När behöver jag redovisa försäljning av fastighet?

2020-06-16 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hejjag vill har en villkorat aktietillskott på 408 tkr som jag behöver nyttja av i året 2020 annars faller den bort . Jag har en sommarstuga som jag skulle vilja sälja men det blir svårt att hitta köparen innan december 2020.Jag har ett barn och är änka. För att nyttja aktietillskottet funderar jag på om jag kan sälja sommarstugan till mitt barn men hen har inte pengar just detta år.Sommarstugan byggdes i 1980- talet och byggdes av min man och detta innebär att jag får betala en hel del i skatt när jag säljer.min fråga är hur kan jag sälja till mitt barn?Behöver jag redovisa att hen har betalat till mig under år 2020?kan ni hjälpa mig vid behov?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga avser den hur du kan sälja din fastighet (sommarstuga) till ditt barn och om du behöver redovisa att hen betalat till dig under år 2020. Sommarstugan byggdes under 1980-talet av din man och du kommer att få betala en hel del i skatt när du säljer.Om du förvärvat fastigheten genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder du som förvärvare i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). I ditt fall innebär det att du övertagit omkostnadsbeloppet efter din man och ska betala skatt på den vinst du gör när du säljer fastigheten. Om du överlåter fastigheten till ditt barn genom att sälja den kommer du att bli skyldig att betala skatt för vinsten du gör. Försäljningen ska deklareras året efter att du och köparen skrev på köpekontraktet. Det har ingen betydelse när du fått betalt eller om du och köparen avtalet om senare tid för äganderättens övergång. Det som styr är när köpekontraktets undertecknats. Om du säljer din fastighet i år, och kontraktet undertecknas i år, ska du därför deklarera försäljningen år 2021 och eventuell vinstskatt betalas då.Om du överlåter fastigheten till en ersättning som är lägre än taxerings- och marknadsvärdet kommer det att räknas som en gåva (oavsett om ni benämner överlåtelsen som ett köp eller en gåva). Sker överlåtelsen genom gåva innebär det att du inte blir skyldig att betala någon skatt alls utan att ditt barn träder i din skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen (se ovan).Sammanfattningsvis ska försäljningen av fastighet deklareras nästa år; skriver ni köpeavtalet år 2020 ska försäljningen deklareras år 2021 och eventuell vinstskatt ska betalas av dig då. Det som styr är inte när du tar emot betalningen utan när köpekontraktet undertecknas. Om du säljer fastigheten mot en ersättning som är lägre än taxeringsvärdet och marknadsvärdet kommer överlåtelsen att räknas som en gåva. Vid överlåtelse genom gåva är du inte skattskyldig utan gåvomottagaren träder i ditt ställe och blir skattskyldig den dag hen säljer fastigheten.Om du önskar hjälp av en av våra jurister med ett upprätta köpeavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska vi köpa en fastighet av min far för möjlighet att göra avdrag?

2020-05-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska köpa min fars gård. Där är lån på ca 750 000kr och det överstiger 85% av taxeringsvärdet som är 807 000kr så det går ej som gåva. Vi har tänkt köpa det för 810 000kr för att det inte ska räknas som underpris, detta för att min far skall kunna göra avdrag i deklaration för att slippa vinstskatt. Rätta oss om vi har fel i detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga ska du och din sambo köpa din fars gård. Din undran är om ni kan köpa fastigheten för strax över taxeringsvärdet för att din far ska kunna göra avdrag i deklarationen för att slippa vinstskatt.Vinst vid försäljning av fastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). I din fars fall är ersättningen för den avyttrade fastigheten 810.000 kronor, då det är vad ni köper den för. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (vad din far ursprungligen köpte fastigheten för) ökad med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Med förbättringsutgifter kan avses t.ex. tillbyggnader som skett och omfattande renoveringar (jfr 45 kap. 11-15 § IL). Din far kan göra avdrag för hela utgiften om han byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden. Avdrag kan också göras för inköp av utrustning som inte funnits i bostaden tidigare (t.ex. installation av tvättmaskin om det inte tidigare fanns sådan). Även reparationer och underhåll kan göras avdrag för (t.ex. att måla om väggarna eller byta ut köksluckor). Utgifter för reparationer och underhåll får bara dras av om din far haft dem under säljåret eller de fem föregående åren. Avdrag får ske för de beskattningsår då utgifterna sammanlagt uppgått till minst 5.000 kronor.Skatten på kapitalvinster är som huvudregel 30% (65 kap. 7 § IL). När det gäller kapitalvinst för försäljning av privatbostad görs en kvotering och endast 22/30 tas upp till beskattning vilket i praktiken innebär en skatt om 22% (45 kap. 33 § IL).I ert fall förstår jag det som att taxeringsvärdet är 807.000 kronor och att ni planerar att köpa fastigheten för 810.000 kronor. Då summan överstiger taxeringsvärdet kommer det inte att räknas som en gåva, utan din far blir tvungen att betala reavinstskatt om det görs en vinst. Om man har gjort t.ex. renoveringar kan han då det räknas som en försäljning göra avdrag (till skillnad från om överlåtelsen varit genom gåva). Avgörande i kapitalvinstberäkningen är som synes efter redogörelsen ovan, beroende av omkostnadsbeloppet och eventuella renoveringar. För att få fram omkostnadsbeloppet måste din far ta fram hur mycket han köpte fastigheten för samt även eventuella renoveringar. Själva lånet som belastar fastigheten beaktas inte i kapitalvinstberäkningen. Om din far exempelvis köpte fastigheten för 300.000 kronor och nu säljer den för 810.000 kronor har han gjort en vinst om 510.000 kronor (om det inte finns avdrag för renoveringar m.m.), som ska beskattas med 22% (112.200 kronor).Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det möjligt att göra avdrag för uppförande av villa trots att jag saknar kvitton?

2020-02-24 i Avdrag
FRÅGA |HejJag köpte en tom i skärgården 1982 jag sökteoch fick bygglov för 110 m2. Med tillhörande egen brunn och av kommunen godkänt avlopp.Vi byggde i lösvirke och drog in el och kåken har villastandard. På fastigheten byggde vi ( m bygglov) en 50m2 stort gästhus, 2005 byggdevi vidare på stora huset so nu är 150 m2.Allt är byggt enligt modern standard och 4 glasfönsterVi har byggd i villastandard 145+45 i käkarna och 220x45 i taget. Med fyrk isildring.Vi har byggd skälva med hjälp av byggansvarig och fackmän.Nu har vi sålt och kan inte tillnärmelsevis presentera de kvitton som bygger kostat mest beroende på ett tillkortakommande av de som skulle hålla iordning på papperen.Finns andra meddela Skatteverket de faktiska kostnaderna nedlagda?Ex Foton , ptisstatisik, bygglov, fastighetstaxering m m
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär du säljer en bostad kan du göra avdrag för vissa renoveringar. Arbeten som du gör på din bostad kan delas in i två kategorier; den ena kategorin är grundförbättringar, den andra är reparationer och underhåll. Grundförbättringar ger avdrag för hela utgiften, medan förbättrande reparationer och underhåll kan ge avdrag för en del av utgiften. Avdrag för renoveringar/förbättringar får göras om de utförts de senaste fem åren. Utöver att renoveringen är högst fem år gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5.000 kronor under ett och samma år. Exempel på renoveringar/förbättringar är målning, tapetsering, byte av lister och byte av vitvaror.Om du har byggt nytt, byggt till eller byggt om och ändrat planlösningen i bostaden får du göra avdrag för hela utgiften. Till skillnad från renoveringar/förbättringar finns det ingen åldersgräns, avdrag får göras oavsett ålder. Du får också göra avdrag med hela beloppet för inköp av utrustning som inte har funnits i bostaden tidigare. Exempel på sådant du kan göra avdrag för med hela utgiften är när du har byggt ett nytt hus, du har byggt ut ditt hus, du har installerat en tvättmaskin där det inte fanns någon innan och du har gjort om ett garage till ett badrum.Det är alltid en god idé att spara alla kvitton och fakturor för att ha möjlighet att visa hur mycket du kan begära avdrag för. Det är däremot möjligt att begära avdrag även om du saknar kvitton och fakturor från renoveringen. Då behöver du andra dokument för att kunna visa omfattningen av och tidpunkten för dina renoveringar. Exempel på dokument som kan användas för ändamålet är fotografier före och efter, ritningar, kontoutdrag, lånehandlingar, pantbrev, bygglovshandlingar, fastighetsdeklaration, prisstatistik, intyg från byggmästare m.m. (jfr Kammarrätten i Göteborg mål nr 6782-12). Uppräkningen är inte uttömmande utan även annat kan tillmätas betydelse. Det kommer utifrån det underlag du lämnar in att göras en sammantagen bedömning. Dels ska det framgå att nybygget verkligen skett (vilket torde vara möjligt att bevisa med hjälp av bygglovsansökan, fotografier före och efter m.m.) dels vad kostnaden varit och vem som betalt den (vilket du torde kunna styrka med lånehandlingar, pantbrev, kontoutdrag m.m.).Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket och håller en bra kontakt med myndigheten. Skatteverket är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att myndigheten ska svara på frågor och hjälpa dig inom dess område. Skatteverket kan således vara behjälplig med att förklara vilka dokument den vill att du lämnar in för att styrka dina avdrag. För det fall att du och Skatteverket inte kommer överens och du får ett negativt beslut i slutändan, är det möjligt att begära domstols prövning av beslutet genom en överklagan.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig för att prata vidare om ärendet med dig. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 26 februari, klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan man skänka fastighet mot vederlag?

2019-12-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Far äger och bor i en fastighet, värde ca 7- 8 milj. Han vill att min bror flyttar till och bosätter sig i fastigheten.Han tänker därför ge fastigheten i gåva till min bror som förväntas ge mig 3-3.5 milj för min andel.Är detta en möjlig uppgörelse? Vilka andra alternativ är möjliga så att min bror kommer att äga fastigheten och jag får min andel?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill din far skänka en fastighet värd 7-8 miljoner kronor till din bror. Av rättviseskäl vill han att din bror ska ge 3-3,5 miljoner kronor till dig. I praktiken innebär det en gåva mot vederlag; din far ska få 3-3,5 miljoner kronor av din bror som sedan ska ges till dig i gåva. Gåvor mot vederlag är möjliga och utgångspunkten är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det är fullt möjligt för gåvomottagaren att ersätta den som ger bort sin fastighet genom betalning upp till taxeringsvärdet vid gåva av fastighet utan skattemässiga konsekvenser för givaren, mottagaren övertar då givarens omkostnadsbelopp. För ett en gåva av fastighet skatterättsligt ska räknas som en gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög som, eller högre än, fastighetens taxeringsvärde räknas annars hela överlåtelsen som ett köp. Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen istället med marknadsvärdet. Den som får en fastighet i gåva (din bror) ska ansöka om lagfart inom tre månader från att gåvobrevet avseende fastigheten upprättade. Om betalningen för fastigheten är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde (året före lagfarten beviljas) ska stämpelskatt betalas, även om det skattemässigt räknas som gåva. Stämpelskatten för privatpersoner är 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet och betalningen.Det är således fullt möjligt med ett upplägg såsom du beskriver det. Dock bör ni vara uppmärksamma på att även om avtalet är att din bror ska ge dig 3-3,5 miljoner kronor kommer det sannolikt av Skatteverket att ses som ett kringgående av reglerna för det fall att betalningen överstiger taxeringsvärdet. I sådana fall kommer det att bedömas som att din bror betalt din far 3-3,5 miljoner kronor för att få fastigheten, överstiger det taxeringsvärdet kommer det att räknas som ett köp med de skattekonsekvenser det medför.För att din bror ska kunna äga fastigheten själv och att du samtidigt får 3-3,5 miljoner kronor krävs det ett upplägg som det du beskrivit. Ett alternativ är annars att er far skänker fastigheten till er gemensamt, vilket jag antar ni inte är intresserade av. För det fall att din far är förmögen finns möjligheten att din bror får fastigheten nu och att du får vänta tills den dag din far går bort. Gåvor till barn räknas som utgångspunkt som förskott på arv. Om din bror fått en fastighet värd 7-8 miljoner kronor ska det räknas som förskott på arv, innebärande att du får mer i arv den dagen din far går bort. Det krävs dock att det finns så pass mycket när din far går bort att det finns utrymme för att du ska få ut lika mycket i arv. Enligt bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB) är en arvinge som fått förskott på arv inte skyldig att återbära överskottet om det inte särskilt skrivits om att så ska ske. Det är således möjligt att det i samband med givandet av gåvan (som utgör förskott på arv) skrivs att eventuellt överskott av arv som din bror får mer än dig på grund av gåvan, ska betalas till dig (jfr 6 kap. 4 § ÄB).Om ni behöver hjälp med gåvobrev eller vidare konsultation av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bör jag ta över min brors andel i fastighet genom köp eller gåva?

2020-06-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |Fastighet radhus på 90 kvm, byggår 1982.Mina föräldrar köpte huset 1983 och har bott där fram tills nu. 2018 fick min bror och jag huset i gåva (50% var). Vi är enda barnen. Jag vill nu ta över min brors andel i fastigheten mot ersättning och få 100% ägande.Taxeringsvärde 2019: 3 276 000‬Uppskattat marknadsvärde: 4 milj - 4,3 milj.Hur gör jag detta på bästa sätt? Gåva mot ersättning eller köp? Vilket sätt är det mest ekonomiska för min del? Vilka skattemässiga konsekvenser får det ena eller andra alternativet. Hoppas att det är ok att köpa till en handlingsplan om jag upptäcker att jag behöver det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga fick du och din bror år 2018 en fastighet i gåva. Du vill nu ta över din brors andel i fastigheten mot ersättning och få ett 100%-igt ägande. Du undrar om du bör överta fastigheten genom gåva eller köp. Förvärv som sker genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). I ert fall innebär det att varken era föräldrar eller du och din bror behövde betala någon skatt när ni förvärvade fastigheten 2018. När en tillgång förvärvats genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situationen enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du och din bror tagit över era föräldrars ansvar för skatt och blir skyldiga att betala eventuell vinstskatt den dag ni säljer fastigheten. Skatten räknas utifrån era föräldrars omkostnadsbelopp (det era föräldrar köpte fastigheten för ökat med förbättringsutgifter).Om din bror säljer sin halva av fastigheten till dig och gör en vinst blir han skattskyldig för den eventuella vinst han gör. Vilken vinst han eventuellt gör kan inte beräknas utan närmre granskning. Om din bror däremot skänker fastigheten till dig gäller fortsatt kontinuitetsprincipen, dvs du övertar ansvaret för att betala skatt den dag du säljer fastigheten och han behöver inte skatta nu. Som jag förstår det utifrån din fråga finns det en avsikt att överta din brors halva av fastigheten mot ersättning. Hur mycket du betalar honom i ersättning kommer att avgöra huruvida det räknas som en gåva eller ej. Det saknar betydelse om ni själva betecknar det som en gåva eller ett köp. Inkomstskattemässigt anses en fastighet överlåten genom gåva om ersättningen understiger både överlåtelseårets taxeringsvärde och marknadsvärde, den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Om taxeringsvärdet är 3.3 miljoner kronor (ungefärligt värde då jag inte vet vad 2020 års taxeringsvärde är) och han äger halva innebär det att om du betalar en ersättning som understiger 1.650.000 kronor kommer överlåtelsen att räknas som gåva. Att det räknas som gåva innebär att din bror inte behöver betala någon skatt och att du träder i hans skattemässiga situation. Om ersättningen överstiger 1.650.000 kronor blir han skattskyldig för den vinst han gör. För dig innebär det i det fallet att den dag du säljer fastigheten kommer din vinstskatt för halva fastigheten att beräknas utifrån det omkostnadsbelopp du övertagit från dina föräldrar och halva fastigheten utifrån det omkostnadsbelopp du har genom köpet av din bror. I regel brukar man, vid överlåtelse genom gåva mot ersättning, göra en fiktiv försäljning. Den fiktiva försäljningen innebär att man räknar ut hur mycket din bror skulle betalt i vinstskatt vid en försäljning i nuläget och att han ersätter dig för det nu (genom att ni drar av det på den ersättning du ger honom) eftersom du blir skattskyldig för hela fastigheten den dag du säljer den.Sammanfattningsvis kommer överlåtelsen att klassas som en gåva om den ersättning du ger din bror understiger taxeringsvärdet. Eftersom han äger halva fastigheten sker det en beräkning utifrån halva taxeringsvärdet. Det är egalt vad ni kallar överlåtelsen, innebärande att även om ni skrivet "köp" kommer det att klassas som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Skriver ni "gåva" men översättningen överstiger taxeringsvärdet kommer det att räknas som ett köp. Vid överlåtelse genom gåva kommer du att ta över hela skattskyldigheten och blir skyldig att betala eventuell vinstskatt den dag du säljer fastigheten. Därav gör man ofta en fiktiv försäljning så du blir ersatt i förtid. Om ni behöver hjälp med att upprätta gåvobrev eller köpeavtal kan en av våra jurister vara behjälpliga i ärendet. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknar vi anskaffningskostnad för fastighet vi fått i gåva och som avstyckats från annan fastighet?

2020-04-12 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Har läst redogörelsen 2015-03-30 ang. anskaffningsvärde av fastighet vid arv. I mitt fall är det en tomt som ärvts och denna har den fd. ägaren (som vi fått tomten i gåva av) styckat av från en annan fastighet och det finns således ingen anskaffningskostnad. Avstyckningen skedde 1968. Vi emottog gåvan 2001.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningVid mottagande av gåva finns det ingen gåvoskatt. Enligt kontinuitetsprincipen tar du som gåvotagare över ansvaret för skatt från den tidigare ägaren (jfr 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, IL). I ditt fall får man gå tillbaka till tiden för att få fram anskaffningskostnaden som den tidigare ägaren hade och som nu blir gällande för dig vid en försäljning. Om du inte har anskaffningskostnaden kan du vända dig till lantmäteriet som kan ha sådana uppgifter. Om ursprungsfastigheten köptes in innan 1952 kan du dock välja att låta 150 procent av taxeringsvärdet från 1952 ligger till grund för beräkningen av anskaffningsvärdet av hela fastigheten (45 kap. 28 § IL). När du fått fram anskaffningsvärdet på hela den ursprungliga fastigheten finns ett separat taxeringsvärde för byggnad och ett för mark som man sedan använder sig av för att beräkna värdet av den avstyckade marken (jfr 19 kap. 11 § IL). Hur du sedan räknar fram värdet på den avyttrade marken visas enklast med ett exempel (obs! fingerade siffror). Följande metod brukar vara den som ger mest fördelaktig anskaffningskostnad:Om vi utgår från att det ursprungliga inköpspriset var 180.000 kronor, taxeringsvärdet 150.000 kronor (100.000 kronor för byggnad och 50.000 kronor för mark). Fastigheten är 2.000 kvadratmeter. Om 500 kvm av fastigheten avstyckas och skänks bort delar du först markvärdet med det totala fastighetsvärdet och multiplicerar det sedan med det totala inköpspriset. Då får du fram det totala anskaffningsvärdet för hela marken. I detta fall blir det (50.000/150.000) x 180.000 = 60.000 kronor. 15.000 kronor (1/4) blir då anskaffningsvärdet för de 500 kvm mark som avstyckas och skänks bort i exemplet och som ska användas som underlag för gåvotagaren vid framtida försäljning.Om du är osäker på siffror och hur du ska räkna kan du vända dig till Skatteverket. Skatteverket är en myndighet med serviceskyldighet och är väldigt hjälpsamma för att det ska bli korrekt. Vill du inte vända dig till Skatteverket, eller för det fall att du inte är överens med myndigheten, är min rekommendation att du vänder dig till en juristbyrå för vidare hjälp. I ditt fall är det en god idé att du i sådana fall vänder dig till en jurist som är inriktad på skatterätt. Tyvärr arbetar inte våra jurister på Lawline juristbyrå med skatterätt.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?

2020-02-16 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Ett sambopar som säljer sin bostad med vinst, 1134000, köper en fastighet samma år och därefter separerar. Den ena parten tar över lån och hela beloppet på uppskjuten reavinst. Frågan: om detta sker inom samma kalenderår, måste då den avflyttande parten skatta sin andel reavinsten i skatt kommande beskattningsår? Är det skillnad om bodelningen sker nästkommande kalenderår? Kan hela uppskjutna reavinsten följa den nya fastigheten då?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga, och de förutsättningar som används för svaret, är att ett sambopar sålt sin bostad med en vinst som tagits med in i en ersättningsbostad genom reglerna om uppskov. Därefter separerar paret och ena sambon övertar lånet och beloppet på uppskjuten reavinst.Din undran är om den avflyttande parten ska beskatta sin andel i reavinsten kommande beskattningsår samt om det är någon skillnad om bodelningen sker nästkommande kalenderår och om hela den uppskjutna reavinsten följer den nya fastigheten då.Bestämmelser om när uppskovsbelopp ska återföras till beskattning finns i 47 kap. 11 § inkomstskattelagen. Vid avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning. Med avyttring likställs vid tillämpningen av bestämmelsen när bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Däremot finns det undantag bland annat när övergång av bostaden sker genom bodelning med anledning av upphörande av samboförhållande. Det stadgade innebär att när en bostad övergår genom bodelning med anledning av att ett samboförhållande upphör återförs uppskovsbeloppet inte till beskattning utan överförs till den nya ägaren (den sambo som behåller bostaden). Den make som bodelas ut blir således fri från sitt uppskov. Med anledning därav brukar man i bodelningen ta hänsyn till den skatt den övertagande sambon kommer att bli tvungen att betala den dag bostaden avyttras, genom att den avflyttande sambon ekonomiskt kompenserar.Som svar på din fråga innebär det att då det rör sig om en bodelning i samband med att ett samboförhållande upphör ska inte den avflyttande sambon återföra uppskovsbeloppet till beskattning. En övergång genom bodelning på grund av att samboförhållande upphör räknas inte som en avyttring skatterättsligt. Uppskovsbeloppet kommer istället att överföras på den sambo som tar över bostaden genom bodelningen. Den övertagande sambon kommer att få skatta den dag bostaden avyttras. Då den övertagande sambon kommer att bli skyldig att återföra uppskovsbeloppet till beskattning den dag bostaden avyttras, brukar man ta hänsyn till detta i bodelningen genom att avflyttande sambo kompenserar ekonomiskt.Om något är oklart eller ni behöver hjälp med er bodelning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för kostnadsförslag och kontakt med en av våra jurister. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt för gåva till min dotter i USA?

2019-12-02 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan jag ge min dotter, som bor i US, mer än 10.000 USD i gåva utan skatt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att det enligt svenska skatteregler ska röra sig om en gåva utgås det från tre kriterier. 1. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.2. Du som överlåtare ska ha haft en gåvoavsikt, att vilja berika din dotter på tillgången. När en gåva ges till en närstående (såsom t.ex. barn) finns det en presumtion att gåvoavsikt föreligger.3. Överlåtelsen ska ha skett frivilligt.Om ovanstående är uppfyllt rör det sig rent skatterättsligt om en gåva. Enligt svenska skatteregler är gåvor skattefria (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att det är skattefritt att ta emot en gåva, och även att ge en gåva. Om ovanstående inte är uppfyllt kan det istället räknas som en inkomst. Ur ett svenskt perspektiv är det således helt skattefritt såväl att ge som att ta emot en gåva.Tyvärr har varken Lawline, eller svenska jurister i allmänhet, någon kunskap om amerikanska skatteregler. Det är en helt annan jurisdiktion med betydande skillnader i skattelagstiftning. Som exempel är man skattskyldig till USA om man är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i USA, även om man inte bor där. Det är en skillnad från de flesta andra länder där du som utgångspunkt är skattskyldig endast om du är stadigvarande bosatt i landet.Tidigare har reglerna avseende gåvoskatt i USA varit 14-15.000 USD årligen. Du bör dock ta uppgiften med viss försiktighet. Som angivet enligt ovan är amerikanska skatteregler komplexa och skiljer sig från de svenska. Ur ett svenskt perspektiv är du inte skattskyldig. Min rekommendation är dock att du och/eller din dotter kontaktar en amerikansk jurist eller expert på amerikansk skatterätt för att få närmre besked om amerikanska skatteregler. Ett alternativ är att du och/eller din dotter kontaktar de amerikanska skattemyndigheterna (IRS) för besked.Hoppas du fick svar på din fråga. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,