Bröllopsfest i strid mot pandemilag?

2021-05-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Gäller pandemilagen för en bröllopsfest utomhus, i ett tält, hemma på vår mark? Tack på förhand!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag främst hänvisa till lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (s.k. "pandemilagen"). Dessutom kommer jag hänvisa till ordningslagen (OL).Pandemilagen begränsar endast offentliga tillställningar och sådana sammankomster dit allmänheten har tillträde (7 § pandemilagen). Den kan även begränsa lokaler som uthyrs i yrkesverksamhet (11 § pandemilagen). Här åsyftas alltså exempelvis bröllopslokaler man kan hyra, men inte ett tält på er egen tomt. Vad är offentlig tillställning och allmän sammankomstVad som avses med allmän sammankomst är bland annat demonstrationer, sammankomster för religionsutövning, teaterföreställningar och liknande (2 kap. 1 § OL). Man kan uttrycka det som att "vem som helst" ska vara tillåten att komma till tillställningen. En offentlig tillställning är exempelvis danstävlingar, marknader & mässor (2 kap. 3 § OL). En bröllopsfest som hålls med endast inbjudna gäster i ert tält hemma på er egen privata mark skulle jag inte påstå utgör något utav dessa. Slutsatsen blir därför att bröllopsfesten som du beskriver inte faller under pandemilagens bestämmelser. Däremot bryter det mot Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer att umgås i större kretsar, men detta är emellertid inget som är straffbart. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och tack återigen för att du vänder dig till Lawline. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Uppehållstillstånd till föräldrar från Syrien

2021-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej och god eftermiddag, Jag kommer från Syrien och jag har mina föräldrar som bor kvar där. Kan man få hit dem? Jag jobbar i Sverige sedan år 2016 och jag har svenskt medborgarskap. Kan de komma till Sverige genom att köpa en bostad eller ett hus, eller kanske genom att köpa en lokal för att starta ett eget företag, alltså ett arbetstillstånd? Eller hur? Finns det ett sätt eller något man kan göra för att få hit sina förädrar, Alla möjliga viss?Med Vänliga Hälsningar.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). Jag kommer gå igenom alternativen för uppehållstillstånd var för sig där jag börjar med "alternativt skyddsbehövande", för att sedan gå in på "uppehållstillstånd på grund av anknytning" för att till sist avsluta med möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av arbete. Uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande Man kan få uppehållstillstånd i Sverige av olika anledningar. En av dessa är genom att man anses vara alternativt skyddsbehövande. Man anses som alternativt skyddsbehövande om man, vid ett återvändande till hemlandet, löper allvarlig risk att skadas på grund av krig och man inte kan begagna sig av hemlandets skydd (4 kap. 2 § UtlL). Om man anses vara alternativt skyddsbehövande har man rätt till uppehållstillstånd i Sverige förutsatt att man inte har begått några allvarliga brott(5 kap. 1 § UtlL). Huruvida dina föräldrar kommer att få status som alternativt skyddsbehövande kan jag inte svara på med säkerhet. Det är Migrationsverket som fattar beslut om detta och de har under senare år frångått den tidigare principen att samtliga från Syrien får uppehållstillstånd. Om dina föräldrar kan få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande grundar sig alltså i hur allvarlig deras situation i Syrien är. Uppehållstillstånd på grund av anhörig Man kan även få uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon person som bor i Sverige (exempelvis dig själv). För detta krävs dock att du är ett barn (dvs. under 18 år) och är ogift (5 kap. 3 § 4 p. UtlL). Det kan även ges om det finns särskilt beroendeförhållande er emellan. Den bestämmelsen tillämpas emellertid tämligen restriktivt (exempelvis om föräldrarna inte längre lever och en mor- eller farförälder har trätt in i föräldrarnas roll) (5 kap. 3 a § 2 p. UtlL). Försörjningskrav Om dina föräldrar får uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att du uppfyller försörjningskravet, dvs. att du har en bostad av tillräcklig storlek för samtliga och kan försörja både dig själv och dina föräldrar (9 § lag [2016:752] om tillfälliga begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).Uppehållstillstånd på grund av arbete Slutligen kan även dina föräldrar få uppehållstillstånd genom att visa att de kan försörja sig själva genom arbete. Här krävs det dock att de kan visa att de kan försörja sig själva med god marginal under en längre period samt att de har goda utsikter att kunna starta eget företag eller liknande inom en snar framtid. Vid bedömningen tar man hänsyn till samtliga omständigheter (jfr MIG 2017:8). Deras egen försörjning måste alltså vara tryggad med god marginal och detta med varaktighet (5 kap. 5 § UtlL). Jag hoppas du fått svar på dina frågor och att er situation löser sig på bästa sätt för er! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur får man jaktlicens?

2021-01-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var ansöker man om jägarlicens?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som heter "jaktlicens", utan det som krävs är först och främst att du erhåller jägarexamen. Detta gör du genom att gå en kurs som tillhandahålls av svenska jägarorganisationer, Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund. Kontakta din lokala organisation för mer information om hur du påbörjar examen. Du kan läsa mer om jägarexamen här. När du sedan har jägarexamen kan du ansöka om vapenlicens för jaktvapen hos polisen. Polisen kollar då samtidigt att du är lämplig. För att jaga behöver du även betala in en avgift. Avgiften är för närvarande 300 kr per jaktår (49 § jaktförordningen). Avgiften betalas in till ett postgirokonto som tillhandahålls av Kammarkollegiet (50 § jaktförordningen). Kammarkollegiet lämnar uppgift till Naturvårdsverket som är de som tillhandahåller själva jaktkortet som du alltid måste ha med dig vid jakt (51-52 §§ jaktförordningen).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har barnet danskt medborgarskap?

2020-11-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har ett barn som är född 2015 före 1/4 automatiskt dubbla medborgarskap? Mamma svensk och pappa danskDe bor i Sverige och var inte gifta då barnet föddes och är nu skilda.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först gå igenom det svenska medborgarskapet, för att sedan gå in på det danska medborgarskapet. Har barnet svenskt medborgarskap? Barnet får alltid svenskt medborgarskap om mamman är svensk medborgare (2 § lag [2001:82] om svenskt medborgarskap). Det innebär att barnet är svensk medborgare.Har barnet danskt medborgarskap? Enligt nu gällande dansk lagstiftning skulle barnet fått danskt medborgarskap då pappan är dansk medborgare (se här). Denna lag trädde i kraft 1 juli 2014 och gällde fram till det datum du efterfrågar (1 april 2015). Barnet skulle alltså kunna ha danskt medborgarskap enligt denna bestämmelsen. Mellan 1 februari 1999 och 30 juni 2014 gällde att barnet, om föräldrarna var ogifta och endast pappan var dansk medborgare, fick danskt medborgarskap endast om det föddes i Danmark. Föddes barnet i Sverige fick barnet således inte danskt medborgarskap vid födseln. Om föräldrarna gifte sig innan barnet fyllde 18 år (och sedan skiljde sig) förvärvade dock barnet danskt medborgarskap vid giftermålet (se då gällande lag här). Jag hittade dessutom ett enkelt dokument från det danska utlännings- och integrationsmyndigheten som förklarar den danska lagstiftningen på ett tydligt sätt som du kan använda dig utav. Du hittar det dokumentet här. Kan man ha dubbelt medborgarskap? Barnet kan ha dubbelt medborgarskap då både Danmark och Sverige tillåter detta. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Bryta mot Folkhälsomyndighetens allmänna råd under Covid-19 pandemin

2021-03-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka är de juridiska implikationerna för en medborgare som väljer att inte följa folkhälsomyndighetens allmänna råd eller rekommendationer i samband med den nutida covid-19 pandemin?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten är det inte straffsanktionerat att bryta mot dessa. Det innebär alltså att det inte finns några juridiska påföljder för medborgare som bryter mot råden. Däremot har även riksdagen nyligen infört lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) som innebär att var och en ska göra det den kan för att minska smittspridningen (3 § pandemilagen). Den här lagen gäller dock främst gentemot näringsidkare (som exempelvis restauranger eller fastighetsägare). Lagen ger länsstyrelsen, regeringen och kommuner möjlighet att begränsa smittspridningen när det gäller restauranger, offentliga sammankomster, köpcentrum, kollektivtrafik samt privata tillställningar i fastigheter som hyrs ut (5 § pandemilagen). De föreskrifter som meddelas måste vara proportionerliga (6 § pandemilagen). De föreskrifter som får meddelas är bland annat antalet deltagare och avståndet mellan dessa (7-13 §§ pandemilagen). Den som bryter mot föreskrifterna som meddelats vad gäller antalet personer eller förbud att besöka viss plats kan dömas till penningböter (24 § pandemilagen). Dessutom kan enskilda personer avvisas från exempelvis kollektivtrafik eller liknande om de inte följer de anvisningar som ges (jfr 22 § 3 st. pandemilagen)Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten inte är straffsanktionerade. Däremot kan restauranger, personer som anordnar demonstrationer, butiker och liknande dömas till böter om de inte följer de föreskrifter som meddelats. Enskilda personer kan avhysas från platser om de inte följer anvisningarna som ges. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan min partner få uppehållstillstånd?

2021-01-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har träffat en man som kommer från Trinidad, men bor i Danmark sedan 5 år. Han har inte permanent uppehållstillstånd och kommer troligtvis inte att få det heller. Han har varit gift med en danska och de är skilda sedan 2 år tillbaka, inga barn. Han har fast jobb i Danmark, men inget annat som binder honom till Danmark. Vad behöver göras för att han ska kunna komma till Sverige och bli sambo/gift med mig och få uppehållstillstånd här istället?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om uppehållstillstånd och liknande finns i utlänningslagen (UtlL). Uppehållstillstånd ska ges till utlänning som är sambo eller make till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL). I ditt fall är det dock så att ni inte är sambos, utan ni har för avsikt att inleda ett samboförhållande/äktenskapsförhållande. I det fallet får uppehållstillstånd ges om det framstår som seriöst (5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL). Det är den som ansöker om uppehållstillstånd som måste bevisa att förhållandet är seriöst och vid denna bedömningen tar man hänsyn till (prop. 1999/2000:43):Om ni levt tillsammans tidigareHur goda kunskaper ni har om varandraOm ni kan kommunicera på ett gemensamt språkOm ni har överensstämmande berättelser om ert liv tillsammans Huruvida ert förhållande bedöms som seriöst av Migrationsverket är svårt för mig att svara på, men det görs en helhetsbedömning av bland annat ovan nämnda saker. Försörjningskrav För att uppehållstillstånd ska ges på grund av anknytning till dig krävs även att du uppfyller vissa försörjningskrav. Du ska kunna försörja både dig och din partner och din bostad ska vara av tillräcklig storlek för er båda (9 § lag [2016:752] om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige). Jag hoppas att er situation löser sig på bästa sätt för er båda! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Neka uppehållstillstånd på grund av påstått skenäktenskap

2020-12-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Jag har ett ärende hos förvaltningsrätten i Göteborg gällande anknytning till mig och skulle behöva lite rådgivning. Min man ansökte om anknytning för oss och fick ett avslag pga att handläggaren ansåg att försörjningskravet inte uppfylldes samt bostadskravet och för att hon ansåg det vara ett sken äktenskap. I mitt överklagande har jag redovisat allt, jag har skickat in bilder, videos, samtals historik, chatt historik, transaktioner där jag skickat pengar till honom osv osv. Även ett graviditets intyg då jag blev gravid men fick ett missfall. Efter att ha skickat in min ansökan har migrationsverket fått lämna ett yttrande. De har ändrat beslutet gällande försörjningskrav samt bostadskravet men inte ändrat om vår relation. Jag förstår inte riktigt hur jag kan motbevisa detta? Jag har lämnat in video från vår vigsel, vi är registrerade partners här, bilder på min son från ett tidigare förhållande och honom ihop när de sover och umgås osv. Bilder på oss från olika fester och släkts bröllop mm. Måste jag skicka in ytterligare ett yttrande? Eller kan det räcka med det jag redan gjort? Jag ska åka och hälsa på honom igen nästa månad och tänkte att jag ska skicka med mer chatt historik och biljetter men mer än så har jag inte. Hur kan man motbevisa ett påstående? Jag har lagt fram kulturella skillnader, missförstånd och även skickat med protokoll för att bevisa att intervjuaren har väldigt bristande kunskaper i engelska, han har tom kallat min man för "she" ett flertal ggr
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagen som rör uppehållstillstånd benämns utlänningslagen (UtlL) och det är hit jag hänvisar mina svar främst. Sedan en tid tillbaka finns emellertid även lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL) som fortsatt gäller. Jag kommer alltså att hänvisa mina svar även till BegrL i viss utsträckning.Eftersom Migrationsverket har accepterat försörjnings- och bosättningskravet kommer jag inte gå in på dessa kriterier närmare i mitt svar. Uppehållstillstånd med giltigt äktenskapsbevisUppehållstillstånd kan ges på grund av anknytning. Utgångspunkten är att uppehållstillstånd ska ges till make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). Det innebär att om ni har ett giltigt äktenskapsbevis ska du beviljas uppehållstillstånd, om inte något annat sägs i undantagen i UtlL. Ett sådant undantag är skenäktenskap (5 kap. 17 a § 2 p. UtlL). Dock om ni har ett giltigt äktenskapsbevis är det Migrationsverket som har bevisbördan för detta. Det innebär att det är Migrationsverket som ska bevisa att det är ett skenäktenskap, inte ni som ska bevisa att det är ett riktigt äktenskap. Migrationsverket kan dock vägra uppehållstillstånd även om ni har giltigt äktenskapsbevis om någon av er är under 21 år (5 kap. 17 a § 4 st. UtlL & 6 § 1 st. BegrL).Uppehållstillstånd utan giltigt äktenskapsbevisOm ni inte har ett giltigt äktenskapsbevis, men har för avsikt att ingå äktenskap i Sverige, får uppehållstillstånd ges (5 kap. 3 a § 1 st. UtlL). En viktig skillnad här är att förhållandet ska framstå som "seriöst" och det är upp till er som sökande att bevisa att det är seriöst (till skillnad från ovan då bevisbördan åligger Migrationsverket). Vad spelar in vid bedömningen om skenäktenskap/seriöst förhållande?Vid bedömningen om förhållandet är seriöst eller om det är ett skenäktenskap ser man till faktorer som (MIG 2007:45 & prop. 1999/2000:43 s.38-39): Har ni levt tillsammans tidigare?I hur stor utsträckning har ni träffats innan äktenskapet?Hur goda kunskaper har ni om varandra?Kan ni kommunicera på ett gemensamt språk på ett bra sätt?Överensstämmer era berättelser med varandra?Kort sammanfattningHar ni ett giltigt äktenskapsbevis är chansen att få uppehållstillstånd beviljat god eftersom bevisbördan för motsatsen åligger Migrationsverket. Om någon av er är under 21 år kan dock Migrationsverket neka uppehållstillstånd ändå. Har ni inte giltigt äktenskapsbevis är det ni som ska bevisa att ert förhållande är seriöst enligt punkterna listade ovan. Att ni har bevisbördan försvagar uppenbarligen era möjligheter till uppehållstillstånd, men beroende på hur er situation ser ut kan ni fortfarande erhålla uppehållstillstånd. Att den som intervjuat er inte har förstått vad ni säger kan såklart spela in, särskilt i det fallet att ni har ett giltigt äktenskap och bevisbördan således åligger Migrationsverket. Hoppas du har fått klarhet i dina frågor och att er situation löser sig! Behöver ni ytterligare rådgivning rekommenderar jag er att boka tid med vår juristbyrå. Ni kan boka tid här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid får en överklagan ta?

2020-11-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej.Har en fråga angående en överklagan. Det gäller en ansökan på vapenlicens.Efter avslag vid ansökan hade jag 3 veckor på mig att överklaga beslutet. Jag inkom med övetklagan i rätt tid vilket jag har bekräftat.Nu har det gått 9 månader...du hörde rätt 9 mån utan att fått ett beslut på min överklagan.Avslaget har ju inte fått laga kraft än då inget beslut tagits..kan gå åt vilket håll som helst.Min fråga är...det måste väl dock finnas regler för hur lång tid det ska ta för ett beslut? Själv hade jag 3 veckor. Dom har hitills haft 9 månader på sig!!Vad säger reglerna om det?Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tyvärr finns det inga direkta lagregler som uttrycker en tidsram för när ett beslut måste fattas vid en överklagan. Det föreskrivs dock att myndighet har en skyldighet att meddela dig om ett mål förväntas bli väsentligt försenat (11 § förvaltningslagen [FL]). Då det tagit mer än 6 månader har du även en möjlighet att skriftligt kräva att myndigheten ska avgöra ärendet. Gör du det måste myndigheten fatta beslut inom fyra veckor eller i åtminstone ge ett särskilt beslut om varför de ännu inte kan fatta beslut i frågan (12 § FL). Som jag sa finns det dock ingen exakt tidsgräns, utan den tidsgräns som finns i art. 13 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna säger endast att var och en har rätt till ett effektivt rättsmedel. Det är således en väldigt vagt uttryckt rättighet som gör det svårt att kräva något specifikt. Hoppas ändå att du fick svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp kan du boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,