När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?

2020-07-08 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Om en person får in/tar emot en större summa pengar på sitt bankkonto (troligtvis Bitcoin) och sedan för över det till en annan person.Hur stor är risken att det handlar om penningtvätt?Varför skulle "ägaren" av dessa pengar inte sätta in dom till sig själv direkt istället? Jag tycker det låter skumt men jag är väldigt okunnig när det kommer till Bitcoin och så.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är ett suspekt ekonomiskt beteende? Det är otroligt svårt att besvara din fråga utifrån de minimala omständigheter du presenterat i din fråga. Däremot kan det du skrivit vara att ses som ett suspekt ekonomiskt beteende, vilket är något den aktuella banken har en skyldighet att utreda. Detta i enlighet med Penningtvättslagen. Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Slutsats Det är väldigt svårt att ge dig ett konkret svar på din fråga. Men handlingarna talar för ett ekonomiskt suspekt beteende som kan tyda på att pengarna härrör från brottslig verksamhet, vilket den aktuella banken är juridiskt skyldig att utreda. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Får man utge sig för att vara polis?

2020-07-04 i Övriga brott
FRÅGA |Är det straffbart för att ha uppget sig för att ha varit polis, trots att så inte är fallet?
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det kan vara straffbart att falskt utge sig för att vara polis. I lagtexten heter det "Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader", (17 kap. 15 § brottsbalken).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Rättsliga påföljder när naken man pratar med barn

2020-06-30 i Övriga brott
FRÅGA |Jag och min syster åkte ut till mina kusiners sommarstuga för att sola och bada när en av de andra som bor några hus bort kommer och sätter sig på samma brygga som oss fullt naken och börjar prata och söka ögonkontakt med oss. Han är en gubbe på 60+ och jag och min syster är 17 och 15 år. Det sitter dessutom familjer i husen runt om och han är fullt medveten om att dom också ser. Vi blir sjävklart väldigt obekväma och jag undrar nu om detta kan få några typer av rättsliga påföljder?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Händelsen som du beskriver kan hänföras till två olika brott, sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende. Brotten och dess påföljder kommer att beskrivas nedan. Sexuellt ofredandeMannen du beskriver har genom att varit naken, blottat sig för er. Ett som kan aktualiseras för blottning är sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. brottsbalk). För att dömas för sexuellt ofredande krävs att blottningen är ägnad att väcka obehag. Bedömningen i om blottningen varit ägnad att väcka obehag görs utifrån vad som typiskt sett är en sådan gärning som väcker obehag. För straffansvar krävs också att gärningen har ett sexuellt motiv och att den är riktad mot en eller flera bestämda personer.Att en naken man sätter sig på samma brygga som er, försöker prata och söker ögonkontakt, skulle jag bedöma som en typisk gärning som väcker obehag. Eftersom han gått fram till er tolkar jag det som att gärningen är riktad mot dig och din syster. Det är dock svårt utifrån din beskrivning att bedöma om det finns ett sexuellt motiv. Det kan dock vara sannolikt att mannen begått sexuellt ofredande mot dig och din syster.Straffskalan för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 10 § 1 st. brottsbalk).Förargelseväckande beteendeEn person som visar sig naken offentligt utan sexuellt motiv kan göra sig skyldig till brottet förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § brottsbalk). För straffansvar krävs att gärningen skett i offentligheten och att beteendet är ägnat att framkalla förargelse hos allmänheten. Med förargelse menas att människor blir irriterade eller reagerar påtagligt negativt på ett beteende. Att beteendet är ägnat att framkalla förargelse menas att förargelse inte nödvändigtvis har uppstått, utan att det är tillräckligt att förargelse normalt kan uppstå vid den typen av beteende.Eftersom mannen vistats på bryggan med er så att både du och din syster samt att barnfamiljer runt om har kunnat sett honom naken, så har händelsen skett i offentligheten. Att mannen visat sig naken för dig och din syster som klassas som barn, samt för barnfamiljer i närheten, borde normalt kunna leda till förargelse hos allmänheten. Det är därför sannolikt att mannen kan ha gjort sig skyldig till brottet förargelseväckande beteende.Straffet för förargelseväckande beteende är böter. RekommendationJag skulle rekommendera att ni berättar om händelsen för era föräldrar eller era kusiners föräldrar, så att de kan prata med mannen om hans beteende. Ni kan också polisanmäla händelsen. Om det skulle hända igen kan ni ta en bild som bevis till polisen, eller prata med grannarna som kan varit vittnen till händelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att använda ett vapen utan tillstånd om det är lagligt köpt i ett annat land?

2020-06-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det tillåtet att använda ett vapen utan tillstånd om det är lagligt köpt i ett annat land?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För innehav av vapen krävs ett tillstånd enligt, 2 kap 1 § Vapenlagen. Ett så kallad vapenlicens. Den som vill ha ett vapen ska därför göra en ansökan hos polismyndigheten. Ansökan ska bl.a. vara skriftlig, innehålla sökandens personuppgifter, vapnets typ och till vilket ändamål vapnet är avsett att användas, se 2 kap. 6§ Vapenförordningen. Därmed finns ett krav på innehavstillstånd i Sverige. Kravet gäller oavsett om man köper vapnet i Sverige eller i ett annat land. Dessutom kan det i vissa fall krävas ett separat tillstånd som intygar att själva köpet av vapnet (dvs. inte innehavet) godkänns av en svensk myndighet. Det är ett tillstånd som krävs av vissa stater. Viktigt att notera är att ett sådant tillstånd inte medför någon rätt att inneha vapen i Sverige. Utan, man måste även ansöka om ett innehavstillstånd, se 2 kap. 7 § Vapenförordningen. Du kan läsa mer om införsel av vapen från ett annat land på polismyndighetens hemsida, se här. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline. Vänligen,

Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

2020-07-06 i Övriga brott
FRÅGA |Hur länge kan man vänta med stt anmäla falsk tillvitelse?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar som att du vill veta vad preskriptionstiden är för falsk tillvitelse. Brottsbalken kommer att bli aktuell för att svara på din fråga. Vad är falsk tillvitelse?Falsk tillvitelse innebär om någon lämnar osanna uppgifter om en person till åklagare, polis eller någon annan myndighet. Straffet för falsk tillvitelse är fängelse i högst två år, men om brottet är ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst 6 månader, 15 kap. 7 § första stycket brottsbalken. Preskriptionstiden för falsk tillvitelse Preskriptionstiden för falsk tillvitelse är fem år, men detta innebär att den personen som är misstänkt för falsk tillvitelse måste ha häktats eller erhållit del av åtalet, 35 kap. 1 § brottsbalken. Dock, är den absoluta preskriptionstiden för falsk tillvitelse 15 år och med det sagt spelar det ingen roll om den misstänkte har häktats eller erhållit del av åtalet, 35 kap. 6 § brottsbalken. Jag tycker att du inte ska vänta med att anmäla falsk tillvitelse, eftersom det är alltid enklare med bevisning. Men kom ihåg att den misstänkte inte kan dömas om du anmäler efter 15 år (preskriptionstiden). Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

När föreligger falsk angivelse och falsk tillvitelse?

2020-07-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Jag har haft min dotter hemma hos mig sedan ca 4 månader, efter att min dotter blev utkastadav sin mamma. Hennes mamma har gjort 3 anmälningar hos socialtjänst samt en polisanmälan om egenmäktighet med barn på falska grunder. Beslutet av polisanmälan har även skickats till försäkringkassan för att antyda att jag olagligt håller min dotter hemma hos mig. Sedan 11 Juni finns ett beslut hos skatteverket att min dotter är folkbokförd hos mig.Efter detta hotar hon vidare med att fortsätta anmäla mig, samt antyder att hon gjort ännu en anmälan. Jag har mottagit ett flertal hotfullla och kränkande sms- Jag gjorde en polisanmälan ang ofredande. Jag anser dessutom att brott föreligger om Falsk angivelse och falsk tillvittnelse. Förundersökningsledare hos polisen hävdar att brottet Falsk angivelse, falsk tillvittnelse endast gäller om ärendena leder till åtal. Stämmer detta?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Falsk angivelse Om en person anger en annan till en myndighet och påstår att denne begått ett brott med syfte att denne ska åtalas, trots att personen vet att uppgifterna är falska och personen oskyldig, kan den dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). För att falsk angivelse ska föreligga krävs att personen haft ett åtalssyfte, det vill säga ett uppsåtligt handlande. Personen ska veta att den andre är oskyldig och kan åtalas och dömas, eller åtminstone att vara likgiltig inför att sitt handlande kan leda till åtal av den andre. Det krävs alltså inte att den felaktigt angivna personen faktiskt åtalas, men det ska ha varit personens intention när den lämnade uppgifterna till myndigheten. Falsk tillvitelse Om en person lämnar uppgifter om en annan till en myndighet och påstår att denne begått ett brott, trots att personen vet att uppgifterna är falska och personen oskyldig, kan den dömas för falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken). För falsk tillvitelse finns inte något krav på åtalssyfte, personen behöver alltså inte ha haft uppsåt för att åtal ska väckas mot den felaktigt angivna personen. Det krävs alltså inte heller här att den felaktigt angivna personen åtalas. Sammanfattning Om din dotters mamma kontaktat myndigheterna och utgett felaktiga uppgifter om dig med syfte att du ska bli åtalad kan hon ha gjort sig skyldig till falsk angivelse. Om hon inte tänkt att du ska bli åtalad utan snarare velat tala ont om dig inför en myndighet kan det istället vara tal om falsk tillvitelse. Det krävs inte att ett åtal faktiskt väckts för att brotten ska kunna aktualiseras. Med vänliga hälsningar,

Brott vid filmning och spridning av film av barn som har samlag

2020-06-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, jag var en helg väldigt full. Har kanske 5 minnesbilder från hela kvällen. Jag hade tydligen sex med en kille i skogen och har fått reda på att det är flera som filmat under akten och dessa videos har sedan skickats runt. Jag är under 18 och klassas som ett barn. Jag undrar vad detta kan ha för konsekvenser på de som filmat och skickat runt? Det klassas väll som barnporognafi? Och vad kan detta leda till för juridiska konsekvenser som fängelse och skadestånd?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag tipsa dig om att du kan vända dig till brottsofferjouren, som är en ideell förening som hjälper och stöttar personer som blivit utsatta för brott. De har även en hemsida riktad till dig som ung som är mellan 12-25 år och har blivit utsatt för brott. Det är också bra om du pratar med en vuxen som du litar på. Jag kommer sedan att besvara dina frågor angående vilka juridiska konsekvenser som finns för de personer som filmat samlaget och spridit filmen. De handlingar som du beskriver kan utgöra två olika brott, olaga integritetsintrång och barnpornografibrott. Genom att anmäla händelsen till polisen kommer brotten utredas och gärningspersonerna kan få böter eller fängelse i straff. Om polisen och åklagaren väljer att en rättegång ska inledas kan du få ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet kan hjälpa dig att begära skadestånd från gärningspersonerna. Jag kommer nedan att utveckla mitt svar till dig, berätta om brotten och hur du går till väga för att göra en polisanmälan.De aktuella brottenOlaga integritetsintrångGenom att sprida bild eller uppgift om någons sexualliv, kan man göra sig skyldig till olaga integritetsintrång (4 kap. 6c § 1 p. brottsbalk). I begreppet bild ingår även rörliga bilder såsom film. Här är det alltså själva spridandet av filmen som är straffbart. För straffansvar krävs också att spridningen skett utan ditt samtycke och att filmen är av sådant slag att den typiskt sett medför allvarlig skada för de berörda personernas integritet och privatliv. Eftersom personerna har filmat dig när du haft sex och sedan spridit filmen vidare utan ditt samtycke, kan gärningspersonerna ha begått brottet olaga integritetsintrång. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.BarnpornografibrottEftersom det framgår att du är under 18 år kan själva filmandet också vara straffbart genom brottet barnpornografibrott (16 kap. 10a § 1 st. 1 p. brottsbalk). Den som skildrar barn i en pornografisk film eller bild kan dömas för barnpornografibrott. Det spelar ingen roll om barnet som filmats har sex i det offentliga eller deltar frivilligt, utan det gäller oavsett var när och hur filmen kom till.Straffskalan för brottet varierar beroende på vilken grad av brottet som handlingen betraktas som. Betraktas barnpornografibrottet som ringa är riskerar gärningsmannen böter eller fängelse i högst sex månader (16 kap. 10a § 3 st. brottsbalk). Vid normalgraden av brottet riskerar gärningsmannen fängelse i högst två år (16 kap. 10a § 2 st. brottsbalk). Vid grovt brott riskerar gärningsmannen att få fängelse i lägst ett år och högst sex år (16 kap. 10a § 7 st. brottsbalk). Det finns dock ett undantag till barnpornografibrottet då barn skildras i bild eller film. Undantaget gäller om skillnaden i ålder och utveckling mellan den avbildade personen och den som framställer bilden är ringa samt beroende på omständigheterna i övrigt (16 kap. 10b § 1 st. brottsbalk). Det finns således en risk att barnpornografibrott inte aktualiseras i din situation om den som filmat samlaget är nära i ålder med dig. Dock framkommer det att personerna har filmat utan din vetskap. Att de filmat utan din vetskap är en omständighet som talar för att undantaget inte blir tillämpligt, och att gärningsmännen således kan dömas för barnpornografibrott oavsett ålder.SkadeståndDe som begår brott är i regel skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar, det vill säga utge skadestånd till målsäganden. Den som drabbats av brottet och skadan kallas målsäganden, det är i detta fall du. Du bör vid polisanmälan meddela att du vill kräva skadestånd från gärningspersonen. Polisen kommer då be dig att fylla i en blankett. Om gärningspersonen är under 18 år så ska du begära skadestånd från dennes vårdnadshavare. Frågan om skadestånd prövas sedan vanligtvis under rättegången för brottet. Du kan ha rätt till ett målsägandebiträde, en advokat, som kan hjälpa dig att begära skadestånd. Du kan be polisen om att få ett målsägandebiträde. Om du inte skulle ha rätt till ett målsägandebiträde kan polisen förordna en stödperson från en ideell organisation, till exempel från brottsofferjouren.PolisanmälanDu kan göra en polisanmälan när ni har varit med om något brottsligt. En polisanmälan kan göras via polisens hemsida, att du ringer in till polisen på 114 14 eller att du går till polisstationen. Polisen behöver veta vilket brott din anmälan gäller. Det polisen kan fråga om är till exempel om personuppgifter, vad som har hänt och vilka som är inblandade. Vad händer efter polisanmälan?Efter att ni gjort en polisanmälan är det upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Om polisen misstänker att brott begåtts efter din polisanmälan, kommer de att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). I förundersökningen ingår att polisen och åklagaren utreder vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl att för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Polisen kommer då att inhämta den bevisning som styrker att ett brott begåtts för att sedan göra en bedömning om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom avseende brotten.Min rekommendationJag rekommenderar dig att polisanmäla händelsen och höra av dig till brottsofferjouren för att få stöd att hantera situationen. Eftersom du är under 18 år behöver du hjälp från din vårdnadshavare, jag rekommenderar dig därför att prata med denne eller någon vuxen som du litar på. Mer information om barns rättigheter vid brott finns också här.Hoppas att svaret var behjälpligt och att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Tjänstefel, underlåta att uppföra protokoll vid husrannsakan

2020-06-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Vi blev utsatta för en personell husrannsakan av tre civilpoliser som letade efter någon (förmodligen min bror som är skriven på adressen). När jag öppnade dörren, ryckte de upp den, trängde sig in och gick rakt in. Vi fick inte klarhet i varför de var där för att de upprepade vid flera tillfällen att ingen var misstänkt för ett brott. Jag kontaktade polisen två veckor senare och det finns inga loggar på polisen varit här. Vi har begärt ut alla handlingar för adressen men det finns inget. Flertalet poliser har gått igenom alla våra personnummer och ingen hittar någon dokumentation. Vi är säkra på att de var poliser men lyckades inte få deras namn. Vi förstår att polisen måste dokumentföra husrannsakan. Är det ett brott att de inte gjort det? Vilket i sådana fall? Hur kan vi gå vidare med ärendet? Vi har gjort en polisanmälan för hemfridsbrott men den kommer med all förmodan läggas ner i brist på bevis. Men vi vill att det ska göras en internutredning och de går till botten med vilka poliser som var här och varför.
Camilla Stein |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dokumentera husrannsakanDet är helt korrekt att polisen ska dokumentera husrannsakan. Det sker genom att polisen upprättar ett protokoll, se 28 kap 9 § Rättegångsbalken. Ifall polisen inte har upprättat ett protokoll över husrannsakan finns det en risk att polisen begår brottet tjänstefel, se 20 kap 1 § Brottsbalken. Tjänstefel begås ifall polisen uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina förpliktelser vid en husrannsakan. Om polisens handlande är att anses som ett litet åsidosättande av polisens förpliktelser utdöms inget ansvar för tjänstefel. Tjänstefel kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Att inte föra protokoll över en husrannsakan skulle antagligen under vissa omständigheter leda till böter. I det här fallet har jag däremot för lite information för att avgöra ifall polisen skulle dömas för tjänstefel. Särskild utredning Det är möjligt för polisen att genomföra en särskild utredning över det som har hänt. Polisen har en speciell avdelning som behandlar brottsanmälningar mot poliser. Dessa utredningar är oberoende och fristående från övriga poliskåren. Mer information om den här typen av utredningar hittar du här. Av din information framkommer det att det finns brist på bevisning. Det kan vara ett problem, eftersom det krävs bevis för att den särskilda utredningen av polisen ska bli framgångsrik. Jag rekommenderar dig att ringa till polisen 114 14 och fråga om det lönar sig att polisen genomföra en särskild utredning. Vänliga hälsningar,