Behöver jag betala skatt på de pengar jag får genom sugardating?

2021-05-16 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Tjänar man svarta pengar om man får dem genom sugardating? Dvs blir betald av någon för sitt sällskap. Jag tänker att det ju egentligen är som att få veckopeng av sina föräldrar men samtidigt kan man ju tjäna rätt stora belopp. Behöver jag betala skatt på de pengar jag får genom sugardating?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att arbeta svart innebär att man inte betalar skatt på sin lön. Frågan som uppkommer blir därför om du är skattepliktig för de pengar du får in genom sugardating. Om det krävs en motprestation är sugardating skattepliktigt Ersättningen vid sugardating brukar vanligtvis utgå som gåvor. Gåvor är inte skattepliktiga enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL). Det förutsätter dock att gåvan är benefik. En benefik gåva betyder att det inte finns något krav på någon motprestation. Om det istället krävs en motprestation, dvs ett krav på att göra något för att få ersättningen är det en remuneratorisk gåva, vilket är skattepliktigt. Sugardating skulle jag säga är ett diffust fenomen där det inte alltid är klart vad som gäller. I och med att det förväntas av dig att du ska träffa personen i fråga för att få din ersättning, skulle jag inte betrakta det som en skattefri gåva eftersom det krävs en prestation av dig. Pengarna du förvärvar genom sugardating är därför skattepliktiga. Beroende av hur varaktigt och självständigt sugardatingen bedrivs, kan det bli aktuellt att beskatta inkomsten som näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). I annat fall ska det beskattat i inkomstslaget tjänst (10 kap 1 § IL). Svaret på din fråga beror alltså på vad den som ger dig pengar kräver för motprestation. Det som en har förvärvat genom gåva är skattebefriat, vilket alltså innebär att du inte behöver betala skatt. Om det däremot krävs en prestation, så måste det beskattas. Utifrån att det oftast krävs någon typ av motprestation, skulle jag bedöma ersättningen som skattepliktig. Skillnaden från att dina föräldrar ger dig veckopeng, kan sägas vara att det inte krävs någon prestation för att få veckopengen. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur beskattas en samägd fastighet vid en försäljning?

2021-02-20 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Jag äger 50% av ett fritidshus. Om jag köper resterande 50%, hur blir beskattningen då?Omfattas hela "fastigheten" av försäljningen?
Malin Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte riktigt utläsa om du undrar över fastighetsavgiften/fastighetsskatt eller om vinstbeskattningen vid försäljning av en fastighet, jag kommer därför utgå från båda i mitt svar.Fastighetsskatten baseras på taxeringsvärdet för fastighetenSmåhus, t.ex. fritidsfastigheter omfattas av fastighetsskatten (1 § Lag om fastighetsskatt). Skattskyldig till fastighetsskatt är den som vid ingången av kalenderåret är ägare till en fastighet. Fastighetsskatten beräknas utifrån det taxeringsvärde som fastigheten har under kalenderåret. ( 2 § Lag om fastighetsskatt). Skulle man äga 50 % av fritidsfastigheten baseras fastighetsskatten på 50 % av taxeringsvärdet. Skulle du köpa resterande 50 % av fastigheten, skulle fastighetsskatten baseras på hela taxeringsvärdet. Vinstbeskattningen baseras på vinsten vid försäljningenNär man säljer fastigheten så ska kapitalvinsten beskattas. Med kapitalvinst avses vinst vid avyttring av tillgångar. Försäljning är ett exempel på en avyttring. (41 kap. 2 §, 44 kap. 3 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den försäljningen av fastigheten minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet, vilket exempelvis kan avse kostnader för inteckning och vissa reparationer. Skulle det bli en kapitalvinst ska säljaren alltså beskattas för den vinsten, vilket bara sker på 22/30-delar av vinsten (45 kap. 33 § Inkomstskattelagen). Det kan dock hända att kostnaderna överstiger försäljningsvärdet och att det därmed uppkommer en kapitalförlust, denna förlust är då avdragsgill med 50 %. För att sammanfatta så bygger båda beskattningarna på det värdet som kommer ut från fastigheten och kan kopplas ihop med den person som ska bli beskattad. Vid försäljningen kommer du enbart beröras av fastighetsskatten då det är säljaren som skattar för vinsten. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är arvsskatten en avdragsgill anskaffningskostnad?

2021-05-05 i Arvsskatt
FRÅGA |Min fru har sålt sin ärvda fastighet. Hon ärvde den år 2004 och betalade arvskatt på taxerindvärdet 229000:- Skatten var då 30% på det beloppet dvs 68700. Farmor köpte huset 1970 för 19000:- som då var taxeringsvärdet. Som jag förstått av tidigare inlägg så skall hennes anskaffningsvärde användas vid reavinstberäkningen. Kan man inte hävda att arvskatten de fakto var en kostnad vid förvärvet?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt ska farmoderns anskaffningsvärde användas vid beräkningen av reavinsten. Detta beror på att arvtagaren inträder i arvlåtarens skattemässiga situation enligt 14 kap. 21 § Inkomstskattelagen (IL). När en fastighet säljs måste ägaren betala skatt på kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas genom att ta ersättningen för fastigheten vid försäljningen, minskade med kostnaderna för försäljningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter, vilket avser reparationer och underhåll (44 kap 13 - 14 §§ IL). Även om det är rimligt att tänka att arvsskatten skulle kunna vara en avdragsgill anskaffningskostnad, så är svenska allmänna skatter uttryckligen undantaget enligt 9 kap. 4 § IL och får därmed inte dras av. Vad din fru ska beskattas på i inkomstslaget kapital blir alltså sammanfattningsvis, det hon säljer fastigheten för, minskat med 19000 kr som var farmoderns anskaffningsvärde (förutsatt att det inte är några reparationer eller underhåll utförda inom en femårsperiod). Det kommer tyvärr inte gå att hävda arvsskatten som en kostnad vid förvärvet.Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,