Kan skolan kräva vårdnadshavare på skadestånd på skada som eleven orsakat?

2020-01-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Kan skolan kräva ersättning av vårdnadshavare om en elev har sönder något, ex en dator under skoltid? Är det skillnad om det sker med uppsåt eller är en ren olycka?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skadeståndsansvar för sakskada, och jag antar att inget avtal föreligger mellan skolan och eleven om saken i fråga, vilket innebär att skadeståndslagen (SkL) är tillämplig. CulparegelnUtgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, detta är den så kallade culparegeln enligt 2 kap 1 § SkL. Föräldrar är enligt 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB) skyldiga att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnen från att orsaka skada för annan.Enligt huvudregeln är alltså eleven den skadeståndsskyldige om eleven uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en sakskada. Rena olyckor är inte skadeståndsgrundande och en bedömning måste alltså göras från fall till fall om skadan uppkom på grund av vårdslöshet eller uppsåt och därmed ska ersättas eller om det var en olycka som inte är skadeståndsgrundande. Vid en sådan bedömning tar man i princip hänsyn till fyra frågor. (1) Vad var sannolikheten för att skadan skulle uppstå? (2) Kunde skadevållande inse risken för att skada skulle uppstå? (3) Fanns det möjlighet att förebygga skadan? Och (4) Vad var kostnaderna och olägenheterna med sådana förebyggande handlingar? Vårdnadshavarnas principalansvar En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet orsakar genom brott (3 kap 5 § första stycket SkL). För att skadegörelse ska anses utgöra ett brott krävs just uppsåt. Om sakskadan har uppstått genom vårdslöshet eller genom ren olyckshändelse är alltså inte vårdnadshavaren skadeståndsskyldig.Denna skadeståndsskyldighet är också kraftigt begränsad och kan maximalt uppgå till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året (3 kap 5 § andra stycket SkL). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 sek, vilket innebär att vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna tillsammans kan bli betalningsskyldiga med maximalt 9 460 sek. Värt att nämna är dock att detta belopp gäller per skadetillfälle, vilket gör att beloppet kan bli betydligt större än så om skadeståndsskyldigheten avser flera olika händelser.Om skadan uppstått genom brott och vårdnadshavaren blir ersättningsskyldig genom principalansvaret kommer eleven och vårdnadshavarna solidariskt ansvara för skadeståndet enligt 6 kap 4 § SkL. Vårdnadshavarnas skadestånd kommer dock att begränsas till maximalt 9 460 sek per skadetillfälle. Belopp som överstiger detta kommer få utkrävas av eleven.Jämkning av föräldrars principalansvar:I 3 kap 6 § SkL finns en särskild bestämmelse om jämkning (nedsättning) av vårdnadshavares principalansvar. Utgångspunkten är att principalansvaret ska tillämpas oavsett om vårdnadshavaren agerat försumligt i något avseende eller inte men jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från denna princip. I förarbetena nämns till exempel att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.Jämkning av elevens skadeståndsansvar:Om eleven är under 18 år finns en stor sannolikhet att ett högre skadeståndsansvar kommer att jämkas. Den som är under 18 år ska ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, vilken typ av skada det rör sig om, med mera (2 kap 4 § SkL). Skadeståndet kan också jämkas om det anses vara oskäligt betungande med hänsyn till elevens ekonomiska förhållanden enligt 6 kap 2 § SkL. SlutordSammanfattningsvis är utgångspunkten att eleven är skadeståndsskyldig för sakskada som orsakats med uppsåt eller vårdslöshet. Vårdnadshavarna är dock solidariskt skadeståndsskyldiga genom principalansvaret om skadan uppstod genom brott eller kränkning. Gränsen för principalansvaret går dock vid 9 460 sek per skadetillfälle och elevens skadestånd kan jämkas. Slutligen utgår inget skadestånd om skadan anses uppkommit genom ren olyckshändelse.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad krävs det för att barn ska bli ersättningsskyldiga vid olyckor?

2019-11-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |"Hej! X har ju berättat för dig att deras bollek inomhus slutade med en krossad lampkupa. Det största felet var att de kastade boll inomhus. Sen förstår jag att det inte var meningen att lampan skulle gå sönder. Det är möjligt att killarna får ersätta lampan med en mindre summa pengar (den är inte dyr) men i så fall hör jag sv mig igen.Hälsningar"Hej. Jag fick detta meddelandet av min sons lärare. Pojkarna i fråga är 10 år gamla. Jag betalar gärna lampan, men undrar om det finns något lagstöd för att kräva in pengar vid olyckor.
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det krävs för att bli ersättningsskyldig vid olyckor. För att bli ersättningsskyldig måste rekvisiten i skadeståndslagen vara uppfylldaI skadeståndslagen hittar vi bestämmelser om vad som krävs för att bli ersättningsskyldig. Enligt 2 kap. 1 § SkL krävs det två rekvisit för att bli ersättningsskyldig.Man ska (1) ha vållat en sakskada eller en personskada, (2) genom uppsåt eller vårdslöshet. Utöver dessa två rekvisit finns det ett krav på att det föreligger adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet är ett juridiskt uttryck som innebär att skadan var förutsägbar och låg i farans riktning. I det specifika fallet kan det finnas två möjligheter att kräva ersättning I det specifika fallet finns det två sätt som din sons lärare skulle kunna kräva ersättning för lampan. Antingen genom att kräva ersättning direkt av din son eller att kräva det av dig i egenskap av förälder med stöd i 6 kap. 2 § 2 st Föräldrabalken. Din ersättningsskyldighet: (1) Det föreligger en skada på en sak, alltså en sakskada (den trasiga lampan), (2) i detta fallet kan det vara svårt att visa på att du har agerat vårdslöst i din tillsyn av din son. Således borde det ej gå att kräva skadestånd av dig personligen. Din sons ersättningsskyldighet:(1) Han har vållat en sakskada (den trasiga lampan), (2) eftersom att det verkar röra sig om en olycka så är det inte uppsåtligt men kan eventuellt vara vårdslöst. Adekvat kausalitet verkar föreligga då det är i farans riktning att någonting kan gå sönder då man kastar boll inomhus. Således är samtliga rekvisit i 2 kap. 1 § SkL uppfyllda och din son kan således vara ersättningsskyldig. Dock så finns det en jämkningsregel i 2 kap 4 § SkL där det ska tas hänsyn till barnets ålder.Din son kommer mest troligt inte att behöva betala hela beloppet p.g.a hans ålderSammanfattningsvis så finns det alltså legalt stöd för att din son skulle vara ersättningsskyldig för lampan han har råkat ta sönder. Dock så finns det möjlighet att jämka den summa som han blir ersättningsskyldig med hänsyn till hans ålder och således bör han inte bli skyldig att betala det fulla beloppet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Sakskada orsakad av barn under 4 år

2019-09-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejJag bor skyddad boende med mina barn med hjälp av social tjänsten Jag hade jätte svårt i livet med min Man och nu började jag studerar universitet Från med före vecka Men min ett åring barn har inte fått plats i dagis, därför tar jag med mig i universitet Jag ansökte tillåtelse för barn i universitet. Idag i föreläsning hände en olycka händelse att Under rast en student hon lämna data i sin bord, precis lite ovan på bordet där i lärosalen lämnade hon en drycken Hon har lagt drycken precise där man förbi salen till ute dörren Min son ett åring var min knä och jag förbi den vägen han råkade röra lite dryckenDå ramlat drycken ovan på hennes data, och nu säger hon att den datan fungerar inte Jag behöver betala skadestånd Hela 10000 krJag bor skyddat boende har inte möjlighet att betala pengar,Jag vill ha hjälp juridiskasVad kan jag göra nu?1 . Den är ett barn som råkade2. Hon har lagt drycken precis där man förbi i vägen till dör3. Den är inte mat sal, utan den är lärosal Hon lämnade drycka där man äter inte. vem som helst kunde råka och ramla drycken Och mitt barn är ett lilla barnBarn råkade bara röra som ett åring görDå hände den olycka Vad ska jag göra nu?Den kan vara hennes fel att hon som lämnade fel ställeSnälla svara migEller visa mig liknade händelse utredning så att jag kan förstå , vad ska jag göra nu.
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline! Jag förstår att du befinner dig i en jobbig situation och ska försöka göra mitt bästa att förklara vad jag tror gäller i ditt fall. Barnets ansvarEftersom frågan handlar om eventuellt skadeståndsansvar är Skadeståndslagen (SkL) relevant i ditt fall. Utgångspunkten är att den som orsakat en sakskada ska ersätta för skadan, om personen har gjort det uppsåtligen eller av vårdslöshet (2 kap. 1 § SkL). I 2 kap. 4 § SkL finns en särskild regel som gäller skadevållare som är under 18 år. Enligt bestämmelsen ska din son enbart ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständighet. Eftersom din son är en enbart ett år gammal så ska han inte anses nått den mognad och förvärvat det omdöme och de insikter som krävs för att han ska anses vållat skadan. Min bedömning är alltså att din son är alldeles för liten, med hänsyn till hans ålder och därmed mognad, för att hållas skadeståndsansvarig för incidenten. Eftersom det varken går att fastställa om han agerat vårdslöst eller uppsåtligt. Bedömningen är baserad på ett rättsfall från Högsta domstolen där en tre år gammal pojke orsakade en två år äldre kompis allvarlig skada. Högsta domstolen tyckte då att pojken var alldeles för liten, med hänsyn till bland annat hans ålder, för att man kunde anse att han genom sitt handlande gjort sig skyldig till uppsåtligt eller vårdslöst vållande (se NJA 1977 s 186). Ditt ansvar som vårdnadshavareEftersom du som vårdnadshavare har ett ansvar att se till så att ditt barn står under din uppsikt och inte orsakar skador för andra så kan du eventuellt bli ansvarig för den skada som uppstått. Du kan bli skadeståndsskyldig om du uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i din skyldighet att se till att din son står under uppsikt (6 kap. 2 § andra stycket FB, se vidare prop. 1993/94:57). Enligt de uppgifter som du lämnat är min bedömning att du inte brustit i din tillsyn. Du var närvarande när skadan uppstod och hade till och med din son i famnen. Den eventuella situationen då jag kan se dig som vårdslöst skulle vara om du exempelvis lämnade kvar din son i lärosalen och barnet därmed orsakade skadan då du inte hade honom under din uppsikt. I och med att det inte är fallet så ska du anses ha fullgjort tillsynsplikten i enlighet med 6 kap. 2 § andra stycket FB. Du kan därmed inte hållas skadeståndsansvarig enligt min mening. Eventuell jämkningÄven om du skulle anses brustit i tillsynsplikten och därigenom vara skadeståndsskyldig så skulle skadeståndet kunna jämkas. Jämkningen innebär att den ersättningen som du ska betala kan bli lägre än den annars skulle varit eller till och med helt falla bort. Jämkning kan ske om kurskamraten anses ha medverkat till skadan, det vill säga att hon på något sätt har medverkat till att skadan inträffar. Såsom jag förstått har kurskamraten placerat hennes dricka på så sätt att det ökade risken för olyckan skulle inträffa. Hon ställde dricka där många gick förbi och dessutom nära sin dyrbara dator. Detta skulle kunna ses som en grund för jämkning av eventuellt skadestånd (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Jämkning kan också ske om skadeståndsskyldigheten skulle bedömas som oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges, det vill säga: dina, ekonomiska förhållanden. Eftersom du är i en utsatt ekonomisk position så skulle skadeståndet alltså kunna jämkas med stöd i bestämmelsen (6 kap. 2 § SkL). SlutsatsMin bedömning att din son inte kan hållas skadeståndsansvarig med hänsyn till hans ålder och mognad. Jag ser inte heller hur du skulle kunna hållas ansvarig för skadan eftersom du har fullgjort tillsynsplikten. Om du ändå skulle bedömas som skadeståndsansvarig kan ditt ansvar jämkas med hänsyn till att kurskamraten varit medvållande samtidigt som du befinner dig i en särskild utsatt ekonomisk situation. Avslutningsvis skulle jag också råda dig att kontakta ditt försäkringsbolag, om du inte redan gjort det, och höra med dem om ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan ersätta skadan för kurskamraten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

skadeståndsskyldighet för föräldrar

2019-09-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Blir man skadeståndsskyldig om ens 7–åriga barn, under lek, förstört material på en lekplats utanför ett dagis? Min son och hans kompis klättrade upp på solskyddstyget som är uppsatt över en sandlåda så att det blev uttänjt och slappt.
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din fråga rör skadeståndsskyldigheten hos vårdnadshavare. För att besvara din fråga kommer jag tillämpa skadeståndslagen (som du hittar här) och brottsbalken (som du hittar här). Enligt 3 kap. 5 § 1 st. 1 p. Skadeståndslagen (SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Det enda brottet som rent teoretiskt är möjligt här är skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken) men för att det ska ses som ett brott krävs det att det funnits uppsåt. Att döma av det scenario du beskriver i frågan är det helt orimligt att påstå att barnen skulle haft uppsåt till den inträffade sakskadan. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man få skadestånd om någon förstört ens cykel?

2019-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotters cykel har blivit förstörd p.g.a av att någon/några på hennes skola har vält hennes cykel flera gånger. Vilka regler gäller för skadestånd? Och hur ska rektorn på skolan kunna få reda på vem eller vilka det är som har förstört cykeln?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Relevanta regler om skadestånd i ert fallDin fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. Förälderns ansvar är i detta avseende begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap 6 – 7 §§ Socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadan inträffade (3 kap 5 § SkadestL). Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan (5 kap 7 § SkadestL).Det framgår inte av din fråga hur gamla eleverna är men ett barn som orsakar en sakskada ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till bland annat åldern, utvecklingen och eventuell ansvarsförsäkring. En förälder som har vårdnad om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. För att skadevållarens föräldrar ska bli skadeståndsansvariga för skadan på cykeln krävs att barnet orsakat skadan genom en brottslig gärning. Det framgår inte av din beskrivning hur skadorna uppkommit och heller inte vilka som orsakat dem. Hur rektorn ska ta reda på vem eller vilka som förstört cykeln får avgöras av skolledningen och är således inte en fråga jag kan svara på.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

2019-10-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om ett barn (någon under 18 år) begår ett brott uppsåtligen så blir föräldrarna skadeståndsskyldiga ÄVEN om de inte själva varit culpösa. MEN vad gäller om barnet befinner sig i skolan och barnet begår UPPSÅTLIGEN ett brott? (t.ex. barnet slår sin kompis med en sten)Blir det föräldrarna eller skolan som blir ansvariga att betala för skadan?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!CulparegelnUtgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, detta är den så kallade culparegeln enligt 2:1 skadeståndslagen (SkL). Föräldrar är enligt 6:2 2 st. föräldrabalken (FB) skyldiga att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnen från att orsaka skada för annan, ansvar kan annars dömas ut enligt tidigare nämnda culparegel. Vårdnadshavares principalansvarSedan 2010 finns det en specialregel i 3:5 SkL om strikt skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om sina barn. Detta kallas för vårdnadshavarens principalansvar. Detta gäller alltså bara vårdnadshavare, det räcker inte att man är förälder. Vårdnadshavarens strikta ansvar omfattar personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott samt skada genom kränkning. I förarbetena anges att syftet med regeln är att fånga upp de vanligaste brotten som unga begår, såsom t.ex. misshandel, stöld och rån.Skadeståndsansvaret för en viss skada åvilar alltså såväl barnet som dess vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare har båda, var för sig, ett skadeståndsansvar för skadan. Ansvaret bör som huvudregel vara solidariskt mellan de skadeståndsskyldiga, vilket innebär att det går att kräva hela beloppet av en förälder. Den inbördes regleringen mellan flera skadeståndsskyldiga får bedömas enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. För det fall inte omständigheterna i det enskilda fallet talar för en viss inbördes ordning, torde fördelningen mellan två föräldrar ske med hälften vardera. En vårdnadshavare, som svarar på grund av principalansvar, har full regressrätt mot barnet som svarar på grund av brott. Barnet kan dock inte kräva vårdnadshavaren regressvis.Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse, för 2019 är det 9 480 kr. Jämkning av skadeståndI 3:6 SkL finns en särskild bestämmelse om jämkning av föräldrars principalansvar. Utgångspunkten är att principalansvaret ska tillämpas oavsett om vårdnadshavaren agerat försumligt i något avseende eller inte. Den särskilda jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från denna princip. I förarbetena nämns t.ex. att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.Utgångspunkten är alltså att barnet är skadeståndsskyldigt men att vårdnadshavare har ett strikt ansvar för skada orsakat av barnet.Jag hoppas att det var svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Förälders skadeståndsskyldighet för barns brott?

2019-09-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min bror har dömts till böter 115.000:- för våldtäkt. 100.000:- plus 15.000:- enligt de schablonersättningar som finns. Nu 9 månader efter att domen vunnit kraft och kronofogden betalat böterna och satt min bror på utmätning kräver B.O.:s mor ersättning från min mor enligt Kapitel 3 Paragraf 5 i skadeståndsbalken. Hon har skickat ett handskrivet brev där hon kräver att få en summa om 9100:- insatt på sitt konto från min mor. Är det verkligen så den lagen funkar? Kan hon kräva det på detta sätt utan att en tingsrätt dömt min mor till solidariskt ansvar?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i skadeståndslagen (skl) samt föräldrabalken (FB). Till att börja med krävs det i 3 kap. 5 § skl att föräldern fortfarande har vårdnad över barnet för att bli skadeståndsskyldig. Vårdnaden upphör för föräldern när barnet fyllt 18 år (6 kap. 2 § första stycket FB). Förälder som har vårdnad kan bli skadeståndsskyldig för brott som dera barn begår. Således kan B.O:s mor föra en talan gentemot er mor som kan utdömas i en rättegång. Att enbart framställa ett krav på detta viset som du beskriver tjänar inget syfte rent juridiskt. Hoppas det var svar på din fråga,MVH

Sakskada orsakad av tvååring

2019-09-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej min 2 åring har slagit sönder grannens 2l saltglaserat krus från Höganäs när han och hans bror lekte. Jag var inne på toaletten när detta skedde. Kruset stod på hennes nedersta trappsteg. Vilken skyldighet har jag att ersätta detta krus? Och då kruset inte längre tillverkas är det svårt med värdet. Hittar olika pris på nätet allt mellan 90kr upp till 500 kr. Hon begär 800kr.
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarDin son kan inte anses vara skadeståndsskyldig. Beroende på omständigheterna skulle dock du kunna anses vara det, se nedan. Skadeståndet ska i så fall kompensera din granne så hon försätts i samma situation som innan skadan och inte överkompensera, vilket hon verkar begära. Marknadsvärdet för ett likvärdigt krus får avgöra. Sannolikheten för att jämka skadeståndet bedömer jag vara liten, men inte obefintlig, beroende på omständigheterna.Allmänna förutsättningarI svaret förutsätter jag att du är vårdnadshavare för ditt barn.Situationen du beskriver skulle kunna aktualisera ett s.k. utomobligatoriskt skadestånd (en skadesituation som inte redan reglerats i ett avtal mellan två parter) och regleras primärt av skadeståndslagen (1972:207) (SkL). 2 kap 1 § SkL stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. 2 kap 4 § stadgar att skadevållare som inte fyllt 18 år ska ersätta skada i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden. Skadeståndets eventuella omfattning vid sakskada beskrivs i 5 kap. 7 § och jämkningsmöjligheter i 6 kap. 1-2 §§.En skadeståndsprövning kan alltså brytas ned i tre huvudfrågor:1. Är någon skadeståndsskyldig?2. Om ja ovan; med vilket belopp?3. Finns det möjlighet att jämka beloppet?Hur kan skadeståndsskyldighet uppkomma i ditt fall?För att ålägga någon skadeståndsskyldighet vid sakskada krävs att personen varit oaktsam eller agerat med uppsåt. I fallet du beskriver skulle både din son och du kunna vara skadeståndsskyldiga; din son då han företog den skadevållande handlingen, men även du då föräldrar förväntas ha uppsyn över sina barn och se till att de inte orsakar skada. Detta tillsynsansvar har skärpts och förtydligats i 6 kap. 2 § 2 st. 3 m. föräldrabalken (1949:381) (FB).Är din son skadeståndsskyldig?Till skillnad från straffrätten medför lagen ingen nedre gräns för när en person kan bli skadeståndsskyldig. Därför får man se till rättspraxis för att avgöra när ett barn kan anses skadeståndsrättsligt ansvarig för sina handlingar. I NJA 1977 s 186 ansågs en treåring inte mogen nog att ansvara för en allvarlig personskada han orsakat en vän under lek. Omständigheterna är visserligen olika i och med att det i ditt fall rör sig om en annan skadetyp, men jag gör bedömningen att din tvååring inte kan anses ansvara för skadan i ditt fall.Är du skadeståndsskyldig?Huruvida du är skadeståndsskyldig är svårare att bedöma. I ovan nämnda rättsfall hade barnets förälder uppsikt över leken ungefär var 10:e minut och friades därmed från ansvar. Detta var dock innan 1994 års skärpande av tillsynsansvaret i 6 kap. 2 § FB, så det är tveksamt om ledning kan tas därifrån. I prop. 1993/94:57, som låg till grund för bestämmelsen, sägs att de åtgärder som förälder ska vidta är beroende av barnets ålder, mognad och sysselsättning. Därutöver skrivs att kravet på uppsikt inte nödvändigtvis betyder att föräldern ständigt måste vara i närheten av barnet. Tillsynkravet kan däremot inte anses uppfyllt om föräldern vet eller haft anledning att misstänka att barnet företar en skadevållande handling och inte agerat därefter.Således är bedömningen i ditt fall beroende av de specifika omständigheterna vid tillfället då du lämnande dina söner ensamma, vilka inte framgår av din fråga. Jag tänkte därför ge två målande exempel för ledning:1. Rummet där du lämnande dina söner var dyrt och ömtåligt inrett. Leken var rörlig och intensiv. Det fanns ingen annan person kvar i rummet som hade uppsikt över barnen och du undersökte heller inte ifall det fanns någon som kunde se till dem. Du bad inte dina barn att ta det försiktigt.2. Rummet där du lämnande dina söner var enkelt och robust inrett. Leken var relativt stillasittande och lugn. Det fanns en person kvar i rummet som kunde ha uppsikt över barnen och du bad denne att se till barnen. Du bad dina barn att ta det försiktigt.Vid situation 1 skulle jag bedöma dig skadeståndsskyldig eftersom risken för skada var stor, skadans potentiella kostnad var hög och du vidtog inga aktsamhetsåtgärder trots att du kände till risken. Vid situation 2 har du vidtagit näst intill maximal aktsamhet i ett betydligt mindre riskfyllt och potentiellt kostsamt scenario och kan således inte anses vara skadeståndsskyldig. Sammanfattningsvis kräver en högre risk och potentiell skadeverkan en högre aktsamhetsgrad från dig.Jag förstår att ditt fall troligtvis inte var riktigt såhär svartvitt men jag hoppas det kan ge viss ledning. Återkom gärna med en ny, preciserande fråga om du fortfarande känner dig osäker.Skadeståndets omfattningFör det fall du skulle vara skadeståndsskyldig är principen i svensk skadeståndsrätt att skadeståndet ska försätta den skadelidande i samma position som den var i innan skadan inträffade. 5 kap. 7 § SkL stadgar att skadeståndets omfattning vid sakskada är ersättning för bl.a. sakens värde (med vilket menas ett faktiskt värde, ej affektionsvärde), eller reparationskostnad och värdeminskning. Din granne ska helt enkelt kompenseras med ett likadant krus, eller åtminstone värdet utav ett sådant, eller en reparation och värdeminskningskompensation. Det enklaste vore nog att din granne köper ett likadant krus och sedan kräver betalt av dig. För det fall din granne vill bli kompenserad utan att köpa ett nytt krus bör ni rimligtvis enas om ett marknadspris.Jämkning av skadeståndet?Jämkning kan ske enligt 6 kap. 1 § 2 och 3 st. samt 2 § SkL. Jämkning enligt 2 § är troligtvis uteslutet i det här fallet, eftersom det inte verkar röra sig om så stora belopp. Jämkning enligt 1 § är beroende av medvållande från den skadelidandes sida och ska bedömas efter vad som är skäligt, sett till vållandegraden på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Här måste alltså en värdering göras mellan hur aktsamt du respektive din granne agerat, vilket är svårt att göra utan att veta de exakta omständigheterna. Att den stod på en trappa skulle kunna tala för att din granne varit något oaktsam men det skulle nog krävas lite mer än så för att aktualisera jämkning, kanske att trappsteget var ganska högt och att underlaget var hårt, alternativt att den stod utomhus. Om jämkning aktualiseras kommer troligtvis max 1/3 av skadeståndet kunna jämkas bort.Hoppas det här bringade åtminstone lite klarhet i din situation!Med vänlig hälsning,