Överlåtelse av hyresrätt

2021-04-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min granne bor på samma trappuppgång i en hyreshus. Min granne ska utvandra från Sverige och hon vill överlåta sin lägenhet till mig för att hennes lägenhet är större än min lägenhet då jag har sökt efter en större lgh länge. Hon själv är inte intresserad av min lägenhet utan min lägenhet blir hyresvärdens tillförfogande för en ny hyresgäst.Jag och min granne har skickat in en bytesansökan där vi har förklarat att min lägenhet blir hyresvärden tillförfogande och jag tar över min grannes lägenhet. Jag som hyresgäst har skickat in alla handlingar de önskat av mig och de har inga invändningar om mina handlingar. De vill även att min granne skickar in sina handlingar men hon är redan hyresgäst hos samma hyresvärd och de har redan henne i registret men hon är inte intresserad av att ta över någon lägenhet av hyresvärden då hon har utvandrat. Vilka rättigheter har jag som hyresgäst och ta över min grannes lägenhet?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Överlåtelse av hyresrätt:Huvudregeln vid överlåtelse av hyresavtal finns i 12 kap. 32 § Jordabalken (JB). Enligt denna bestämmelse så får hyresgästen inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Undantag från detta krav finns i 34-37§. Vägras samtycke utan skälig anledning eller att hyresvärden inte ger svar inom tre veckor, får hyresgästen säga upp hyresavtalet.Byte:Hyresgästen får överlåta hyreslägenheten genom byte om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ges när hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och det kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden (12 kap. 35 § JB). Exempel på beaktansvärda skäl är när en växande familj behöver större bostad eller när hyresgästens ekonomiska förhållanden ändrats väsentligt och denne vill ha en mindre lägenhet. Med byte avses de situationer där en hyresgäst avstår sin hyresrätt för att erhålla en annan hyreslägenhet. För att ha rätt att byta bostad krävs även att du har ett löpande förstahandskontrakt.I ditt fall anger du att din granne ska eller redan har utvandrat. Eftersom hon då inte har något intresse av att ta över din lägenhet verkar det som att det inte handlar om ett byte utan om en överlåtelse. Överlåtelse kräver, som ovan sagts, hyresvärdens samtycke. Du bör därför kontakta eran hyresvärd och förklara situationen och be om hyresvärdens samtycke.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?

2021-04-10 i Hyresavtal
FRÅGA |Får hyresvärden efter uppsägning under de 3 månader som uppsägningen gäller komma och börja renovera innan jag flyttat?
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler avseende uppsägningstidUnder uppsägningstiden har hyresgästen fortsatt rätt att nyttja lägenheten och är även skyldig att under denna tid betala hyra för lägenheten. Om hyresgästen vill får denne flytta ut från lägenheten innan uppsägningstiden har gått ut, men då kvarstår betalningsskyldigheten för hyran av lägenheten tills det att uppsägningstiden löpt ut. För det fall en hyresgäst vill flytta ut innan uppsägningstiden gått ut och hyresvärden redan hittat en ny hyresgäst som kan flytta in under pågående uppsägningstid så kan hyresgästen och hyresvärden avtala om att hyresgästen exempelvis inte behöver betala hyra för hela uppsägningstiden. Hyresvärden väljer att renovera under uppsägningstidenSom ovan nämnt gäller hyresavtalet som vanligt även under uppsägningstiden och en hyresgäst har rätt till att bruka lägenheten till dess att uppsägningstiden löpt ut. Om en hyresgäst inte kan använda sin lägenhet så som det är tänkt, kan hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyran under den tid lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 16 § jordabalken). Om en hyresvärd vill utföra en renovering som innebär men eller hinder i hyresgästens nyttjanderätt har denne således rätt till nedsättning av hyran. Dock får nedsättning på grund av hinder och men för återställande och underhåll av lägenhet avtalas bort. En sådan klausul medför att prisnedsättningsmöjlighet utgått till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som särskilt anges i avtalet (12 kap. 16 § 3 st jordabalken). Det är därför viktigt att granska hyreskontraktet nogaJag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?

2021-04-09 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan min dotter bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gränsdragningen mellan andrahandsupplåtelse och inneboendeTill att börja med måste det utredas om det rör sig om en andrahandsupplåtelse eller om din dotter ska betraktas som inneboende, vilket inte alltid är helt självklart. Det blir en andrahandsupplåtelse om din dotter självständigt brukar lägenheten. Med detta menas att det är hon som faktiskt bor där och har kontroll över lägenheten och att du har flyttat ut. Om du däremot vistas i bostaden ofta och kan komma och gå precis som du själv vill utan att behöva kommunicera detta med din dotter kan hon istället vara att betrakta som inneboende och då behövs inget tillstånd för att hon ska kunna bo kvar. Huruvida du tar ut hyra av din dotter eller inte spelar ingen roll, utan det avgörande är om hon brukar lägenheten självständigt. Jag tolkar det som att du ska flytta ut helt och hållet från lägenheten och att din dotter ska bo där ensam. Då blir det alltså fråga om en andrahandsupplåtelse.Andrahandsupplåtelse kräver tillstånd från bostadsrättsföreningenVid en andrahandsupplåtelse måste du ansöka om godkännande från styrelsen i bostadsrättsföreningen (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen inte skulle ge sitt samtycke kan du vända dig till hyresnämnden som kan ge dig tillstånd för upplåtelsen under en begränsad tid. Tillstånd ska lämnas om du har rimliga skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Skulle du hyra ut i andra hand utan att ha tillstånd riskerar du att i värsta fall förlora rätten till bostaden. Som utgångspunkt ska en andrahandsupplåtelse ska vara tillfällig, det kan alltså vara svårt att få tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden att få hyra ut år efter år. Ofta ges tillstånd för ett år i taget.Jag råder dig alltså att höra av dig till din bostadsrättsförening och be om deras godkännande för andrahandsupplåtelsen. Troligtvis kommer det inte vara några problem.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Hyreshöjningar

2021-04-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Vad kan man göra åt att värden har allt mer höjt hyran? Jag är hyresgäst som har bott i lägenheten sedan 2008 (första hand kontrakt) har haft två värdar, då nu varande som sedan 2015 har inget gjort något varken i lägenheten ute på gården eller något annat som förbättrar trivseln, de bommade igen grovsopsrum, tagit bort buskar och staket grävt ut både rabatter och sandlåda som är nu en grop som växer igen med ogräs,vi har inga blommande rabatter, och själv är min lägenheten i de skick som jag flyttade in i, och ändå får vi höjda hyror, vad kan man göra åt detta?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyrans storlek12 kap. jordabalken innehåller bestämmelser om hyra. Hyrans storlek ska vara bruksvärdet (12 kap. 55 § jordabalken). En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde hyresrätten har för hyresgästen. Bruksvärdet bestäms genom att se till lägenhetens beskaffenhet och dess allmänna läge satt i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten. Finns det inte likvärdiga hyresrätter på orten får i stället hyran för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden beaktas. I första hand ser man till sådana lägenheter vars hyra bestämts genom hyresförhandlingslagen. Vid bedömningen lägger man inte vikt vid husets byggnadsår och produktionskostnader.Har hyresvärden rätt att höja hyran?Vill hyresvärden att hyresvillkoren skall ändras ska hyresvärden skriftligen meddela detta till hyresgästen. Om parterna inte kommer överens så måste hyresvärden ansöka om ändringen hos hyresnämnden (12 kap. 54 § 1 stycket jordabalken). Hyresvärdens hyreshöjning blir giltig om den innehåller nedanstående information och hyresgästen inte motsätter sig begäran om hyreshöjningen:- uppgift i kronor om den hyreshöjning som begärs och om det totala hyresbeloppet samt uppgift om den dag då den nya hyran skall börja gälla- meddelandet ska ange att hyresgästen blir skyldig att betala den högre hyran, om den inte senast en viss angiven dag, tidigast två månader efter det att meddelandet lämnades, ger hyresvärden besked om att han motsätter sig hyresvärdens begäran.- uppgift om hyresvärdens adress och upplysning om att hyresnämnden kan pröva skäligheten av den begärda hyran samt en uppgift om vad hyresgästen behöver göra för att en sådan prövning skall komma till stånd.OBS! Detta gäller enbart om du har ett hyresavtal som gäller på obestämt dig eller i ett hus som inte omfattas av hyresförhandlingsordning trots hyresförhandling. Vad gör man om Hyresvärden tar ut för hög hyra?Som sagt ska hyran inte överstiga bruksvärdet och misstänker du att hyreshöjningarna resulterat i en hyra som överstiger bruksvärdet finns det åtgärder att vidta. Beroende på om din lägenhet bestäms enligt hyresförhandlingslagen eller inte finns det två tillvägagångssätt. Om det är bestämt med förhandlingsordning och enligt hyresförhandlingslagen kan du få det prövat av Hyresnämnden. Om hyran inte är bestämt med förhandlingsordning bör du som hyresgäst begära ändring av hyran, detta gör du skriftligen till din hyresvärd. Kommer ni inte överens om en ändring kan du ansöka om att få detta prövat hos hyresnämnden. Ansökan får skickas in tidigast en månad efter det att ditt meddelande lämnats till hyresnämnden (12 kap. 54 § jordabalken). Hyresnämnden prövar då hyrans storlek enligt vad som är skäligt med utgångspunkt i bruksvärdet eller förhandlingsordningen (12 kap. 55 § jordabalken). Vad är preskription:Preskription innebär att du förlorar din rätt att föra talan och kräva rättsliga följder. För hyra gäller specialpreskription. Vill en hyresvärd eller hyresgäst framställa ett fordringsanspråk på grund av hyresförhållandet, måste en sådan talan framställas inom två år ifrån att du lämnat lägenheten (12 kap. 61§ jordabalken). Detta kan vara bra att veta så att du inte flyttar och väntar alltför länge med att vidta åtgärder. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,Yodit Eshete

Kan mina grannar spela hockey på tomten trots att det låter högt?

2021-04-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en granne vars son tränar hockey på deras baksida en eller fler gånger om dagen.Min dotter blir orolig när det smäller och även vi vuxna stör oss av det då det inte går att vistas ute på baksidan å koppla av samt leka med mina barn.Jag har påpekat detta men problemet kvarstår.Är det okej att ha en sådan hög bullernivå?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket dina grannar är tillåtna att låta enligt lag. Var och en vid nyttjande av sin eller annans fastighet taga skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Det betyder i princip att man ska ta skälig hänsyn till sina grannar. Det finns alltså ingen skyldighet för grannar att visa total hänsyn mot sin omgivning. Skälig hänsyn. Frågan är dock vad skälig hänsyn faktiskt betyder. Det är inte fastslaget vad detta egentligen innebär. Det som går att säga är att man får visa viss tolerans mot viss alldagliga störningar som är vanliga i omgivningen enligt NJA 1990 s. 71. Med andra ord så är aktiviteter som bedöms som vanliga i omgivningen tillåtna. Normalt bör nog hockeyspelande (eller annan lek/spel) ses som normalt i ett bostadsområde. Det bör därmed vara möjligt att träna hockey och samtidigt visa skälig hänsyn mot sina grannar. Vad betyder det här för dig? Dina grannar måste visa er skälig hänsyn samtidigt som ni måste ha tolerans mot alldagliga störningar. Med förbehåll för att inte veta exakt hur högt hockeyträningen låter så tolkar jag det generellt som en vardaglig aktivitet som troligen faller inom begreppet alldagliga störningar. Det går såklart att mena att det inte gör det om det är en ovanligt hög hockeyträning. Tyvärr för din del betyder det alltså att, förutsatt att det är en vanlig hockeyträning, det inte finns så mycket att göra åt det. Dock om det är ett så pass högt ljud att man inte kan mena att det är vanligt i omgivningen så går det att mena att dina grannar inte visar skälig hänsyn. Utan att veta samtliga omständigheter anser jag ändå att hockeyspel på baksidan i de allra flesta fall är att se som en alldaglig störning som är vanlig i omgivningen. Med andra ord så är sannolikheten hög för att dina grannar visar skälig hänsyn till omgivningen trots att det spelas hockey på baksidan. Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänligen

Jag har hyrt ut min bostadsrätt - När kan jag säga upp mina hyresgäster?

2021-04-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej Jag har hyrt ut en bostadsrätt till ett par. Visste inte att man inte får göra det om det är en bostadsrätt. När jag fick reda på att man inte får hyra ut en bostadsrätt så sålde ja bostaden och tillträde dagen är den 26/4.jag sa till dem som bor där att dem behöver flytta ut om en månad alltså den 25/4. Problemet är att dem vägrar flytta ut.Vi har inte kontrakt det var muntligt att det är en månad uppsägning från båda hållen.Jag vill ha hjälp kan jag anlita en advokat som får ut dem.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har olovligen hyrt ut din bostadsrätt, det vill säga bortom styrelsens vetskap, vilket sedan har kommit till föreningens kännedom. Såvitt jag förstår fick du aldrig något godkännande varför du istället valde att sälja objektet. Dina hyresgäster vägrar att flytta på sig varför du undrar vad som gäller i det här avseendet då köparens tillträde är satt till den 26 april. Den avtalade uppsägningstiden är en månad. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Nedan angivna lagrum (lagparagrafer) är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.Några inledande hållpunkterInledningsvis måste det framhållas att privatuthyrningslagen endast är tillämplig när någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål (1 § 1 st.). Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt och med bostadslägenhet menas en lägenhet som helt eller till en inte oväsentlig del är avsedd att användas som bostad. Och med kravet på annat än fritidsändamål menas permanentbostäder varför förhållanden som rör uthyrning av fritidsfastigheter, exempelvis en fjällstuga eller en skärgårdsvilla, inte träffas av reglerna i privatuthyrningslagen.Uppsägningen av hyresgästerna, vad gäller?Under förutsättning att du som hyresvärd uppträder som fysisk person och inte bedriver näringsverksamhet eller företräder en juridisk person som i själva verket utgör den verkliga hyresvärden är privatuthyrningslagen tillämplig på det aktuella avtalet. För ett avtal har ni, trots att det inte har manifesterats i skrift. Den här typen av avtal kan nämligen ingås formlöst. Om hyresavtalet är slutet på bestämd tid eller löper tillsvidare går inte att utläsa av din ärendebeskrivning. Ett bestämt avtal upphör att gälla vid hyrestidens slut, men det får även sägas upp till upphörande före den tidpunkten (3 § 1 st.). Som hyresvärd får du, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen om inte en längre uppsägningstid har avtalats, vilket dock inte är fallet här (3 § 2 st.). Några krav på formen för en uppsägning från hyresvärdens sida finns inte i privatuthyrningslagen, men jordabalkens (JB) regler anses analogt tillämpliga i det här sammanhanget. Det innebär att uppsägningen, förutom att den måste delges hyresgästen, ska vara skriftlig (12 kap. 8 § JB). Huruvida e-post och sms uppfyller formkravet är inte helt klart, men min bedömning är att en uppsägning per ett mail torde vara tillräckligt för att du ska anses ha uppfyllt de lagstadgade kraven. Oavsett vilket är naturligtvis en sedvanlig skriftlig uppsägning att föredra alternativt båda delarna. Att ni har kommit överens om en ömsesidig uppsägningstid om en månad får dessvärre ingen bäring på den rättsliga bedömningen. Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i privatuthyrningslagen är till nackdel för hyresgästen är nämligen utan verkan, det vill säga blir automatiskt ogiltigt (2 §).Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan följande anföras. Dina hyresgäster har inget besittningsskydd i det här fallet varför de inte kan vägra att flytta på sig. Däremot har de rätt till en längre uppsägningstid än en månad (se 3 § 2 st. ovan). Datum för uppsägningen är för mig ovisst varför jag inte kan uttala mig om exakt när hyresförhållandet kommer att upphöra. Notera även att formkraven för uppsägningen måste vara uppfyllda, om så inte har skett kommer uppsägningstiden formellt att börja löpa från dagen när du skriftligen säger upp dina hyresgäster och delger dem.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vem han ansvar vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet?

2021-04-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Målat klinker i badrummet fundera nu på sälja står i annonsen att det är målat klinker om färgen släpper efter ny köpare flyttar in har vi ansvar eller köparen undersökningsplikt
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå det inte framgår av din fråga huruvida försäljningen avser en fastighet eller en bostadsrätt kommer jag nedan att förklara vad som gäller för båda fallen.Om du säljer en bostadsrättVid försäljning av bostadsrätt som privatperson gäller köplagen. Köplagen är en dispositiv lag, innebärande att det går att avtala om annat än vad som gäller enligt lagtexten. Det innebär att även om det i princip inte finns någon undersökningsplikt innan köpet kan det avtalas om sådan. Om köparen undersökt lägenheten före köpet eller utan godtagbar anledning låtit bli att följa säljarens uppmaning att undersöka den får köparen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen (20 § köplagen). I köpekontrakt avseende bostadsrätt finns ofta en klausul enligt vilken köparen uppmanas att undersöka lägenheten. Frågan om lägenheten är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för den går över på köparen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § köplagen). När varan har avlämnats (dvs. när köparen tillträder lägenheten) finns det för köparen en plikt att undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § köplagen). Köparen får inte åberopa att lägenheten är felaktig om det inte sker en reklamation inom skälig tid efter att hen märkt eller borde märkt felet. Reklamerar köparen inte inom två år från att varan tagits emot (lägenheten övertagits) förlorar hen rätten att åberopa felet (32 § köplagen).Om du säljer en fastighetVid försäljning av fastighet (t.ex. en villa) gäller istället jordabalkens (JB) regler. Undersökningsplikten vid fastighetsköp framkommer av 4 kap. 19 § andra stycket JB. Av lagrummet framkommer att det som fel inte får åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten samt omständigheterna vid köpet. Köparens undersökningsplikt innebär i praktiken en ansvarsfördelning där köparen själv får bära risken för fel som hen inte känt till men borde upptäckt vid en med tillbörlig omsorg och sakkunskap företagen undersökning av fastigheten. Avgörande för de krav som ställs på köparen är vad en normalt bevandrad och erfaren köpare ska kunna upptäcka eller inse.Uttrycket om att det ska räcka med vad en "normalt erfaren och på området bevandrad köpare" kan upptäcka vid en undersökning framkommer såväl av praxis som av förarbeten till bestämmelsen. Av förarbetena uttalas att vad som är normalt torde variera beroende på köpeobjektet. Det synes t.ex. naturligt att utgå från att den som förvärvar en industrifastighet normalt har större kunskap i byggnadstekniska frågor än den som förvärvar ett småhus. Om det finns symtom på fel (t.ex. fuktfläckar) som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, bör det normalt krävas att köparen går vidare med sin undersökning. I sådana fall kan köparen tvingas att anlita en sakkunnig (besiktningsman el dyl) för att fullgöra undersökningsplikten (prop. 1989/90:77 s. 41).Som synes utgås det inte från vad köparen själv kan upptäcka utifrån vederbörandes yrke, bakgrund m.m. Istället görs det en bedömning från om felet var upptäckbart av en fiktiv person, den normalt erfarne och på området bevandrade köparen. Exakt vart den gränsen går kan ibland vara svår att fastställa. Lagrummet har därför varit aktuellt för en gedigen praxis om vad som ingår och inte ingår i köparens undersökningsplikt. Det är även anledning till att många köpare väljer att ta in en besiktningsman inför köpet.Utgör flagnande färg ett fel i fastighet?Även om köparen, oavsett om det rör sig om en bostadsrätt eller fastighet, inte upptäcker något fel vid undersökningen är det inte alls säkert att flagnande färg utgör ett sådant fel det går att göra gällande. Det är dock en bedömning som får göras i det enskilda fallet; skriver du i annonsen att kaklet precis är nymålat är det rimligt att utgå från att färgen inte ska flagna direkt köparen flyttar in och börjar duscha. Detsamma skulle t.ex. kunna gälla om du skrivit att färgen är vattenbeständig men att så är felaktigt.Är målningen äldre får man som köpare räkna med att det kommer att behöva göras om. Rent generellt, desto äldre köpobjektet är och desto lägre priset är, desto färre saker kommer att bedömas som fel.Det bästa sättet för att undvika att köparen kan invända med fel senare är att informera om allt som du är tveksam om. Sådana fel du informerar om är inte dolda och kan inte åberopas. Detsamma gäller att sådant du informerar om att du är osäker om och köparen bör undersöka närmre, kan inte heller åberopas som fel om ingen närmre undersökning sker.Sammanfattningsvis som svar på din fråga; undersökningsplikten vid köp bostadsrätt är lagstadgad men först efter att köparen fått lägenheten. Det går däremot att avtala om, eller uppmana om, en undersökning även innan. Vid köp av fastighet finns det en lagstadgad undersökningsplikt. Det går tyvärr inte att ge ett exakt svar på om flagnande färg utgör ett fel eller ej, det blir en bedömning som får göras i det enskilda fallet.Behöver du vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kräva ex på hyra

2021-04-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min tidigare sambo gjorde slut för en månad sedan. Hon skrev då över Instagram samt sa det när vi träffades i person att hon flyttar ut genast men självklart kommer betala tre månader till för sin del av hyran.Efter en betalning har hon nu missat den andra betalningen och slutat svara på påminnelser.Räknas att hon skriver "Så det inte blir nåt missförstånd, betalar hyra 3 månader till, till i maj" till vilket jag svarat "Det blir bra." som att vi ingått i ett kontrakt, och att hon därför inte bara kan bestämma sig att sluta betala?Läste att utan kontraktet och då lägenheten står på mig är hon ej skyldig att betala nånting, så utgår från det just nu.Tacksam för svar, situationen ger mig ångest.
Oscar |hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! i ditt scenario förstår jag det som att du är skriven på hyreskontraktet och därmed har endast du en avtalsrättslig relation till hyresvärden. Detta innebär då att det enligt lag endast är du som har skyldighet att prestera gentemot hyresvärden (dvs, hyresvärden kan tvinga dig att betala hyra men inte ditt ex). Du har därav rätt i ditt antagande. Har avtal ingåtts Vad gällande den skriftliga kommunikationen mellan dig och ditt ex så är det en utfästelse om att i framtiden betala sin del av hyran. I detta fall så kan ditt ex erbjudande om att betala hyran ses som ett anbud, som du då direkt accepterar genom att svara och godkänna detta erbjudande. Detta kan därför ses som ett ingått avtal. Om hon bryter gentemot avtalet så kan du ha rätt att kräva hennes del av hyran av henne genom att föra talan i domstol. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Avtal ingås i regel genom anbud från den ena parten och accept från den andra parten (1 § Avtalslagen).Vad innebär detta för dig Det bör alltså ha uppstått ett avtal mellan er. För att kräva in hennes del av hyran bör du försöka kontakta henne. Om detta inte går, bör du vända dig till Kronofogden för att kräva din rätt till pengar motsvarande hennes del av hyran. Sista steget är att försöka föra en process i domstol. Hoppas att detta var svaret på din fråga!