Kan man bodela på annat sätt än enligt äktenskapsbalken?

2020-06-23 i Bodelning
FRÅGA |Kan man behandla allt giftorättsgods förutom gemensam fastighet som enskild egendom oavsett vad som står i äktenskapsförord om båda parter är överens om det? Bodelningsavtalet kommer då enbart att innehålla nettovärdet på fastigheten minus var och ens privata skulder som skall delas lika.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Regler om bodelning är dispositivaReglerna i äktenskapsbalken som berör bodelningen är i stort sett dispositiva. Detta innebär att makarna kan avtala om att fördela egendomen vid bodelningen på ett annat sätt än så som reglerna föreskriver, om de är överens. Det är alltså möjligt för er att endast ta upp fastigheten i bodelningsavtalet och låta resterande egendom stanna hos den som äger egendomen.Det finns dock regler om skydd för makarnas borgenärer som inte får åsidosättas. En make får inte vid bodelningen, till skada för sina borgenärer, låta enskild egendom ingå i bodelningen, eller på annat sätt avstå egendom som ska ingå i bodelningen (13 kap. 1 § ÄktB).Så länge ni inte åsidosätter dessa regler om borgenärsskydd är det alltså möjligt att fördela egendomen vid bodelningen på annat sätt än enligt reglerna i äktenskapsbalken.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Behöver jag dela min bostad och mitt företag med min make om vi skiljer oss?

2020-05-29 i Bodelning
FRÅGA |Jag är gift och har tre barn och jag har en bostadsrätt och ett företag. min fru aldrig jobbet har hon rätt att dela med dig lägenhet och företaget om vi skiljer oss. Tack .
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fru får del av din bostadsrätt och ditt företag om ni skiljer er. Jag utgår också ifrån att bostadsrätten du äger är er gemensamma bostad, alltså att ni bor där tillsammans.När ett äktenskap upplöses ska en bodelning görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att både bostadsrätten och ditt företag ska ingå i bodelningen, om de inte är enskild egendom.Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB).När detta är gjort vet man hur mycket egendom varje make ska ha. Då ska egendomen fördelas på lotter, för att man ska veta vilken egendom varje make ska ha. Varje make har i första hand rätt att behålla sin egen egendom (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att du i första hand kan få behålla det du äger som du vill behålla, och istället kompensera din fru med annan egendom eller pengar (11 kap. 9 § ÄktB).Makarnas gemensamma bostadDen make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att f den i avräkning på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Detta innebär att den maken som bäst behöver bostaden kan få behålla den, även om den andra maken äger den. En förutsättning för att få ta över en bostad som den andra maken äger är att det kan anses vara skäligt. Vid bedömningen av vem av makarna som bäst behöver bostaden kan man bland annat ta hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn. Huruvida det skulle vara aktuellt för din make att ta över bostaden du äger kan jag tyvärr inte svara på, eftersom jag inte känner till tillräckligt mycket om er situation.SlutsatsAllt en make äger ska alltså ingå i bodelningen, så länge det inte är enskild egendom. Om du vill hålla viss egendom utanför bodelningen, till exempel bostadsrätten eller ditt företag, kan ni skriva ett äktenskapsförord där ni anger att denna egendom ska vara din enskilda. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat, undertecknat och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB).Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan min sambo adoptera min son?

2020-05-05 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har en son som Jag är ensam vårdnadshavare till,ingen kontakt med biologiska fadern annat än telefon umgänge vilket är beslutat via domstol.Nu ska vi flytta ihop med min sambo och tillika sonens bonuspappa.Min fråga är om sambon kan adoptera min son eller på något sätt bli juridisk vårdnadshavare till honom så att även bonus Pappan kan få samma rättigheter som mig när det gäller omsorg, vårdnad och juridiska beslut?Detta utan att det påverkar min roll som vårdnadshavare.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB).Vem får lov att adoptera?För att få lov att adoptera ska man vara över 18 år (4 kap. 5 § FB). Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt (4 kap. 6 § FB). Det finns dock ett undantag till denna huvudregel. Det gäller då en make eller sambo adopterar sin makes eller sambos barn (4 kap. 6 § andra stycket FB).Förutsättningar för adoptionDet absolut viktigaste vid en adoption är att barnets bästa alltid är av största vikt, och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 1 § och 2 § FB). För att ett barn ska kunna adopteras krävs samtycke från vårdnadshavaren (4 kap. 8 § FB). Detta innebär att samtycke inte krävs från en förälder som inte är vårdnadshavare.Dock har den som är förälder till barnet som eventuellt ska adopteras alltid rätt att yttra sig, även om denne inte är vårdnadshavare (4 kap. 18 § FB). När en adoption eventuellt är aktuell ska en ordentlig utredning alltid göras (4 kap. 13 § FB). I utredningen ska klarläggas både barnets och föräldrarnas inställning (4 kap. 15 § FB). Även en förälder som inte är vårdnadshavares inställning ska vägas in i helhetsbedömningen som ska göras, och som ska avgöra om adoptionen är lämplig.Det finns några undantag då det inte krävs en förälders yttrande (4 kap. 18 § andra stycket FB). Det gäller till exempel då det är uppenbart obehövligt, då föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller då föräldern vistas på en okänd ort.SlutsatsDet är alltså möjligt för din sambo att adoptera din son. Då ska han ses som ert gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Detta innebär självklart inte att du slutar vara vårdnadshavare. Eftersom du har ensam vårdnad om din son krävs inte hans biologiska pappas samtycke för en adoption, dock har han, som jag beskrivit ovan, rätt att yttra sig och hans åsikt ska vägas in i bedömningen av vad som är din sons bästa.En ansökan om adoption lämnas in av den som vill adoptera till tingsrätten i den ort där barnet bor (4 kap. 11 och 12 §§ FB).Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ska min mans företag ingå i bodelningen, och vad gör jag om han inte samarbetar?

2020-03-08 i Bodelning
FRÅGA |Jag ska skilja mig. Min man vill att han ska få behålla allt han har för att jag har större studielån. Han vägrar tala om hur mycket han har i sitt företag, utan det ska gå utöver tycker han. Han säger att han aldrig ska träffa mig igen om inte han får behålla sina pengar. Hur gör jag?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Vad ingår i bodelningen?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att även din mans företag ska ingå i bodelningen, om det inte är enskild egendom.Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.En bodelning kan jämkasOm en bodelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är det möjligt att jämka bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Jämkning sker endast i undantagsfall. Man brukar ha som riktmärke att ett kortvarigt äktenskap varat mindre än fem år, och då räknas även tid som sambo innan äktenskapet med. Om man varit gift längre än fem år används jämkningsregeln oftast inte. Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en jämkning skulle kunna bli aktuell.Om makarna inte kommer överensOm makarna inte kan enas om en bodelning kan en make ansöka hos tingsrätten om att förordna någon att vara bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB).Bodelningsförrättaren har självklart rätt att få betalt för det arbete denne utför. Kostnaderna ska betalas av makarna med hälften var (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Om den ena maken, genom vårdslöshet eller försummelse, har orsakat ökade kostnader, eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning för det, kan bodelningsförrättaren bestämma en annan fördelning. En sådan jämkning ska dock endast ske i undantagsfall.I förhållande till bodelningsförrättaren svarar makarna solidariskt för dennes ersättning (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB).Båda makarna ska uppge sina tillgångar och skulder för bodelningsförrättaren. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite (17 kap. 5 ÄktB).SlutsatsDin mans företag ska alltså ingå i bodelningen om det inte är enskild egendom, liksom all annan egendom ni äger. Detta ska delas lika mellan er. Om ni inte kan enas om en bodelning kan du ansöka hos tingsrätten om att förordna en bodelningsförrättare som kan hjälpa er med bodelningen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur gör man om man inte kommer överens vid bodelning?

2020-06-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Gift och vuxna barn. En bostadsrätt och en fjällstuga. Inga banklån på fastigheterna. Inga övriga skulder. Om båda gör anspråk på fjällstugan men i övrigt är överens. Hur gör man då? Finns det någon skiljedomstol som kan döma utifrån skäl från båda parter?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Vad gör man om man inte kommer överens vid bodelning?Om makarna inte kan komma överens om hur bodelningen ska ske kan de ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten. Man kan själv föreslå en person till bodelningsförrättare (denne måste självklart godkänna det) eller ange att tingsrätten kan utse en lämplig person. Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen. I första hand kommer bodelningsförrättaren försöka få makarna att komma överens, men om det inte går ska denne pröva sådant som är tvistigt mellan makarna och avgöra hur problemen ska lösas (17 kap. 6 § ÄktB).Bodelningsförrättaren har självklart rätt att få arvode för det jobb denne lägger ner (17 kap. 7 § ÄktB). Detta ska makarna betala hälften vardera, om inte bodelningsförrättaren bestämmer något annat. I förhållande till bodelningsförrättaren är makarna solidariskt betalningsansvariga.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad händer med den ena makens skulder vid en bodelning?

2020-05-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Om man är gift och ska gå isär så ska ju tillgångar och skulder bodelas.Om den ena parten har skulder i sitt eget namn som den andre parten ej har vetskap om, och som ej belastar en gemensam bostad- måste dessa då bodelas? Eller kommer det aldrig fram att dessa skulder existerar om den med skulder ej själv berättar om att dom finns?!
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Makarna har en ömsesidig redovisningsplikt från denna tidpunkt fram tills bodelningen är avslutad och är därmed skyldiga att redovisa för sin egendom, och vad som händer med den (9 kap. 3 § ÄktB).Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Om den ena maken har fordringar som är förenade med förmånsrätt i den makens enskilda egendom får maken täcka dessa skulder med giftorättsgods endast i den mån den enskilda egendomen inte räcker till (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Detsamma gäller för skulder som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen.Ett äktenskapsförord kan förändra bodelningenDet är möjligt för makarna att upprätta ett äktenskapsförord för att på så sätt göra viss egendom till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Då kan den make som inte är skuldsatt få sin egendom enskild och därmed inte behöva dela lika mycket med den skuldsatta maken. Det kräver dock självklart att makarna är överens om detta.SlutsatsBåda makarnas skulder tas alltså med i bodelningen. Det är på så sätt möjligt att den ena makens skulder påverkar den andra, eftersom den skuldsatta maken kommer gå in med mindre egendom i bodelningen, men ändå ha rätt till hälften av det totala värdet.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem får bo kvar i hyresrätten vid en skilsmässa?

2020-04-03 i Bodelning
FRÅGA |jag vill veta vem som får min hyresrätt vid skilsmässa.. jag har bott i lägenheten snart 10 år vi gifte oss för 1år och 6 månader sen .. altså han flyttade in hos mig
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Vad händer då ett äktenskap upplöses?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Då din fråga inte specifikt rör en bodelning kommer jag inte gå djupare in på hur den går till. Om du undrar mer om detta är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.Vem får behålla bostaden?En viktig fråga vid bodelningen efter ett äktenskap är självklart vem som ska få behålla den gemensamma bostaden. Eftersom en hyresrätt egentligen inte har något ekonomiskt värde är det svårt att värdera den i en bodelning och den viktiga frågan handlar ju egentligen bara om vem av makarna som ska få bo kvar.Huvudregeln är att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden ska få behålla den (11 kap. 8 § ÄktB). Vid bedömningen av vem av makarna som bäst behöver bostaden tar man hänsyn till bland annat om någon av makarna kommer få vårdnaden över gemensamma barn och makarnas självständiga möjlighet att hitta en annan bostad. Även andra förhållanden så som ålder, hälsa, avstånd till arbete och liknande kan vägas in. Det handlar helt enkelt om en helhetsbedömning för att avgöra vem av makarna som har det största behovet av att få bo kvar i bostaden.En förutsättning för att en make ska få ta över en bostad som tillhör den andra maken är dock att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet i övrigt kan anses skäligt.SlutsatsJag vet tyvärr inte tillräckligt mycket om er situation för att kunna ge ett säkert svar på vem som skulle få bo kvar i lägenheten vid en skilsmässa. Som jag förklarat ovan kan det till exempel påverkas av om ni har gemensamma barn och någon av er ska få vårdnaden om dem.Om man inte kan komma överens vid en bodelning är det möjligt att hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Denne kan hjälpa till att reda ut oklarheter och försöka hjälpa makarna att komma överens.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem betalar för bodelningsförrättaren?

2020-03-08 i Bodelning
FRÅGA |HejHar skilt mig och vi försöker komma till en bodelning men är inte överensJag vill ha med en jurist med min ex man inte vill och menar då att jag för stå för kostnaden för en jurist själv. Stämmer detta eller kan jag kräva att vi ska dela på kostnaden?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Vem ska betala för bodelningsförrättaren?Om makarna inte kan enas om en bodelning kan en make ansöka hos tingsrätten om att förordna någon att vara bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB).Bodelningsförrättaren har självklart rätt att få betalt för det arbete denne utför. Kostnaderna ska betalas av makarna med hälften var (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Om den ena maken, genom vårdslöshet eller försummelse, har orsakat ökade kostnader, eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning för det, kan bodelningsförrättaren bestämma en annan fördelning. En sådan jämkning ska dock endast ske i undantagsfall.I förhållande till bodelningsförrättaren svarar makarna solidariskt för dennes ersättning (17 kap. 7 § tredje stycket ÄktB).SlutsatsDu kan alltså ansöka om en att förordna en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Du och din man ska sedan stå för kostnaden för bodelningsförrättaren med hälften vardera.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,