Vem ansvarar för skador ens barn orsakar i skolan?

2017-11-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Vår son har i affekt under skoltid slagit sönder ett fönster genom att kasta en stol mot fönstret. Han hade under veckan det hände haft flera jobbiga möten och information från skolan som påverkat honom negativt. Vi har bett om en utredning för autism och skolan är väl medveten om hans situation.Nu har vi fått veta att vi ska betala fönstret, drygt 16 000 kronor. Vi är beredda att göra det eftersom vi inte vill att det ska drabba de andra barnen negativt att pengar i skolans budget som kan användas på annat sätt tas till detta. Men vi skulle vilja veta om ett sådant här krav är ett skadestånd enligt kap 3 paragraf 5 i skadeståndslagen och att vi därför bara skulle behöva betala 1/5 prisbasbelopp vilket vi räknat ut skulle vara 8 960 kronor? Om vi skulle hävda denna "rätt" räcker det då att hänvisa till skadeståndslagen?Det känns inte osannolikt att fler skador skulle kunna uppstå under hans skolgång. Tolkar vi lagen rätt om det med 1/5 prisbasbelopp gäller varje enskilt tillfälle och sak? Finns det någon övre gräns totalt sett?Är det någon generell skillnad för att det hänt i skolan mot om det hänt på fritiden?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det blir ett ganska långt svar på vad som kan tyckas vara en kort fråga men för att göra det så tydligt som möjligt kommer jag att gå igenom de olika delarna genomgående. Angående 3 kap. 5 § Skadeståndslagen3 kap. 5 § säger att föräldrar ska ersätta person- och sakskador som deras barn orsakar genom brott. Ett krossat fönster är ett typexempel på en sakskada. Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Barnet behöver alltså inte vara straffmyndigt utan man tittar på om själva handlingen är straffbar, detta gäller även om det har skett på grund av oaktsamhet. Den straffbara handlingen är i detta fall skadegörelsen av fönstret. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Rekvisiten i 3 kap. 5 § är därmed uppfyllda. Vidare framgår det mycket riktigt att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Någon övre gräns finns inte då begränsningen gäller för varje enskilt skadetillfälle. Ansvaret och begränsningen på 1/5 gäller för varje enskilt skadetillfälle. Hur många skador som har uppkommit är inte av betydelse. Istället tittar man på händelseförloppet för att se om det har förekommit ett eller flera händelseförlopp. T.ex. så är en anlagd brand som har orsakat flera skador att se som ett händelseförlopp. I skolan eller på fritiden Enligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. Dvs. se till så att barnen är under tillsyn och inte orsakar skador. När man lämnar sitt barn på t.ex. skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal. Alla skador som barnet orsakar på fritiden ansvarar ni för eftersom ni då har en tillsynsplikt. Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller ej. Den frågan för oss in på barnets ansvar för eget vållande enligt 2 kap. 4 § Skadeståndslagen. Barnets egna vållande I och med 3 kap. 5 § SKL (Skadeståndslagen) har visserligen föräldrar getts ett så kallat principalansvar för skador som deras barn orsakar genom brott. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är dock att man ansvarar för eget vållande. 2 kap. 1 § SKL säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. 2 kap. 4 § SKL reglerar när barn under 18 år vållar en skada. Bestämmelsen säger att den som vållar skada (sådan skada som avses i 2 kap. 1 §) innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden och omständigheter.Även om ni som föräldrar ersätter skadan enligt 3 kap. 5 § kan alltså ert barn bli skadeståndsskyldigt. Utan att veta ålder eller närmare förutsättningar torde det ändå vara så att omständigheterna talar för att skadeståndsbeloppet kommer att jämkas rätt kraftigt, hur mycket är omöjligt att säga (ni behöver fortfarande betala 1/5 av prisbasbeloppet). Hänsyn tas som sagt till ålder och utveckling, misstänkt autismspektrum leder sannolikt till att beloppet jämkas. Här kan skolans tillsynsplikt spela in. För att ta ett extremt exempel:Barnen på en skola tillåts på rasterna att spela fotboll på ett område där det finns många närliggande fönster som kan skadas. Det är inte osannolikt att en boll kan komma att krossa ett fönster under spelets gång. I detta fall skulle antagligen ett skadeståndsanspråk grundat på eget vållande enligt 2 kap. 4 § jämkas till 0 kr då skolan brustit i tillsynen. Det säger sig självt att en vuxen människa inser risken som föreligger medan ett barn kanske inte gör det. Sådana omständigheter kan spela in i bedömningen. SlutsatsNi har tolkat 3 kap. 5 § SKL korrekt, det finns en begränsning på 1/5 av prisbasbeloppet. Begränsningen gäller per varje enskilt skadetillfälle och man tittar då på hur många händelseförlopp som föreligger. Någon övre beloppsbegränsning för vad man sammanlagt kan få betala under årens lopp finns inte, förutom nämnda begränsning om 1/5 som gäller per tillfälle. Barn kan bli skadeståndsansvariga för eget vållande enligt 2 kap. 1 § och 2 kap. 4 § men ofta jämkas dessa belopp med hänsyn till ålder och utveckling, omständigheter m.m.Det kan spela roll om skadan orsakas på fritiden eller under skoldagen, när det gäller skador orsakade av brott görs dock ingen skillnad. Kolla med försäkringsbolaget om ni eventuellt kan få ersättning. En tecknad ansvarsförsäkring kan ofta täcka sådana här händelser.Hoppas att du fick er fråga besvarad och att det var tydligt och förståeligt. Tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!Vänligen,

Principalansvar vid sakskada

2017-11-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Jag behöver råd.Min son är 7 år och går i en privatägd grundskola.I september hade klassen svamputflykt i skogen, under denna utflykt (i skog bakom bilhandlare) så ställer sig tre grabbar och kastar sten på en bil som står parkerad på bilhandlarens mark.Vi blir kallade till rektorn där vi som föräldrar får reda på vad som hänt.Nu har det gått 2 månader och inte ett ljud från skolanJag mailade och fråga vad det är som händer, skolan hävdar att ingen information finns att ge.Har fått bekräftat från de andra inblandade föräldrar att skolan anser sig inte brustit i sin tillsyn och har valt att inte ersätta bilfirman.Vi fick samtal från socialtjänsten att vi skulle infinna oss på möte.Fortf ingen information från skolan.Värt att nämna, min son är den enda av de tre som erkänt.Mvh / Sandra
|Hej och tack för att du vänder dig till oss!Jag ska försöka hålla svaret så enkelt som möjligt, så får du gärna kommentera om det är någonting du undrar särskilt.Skadeståndslagen finner du här. När ett barn genom en brottslig handling orsakat en sakskada ska barnets föräldrar ha ett s.k. principalansvar för skadorna. Det innebär att du som förälder kan bli skyldig att ersätta skadan på bilen, i den mån ditt barn har orsakat med varje skadehändelse. Detta ansvar är emellertid begränsat till 1/5 av nuvarande prisbasbelopp, som ligger på ca. 8000 kr. Eftersom skadegörelse enligt brottsbalkens regler är ett brottsligt förfarande kan principalansvaret bli aktuellt.Sedan är skolans påstående om att de inte brustit i sin tillsyn ifrågasättbar. Skolan har, under skoltiden, ett övervakningsansvar för sina elever, vilket innebär att de har ett ansvar att se till så att eleverna inte orsakar skador i den mån det är möjligt. Personligen skulle jag tro att skolans personal bör vara extra observanta vid exempelvis utflykter. Ditt barn var under skolans tillsyn och jag har svårt att se hur skolan skulle undgå ansvar, men jag skulle behöva flera detaljer om hur stenkastandet skedde för att göra en bättre bedömning.Jag kan tyvärr inte ge dig några allmänna råd efter att skadan redan har skett, men min uppfattning är att skolan har brustit i sin tillsyn trots allt, vilket innebär att du och ditt barn slipper betala. Ägaren (eller försäkringsbolaget) kommer förmodligen även att vända sig till skolan i första hand för skadeståndet också. En rekommendation är att du kontaktar ägaren av bilen eller försäkringsbolaget för att tydliggöra saker.

Vårdnadshavares ersättningsansvar för barns skadegörelse

2017-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejVårt barnbarn 15 år har klottrat på en husfasad . fastighetsägaren kräver hans föräldrar påersättning för återställnig rengörning o ommålning.är dom skyldiga att betala .Eller det skall polisanmälas, med åtföljande rättegång etc.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Er fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB). Klotter utgör ofta skadegörelse enligt regleringen i 12 kap. 1 § BrB. Av 3 kap. 5 § SkL följer att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållat genom brott. Skada på ett hus är att se som sakskada. Det är även fråga om strikt ansvar, alltså att barnets vårdnadshavare inte behöver ha varit vårdslös för att bli skadeståndsskyldig. Eftersom skadegörelse är brottsligt och regleringen inte tar hänsyn till om barnet är över eller under 15 år är ert barnbarns föräldrar enligt min bedömning skyldiga att ersätta skadan. Jag rekommenderar att ni går med på att ersätta skadan då en domstol sannolikt skulle nå samma slutsats som jag, men givetvis också att ni begär att få se exempelvis kvitton som indikerar att summan ägaren begär är korrekt. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skadeståndsskyldighet vid skada på skolområde

2017-11-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Undrar om följande handling ska dömas som direkt uppsåt, likgiltighetsuppsåt eller vållande till annans kroppsskada. Händelse rör några elever i en skola som vid tillfället var 13 år gamla. En pojke leker tagen med sin bästa kompis (endast) och klättrar upp på ett 2 meter högt skåp. Då kommer en tredje person/elev fram, när personen sitter på skåpet med benen hängandes ner för skåpskanten, och tar tag i fötterna och börja halvsakta dra vederbörande för att han ska falla ned i golvet. Trots flera varningar från andra klasskompisen, "dra inte, det är farligt, han kan slå sig!" samt varningar från en resurspedagog som hann säga "släpp han!" så fortsatte eleven dra provocerat. Den utsatte upplevde en stark rädsla för vad som kulle komma av handlingen. Pojken faller i golvet, slår i svanskota/bäcken och handleder samt ryggen i skåpet och får bestående skada på svanskota för resten av sitt liv. Går inte att operera enligt läkaren.Hur döms detta och vem är skadeståndsskyldig? Föräldrar eller skola?Då pojken inte är straffmyndig ännu!
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns väldigt mycket att säga utifrån de förutsättningar du delat med dig av och jag kan tyvärr inte ta med allt relevant, exempelvis hur vissa bedömningar angående oaktsamhet, ålder och mognad etc görs. Om det fortfarande råder några frågetecken efter att du läst igenom mitt svar, tveka inte att kommentera nedan! 1. Straffrättsligt ansvar? Precis som du säger så kan personer som är under 15 år inte ådras straffrättsligt ansvar för sina handlingar. Det spelar alltså ingen roll om detta är att se som en misshandel, vållande till kroppsskada eller något annat, då ingen kan komma att dömas enligt någon straffbestämmelse. Det framgår av 1 kap. 6 § BrB. Det som blir aktuellt i detta fall är således endast det eventuella skadeståndsrättsliga ansvaret för händelsen. 2. Skadeståndsrättsligt ansvar? I detta fall har en personskada orsakats på personen som ramlade ner från skåpet. Dessa typer av skador regleras i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL). Begreppet "personskada" innefattar också de ekonomiska följdverkningarna, exempelvis taxiskjuts till sjukhuset, sjukvård, inkomstförlust etc. Med anledning av den rädsla och smärta som personen sannolikt fick i samband med händelsen kan det också vara fråga om en kränkningsskada enligt 2 kap. 3 § SkL. Dessa skador baseras på de känslor som personen som blivit utsatt upplever. Man kan drabbas av båda dessa skador vid ett och samma tillfälle. Det föreligger ett tydligt orsakssamband mellan handlingen (dra i personens ben) och skadan (smällen mot svanskotan m.m), och får säga uppfylla kravet på adekvans (dvs. att det måste vara på något vis förutsebart att den typen av handlingar typiskt sett leder till en viss konsekvens). För personskada är det tillräckligt att personen som orsakat skadan varit oaktsam, uppsåt krävs inte. För kränkningsersättning krävs att ett brott av ett visst slag har begåtts (det krävs dock inte att någon är dömd), företrädesvis misshandel och liknande. Det blir svårare att bevisa i detta fall, och jag kommer hädanefter fokusera på ersättning för personskada.2. a) Skadeståndsberäkning - vad kan man bli ersatt för? Enligt 5 kap. 1 § SkL har den skadelidande vid en personskada rätt till dels ersättning för ekonomiska skador, så som sjukvårdskostnader, övriga kostnader och inkomstförlust. Vidare har personen också rätt till ersättning för ideella skador; dels sveda och värk, vilket utgör smärtan under den akuta sjukdomstiden (det vill säga, vid dagen för fallet och den närmaste tiden därefter). Inom ideella skador ryms även kategorin lyte och stadigvarande men, som ger ersättning för bestående skador (exempelvis ett amputerat finger eller ett fult ärr). I detta fall skulle den bestående skadan på svanskotan kunna falla in under denna kategori. 2. b) Jämkningsregler Jämkningsregler innebär undantag från huvudregeln att en skadelidande ska bli fullt ersatt för sina skador. I 2 kap. 4 § SkL finns en jämkningsregel som berör omyndiga. Där anges att den som är under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.Huruvida ersättningen skulle jämkas delvis/helt enligt denna regel i det enskilda fallet är väldigt svårt att säga. Det står i alla fall klart att det inte finns någon nedre åldersgräns för skadeståndsskyldighet enligt lagen; men barn ska givetvis inte behöva stå till svars för sina handlingar i samma utsträckning som en vuxen då de inte nått samma mogenhetsgrad och generellt sett handlar mer impulsivt. Ju äldre barnet är, desto större ansvar bär barnet vid eventuella incidenter. Observera att om barnet i fråga är skyddat av en ansvarsförsäkring så är chansen större för att barnet i fråga ska anses vara ersättningsskyldig till viss del eller fullt ut. 2. c) Föräldraansvar? Föräldrar kan bli ansvariga på två grunder för det som deras barn förorsakar: 1. Om en förälder brustit i sin tillsyn över barnet enligt 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken. Det är sannolikt inte aktuellt i detta fall, barnet är 13 år och det var under skoltid (ansvaret sträcker sig inte så långt).2. Om barnet orsakar en skada genom brott så kan föräldern hållas ansvarig alldeles oberoende om föräldern i fråga varit oaktsam eller ej (sk. principalansvar), se 3 kap. 5 § SkL. En straffbar handling förutsätts alltså, oavsett barnets ålder. Även oaktsamhetsbrott omfattas, så som vållande till kroppsskada (se 3 kap. 8 § BrB). Föräldern/föräldrarna kan dock hållas ansvariga för maximalt en femtedel av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Även detta skadestånd är möjligt att begränsa genom jämkningsreglerna i 6 kap. 2 § och 3 kap. 6 § andra stycket SkL. 2. d) Ansvar för skolan? Det krävs som huvudregel att skolan på något vis orsakat skadan genom oaktsamhet (se 2 kap. 1 § SkL). Av utrymmesskäl kan jag inte gå igenom detta särskilt djupgående, men sannolikt faller denna situation utanför skolans skadeståndsansvar. Det ska dock tilläggas att det beror på, om en lärare befann sig i närheten och underlät att agera kan det exempelvis kicka igång skadeståndsansvaret. Se vidare 3 kap. 1 § och 4 kap. § 1 SkL.Handlingsalternativ Vad som talar för den utsatte elevens möjlighet till ersättning i detta fall är bland annat det faktum att den som utförde handlingen gjorde det med en slags medvetenhet, det var inte fråga om ett helt oaktsamt beteende. Det faktum att han är 13 år medger också ett större ansvar, det ska dock betonas att han fortfarande ses som ett barn i lagens mening men i praxis har skadestånd utgått även när personer har varit i denna ålder. Mer än så går inte att konstatera utifrån de förutsättningar jag fått, men utan att min bedömning är någon typ av garanti så skulle jag ändå vilja påstå att chanserna för den utsatte att få ett skadeståndsbelopp utdelat i detta fall inte är helt omöjligt.Om ni vill ha hjälp med att formulera ett skadeståndskrav, kontakta Lawlines jurister på http://lawline.se/boka.Stort lycka till! Vänligen,

skadeståndsansvar för vårdnadshavare

2017-11-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om en person är under 15 år och tänder på en skola som brinner ner. Kostnaderna blir 40 milj kan vi säga. Kan försäkringsbolaget kräva den summan av barnet? Ät det nån skillnad om barnet eldar ner skolan med flit eller om denne inte tänkt på konsekvenserna av eldning i ex papperskorg? Är det någon skillnad om barnet leker med elden och är 6år eller 14år?
Maria Makdesi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av Brottsbalken (BrB) och Skadeståndslagen (SkL). Att bränna ner en skola räknas som mordbrand enligt 13 kap 1 § BrB, om det görs med uppsåt (dvs. med avsikt) och hotar liv, hälsa eller egendom. En minderårig blir aldrig ansvarigt för sakskada som barnet har vållat genom brott, utan vårdnadshavaren är den som kommer att bli ansvarig, enligt 3 kap. 5 § SkL. Skada på ett hus är en sakskada och det är en fråga om strikt ansvar, dvs. att det inte krävs att vårdnadshavaren ska ha varit vårdslös för att aktualisera ansvaret. Det krävs alltså uppsåt för att uppfylla brottsparagrafen för mordbrand, men bedömningen kan ändå luta mot uppsåt om personen tänt eld i papperskorg med flit och sedan inte tänker på att detta kan leda till något mycket allvarligare. Åldern kan spela en roll i bedömningen för om barnet faktiskt förstod vad den gjorde eller inte, dvs. om skadan uppstod pga. uppsåt eller vårdslöshet. Hoppas detta klargör läget.Med vänlig hälsning,

En 14-årig flicka som kränkt sin pappa på blogg lär inte behöva betala skadestånd

2017-11-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Får en 14 årig flicka blogga och kränka sin pappa mycket illa. Skriver att han är död, att han inte finns. Så kränkande....
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En 14-årig flicka är inte straffmyndig då en person under 15 år inte får dömas till någon påföljd. Det är även oklart om situationen du beskriver hade passat in under någon brottsrubricering, det kan varken vara förtal eller förolämpning.Enligt skadeståndslagen kan ungdomar, även de under 15 år, tilldömas skadestånd för en handling. Det enda möjliga här är flickan skulle bli dömd till skadestånd för allvarlig kränkning, men även det kräver att det som flickan skrivit faktiskt utgör ett brott.Det är alltså väldigt osannolikt att flickan skulle bli skyldig att betala skadestånd för det hon skrivit om sin pappa, trots att det är en väldigt olycklig situation.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Underårig - strikt ansvar?

2017-11-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son på 17 år stal o kvaddade min bil utan min vetskap. Om jag får ersättning från försäkringsbolaget o han blir skyldig o betala dom. Han har ju inget jobb. Blir det hans pappa o jag då som.får betala till försäkringsbolaget eller får han göra det när han får arbete? M.V.H Lena
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vårdnadshavare innebär det enligt föräldrabalken samt skadeståndslagen att du har strikt ansvar över ditt underåriga barns handlingar. Detta innebär med andra ord dessvärre att det är du och barnets far som försätts i situationen att betala tillbaka till försäkringsbolaget om dessa kräver det.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadeståndsersättning vid sakskada pga. vårdslöshet

2017-11-04 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej min son var på gym med sina kamrater (dom är 16år). Dom lade sina mobiler på ett ställe en bit ifrån så dom inte skulle bli förstörda. Men en av hans kamrater började spexa och härja och råkade då tappa en vikt på min sons mobil som blev förstörd. Vi kontaktade vårat försäkringsbolag som det ser ut nu kommer ersätta den mot en självrisk. Denna självrisk tycker jag den som åsamkade skadan bör stå för. Min fråga är hur ni ser på detta. Hans föräldrar påstår att deras försäkringsbolag rekommenderar att vi delar på självrisken då det va en olyckshändelse.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det handlar om ersättning/skadestånd så är det Skadeståndslagen som är tillämplig här.Enligt 2 kap. 1 § i Skadeståndslagen så ska bl.a. den som av vårdslöshet orsakat en sakskada ersätta den. Rimligen bör det alltså vara din sons vän som ska stå för självrisken om sakan uppkommit pga. att han varit vårdslös. Då gäller det även också att en sådan olycka inte enkelt ska kunnat ske pga. din sons placering av mobilen, dvs. om det fanns en stor chans för att mobilen skulle kunna ta skada där han lade den. Men huvudregeln är alltså att den som av vårdslöshet orsakar sakskada ska ersätta den.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,