Måste man anlita advokat vid arvsfrågor?

2021-10-30 i Testamente
FRÅGA |Måste/bör man anlita en advokat angående arvsfrågor? Det kanske finns dokument man kan ladda ner som täcker lika bra och är lika bindande? Min fru och jag vill säkra vår barns arvsrätt oavsett demens, om den partner som är kvar vid det enas dödsfall gifter om sig eller annat som kan inträffa. MVH
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt gällande rätt föreligger det inget tvång för dödsbodelägare att anlita en advokat vid arvsfrågor och fördelningen av arv. I 19 kap. 1 § ärvdabalken framgår det endast att dödsbodelägare kan få hjälp av domstolen att utse en boutredningsman.För att undvika eventuella arvstvister i framtiden bör ni upprätta testamente. Ett testamente är ett testamente oavsett om du upprättar det själv eller om du får hjälp av en advokat att skriva det. Skriver du testamentet själv är det viktigt att du vid upprättandet av det följer de uppställda formkraven för testamenten för att det överhuvudtaget ska bli giltigt. Följer du formkraven för testamentet kommer det bli giltigt oavsett om du skriver det själv eller tar hjälp av en advokat. Du kan dock inte enbart ladda ner ett testamente på nätet utan testamentet måste på ett tydligt och genomförbart sätt framföra din slutliga vilja. Formkrav för testamenteDet finns vissa krav som måste beaktas när du skriver ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas samt undertecknad av två vittnen, (se mer om detta i 10 kap. ärvdabalken). Under vittnenas närvaro ska testatorn (den som skriver testamentet) skriva under testamentet eller vidkänna sin underskrift. Vittnena ska skriva under med sina namn (gärna även yrke och hemvist) och de måste veta om att dokumentet är ett testamente. Observera dock att alla inte får vara vittnen. Detta är alltså krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.Anledning till varför det är bättre att ta hjälp av en advokatTestamenten kräver ingen registrering. Risken är därmed att ett testamente skulle kunna komma bort eller hamna i fel händer ju längre tiden går från upprättandet av testamentet. Upprättar du testamentet själv måste du även själv förmedla för dina testamentstagare/arvingar var testamentet förvaras.Får du hjälp med att upprätta ditt testamente av en advokat har du inte bara förmånen av att du kan försäkra dig om att testamentet är formulerat och upprättat på ett sätt som är lagenligt samt inte kommer bli föremål för tolkning och tvist i framtiden, utan även att testamentet finns säkert förvarat hos en advokatfirma. Då kommer advokatfirman se till att testamentet kommer till testamentsexekutor eller dödsboets kännedom och därmed underrätta testamentstagarna. Det finns dock andra sätt att förvara sina värdedokument på, vilket gör att detta inte är den enda lösningen trots att det kanske är den smidigaste.Advokater inom familjerätten är även väl medvetna om att otydliga formuleringar, ospecificerade summor och föremål, olika äganderättsformer, lagregler och så vidare kan inverka på testamentets rättsverkningar och medföra att det efter din bortgång blir föremål för tolkning. Det skulle kunna innebära att din önskan inte går att utläsa från testamentet och att testamentet genom tolkning ges en annan innebörd än vad du ursprungligen önskat, (se mer om tolkning av testament i 11 kap. ärvdabalken). Advokater är dock erfarna upprättare av testamenten och förstår sig därför på hur du på bästa sätt ska formulera dig för att din vilja i framtiden på ett smidigt sätt ska gå igenom och kan även informera dig om alla de regler som finns i ärvdabalken som skulle kunna inverka på din önskan.Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar,

Vad är det för skillnad mellan att upprätta ett eget testamente och anlita en advokat?

2021-09-28 i Testamente
FRÅGA |Skillnad på testamenteEget testamente, då kanske det inte blir som jag hade önskatMen hur vet jag att det skulle bli som jag vill, med en advokat?Vad är det för skillnad?Vem talar om för mina arvingar att det finns ett testamente?Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente är ett testamente oavsett om du upprättar det själv eller om du får hjälp av en advokat att skriva det. Skriver du testamentet själv är det viktigt att du vid upprättandet av det följer de uppställda formkraven för testamenten för att det överhuvudtaget ska bli giltigt. Följer du formkraven för testamentet kommer det bli giltigt oavsett om du skriver det själv eller tar hjälp av en advokat. Formkrav för testamenteDet finns vissa krav som måste beaktas när du skriver ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas samt undertecknad av två vittnen, (se mer om detta i 10 kap. ärvdabalken). Under vittnenas närvaro ska testatorn (den som skriver testamentet) skriva under testamentet eller vidkänna sin underskrift. Vittnena ska skriva under med sina namn (gärna även yrke och hemvist) och de måste veta om att dokumentet är ett testamente. Observera dock att alla inte får vara vittnen. Detta är alltså krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.Anledning till varför det är bättre att ta hjälp av en advokatTestamenten kräver ingen registrering. Risken är därmed att ett testamente skulle kunna komma bort eller hamna i fel händer ju längre tiden går från upprättandet av testamentet. Upprättar du testamentet själv måste du även själv förmedla för dina testamentstagare/arvingar var testamentet förvaras.Får du hjälp med att upprätta ditt testamente av en advokat har du inte bara förmånen av att du kan försäkra dig om att testamentet är formulerat och upprättat på ett sätt som är lagenligt samt inte kommer bli föremål för tolkning och tvist i framtiden, utan även att testamentet finns säkert förvarat hos en advokatfirma. Då kommer advokatfirman se till att testamentet kommer till testamentsexekutor eller dödsboets kännedom och därmed underrätta testamentstagarna. Det finns dock andra sätt att förvara sina värdedokument på, vilket gör att detta inte är den enda lösningen trots att det kanske är den smidigaste.Advokater inom familjerätten är även väl medvetna om att otydliga formuleringar, ospecificerade summor och föremål, olika äganderättsformer, lagregler och så vidare kan inverka på testamentets rättsverkningar och medföra att det efter din bortgång blir föremål för tolkning. Det skulle kunna innebära att din önskan inte går att utläsa från testamentet och att testamentet genom tolkning ges en annan innebörd än vad du ursprungligen önskat, (se mer om tolkning av testament i 11 kap. ärvdabalken). Advokater är dock erfarna upprättare av testamenten och förstår sig därför på hur du på bästa sätt ska formulera dig för att din vilja i framtiden på ett smidigt sätt ska gå igenom och kan även informera dig om alla de regler som finns i ärvdabalken som skulle kunna inverka på din önskan.Hoppas att du fick svar på din fråga och lite hjälp på vägen! Du får gärna återkomma med mer specifika frågor gällande testamentet för ett mer utförligt svar. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid makes dödsfall utan ett äktenskapsförord?

2021-08-29 i Testamente
FRÅGA |Gifte med en man. Han har skilt 2 gånger. Han skrev 2 testamente med sin första och andra fru innan skilsmässor. Han har 2 barn med första frun och 1 barn med sin andra. Vi gifte oss nu utan äktenskapsförord och utan gemensamma barn, han har 3 barn och jag har 2. Nu tänker han att skriva testamente men samtidigt vill att vi ska skriva äktenskapsförord. Vad gäller vid hans dödsfall om jag inte skriver under äktenskapsförord? Gäller hans två gamla testamente i det vårt äktenskap?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om testamenten som skrevs innan ett äktenskap är giltiga även i ert äktenskap och om ett äktenskapsförord förändrar något.Ett testamente och ett äktenskapsförord har dock olika rättsverkningar och ersätter därför inte varandra. De lagar som är relevanta i frågan är äktenskapsbalken och ärvdabalken.ÄktenskapsförordEtt äktenskapsförord används för att beskriva vilken egendom som ska vara giftorättsgods och enskild egendom, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är endast giftorättsgods som ingår i en framtida bodelning, (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ni kan på så vis själva bestämma på förhand vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska undantas vid makes dödsfall eller vid en eventuell skilsmässa. I en bodelning delas nämligen giftorättsgodset upp mellan makarna.Ett äktenskapsförord används därmed för att beskriva egendomsförhållandena mellan makarna. Det är till fördel för er båda att skriva ett sådant äktenskapsförord om ni båda har tillgångar eller i framtiden kommer få tillgångar, för att det vid ett senare tillfälle inte ska råda oenigheter om vilken egendom som tillhör vem. TestamenteEtt testamente används för att beskriva hur en person vill att dennes tillgångar ska fördelas när denne går bort. Om personen är gift, är det personens enskilda egendom samt det giftorättsgods som maken får rätt till efter en bodelning som kan fördelas enligt ett testamente.Ett testamente kan villkoras och ska tolkas utifrån testatorns vilja, (11 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns inget formkrav för att ett testamente ska vara återkallat, men testamentet är endast giltigt om testatorn vill. Ett testamente kan återkallas exempelvis genom att testamentet förstörs, ett nytt testamente upprättas eller att testatorn genom annan handling visar att testamentet inte ska gälla. Det räcker dock inte med att testatorn säger att testamentet inte ska gälla, det måste ha bevisats i en handling (11 kap. 5 § ärvdabalken).SlutsatsUpprättandet av ett äktenskapsförord skulle inte ersätta din mans testamenten. Hans testamenten är därför fortfarande giltiga under förutsättning att din man inte villkorat testamentena på något vis eller om han genom handling visat att dessa testamenten är återkallade. Om din make går bort utan att ni har skrivit ett äktenskapsförord görs en bodelning utifrån all egendom som utgör giftorättsgods, (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Värdet på egendomen delas på hälften oavsett om någon av er köpt ellerfått egendomen innan äktenskapet. Sådant som utgör enskild egendom genom villkor i exempelvis testamente, gåvobrev eller försäkring ingår dock inte i en bodelning, (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det som därefter kan testamenteras bort enligt hans testamenten är den egendom som utgör hans del av bodelningen samt hans enskilda egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag delta i bouppteckningen för att få rätt till mitt arv?

2020-07-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Kan jag gå misste om mitt arv från min biologiska pappa om jag inte deltar på bouppteckningen ?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring en bouppteckning finns i 20 kap. ärvdabalken (ÄB).När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras senast tre månader efter dödsfallet, en så kallad bouppteckning. Om det finns anledning till att förlänga tidsgränsen kan Skatteverket göra det, (20 kap. 1 § ÄB). Bouppteckningen fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte. En bouppteckningsförrättning innebär att alla dödsbodelägare går igenom vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Den som är ansvarig för bouppteckningen ska i god tid skicka ut en kallelse till alla dödsbodelägare och efterarvingar, (20 kap. 2 § ÄB). Detta innebär däremot inte att det finns något närvarokrav för att få del av sitt arv. Vill du inte närvara ska du skriva under ett kallelsebevis för att intyga att du inte tänker närvara men samtidigt bekräfta att du fått kallelsen, (20 kap. 3 § 2 stycket ÄB).Även om du själv inte närvarar vid bouppteckningsförrättningen kommer du att kunna ta del av den när den är klar. Detta kan du göra genom att begära ut en kopia från Skatteverket när bouppteckningen registrerats. Det kan du göra här.Särkullbarns rättigheterSkulle det vara så att du är särkullbarn, det vill säga barn till din pappa men från ett tidigare förhållande än det äktenskap han hade när han dog, gäller vissa särskilda regler. Särkullbarn har rätt att få ut hela sin arvslott före den efterlevande maken, om den efterlevande maken genom bodelning och dennes enskilda egendom redan har fått ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, (3 kap. 1 § 1-2 stycket ÄB). Summan motsvarar 4 x 47 300 (år 2020) = 189 200 kr. Har den efterlevande maken dock inte fått ut en motsvarande summa men begär att göra det, kan särkullbarnets rätt till hela sin arvslott inskränkas. Det medför även att ett testamente förordnat av den avlidna maken är utan verkan i den del det inkräktar på denna rätt för den efterlevande maken. Testamente till förmån för annan än särkullbarnTrots detta har särkullbarnet alltid rätt till minst halva sin arvslott, den såkallade laglotten, (7 kap. 3 § ÄB). För att du som särkullbarn ska få rätt till laglotten måste du påkalla jämkning av ett eventuellt testamente. Gör du inte det riskerar du att inte få ut din laglott. Vill du begära jämkning har du sex månader på dig att väcka talan i domstol. Vill du däremot inte ha laglotten godkänner du testamentet och avsäger dig därmed rätten till laglotten. Exempelvis kan föräldern till ett särkullbarn ha skrivit ett testamente där det står att någon annan utom särkullbarnet ska ärva allt. Gör särkullbarnet inget åt testamentet riskerar hen att bli arvlös. Då spelar det ingen roll att särkullbarnet har rätt till laglotten. I sådant fall måste du, som beskrivet, bevaka dina rättigheter för att få ut ditt arv.Sammanfattningsvis Du har ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningsförrättningen. Du riskerar inte heller att gå miste av din del av arvet om det finns tillgångar och du är arvinge. Är du särkullbarn och din pappa har skrivit ett testamente som missgynnar dig måste du underkänna testamentet inom sex månader från att du delgivits testamentet för att få rätt till din laglott. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem kontaktar arvingar vid dödsfall?

2021-09-29 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vem är det som är skyldig att meddela bröstarvingar som att dödsfall skett i familjen. Min mormor har nyligen gått bort och mina kusiner har arvsrätt då deras pappa, min morbror, redan gått bort. Vi har ingen kontakt med mina kusiner och inte haft det på flera år, vi har inga kontaktuppgifter till de. Min mamma är ansvarig för bouppteckningen, det finns inget testamente, men är det hennes skyldighet att kontakta mina kusiner eller görs det av någon annan myndighet?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på frågan vem som har ansvaret att kontakta arvtagare efter ett dödsfall finns i 18 kap. 2 § ärvdabalken. Där förklaras det att upplysningen om dödsfallet till andra arvingar åvilar den som tagit hand om den avlidnes egendom. Är det så att din mamma tagit hand om din mormors egendom (och inte en särskild dödsboförvaltare har gjort detta) ska hon alltså utifrån detta lagrum genast kontakta övriga dödsbodelägare om dödsfallet. Tyvärr är det alltså så att hon får se till att få fram kontaktuppgifter till dem trots att ni inte har haft kontakt med dem på flera år. Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för er!Med vänliga hälsningar,

Kan man utesluta bröstarvingars avkomlingar från att ärva mig?

2021-08-29 i Arvsordning
FRÅGA |3 söner varav en avliden Ärver hans 2 barn mig ? Kan man i ett testamente utesluta dom då jag inte vill att dom ska ärva mig ??
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om den legala arvsordningen och sätt att utesluta arvingar från ditt arv. Svaret på frågan reglerar i ärvdabalken. Den legala arvsordningenEnligt lag består den första arvsklassen av arvlåtarens bröstarvingar (dina barn). Dessa är därmed de första som har rätt att få lika lott av ditt arv när du går bort, (2 kap. 1 § ärvdabalken). Är det så att en bröstarvinge har gått bort innan arvlåtaren är det bröstarvinges avkomlingar (barn) som har rätt att mottaga arvet som bröstarvingen skulle ha fått och därmed dela lika på den lotten, (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Detta kallas för istadarätt och är en obegränsad rätt för avkomlingar i nedstigande led att ärva arvlåtaren i bröstarvingens ställe.Rättsverkan av ett testamenteDen legala arvsordningen kan dock frångås genom upprättandet av ett testamente. Genom testamentet kan du ändra på arvsordningen och hur mycket som ska fördelas mellan arvingar. Detta gäller dock med undantag för vissa begränsningar. Dina bröstarvingar, eller deras avkomlingar, kan nämligen aldrig göras arvlösa, (7 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar har nämligen rätt till halva arvslotten, så kallade laglotten. Detta gäller även för bröstarvingarnas avkomlingar. Av den anledningen kan du alltså inte göra din avlidna sons barn arvlösa, utan de kommer att ha rätt till att dela på åtminstone laglotten från det arv du efterlämnar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är testamentet fortfarande giltigt trots byte av efternamn?

2021-02-23 i Testamente
FRÅGA |Jag har upprättat ett testamente med hjälp av en jurist för ganska många år sedan, men jag har ändrat efternamn sedan dess. Är testamentet fortfarande giltigt?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring testamenten finns i ärvdabalken (ÄB). Du behöver inte skriva om ditt testamente endast på grund av att du byter efternamn, testamentet förblir giltigt. Nedan sammanställs en liten redogörelse för tillämpliga lagrum. Formkrav för testamenteDet finns vissa krav som måste beaktas när du skriver ett testamente. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen, (10 kap. 1 § ÄB). Under vittnenas närvaro ska testatorn (den som skriver testamentet) skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska skriva under med sina namn och de måste veta om att dokumentet är ett testamente. Detta är alltså krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt. Byte av efternamnI den nämnda paragrafen finns inget skrivet om att testamentet måste uppdateras om du byter efternamn. Därför är det fortfarande giltigt trots ett namnbyte. Det viktiga är att det framgår att det är ditt testamente, exempelvis genom att det framgår med personnummer eller att du förvarar testamentet hos en juristbyrå. Det finns möjlighet att ändra i sitt testamente, vilket du skulle kunna göra om du vill förtydliga att det är just ditt testamente. Då gäller samma formkrav med underskrifter och liknande som vid upprättande av testamente, (10 kap. 6 § ÄB). SammanfattningBland de krav som finns för upprättande av testamente står det inget om att du måste uppdatera testamentet när du byter efternamn. Bevarar du testamentet hemma måste det på något sätt framgå att det är ditt testamente, exempelvis genom personnummer. Då kan det vara en bra idé att skriva om testamentet med ditt nya namn, för att inte riskera att eventuella oklarheter uppkommer. I övrigt förblir testamentet fortfarande giltigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?

2020-06-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Undrar lite över en sak. Min mor och far har bestämt sig för att sälja sitt hus till min enda syster, husets värde ligger runt 7 milj. Jag har inte ens blivit tillfrågad, utan bara tillsagd att så kommer det bli. Är detta helt ok att göra så. Kommer det att påverka arv till min syster och mig den dagen mina föräldrar är borta. Med vänlig hälsning.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvsrätt och förskott på arv regleras i ärvdabalken (ÄB). En kortare sammanfattning följer i slutet av redogörelsen.En grundläggande princip när det kommer till arv är att alla bröstarvingar ska ha rätt till lika del i arvet efter föräldrarna. När en bröstarvingen får en större gåva (av stort värde) av föräldrarna innan de avlidit så ska denna gåva dras av från bröstarvingens arv när föräldern avlider. Förskott på arvFörskott på arv innebär att en arvinge mottagit pengar eller egendom innan givaren avlidit. För att det ska anses som förskott måste det finnas ett framträdande "gåvomoment", vilket i det här fallet skulle kunna vara om föräldrarna säljer huset till din syster under fastighetens marknadsvärde (exempelvis om fastigheten säljs till taxeringsvärde). Då blir förskottet den summan som återstår från vad din syster betalade upp till fastighetens marknadsvärde, och räknas av från din systers arvslott vid ett framtida arvsskifte. Vid en sådan tvist är det du som påstår att det är förskott på arv som har bevisbördan för dettaOm din syster köper fastigheten till marknadsvärdet från era föräldrar räknas det inte som förskott på arv. Det är lagligt att sälja egendom till sin bröstarvinge utan att rådfråga övriga bröstarvingar.Hur värderas gåvan och vilka gåvokriterier finns?En gåva till bröstarvinge (barn eller barnbarn) ses som förskott på arv om annat inte bestämts, (6 kap. 1 § ÄB). Om mottagaren är en bröstarvinge är lagens utgångspunkt att alla gåvor, med undantag för exempelvis vardagsgåvor och utbildning, utgör förskott på arv, (6 kap. 2 § ÄB). Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvslotten i framtiden. Förskott på arv ska värderas enligt det verkliga värdet vid mottagande av förskottet, (6 kap. 3 § ÄB). Det innebär alltså att det är marknadsvärdet fastigheten har när din syster köper fastigheten som ska beräknas som förskott vid ett senare arvskifte. Om överlåtelsen kan ses som en gåva måste man även undersöka om de övriga tre gåvokraven är uppfyllda. Dessa är att överlåtelsen har skett frivilligt, att det föreligger en förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till gåvotagaren och att det finns en gåvoavsikt hos gåvogivaren (vilket presumeras om det handlar om närstående). Gåvoavsikten handlar om att dina föräldrar avser att gynna din syster ekonomiskt. Oftast blir det avgörande om det finns en gåvoavsikt.Reglering av förskott på arv i skriftlig handlingOm det är givarens önskan att gåvan inte ska ses som förskott på arv kan denne bestämma annat i exempelvis ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som bröstarvingen får inte ska ses som förskott på arv och därmed inte heller beaktas vid ett arvskifte efter föräldern.Det förstärkta laglottsskyddet och gåvor som likställs med testamenteVarje bröstarvinge har rätt att få ut laglotten från arvet, vilket utgör halva arvslotten, (7 kap. 1 § ÄB). Den delen av arvet kan inte testamenteras bort. När era föräldrar avlider ska din syster räkna av den del av fastighetens värde som hon fått i gåva från sin arvslott, (7 kap. 2 § ÄB). Vissa typer av gåvor kan likställas med ett testamente och om en sådan gåva medför att en bröstarvinge, alltså du, inte kan få ut din laglott kan du begära jämkning av gåvan så att laglotten kan utgå, (7 kap. 3 § ÄB). Du måste då påkalla jämkning inom sex månader från det att du delgivits testamentet enligt 14 kap. ÄB för att inte förlora din rätt till laglotten. Det räcker då att du tillkännager ditt anspråk till testamentstagaren, (7 kap. 3 § 3 st ÄB). Gåvor som likställs med testamente är sådana gåvor som givits bort strax innan arvlåtaren går bort samt sådana gåvor som arvlåtaren har kunnat nyttja fram till sin död. Om dina föräldrar fortsätter att nyttja fastigheten som vanligt efter en försäljning kan denna regel blir tillämplig. Om det finns särskilda skäl emot att tillämpa regeln så kan en domstol avstå från tillämpning, men det bedöms med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, (7 kap. 4 § ÄB). För att denna regel ska kunna aktualiseras måste du åberopa den inom ett år från att den avlidne förälderns bouppteckning avslutandes hos en domstol som har rätt att svara enligt 10 kap. 9 § rättegångsbalken. Om era föräldrar är gifta så gäller det inom ett år från bouppteckningen efter den först avlidne föräldern.SammanfattningsvisDina föräldrar får sälja egendomen till din syster utan att fråga dig först. Säljs egendomen till underpris kommer det motsvarande beloppet upp till marknadsvärdet dock att avräknas som förskott på arv på din systers framtida arvslott om gåvogivaren inte har föreskrivit annat i ett skriftligt dokument. Du kommer fortfarande ha rätt till din fulla arvslott. Är det så att du på grund av gåvan inte skulle kunna få ut åtminstone din laglott har du rätt att jämka gåvan så att du kan få ut din laglott. Är det dock så att försäljningen av fastigheten är till marknadsvärdet finns det inget som säger att dina föräldrar inte får sälja fastigheten till henne till det priset, så länge de själva inte nyttjar fastigheten efter försäljningen. Summan som efterlämnas från när era föräldrar har gått bort kommer därefter att delas lika mellan dig och din syster, (2 kap. 1 § 2 st ÄB). Som du säkert förstår har jag resonerat allmänt om förskott på arv genom gåva då jag inte har all kunskap om just din situation.Jag hoppas att allt löser sig för dig och att du har fått svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss igen.Med vänliga hälsningar,