Särkullbarns arvsrätt

2019-02-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Vems pengar ärver särkulle barna .om ja g går bort före min fru är det bara mina pengar som dom får ärva min frus pengar kan dom väl inte komma åt . Har testamente
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Först när ena maken dör måste en bodelning göras i enlighet med reglerna i Äktenskapsbalken för att dela makarnas gemensamma egendom. Vid bodelningen räknar man ihop summan av vardera makens giftorättsgods gör avdrag för de skulder varje make har och delar återstoden på hälften (11 kap. 1 – 3 § Äktenskapsbalken). Om du eller din fru har någon enskild egendom ska denna inte ingå i bodelningen. Efter bodelningen är avklarat utgör din del av boet (hälften av den gemensamma egendomen minus skulder) samt din enskilda egendom om sådan finns, din kvarlåtenskap. Som utgångspunkt tillfaller kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken den efterlevande maken. Detta gäller dock inte när den först avlidne maken har särkullbarn, för att särkullsbarnen har rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § Ärvdabalken).Särkullbarnen kan dock vänta med att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, vilket innebär att maken skulle ärva allt med fri förfoganderätt och särkullbarnen skulle då ha rätt till efterarv när maken går bort (3 kap. 1,2 och 9 § Ärvdabalken). I frågan påstår du att har skrivit ett testamente. I ditt testamente har du rätt att testamentera bort till vem som helst (till exempel till din make) hälften av din kvarlåtenskap. Den andra hälften utgör bröstarvingarnas (barnens) laglott och kan ej testamenteras bort (7 kap. 1 § Ärvdabalken). Om bröstarvingarnas rätt till laglotten inskränks genom testamentet, har bröstarvingarna rätt att påkalla jämkning i testamente för att få ut laglotten (7 kap. 3§ Ärvdabalken). Som det framgår ovan har inte särkullbarn rätt att ärva din fru. De har rätt att ärva enbart dig.Med vänliga hälsningar,

Särkullbarns rätt till laglott

2018-11-25 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min far och dennes sambo har skrivit ett testament där "att den av oss som överlever den andra, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap" ... "efter bådas vår bortgång skall den då kvarstående behållningen delas mellan våra barn på..."Min far har nyligen gått bort, det finns inga gemensamma bara, men vi är tre särkullebarn. Två på min fars sida och en på hans sambos sida. Kan min bror och jag kräva ut vår laglott/arvslott direkt? Innebär svaret från boupptäckningen "Testamentesgodkännande med förbehåll för laglott. ... godkännes av mig till alla delar, under förutsättning att laglott utgår" detta?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken utgör 50 % av din fars kvarlåtenskap bröstarvingarnas (barnens) laglott. Om du och din bror vill få ut eran laglott direkt, ska ni begära jämkning i testamente (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att 50% av din fars kvarlåtenskap ska tillfalla dig och din bror, och 50% av din fars kvarlåtenskap ska tillfalla sambon med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i frågan. Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död.Dock är det viktigt att komma ihåg att om ni vill begära jämkning i testamente, måste ni göra det inom sex månader efter det ni delgivits testamentet. Ni kan begära jämkning genom att meddela testamentstagaren, i detta fall faderns sambo, om eran anspråk (7 kap. 3 § 3 st. Ärvdabalken). Med Vänliga Hälsningar,

Hur fördelas arvet när det finns särkullbarn och inga gemensamma barn?

2019-02-28 i Särkullbarn
FRÅGA |Vår mamma har avlidit, vi är 2 systrar, den man hon var gift med är inte vår pappa. Vi var idag på bouppteckning, de har nyligen sålt ett hus,för 1,9 mijoner det finns inget testamente, eller äktenskapsförord.Vi har inte tänkt att ta ut mera i arv,än halva beloppet efter skatt på på husförsäljningen.Vår mammas make meddelade då på bouppteckningen att han tänkt att vi bara skulle få ut det som finns kvar efter mamma.Vi hade inga kommentarer. Hur går vi vidare ?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Först efter din mammas bortgång måste en bodelning göras i enlighet med reglerna i Äktenskapsbalken för att dela makarnas gemensamma egendom. Du skriver att det inte finns någon äktenskapsförord, därför utgår jag från att huset var giftorättsgods och inte enskild egendom (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken, 7 kap. § Äktenskapsbalken). Detta innebär att kapitalvinsten från avyttrandet av huset samt allt annan egendom som din mamma och hennes make ägde, kommer att ingå i bodelningen. Vid bodelningen räknar man ihop summan av vardera makens giftorättsgods (här ingår 1,9 miljonerna i kapitalvinst från husförsäljningen), gör avdrag för de skulder varje make har och delar återstoden på hälften (11 kap. 1 – 3 § Äktenskapsbalken). Andelen som tillfaller din mamma efter bodelningen utgör hennes kvarlåtenskap.( Om man antar till exempel att det inte finns någon annan egendom samt det inte finns några skulder, skulle hälften av 1,9 miljonerna utgöra din mammas kvarlåtenskap.) Av din fråga framgår att ni är två systrar och att maken inte är eran pappa därför antar jag att mamman och maken inte hade några gemensamma barn. Du och din syster avses som särkullbarn i Ärvdabalkens mening. Som utgångspunkt tillfaller kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken den efterlevande maken. Detta gäller dock inte när den först avlidne maken har särkullbarn, då tillfaller dennes kvarlåtenskap barnen och inte den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att du och din syster kan få ut eran arv direkt och med att det inte finns någon testamente, tillfaller hela eran mammas kvarlåtenskap er och att maken inte ärver något av din mammas kvarlåtenskapen. Särkullbarnen kan dock vänta med att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, vilket innebär att mammas make skulle ärva allt med fri förfoganderätt och du och din syster skulle då ha rätt till efterarv när maken går bort (3 kap. 1,2 och 9 § Ärvdabalken). Med Vänliga Hälsningar,

Laglott och särkullbarns arvrätt

2018-11-25 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min pappa avled nyligen. Han var gift och båda makarna har två särkullbarn var, inga gemensamma barn. I testamentet var önskan att den som fanns kvar vid den förstas frånfälle skulle erhålla den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. När sedan den andre går bort ska jag och makans två barn ärva makan. Nu har det varit bouppteckning och jag och mitt syskon (som inte omnämns i testamentet) har godkänt testamentet med förbehåll att vi begärt ut vår laglott. Vilket betyder att vi får 50% av vår fars tillgångar. Min fråga är nu hur blir det när makan går bort?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår att i testamentet var önskan att din pappas kvarlåtenskap skulle gå till maken med fri förfoganderätt efter pappas frånfälle. Dock skriver du också i frågan att du och din syskon har begärt ut eran laglott. Jag utgår därför från att du och din syskon har begärt jämkning i testamente (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att enbart 50% av din pappas kvarlåtenskap ska erhållas av maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i frågan. Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död.Efter makan går bort har dennes särkullbarn rätt att begära ut deras laglott, dvs. de har rätt till 50% av makens kvarlåtenskap (7 kap. 1 § Ärvdabalken). De kan begära ut deras laglott genom att kräva jämkning i testamente efter makens bortgång ( 7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att 50 % av makens kvarlåtenskap plus 50% av din fars kvarlåtenskap som maken har förfogad över med fri förfoganderätt, kan fördelas i enlighet med testamentet, dvs. delas lika mellan dig, och makens två särkullbarn. Om makens särkullbarn inte kräver jämkning i testamente kan 100% av makens kvarlåtenskap plus 50% av din pappas kvarlåtenskap som maken har förfogad över med fri förfoganderätt delas lika mellan dig och makens särkullbarn. Med vänliga hälsningar,