Vad händer om testamentstagare avlider?

2020-10-08 i Testamente
FRÅGA |Hej! Vad gäller om det finns ett testamente till en bortgången person. Förfaller testamentet eller är det den bortgångnas arvingar som tar över rätten att ärva enligt testamentet?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som händer med testamentet beror lite på situationen i övrigt, nedan följer en redogörelse.Testamenten och arv regleras av ärvdabalken (ÄB). Den som ska få ärva enligt testamentet kallas för "testamentstagare" och den som har skrivit testamentet kallas för "testator". Om en testamentstagare avlider ska man till att börja med försöka utläsa ur testamentet vem som ska ärva denna del. Detta på grund av att testatorns vilja alltid ska respekteras. Om det inte går att utläsa av testamentets ordalydelse vad som ska hända med arvet kan testamentstagarens avkomlingar (barn) ha rätt att träda in och ta arvet. Detta gäller dock bara om dessa barn skulle varit berättigade till arv efter testatorn även utan testamentet, vilket följer av 11 kap 6 § ÄB. De som har rätt till arv utan testamente är barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn, far- och morföräldrar, mor-/farbror och moster/faster (2 kap ÄB). Med andra ord; om testamentstagarens barn, i förhållande till testatorn, faller in under någon av de personkategorier som nämns i 2 kap ÄB så kommer de få ärva enligt testamentet istället för sin avlidna förälder. Om barnen inte tillhör någon av dessa kategorier får de inte ta arv enligt testamentet, istället kommer eventuella andra testamentstagares andel ökas i motsvarande mån enligt 11 kap 7 § ÄB. Om inga andra testamentstagare finns kommer testamentet anses förfallet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Ärver sambos?

2020-07-24 i Arvsordning
FRÅGA |Juridiskt finns det ingen "närmast anhörig". Min fråga är vem som äger frågan när man inte kommer överens vid ett dödsfall? Sambon sedan 15 år eller den biologiska systern. Sambo lagen räknar ju Sambos som gifta eller?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att du undrar över vem som "äger frågan" om man inte kommer överens vid dödsfall. Jag förstår det som att du undrar vem som går först i arvsordningen, en sambo sedan 15 år eller en biologisk syster till den avlidna. Jag kommer därför gå igenom arvsordningen nedan.ArvsordningenI första hand är det biologiska barn, så kallade bröstarvingar, som ärver enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om barnet skulle ha avlidit är det barnets barn, dvs barnbarnen, som ärver. Om inga barn eller barnbarn finns är det föräldrarna till den avlidne som ärver och om föräldrarna själva har avlidit är det syskonen som träder i deras ställe, se 2 kap 2 § ÄB. Om ett syskon är avlidet är det syskonets barn som istället får ärva den delen. Till sist kan även mor eller farföräldrar, morbror/moster eller farbror/faster ärva enligt 2 kap 3 § ÄB. Det finns även en speciell regel som säger att gifta makar ärver varandra, undantaget till detta är om det finns särkullsbarn som då som huvudregel ska få ut sitt arv först (3 kap 1 § ÄB). Att observera här är att ingenting sägs om sambo, anledningen till detta är att sambo inte har rätt att ta arv. Enda gången en sambo kan få ärva är om det funnits ett testamente som förordnar om detta – annars blir sambos tyvärr arvlösa. Med andra ord hanteras sambos och gifta inte på samma sätt i lagens mening. I ditt fallUtifrån ovanstående är det alltså den biologiska systern som har rätt till arv och inte sambon. Detta gäller under förutsättning att det inte finns testamente som säger annat. Som sagt så antar jag att det är detta du menar med din fråga, om inte så får du gärna kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Vem bestämmer om gravsättning

2020-06-05 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min make har nyligen avlidit. Han har två vuxna barn. Vi har en fin relation, men jag vill ändå ha klarhet i vem av oss som har rätten att slutligen besluta t ex om gravplats.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du funderar över regleras i begravningslagen som du hittar här: begravningslagen. I första hand ska din avlidne makes egen önskan rörande gravsättningen respekteras (5 kap. 1 §). Om din make inte hade någon sådan önskan är det upp till er anhöriga att besluta i frågan. I sådana fall är det såklart att föredra om ni har möjlighet att enas om en gravplats som både du och din makes barn känner er nöjda med. Om ni skulle bli oeniga i frågan kommer 5 kap. 3 § att aktualiseras som innebär att det i sådana fall blir upp till huvudmannen för begravningsverksamheten på aktuell ort att medla mellan er för att komma till en lösning. Om medlingen misslyckas och ni fortfarande inte kan enas kommer frågan om vem som slutligen ska få bestämma gravplats, du eller din makes barn, att beslutas av länsstyrelsen (5 kap. 4 §).Sammanfattningsvis är det i första hand din makes önskan som ska respekteras, i andra hand att ni anhöriga kommer överens, i tredje hand medling och i fjärde och sista hand länsstyrelsen som bestämmer vem som ska få beslutanderätt gällande val av gravplats. Jag hoppas att det gav dig svar på frågan! Om inte så får du gärna kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar

Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

2020-09-28 i Make
FRÅGA |Hej,En fråga om arv:Person A har två barn, ett stort hus men inga större ekonomiska tillgångar.Person B har stora ekonomiska tillgångar (bankkonto), inga barn, inga fasta tillgångar.A+B gifter sig, inget äktenskapsförord.Person A avlider.Nu till frågan;Har jag förstått det rätt att det totala arvet från A räknas som A's hus+ B's bankkonto?Dvs makarnas totala tillgångar räknas sammanlagt innan uppdelning mellan B och särkullbarnen?Var går gränsen för vad som räknas som enskild egendom?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att du i princip har förstått situationen på rätt sätt. Nedan går jag igenom hur jag tolkar din fråga och vilka rättsregler som aktualiseras.Var går gränsen för enskild egendom? Eftersom A och B är gifta är huvudregeln enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) att all egendom räknas som giftorättsgods. Undantaget till detta är om A eller B har någon enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB. Egendom kan göras till enskild genom äktenskapsförord, genom att någon av makarna fått egendom genom gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara makens enskilda egendom eller genom att ena maken erhållit egendom genom förmånstagarförordnande för vissa försäkringar. Det finns således ingen "gräns" för vad man får och inte får göra till enskild egendom, det beror på vad makarna kommit överens om i äktenskapsförord eller vad den som gett gåva, arv eller testamente har förordnat. I ditt fall skriver du att inget äktenskapsförord finns, vilket gör att det ligger närmast tillhands att utgå från att A och B:s egendom i sin helhet utgörs av giftorättsgods. Räknas det totala arvet från A:s hus + B:s bankkonto? När A dör ska en bodelning göras innan arvsskifte kan ske, detta följer av 23 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). All egendom som är giftorättsgods ingår i bodelningen enligt 9 kap 1 § ÄktB och 10 kap 1 § ÄktB. Makarna får från giftorättsgodset göra avdrag från eventuella skulder (11 kap 2 § ÄktB) och det kvarvarande värdet läggs ihop och delas sedan lika mellan makarna enligt 11 kap 3 § ÄktB. När detta är gjort kommer A:s dödsbo alltså äga 50% av de totala egendomarna och B äga 50%. A:s barn är bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ÄB och eftersom dessa är särkullbarn har dem rätt att direkt få ut sin arvslott (3 kap 1 § ÄB) vilket är A:s totala egendom efter att bodelning skett, i detta fall 50% av det totala giftorättsgodset. För att göra det lite enklare att förstå gör jag ett fiktivt räkneexempel, jag bortser här från eventuella skulder: Tillgångar A = hus 1 000 000 kr.Tillgångar B = bankkonto 2 000 000 kr.Tillgångar A och tillgångar B läggs samman = 3 000 000 kr.Detta delas mellan A och B = 1 500 000 kr. var A:s barn ärver då 1 500 000 kr och B får behålla 1 500 000 kr. I detta exempel skulle det i teorin innebära att huset tillfaller särkullbarnen samt att dessa får 500 000 kr av B.Jag hoppas att detta var svar på dina frågor, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Inbördes eller enskilt testamente

2020-07-24 i Testamente
FRÅGA |Hej!vi är ett gift par,båda med särkullbarn.Vi har ett äktenskapsförord, som säger att allt vi äger är enskilt för var och en av oss.Vår önskan är att våra resp.barn ska ärva sin egna förälder.Dvs när den första av oss avlider ska dennes barn ärva allt som föräldern äger.Kan vi skriva ett gemensamt testamente,eller behöver vi upprätta varsitt?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det är ni ett gift par som vill ni att era respektive särkullbarn ska ärva hela förälderns kvarlåtenskap direkt om någon av er avlider. Det är bra att ni har ett äktenskapsförord, detta gör att vardera parten behåller "sin del" vid en bodelning eftersom det bara är giftorättsgods som delas mellan parterna, se 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) samt 10 kap 1 § ÄktB. Vem har rätt till arv? Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) är bröstarvingar, dvs. egna barn, de som i första hand har rätt att ta arv. Eftersom ni båda har egna barn är det dessa som kommer ärva er. Som ni kanske redan vet finns det även ett lagrum som säger att gifta par ärver varandra, 3 kap 1 § ÄB. Detta är dock något som bara gäller om det inte finns några särkullbarn, alltså om det bara finns gemensamma barn eller om det inte finns några barn alls. I ert fall finns det bara särkullbarn och dessa har då rätt att få ut sitt arv direkt, vilket är 100% av förälderns kvarlåtenskap om inget annat har föreskrivits i testamente. Behöver ni ett testamente? Eftersom ni redan genom äktenskapsförordet uppnår den effekt ni önskar, dvs. att all er egendom är enskild, och att era särkullbarn går före make i arvsordningen så behövs egentligen inte något testamente i ert fall. Däremot kan det vara bra att tydliggöra för de efterlevande att denna fördelning även stämmer överens med er önskan om hur arvet ska delas, vilket då med fördel kan göras i ett testamente. Jag skulle råda er till att, för att undvika missförstånd när någon av er avlider, formulerar ett gemensamt, så kallat inbördes testamente. I detta kan ni då skriva att er önskan är att särkullbarnen ska få ut hela sitt arv när någon av er avlider och att make inte ska ärva. Om ni inte har något annat som ni önskar tillägga i ett testamente kan jag inte se någon fördel med att ni var och en skriver ett eget testamente utan det går bra att ordna detta i ett inbördes testamente. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, om inte är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar