Skatt på gåva

2020-07-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag kan ge bort en större summa pengar (mellan 20.000-50.000:-) till en vän utan att det blir någon skatt på summan för någon av oss? Hälsningar
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Där framgår att gåvor är skattefria (8 kap 2 § IL). Detta gäller sedan 2005. Följaktligen behöver varken du eller din vän betala någon skatt.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?

2020-07-04 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt, nu vill jag ge 50% av våran bostadsrätt som gåva till min fru det är för att vi ska kunna ta mer i lån så att vi kan renovera invändigt. Måste vi deklarera nästa år för att jag har överlåtit 50% samt måste hon betala vinstskatt då radhuset har ökat i värde?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om vad deklarationen ska innehålla finns i skatteförfarandelagen (SFL). Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL) . En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt.Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.Gåvor mellan sambor och makar måste registrerasMellan sambor och makar måste gåvobrevet registreras hos Skatteverket för att gåvan ska bli giltig. Gåvobrevet måste uppfylla de krav som gäller vid gåva av en bostadsrätt enligt BRL för att gåvan ska vara giltig, exempelvis ska gåvobrevet innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser (6 kap. 4 § BRL). Bostadsrättsföreningen måste också underrättas om överlåtelsen, och din fru måste beviljas medlemsskap i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig (6 kap. 5 § BRL). Du kan läsa mer om gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida. Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

När inträder obegränsad skattskyldighet vid inflyttning till Sverige?

2020-06-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag och min fru, samt 2 barn har bott i USA över 10 år och under tiden varit utskriven från Sverige. Vi är båda svenska medborgare.Vi undrar vad skattereglerna säger, ifall vi skulle flytta tillbaka till Sverige i mitten av året. Säg maj manad. Vi har haft utländsk inkomst fram tills flyttdagen till Sverige.Vi förväntar oss att bli obegränsat skattskyldig från dag 1 i Sverige. Men kommer vi behöva betala skatt i Sverige för all utländsk inkomst som vi erhöll under året innan vi flyttade så mellan Januari 1 - Inflyttningsdagen i Sverige?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsat skattskyldig i Sverige om de 1) är bokförda här, 2) stadigvarande vistas här eller 3) har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här, 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL). Obegränsad skattskyldighet innebär att personen beskattas för alla sina globala inkomster, alltså oavsett om de uppkommit i Sverige eller utomlands, 3 kap. 8 § IL.De personer som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige är istället begränsat skattskyldig här, 3 kap. 17 § IL. Dessa personer beskattas enbart för vissa inkomster som har sin källa i Sverige, 3 kap. 18 § IL.För att avgöra vilka inkomster som ska beskattas i Sverige under beskattningsåret måste avgöras vilket datum skattskyldigheten förändrades. Beskattningskonsekvenserna skiljer sig nämligen i stor grad för en person som är obegränsat skattskyldig jämfört med en som är begränsat skattskyldig. I Sverige anses skattskyldighet kunna förändras när som helst under året och är således inte knutet till årsskiftet. Vad gäller inflyttning till Sverige anses obegränsad skattskyldighet inträda från ankomstdagen. Med hänsyn till att skattskyldigheten kan förändras från en dag till en annan kommer ni troligen bli obegränsat skattskyldiga i Sverige från och med ankomstdagen hit. Under delen av beskattningsåret föregående flytten till Sverige kommer ni istället beskattas som begränsat skattskyldiga personer. Detta innebär att enbart inkomst som har anknytning till Sverige enligt beskattningsgrunderna i 3 kap. 18-20 § IL kommer beskattas här.Hoppas du fick svar på din fråga.

Traktamente

2020-06-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar om skattepliktiga traktamente ska räknas som inkomst eller om det går som löneförmån?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Din fråga rör skatterätt och därmed inkomstskattelagen (IL).Traktamente är en form av kostnadsersättning som en arbetsgivare ger ut till anställda, som är tänkt att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Ökade levnadskostnader är exempelvis utgifter för logi samt högre måltidskostnader. Huvudregeln är att traktamente ska tas upp i inkomstslaget tjänst som en intäkt (11 kap. 1 § IL). Däremot finns det undantag, då delar av traktamentet inte behöver tas upp (12 kap IL). Då den anställde är på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten och övernattar dras de ökade levnadskostnaderna av. Dessutom finns det schablonavdrag i form av normalbelopp eller maximibelopp, då man får en bestämd summa i avdrag på sitt traktamente. Sammanfattningsvis så är ett skattepliktigt traktamente en kostnadsersättning som tas upp i inkomstslaget tjänst och hanteras som en intäkt, sedan kan man få olika avdrag på detta traktamente beroende på hur tjänsteresan har sett ut. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?

2020-07-05 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej! Jag är en 20år gammal kille. Jag har under hela min ungdom investerat i aktier, optioner och warranter med hjälp av min morbror och morfar. Det började som ett intresse men det gick snabbt över till en besatthet och livsstil. Under det senaste året har jag använt mig utav en X vid namn X för att handla mer "riskfyllda" optioner. Jag har nu samlat på mig en, vad jag anser, större summa pengar. Nu vill jag göra ett uttag och föra tillbaks pengarna till mitt Svenska bankkonto. Men jag undrar hur det ligger till med skatten. Kontot är ju en typ av ISK konto, så pengarna borde ju vara skattefria. Jag har sökt svar men hittar inget exakt svar. Jag vill ha ett mer definitivt svar. De pengarna jag tjänat där har jag ju betalat relativt höga avgifter på redan. Därför vill jag dubbelkolla. Och kan dessa pengar räknas som en typ av gåva när jag för över dem till mitt Svenska konto? Min svenska bank vet att jag har fört över pengar till detta kontot under året vill jag tilläga, ungefär 125,000 kr.
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomstskattelag kommer att bli aktuell för att svara på din fråga! Med ISK betalar du en årlig skatt 2012 infördes ISK (Investeringssparkonto) i Sverige. Det speciella med ISK är att du inte betalar någon skatt för den vinst du gör, men i stället betalar du en årlig skatt som grundas på det sammanlagda värdet av dina tillgångar. Det spelar ingen roll om du gör vinst eller förlust utan du kommer att ändå betala en årlig skatt som baseras på det totala värdet av dina tillgångar. Den årliga skatten som du betalar kallas för schablonskatt eller schablonintäkt. I din deklaration är det redan förifylld hur mycket din schablonintäkt är och framgår av kontrolluppgift som investeringsföretaget lämnar som exempelvis din bank. 30 procent av schablonintäkten är den skatt du ska betala. Detta innebär att du inte betalar skatt på enskilda vinster, ränta, annan avkastning eller utdelning som du får från tillgångar du har på kontot. Hur schablonintäkten räknas ut För att förstå exakt hur det fungerar med schablonintäkten se nedan exempel. Exempel: Om du öppnar ett ISK 2019 första kvartalet och betalar in 40 000 kr och ytterligare igen, se nedan. Första kvartalet - 1 januari 0 kr Andra kvartalet - 1 april + 41 000 kr Tredje kvartalet - 1 juli + 43 000 kr Fjärde kvartalet - 1 oktober +65 000 kr Insättningar under året + 60 000 kr Summa av värde och insättningar = 209 000 kr För att kunna få fram vad för kapitalunderlag du har så ska summan 209 000 kr divideras med fyra (209 000 kr/ 4) och det blir 52 250 kr, 42 kap. 37 § inkomstskattelag. Kapitalunderlaget är 52 250 kr och den summan ska sedan multipliceras med 1,51 procent vilket är 788 kr. Summan 788 kr är schablonintäkten, 42 kap. 36 § första stycket inkomstskattelag. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent, alltså 30 procent av 788 kr vilket är 236 kr.Vad som gäller i ditt fall Det framgår inte tydligt av din fråga om du har fler tillgångar på ISK än 125 000 kr. Men om jag utgår från att du endast har 125 000 kr så gör samma beräkning som exemplet ovan. Första kvartalet - 1 januari 0 kr Andra kvartalet - 1 april 0 krTredje kvartalet - 1 juli + 125 000 kr Fjärde kvartalet - 0 krInsättningar under året - 0 kr Summa av värde och insättningar 125 000 kr Sedan dividerar jag 125 000 kr med fyra för att få fram kapitalunderlaget vilket är 31 250 kr. Därefter multiplicerar jag 31 250 kr med procentsatsen för det valda året 1,51 (2019), vilket blir 471 kr. Men nu utgick jag endast från den summan som framgår av din fråga, om det finns ytterligare tillgångar ska det också räknas in. Din schablonintäkt är 471 kr och 30 procent av 471 kr är den skatt som du ska betala, alltså 141 kr (471 multiplicerat med 0.3) ska du betala. Du kan själv på Skatteverkets hemsida räkna ut vad för schablonintäkt du ska betala.Överföringar till ISK räknas inte som gåva De pengar som du har överfört från ditt icke svenska bankkonto till ditt svenska ISK räknas inte som gåva, i den mån gåvobrev inte föreligger. Utländsk skatt Jag tolkar din situation som att du har tillgångar i en utländsk bank. Det innebär att du betalar/betalat skatt enligt det landets skatteregler. Om du har betalat skatt i utlandet och vill att det ska avräknas så kan du fylla i en blankett och sedan gör Skatteverket en bedömning. För ytterligare information rekommenderar jag att du besöker Skatteverkets hemsida.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ska man betala skatt på gåvor?

2020-07-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |jag tänker ge bort pengar 50 000:- kr till var och en av mina 2 döttrar som gåva eller förskottpå arvet. Blir det gåvo skatt för flickorna?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tidigare var gåvor skattepliktiga enligt lag (1914:416) om arvsskatt och gåvoskatt – denna gåvoskatt avskaffades emellertid den 1 januari 2005. Reglerna kring skatt på gåvor och arv hittar vi numera i Inkomstskattelagen (IL). Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Transaktionen ska dock uppfylla ett antal krav för att betraktas som en gåva och därmed omfattas av skattefriheten:- transaktionen ska vara frivillig, - det ska inte finnas något krav på en motprestation – d.v.s. dina döttrar ska inte behöva göra något för att få gåvan, och - det ska finnas en gåvoavsikt från din sida.Det finns ingen begränsning för hur stort belopp man kan överlåta genom gåva, vilket innebär att du kan överlåta en frivillig summa pengar till dina döttrar utan att de blir inkomstbeskattade.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?

2020-06-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Försäljning av fastighet - värdeår/byggnadsår 1929. Vid beräkning av reavinst utan att det finns ett angivit inköpspris - det räknas väl då enligt ngn schablon? Fann i tidigare svar från er 2015 "Om detta förvärv skedde innan 1952 kan du välja att använda 150 % av taxeringsvärdet för år 1952 (45 kap. 28 § IL). " Har det ändrats till att utgår från 1974 istället? Reavinstskatten är väl 22 % på vinsten av en försäljning efter borttag av Omkostnadsbeloppet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga återfinns i inkomstskattelagen (IL).I skatterättsligt hänseende kan en fastighet aldrig ha anskaffats före år 1952. Din fastighet som är förvärvad 1929 kommer alltså anses anskaffad år 1952 (se 45 kap. 28 § första stycket IL). Fortfarande gäller att man som anskaffningsutgift får använda 150% av taxeringsvärdet för år 1952, detta har alltså inte ändrats till 1974, (se 45 kap. 28 § andra stycket IL).Det stämmer som du säger att skatten på en kapitalvinst vid försäljning av en privatbostadsfastighet är 22%. Denna procentsats fås fram genom att det i 45 kap. 33 § första stycket IL stadgas att 22/30 av kapitalvinsten på en privatbostadsfastighet ska tas upp till beskattning. Den kvoterade kapitalvinsten beskattas sedan i vanlig ordning med 30% (se 65 kap. 7 § IL), vilket sammanslaget resulterar i en kapitalvinstbeskattning på 22%. Precis som du säger dras omkostnadsbeloppet av i kapitalvinstberäkningen när själva kapitalvinsten ska beräknas (se 44 kap. 13 § IL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala skatt på inkomster från bodelningen?

2020-06-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min man vill att jag överlåter min del (50%) av fastigheten till honom vid bodelningen. Jag kan tänka mig att göra det mot att han övertar hela lånet (som jag idag har 50% av) samt ger mig en viss summa pengar. I övrigt avstår jag stora delar av giftorättsgodset, exempelvis värdepapper och kontanter. Kommer jag riskera att beskattas som om jag sålt en fastighet och kommer dessa pengar räknas som beskattningsbar årsinkomst när det gäller t ex barnomsorgsavgift? Summan jag ska få rör ju i så fall inte enbart fastigheten utan är gemensamt sparade pengar och pengar från tidigare försäljning av bilar bland annat, så vill inte skatta en gång till för dem helst..
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomster som du förvärvat genom bodelningen är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Du behöver alltså inte betala skatt på det du får genom bodelningen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,