Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)

2022-01-12 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan jag föra över pengar från min make om han dör före mig ?Jag får disponera hans konto, alltså fri tillgång till kontot. Tack på förhand.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet kortfattade svaret är att du kan göra nästan vad du vill med arvet från din make om du har fri förfoganderätt, med ett fåtal begränsningar. Fri förfoganderättNär en någon ärver efter sin make, så ärver den efterlevande oftast med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att mottagaren (du i det här fallet) fritt kan disponera över den ärvda egendomen i fråga så länge den fria förfoganderätten består, vilket vanligtvis är så länge mottagaren (du) är i livet. Det existerar dock vissa begränsningar, exempelvis kan mottagaren inte fritt testamentera bort egendomen i händelse av sin död, om den tidigare makens har några arvingar med rätt till efterarv. Det är inte heller tillåtet att skänka bort en sådan stor del av arvet i gåva att det riskerar att leda till att det inte blir något kvar av arvet, 3 kap. 2 och 3 § Ärvdabalken Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?

2021-07-16 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan en ingift person till bröstarvinge kräva sin del av den senares arvslott (även i förtid) vid en skilsmässa ? Kan man i testamente förhindra att så sker om det skulle vara möjligt
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn ingift person bör inte rätt att i förtid kräva en del av ett framtida arv. Du har även rätt att försäkra dig om att den egendom som du vill ska tillfalla din arvtagare ska bli enskild egendom, vilket du åstadkommer genom att skriva det som ett villkor om detta i ditt testamente. Detta innebär att egendomen som din bröstarvinge ärver hålls utanför bodelning i samband med en potentiell separation. Utan ett förordnande om att arvet ska vara enskild egendom är huvudregeln att arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation. Det är viktigt att förordnande med ett villkor om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett juridiskt bindande skydd. Därför rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist när du utformar ditt testamente.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur beräknas lag och arvslott?

2020-10-26 i Laglott
FRÅGA |Hur beräknas lag och arvslott. En fastighet såld och vinsten enl beräkning ung 1000000 sedan ska skatt betalas . Vinsten beräknad efter avdrag för renoveringar och andra utgifter vid försäljningen.Eller ska laglotten beräknas utifrån försäljningpris.1900000 -skatt och mäklare. Tacksam för råd.
Hampus Lagerquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arvslotter och laglotter finns i Ärvdabalken (ÄB).KvarlåtenskapVid fördelning av arv, oavsett vem som ska få arvet, utgår fördelningen från hur stor kvarlåtenskapen är. Kvarlåtenskapen är det som den avlidna får ut från en bodelning och den avlidnes enskilda egendom. Värdet av kvarlåtenskapen kommer då vara vad som finns kvar efter en potentiell bodelning, när alla skulder har dragits av. Det vill säga nettovärdet av allt som finns kvar. Om det bara är fastigheten i din fråga som finns kvar som kvarlåtenskap, är det nettovärdet av fastigheten efter den sålts och avdrag gjorts för alla kostnader (1'000'000 kr) som är det som ska gå till en arvinge eller fördelas mellan flera arvingar. Vilka som har rätt att ärva en avliden finns i 2 kap. och 3 kap. ÄB. Arvslott och laglottArvslotten är vad en arvinge har rätt att ärva. Finns det bara en arvinge ska denne ärva hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § ÄB), alltså 1,000,000 kr. Laglotten är däremot hälften av arvslotten och om det då finns 1'000'000 kr i kvarlåtenskapen, blir laglotten 500'000 kr (7 kap 1 § ÄB). En bröstarvinge (barn och särkullbarn till den avlidne) har alltid rätt till sin laglott och den går inte att testamentera bortHoppas du fick svar på din fråga!

Upprättande av testamente

2020-09-08 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera till en person och villkora arvet med att arvingen ska ha uppnått en viss ålder?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! Relevanta lagar som gällerNär det gäller upprättande av testamente är det Ärvdabalken (ÄB) som är den aktuella lagstiftningen. Man är fri att upprätta vilka villkor man vill genom sitt testamente (9 kap. 1 § ÄB), så länge de inte strider mot någon lagstiftning. Villkoren i ett testamente som är lagenligt (10 kap. 1 § ÄB) upprättat går till och med före lagbestämmelserna i ÄB om den vanliga arvsordningen. Det är även viktigt att veta att barn till den avlidne har rätt till laglott (7 kap 1 § ÄB) vilket är hälften av deras arvslott, oavsett om något annat har testamenterats. Arvslotten är vad barnen har rätt att ärva. Exempelvis en förälder avlider med två barn som ska ärva, då delar barnen lika på arvet efter föräldern. Laglotten är då hälften av vad barnen har rätt att ärva om det inte skulle finnas något testamente. Även maken till den som avlider har alltid rätt till minst 4 basbelopp, vilket år 2020 motsvarar 193'200 kr (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB) oavsett vad som testamenterats. Du kan aldrig göra din make eller dina barn helt arvlösa med ett testamente, men annars är det väldigt fritt att upprätta ett testamente. Svar på din frågaGällande din fråga så finns det ingen lagstiftning som begränsar rätten att upprätta ett villkor att arvet inte ska utgå förrän arvtagaren nått en bestämd ålder, det borde därav inte vara några problem för dig att använda ett sådant villkor. Det är dock viktigt att du upprättar testamentet rätt, då det annars kan bli ogiltigt. Hur du upprättar ett juridiskt bindande testamente hittar du i 9 kap 1 § ÄB. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?

2021-10-10 i Testamente
FRÅGA |Testamentera bort syskon till förmån för syskonbarnen, inga bröstarvingar?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet är fullt möjligt att testamentera hela ditt arv till dina syskonbarn, så länge som du inte har några bröstarvingar. Möjligheten att testamentera ett arvDen som fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente, (9 kap. 1 § ärvdabalken). Uppfyller du dessa krav kan du alltså välja att testamentera ditt arv till dem som du önskar. Då dina syskon inte heller räknas som bröstarvingar har de ingen rätt till någon laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Du har alltså möjlighet att genom testamente bestämma att hela ditt arv ska tillfalla någon annan än dina syskon. När det gäller testamenten är det dock viktigt att tänka på att det finns formkrav som ska vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt. Det ska exempelvis upprättas skriftligen och vara bevittnat av två personer, (10 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns även vissa krav på vilka som får vara vittnen, (10 kap. 4 § ärvdabalken). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Går det att upprätta ett testamente för specifika ägodelar?

2020-12-11 i Testamente
FRÅGA |Hej!Har skrivit ett testamente att mina två barn ska ärva mig och det ska vara deras enskilda egendom. Nu vill jag lägga till specifika ägodelar barnen och barnbarnen ska ärva efter mig. Kan jag skriva ett till testamente som bara gäller dessa saker?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Det står var och en fritt att upprätta ett testamente och det går att testamentera bort allt förutom laglotten till potentiella bröstarvingar (barn), 7 kap. 1 § ÄB. Det är fullt möjligt att ha flera olika testamenten. Dessa kommer då tillsammans att ligga till grund för fördelningen av ditt arv.Det är dock viktigt att tänka på att dina testamenten kommer tolkas utifrån testators (din) vilja 11 kap. 1 § ÄB. Det innebär att om testamentena på någon punkt skulle överlappa på ett motsägelsefullt sätt, är det troligt att det senast upprättade testamentet vinner företräde över det äldre. Detta på grund av att testators vilja tycks ha ändrats i och med det nya testamentets upprättande. Det finns vidare starka skäl för att anse att det äldre testamentet återkallats, 10 kap. 5 § ÄB. Överlappar flera testamenten bara på några enstaka punkter har Högsta domstolen i flera fall valt att bara bortse från de överlappande punkterna.SlutsatsDet är fullt möjligt för dig att upprätta ett nytt testamente för vissa specifika ägodelar. Det nya testamentet kan dock påverka det äldre testamentet, och det är då viktigt att du ser till att även de specifika ägodelarna ärvs som enskild egendom om det är din vilja. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man avsäga sin rätt till arv?

2020-10-01 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan ett skuldsatt barn avsäga sig arv från sina föräldrar och hur skall det i så fall gå till?
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ArvsavståendeEn arvinge har rätt att avstå från sin rätt till arv både om arvet följer av ärvdabalken eller om det följer av testamente, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Vad innebär ett arvsavstående?Ett arvsavstående innebär att en person som egentligen har rätt till arv enligt ärvdabalken eller testamente frivilligt avsäger sig rätten att ärva. Ett arvsavstående sker efter att arvlåtaren gått bort. När en arvtagare väljer att göra ett arvsavstående kommer arvet att fördelas som om arvtagaren avlidit och även detta görs i enlighet med reglerna om arvsrätt i ärvdabalken, (2 kap. 2 § ärvdabalken). Formkrav för arvsavstående För att ett arvsavstående ska vara giltigt krävs det att det ska göras skriftligt, det ska signeras av arvtagaren som vill avstå från sitt arv och det ska ske efter att arvlåtaren gått bort. Det skriftliga arvsavståendet ska lämnas in senast i samband med att bouppteckningen registreras hos skatteverket, (17 kap. 2 § ärvdabalken). Är det lagligt att göra ett arvsavsåtende för en skuldsatt arvinge?Det borde inte innebära några problem att göra ett arvsavstående även om man är skuldsatt. Det är dock mycket viktigt att ett arvsavstående sker innan arvet fördelas mellan arvingarna i samband med arvlåtarens död, man brukar kalla detta för arvskifte. Sker arvsavståendet efter arvskiftet kan det istället betraktas som en gåva vilket innebär att kronofogden har en möjlighet att begära att gåvan ska återgå till din mans bror och den kan sedan utmätas. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Fråga om rätt till arv

2020-08-23 i Arvsordning
FRÅGA |Min halvfarbror har avlidit ( inga barn, ingen sambo etc). I sitt testamente har han testamenterat allt till min far och syster ( båda halvsyskon). Nu har min far avlidit. Ärver då min mamma min fars arvsdel eller är det jag och min helbror som ärver den? Min farbror avled före min pappa. Mina föräldrar var gifta.
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Min tolkning av din frågaAv din fråga tolkar jag det som att din far ärvt din halvfarbror genom ett testamente. Jag tolkar även din fråga som att du och din bror är din fars och din mors gemensamma barn. Frågan om arvet efter din far kan få ett annat svar om du eller din bror är särkullsbarn.Arvsordningen enligt ärvdabalkenDet som din far ärvt av din halvfarbror kommer efter din fars död både du och din bror ha rätt att ärva, (2 kap. 1 § ärvdabalken). Men ni kommer först ha rätt att få ta del av din fars arv (och i förlängningen din halvfarbrors arv) efter att er mor har avlidit. Detta följer av 3 kap. 1 § ärvdabalken som säger att en efterlevande make (din mor) har rätt till den avlidne makens arv (din far) före deras gemensamma barn (du och din bror i detta fallet) om inget annat har testamenterats.SlutsatsSom slutsats kan jag säga att du och din bror har rätt till arvet efter er fars halvfarbror, men ni kommer först att få ut arvet efter er far när även er mor har avlidit om inget annat testamenterats av er far.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,