilja restriktioner enligt 9 kap. 5 § 6 p. rättegångsbalken. Det uppställs vissa formkrav på överklagan, tex ska den vara skriftlig och man ska även ange vilket beslut man vill överklaga och varför ( 52 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken). Jag skulle rekommendera att din man tar kontakt med sin försvarare, ifall han inte har har tilldelats någon försvarsadvokat så kan han begära en enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. Det är även möjligt för dig eller din man att göra en JO-anmälan avseende kriminalvårdens/åklagarens hantering. Där kan ni argumentera för att restriktionerna inte varit proportionerliga eller nödvändiga, samt bristen på information som ni borde ha delgivits. Jag hoppas att mina svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar,