Måste ett syskon godkänna testamente?

2021-06-15 i Testamente
FRÅGA |Mellan sambo finns testament att de ärver varandra. Måste syskon godkänna testament efter en av sambo avliden.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett testamente ska vara giltigt ställs ett antal krav upp i ärvdabalken, bland annat att det ska vara skriftligt, undertecknas av två vittnen samt att testatorn varit behörig (10 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ärvdabalken).Lagen anger dock inget krav på att syskon till testator måste godkänna testamente, tvärtom får inte ens testatorns syskon vara vittne till testamente (10 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken).Som svar på din fråga måste syskon således inte godkänna testamente när en av samborna avlider.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan en maka ärva sin avlidne makes rätt enligt testamente?

2021-05-15 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min man kommer att ärva sin morbror enligt skrivet testamente, om min man avlider innan sin morbror, ärver jag hans del som maka då? Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärvdabalken reglerar vad som gäller angående testamente. Om en testamentstagare är död när ett testamente ska verkställas kollar man i första hand om testamentet anger att någon annan ska ärva i stället eller om något annat särskilt anges där utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken).Om det inte har angivits något särskilt i testamentet gäller att den döde testamentstagarens barn kan träde i hans ställe, om sådana finns. Detta förutsätter dock att barnen ska ha varit berättigade till arvet om något testamente inte hade funnits (11 kap. 6 § ärvdabalken).Detta innebära att barnen måste ingå i den personkrets som kan vara testators arvingar. Eftersom en arvlåtares syskon ärver om det inte finns några avkomlingar eller föräldrar och i ett avlidets syskon ställe träder dess avkomlingar, så kan barn till maken ärva utefter morbroderns testamente.SammanfattningEnligt lag har du inte rätt att ärva din makes morbror om din man avlider innan sin morbror. Det enda sättet för dig att ärva morbrodern är om han testamenterar egendom till dig. Om din man har några barn kan dock dessa ärva utefter vad din makes morbror har testamenterat till din make.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?

2021-04-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har 3 syskon, men mina föräldrar vill att jag tar över gården när de dör. Om jag redan nu köper det, hur lång tid skall man äga det för att det inte skall anses vara förtida arv?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som handlar om förskott på arv regleras i ärvdabalken. Huruvida ditt köp av dina föräldrars gård anses vara förskott på arv är dock inte beroende av hur lång tid du äger det, utan avgörande är om köpet kan anses vara en gåva. Jag kommer därför att förklara mer utförligt för vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas längre ner i texten.Klassificering av gåva för köp av fastighet är beroende av prisetDet framkommer inte i din fråga till vilket pris du skulle köpa gården för, vilket kan få betydelse för om köpet ses som en gåva eller inte och därmed om det ska anses vara förskott på arv. Om köpet överstiger taxeringsvärdet på fastigheten (normalt 75% av marknadsvärdet) så anses överlåtelsen normalt inte vara en gåva och därmed inte förskott på arv.Om köpet däremot understiger taxeringsvärdet, kan överlåtelsen anses vara en gåva och kan därmed räknas som förskott på arv (se RÅ 1981 1:29).Större gåvor presumeras vara förskott på arvÄrvdabalken utgår från att arvlåtaren, det vill säga dina föräldrar, vill behandla sina barn lika och att de barn som inte fått gåvor ska få kompensation. Lagen presumerar därför att det är fråga om förskott på arv om inte arvlåtaren föreskrivit annat genom exempelvis gåvobrev alternativt att det med hänsyn till omständigheterna måste ansetts ha varit avsett annat (6 kap 1 § ärvdabalken). För att undvika att köpet ska ses som ett förskott på arv kan arvlåtaren upprätta ett gåvobrev där det framgår att köpet av fastighet inte ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).SammanfattningOm du köper gården till ett värde som överstiger taxeringsvärdet, så anses överlåtelsen inte vara en gåva och därmed inte ett förskott på arv.Om du däremot köper gården till ett värde som understiger taxeringsvärdet, kan överlåtelsen anses vara en gåva och därmed räknas som förskott på arv. Om gården anses vara en gåva presumeras det vara förskott på arv. Denna presumtion kan dock brytas om det upprättas ett gåvobrev som förtydligar att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Hur kan ett testamente bli ogiltigt?

2021-03-04 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller för att ett testamente blir ogiltigt?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett testamente kan bli ogiltigt under ett antal förutsättningar som anges i ärvdabalken (ÄB), jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på dig fråga.Testamentet uppfyller inte formkravenFör att ett testamente ska vara giltigt kräver det att man uppfyller vissa formkrav. Lagen kräver för det första att testamentet ska vara skriftligt. Dessutom ska testamentet undertecknas av testatorn varav två vittnen ska bevittna detta och underteckna. Vittnena bör även anteckna yrke, hemvist och tid för bevittnande vid sina namnteckningar (10 kap. 1 § och 2 § ÄB). Testatorn har varit obehörigVidare krävs att testatorn varit behörig att skriva testamente för att ett sådant ska vara giltigt. Att testatorn är obehörig skulle exempelvis kunna vara för att denne är omyndig och vill testamentera bort egendom som hen inte själv får råda över (9 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ÄB).Testatorn var under påverkan av psykisk störningEtt testamente är även ogiltigt om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Avgörande är testatorns psykiska tillstånd vid skrivandet av testamentet. En psykisk störning kan innefatta både tillfälliga störningar skapad av exempelvis alkohol eller narkotika men även långvariga problems som exempelvis psykossjukdomar (13 kap. 2 § ÄB).Testator har blivit tvingad, övertalad eller lurad Ett testamente kan bli ogiltigt om testatorn har blivit tvingad eller övertalad av annan att skriva testamente. Avgörande blir om någon annan missbrukat testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (13 kap. 3 § första stycket ÄB). Testamente kan även bli ogiltigt om testatorn blivit svikligen förledd att upprätta testamentet eller annars missförstått de faktiska omständigheterna som var avgörande för hens vilja att skriva testamente (13 kap 3 § andra stycket). SammanfattningEtt testamente kan alltså bli ogiltigt om det inte uppfyller formkraven som uppställts i lagen, testatorn varit obehörig, påverkad av psykisk störning eller blivit tvingad, övertalad eller lurad. Det räcker att någon av dessa omständigheter är uppfyllda för att testamentet ska bli ogiltigt.Notera dock att det enbart är arvingar som har rätt att väcka en talan mot ogiltighet av ett testamente, att detta måste göras inom sex månader efter att hen erhöll testamentet samt att bevisbördan i de allra flesta fall ligger på den som klandrar. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Kan jag bevittna min mosters testamente?

2021-05-16 i Testamente
FRÅGA |Hej!Kan jag skriva under som vittne på min mosters testamente?Hälsningar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett testamente ska vara giltigt krävs det bland annat att det bevittnas av två personer. Enligt ärvdabalken får inte en person som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen vara vittnen. Inte heller får testatorns make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn vara vittne. Arvtagaren själv får inte vara vittne till testamentet (10 kap. 1 § och 4 § ärvdabalken).En moster omfattas inte av ovanstående personer. Under förutsättning att testamentet inte innehåller förordnande till dig själv kan du skriva under som vittne på din mosters testamente.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Ärver min svärdotter mig?

2021-05-02 i Arvsordning
FRÅGA |HejHar en son som är gift, paret har inga barn. Vad händer med arvet efter mig om min son dör. Har då min svärdotter arvsrätt? Om ja, hur undviker jag detta?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ärvdabalken reglerar vem som har rätt att ärva. Enligt denna lag har en svärdotter inte rätt att ärva sin svärförälder enligt den legala arvsordningen, utan det enda sättet för svärdottern att ärva från dig är om du testamenterar egendom till henne. Om det inte skrivits något testamente gäller den legala arvsordningen. Den ser ut som följande:1. I första hand ska den avlidnes bröstarvingar ärva, det vill säga den avlidnes barn. 2. Om den avlidnes barn har avlidit ärver dess avkomlingar, det vill säga barnbarn och barnbarnsbarn. 3. I andra hand ska arvlåtarens föräldrar ärva. 4. Om arvlåtarens föräldrar inte är i livet ska arvlåtarens syskon ärva. 5. Är syskon avlidet ska syskonens avkomlingar träda i dess ställe. 6. I tredje hand om varken barn, föräldrar eller syskon finns i livet ska arvet gå till den avlidnes mor- och farföräldrar. 7. Finns inte dessa i livet går arvet till den avlidnes mostrar, fastrar, morbröder eller farbröder (se 2 kap. 1 §, 2 §, 3 § och 4 § ärvdabalken).Det är endast ovanstående personer som är arvsberättigade enligt den legala arvsordningen. Detta innebär att din svärdotter endast kan ärva dig genom att du testamenterar egendom till henne. Du behöver alltså inte göra något särskilt för att undvika att hon ärver från dig.Jag hoppas du är nöjd med ditt svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?

2021-04-11 i Särkullbarn
FRÅGA |Vi är två makar som tänker skriva ett inbördes testamente, särkullsbarn finns hos oss båda. Frågan är till vilket belopp sker fördelning till särkullbarnet när båda makarna avlidit? T ex När första personen avlider finns totalt 100 000 SEK. Laglotten till särkullsbarn är 25 000 och kvarlevande maka får med fri förfoganderätt resterande 25 000 + den 50 000 som utgör hennes del.Om det vid kvarlevande makas dödsfall finns totalt 50 000 SEK, hur mycket utgör särkullsbarnets arv? Blir det 25 000 eller 12 500 (dvs 25 % av kvarlåtenskapen)?Om det istället finns 200 000 kvar, vad blir det då för arv till särkullsbarnet? 25 000 eller 50 000?Tacksam för snabbt svar
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ärvdabalken reglerar hur egendom fördelas efter att någon har avlidit, det vill säga kvarlåtenskapen. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer förstå gå igenom mer detaljerat vad som gäller men längre ner kommer även ett förtydligande av hur fördelningen i din fråga kan komma att se ut samt en sammanfattning.När någon av makarna avlider sker en bodelningNär någon av makarna går bort måste en bodelning ske innan arvet kan fördelas enligt reglerna i ärvdabalken. Hur en bodelning går till regleras i äktenskapsbalken. Notera att exempelvis enskild egendom inte ingår i en bodelning, vilket jag inte har tagit hänsyn till i mitt svar (7 kap. 1 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken).En bodelning innebär att alla makarnas egendom ska delas i hälften efter avdragna skulder. Den ena halvan ska tilldelas den andra maken och den andra halvan utgör den avlida makens kvarlåtenskap (11 kap. 3 § äktenskapsbalken).Den avlidnes särkullsbarn kan välja att ta ut sin andel av arvet vid förälderns bortgången eller ta ut andel ur den andra makens kvarlåtenskap när hen avliderHuvudregeln är att kvarlåtenskapen efter en gift person ska tillfalla efterlevande make. Den avlidnes särkullsbarn har dock rätt att ärva sin förälders kvarlåtenskap varav den andre maken bara har rätt till sin makes kvarlåtenskap om särkullsbarnen väljer att avstå sin rätt (3 kap 1 § ärvdabalken).Om den avlidne makens särkullsbarn avstår sin rätt har de dock rätt till hälften av den andra makens kvarlåtenskap när hen avlider (3 kap. 2 § och 9 § ärvdabalken).Ett testamente kan inskränka särkullsbarnets arvsrättEtt testamente kan inskränka särkullsbarns arvsrätt vid någon av makarnas bortgång. Särkullsbarn har dock fortfarande rätt att begära ut sin så kallade laglott vid sin förälders bortgång, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen. Enligt ärvdabalken finns en presumtion om att särkullsbarnen har rätt till efterarv i denna situation. Efterarv bestäms utifrån en kvotdel av vad den efterlevande maken äger vid sin död. Den efterlevande maken presumeras då ärva den testamenterade egendomen med fri förfoganderätt, alltså får maken inte testamentera bort den delen (3 kap 2 § och 12 kap. 1 § ärvdabalken).Särkullsbarn måste dock begära jämkning av testamente inom sex månader efter delgivning av testamentet för att kunna begära ut detta (7 kap. 3 § ärvdabalken).Denna presumtion kan dock sluta att gälla om man skriver in i testamente att makarna ska äga kvarlåtenskapen med full äganderätt. I sådant fall förlorar särkullsbarnen sin rätt till efterarv.Den efterlevande maken har rätt till fyra prisbasbeloppNotera att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut kvarlåtenskap så att det belopp som efterlevande make hade vid bodelning tillsammans med sin enskilda egendom samt kvarlåtenskap, utgör fyra prisbasbelopp. 2021 har prisbasbeloppet beräknats till 47 600, det vill säga att efterlevande make har rätt att totalt få ut 190 400 kr (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken).I min fördelning nedan kommer jag därför utgå från högre summor än vad du angett i ditt exempel, eftersom jag annars inte kan svara på din fråga vad som utgör särkullsbarnens arv.Hur fördelningen i din fråga kan komma att se utOm man utgår från lagens bestämmelserOm makarna äger 1 000 000 gemensamt vid ena makens bortgång, så utgör 500 000 den ena makans andel och 500 000 utgör den avlidne makens kvarlåtenskap.Utan något testamente har den avlidne makens särkullsbarn rätt till hela kvarlåtenskapen, det vill säga 500 000. När den andre makan sedan avlider har särkullsbarn inte rätt att ärva. Om den avlidne makens särkullsbarn väljer att avstå sin rätt till sin förälders kvarlåtenskap, så har de rätt till hälften av den kvarlevande makans kvarlåtenskap när hen avlider. Alltså, om det vid kvarlevande makas bortgång skulle finnas 500 000, så ärver särkullsbarnen 250 000. Om man utgår från att ni testamenterar att efterlevande make ska ärva hälften av arvslotten med fri förfoganderätt före särkullsbarnenOm makarna äger 1 000 000 gemensamt vid ena makens bortgång, så gäller att 500 000 utgör ena makans andel och 500 000 utgör den avlidne makens kvarlåtenskap. Om testamente finns som anger att efterlevande maka får ärva hälften av arvslotten före särkullsbarn, har efterlevande maka rätt till 500 000 + 250 000 medan särkullsbarn har rätt till laglotten 250 000. Vid den kvarlevande makans dödsfall har särkullsbarnen rätt till efterarv. Detta beräknas utifrån en kvotdelen av vad den efterlevande makan fick vid den andre makens dödsfall. Kvotdelen utgör alltså 250 000 (enligt testamentet) delat på makans totala egendom, det vill säga 500 000 (makans del i bodelningen) + 250 000 (enligt testamentet) = 250 000 / 750 000 = 1/3.Särkullsbarnen efterav blir alltså i detta fall 1/3. Om efterlevande make har 500 000 vid sitt dödsfall, har särkullsbarnen rätt till cirka 166 000. Om det istället skulle finnas kvar 2 000 000, har särkullsbarn rätt till cirka 660 000.Notera att om ni testamenterar bort halva kvarlåtenskapen till andre maken med full äganderätt, så har särkullsbarnen inte rätt till efterarv. SammanfattningFör att kortfattat svara på din fråga så utgör inte särkullsbarnens efterarv 1/4 utan 1/3. Detta beror i ditt fall på att efterarvet beräknas utifrån hur mycket den kvarlevande makan får ut genom makens kvarlåtenskap, delat på makans totala egendom. Jag hoppas du fått svar på din fråga även fast min text var något lång. Behöver du mer hjälp kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen, alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister för mer detaljerad hjälp i din fråga!Vänligen,

Hur förtydligar man förskott på arv?

2021-02-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Min son har fått låna 90000 kr men vill nu att det ska rubriceras som förskott på arv.Hur skriver jag detta. Räcker det att komplettera testamentet med ett dokument som styrker att han mottagit denna summa.?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärvdabalkens sjätte kapitel reglerar frågor om förskott på arv. Där anges huvudregeln att alla gåvor till bröstarvingar, inklusive din sons, är förskott på arv. Kostnader för utbildning, uppehälle och sedvanliga gåvor ska dock inte betraktas som förskott (6 kap. 1 § och 2 § ärvdabalken).Eftersom det rör sig om en större summa i ditt fall som inte verkar utgöra något av undantagen i lagen, behöver du enligt huvudregeln inte skriva något särskilt för att pengarna ska anses vara förskott på arv.Min rekommendationTrots huvudregeln rekommenderar jag dig ändå att skriva ett avtal för att förtydliga att avsikten är förskott på arv. Detta eftersom det i efterhand kan uppstå problem med bevisning vid en eventuell tvist.Antingen kan du skriva in i testamente att summan utgör ett förskott på arv eller så kan du skriva ett gåvobrev som anger samma sak. Behöver du hjälp med detta kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.Annars hoppas jag du fått svar på din fråga!Vänligen,