Utmätning av bil för dotterns skulder

2021-03-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej, min 24-åriga dotter har skulder hos inkasso och fogden.Jag kommer snart att köpa en begagnad bil och själv ta körkort. Den bilen kommer jag sedan att dela med min dotter.Hur går jag tillväga för att inte fogden ska ta bilen? Har läst att även om jag står som ägare kan de ta bilen. Kan jag skriva ett specifikt gåvobrev till dottern?Fråga 2:Min dotter är fortfarande skriven hos mig även fast hon sista året mest bott hos sin pojkvän.Kannjag råka illa ut pga dotterns skulder pga att hon fortfarande är skriven hemma hos mig?Jag har en vanlig hyresrätt och allt härhemma är mitt, inte min dotters.Stort tack för snarast svar!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller om du äger bilen själv, och gällande övrig lös egendom i hemmetLös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Med andra ord får bilen utmätas om det är utrett att bilen tillhör din dotter. Bilen kan inte utmätas om du själv äger bilen. När den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Det är därför upp till fordringsägarna att bevisa att viss egendom tillhör din dotter. Om det inte är möjligt kan egendomen inte utmätas. Du ska därför inte behöva lägga fram egna bevis för att egendom tillhör dig. Egendom som du är ensam ägare till kommer därför inte att kunna utmätas.Vad som gäller om bilen ägs av dig och din dotterNär den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan andel i egendomen endast utmätas om det framgår att andelen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Samma gäller även här. Kronofogden måste bevisa att din dotter äger en andel i bilen. Om din dotter äger en andel i bilen kommer andelen att kunna utmätas för din dotters skulder om Kronofogden kan styrka hennes äganderätt.Betydelsen av folkbokföringsadressAtt du och din dotter är skrivna på samma adress talar för att ni "varaktigt sammanbor". Frågan som uppkommer är däremot om din dotter anses vara i ett samboförhållande trots att hon är folkbokförd på din adress och att ni därmed inte "varaktigt sammanbor".Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ingen av parterna får heller vara gifta (1 § SamboL). Frågan blir vad som avses med "stadigvarande bor tillsammans". Det får inte vara en alltför kortvarig förbindelse (riktmärke är sex månader). En helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet om parterna anses uppfylla kravet. Att en av parterna behåller sin tidigare bostad talar emot ett samboförhållande. Sambolagen kan dock fortfarande gälla även om ena parten har en annan bostad som används i viss utsträckning. Lagen gäller dock inte om den ene besöker den andre, även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens. Andra omständigheter såsom ett inbördes testamente eller ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på ett stadigvarande förhållande, likaså gemensamma bankkonton och liknande. Sambolagen kan därför gälla även om två personer som är folkbokförda på olika adresser.Oavsett om du och din dotter anses varaktigt sammanbo eller inte kommer inte att påverka utmätningen. Samma princip kommer att gälla för din dotter om ni inte anses varaktigt sammanbo. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Kronofogden måste kunna styrka din dotters äganderätt i bilen. Däremot har din dotter en skyldighet att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § UB). Hennes andel i bilen kan därför utmätas även om hon inte bor hos dig men har egendom där. Var egendomen befinner sig har ingen betydelse.ÖverlåtelseförbudEgendom som någon fått i gåva med föreskrift om att egendomen inte får överlåtas medföra att egendomen inte heller kan utmätas (5 kap. 5 § UB). Det är därför möjligt att upprätta ett gåvobrev där det framgår att bilen inte får överlåtas vidare i syfte att hindra utmätning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

2021-03-31 i Skuld
FRÅGA |En privatperson har satts i konkurs pga en obetald skuld av ett lån (revers finns) som mitt aktiebolag gett. Gäldenären är alltså en privatperson och borgenären ett aktiebolag. Enligt ett separat avtal har han pantsatt aktier i tre olika bolag som han äger som säkerhet för lånet. Ett av bolagen driver han fortfarande genom bulvaner, han har hoppat av styrelsen men hans syster sitter där nu. Trots olika uppmaningar har han aldrig lämnat aktieboken till oss, varken han eller hans syster. Jag har även tredskodom på skulden i tingsrätten som är kopplad till panten/säkerheten.Frågan är om vi kan driva en process för att ta över bolaget?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du erhållit aktier i pant och undrar nu om du kan ta panten för att "ta över bolaget". För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur en giltig pantsättning av aktier sker och slutligen hur du kan gå tillväga för att lösa in panten. Vad krävs för giltig pantsättning av aktier? För att pant ska vara giltig krävs att panten har "traderats" dvs utväxlats mellan parterna eller att någon form av registrering gjorts. För att aktier ska anses såsom giltig pant krävs att man antingen erhåller aktiebreven, 2) har fört anteckning i aktieboken om att aktierna är pantsatta, alternativt 3) begär att det görs en sådan anteckning om man själv inte innehar aktieboken Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda är panten giltig. Vad kan du göra för att lösa in panten? Om det är så att skulden är förfallen till betalning har du rätt att lösa in panten. Aktier behandlas såsom vilken lös egendom som helst. Huvudregeln är att patentinnehavaren ska sälja denna till tredje-man för att få betalt för sin fordran. Huruvida man får tillägna sig pant (det vill säga behålla panten för sig självt) är en omdiskuterad fråga. Särskilt vad gäller aktieposter som ger betydande inflytande. Slutsats Det finns alltså begränsningar i din möjlighet att "ta över bolaget" genom att tillägna dig aktierna. Huvudregeln är att pant ska realiseras, dvs säljas till tredje-man i syfte att få sin fordran betald. Det syftar till att pantsättaren är berättigad eventuellt överskott (jfr 37 § avtl). Jag kan tyvärr inte ge ett konkret svar på din fråga med anledning av att rättsläget är oklart vad gäller tillägnelse av aktier såsom pant. Om du önskar få en grundligare utredning eller har eventuella följdfrågor är du välkommen att kontakta mig här: andre.blomquist@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

2021-03-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.Jag har en pågående skuldsanering hos KFM.Min sambo har en tomt där vi vill bygga på.1. Då hon ansöker om bygglån kommer hon att kunna använda min inkomst i ansökan trots skuldsaneringen?2. Kan jag stå som medsökande?Tusen tack på förhand
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Så som jag uppfattar frågan undrar du huruvida din sambo kan använda din inkomst vid en ansökan om bygglån trots att du har en pågående skuldsanering. Vidare undrar du om du kan stå som medsökande vid en ansökan om lån.Vad gäller första frågan går det dessvärre inte att ge dig ett rakt svar. Anledningen till detta beror helt enkelt på att det varierar från en bank till en annan. Det allra vanligaste är dock att banken vill ha uppgifter kring gäldenärens inkomst, dvs. din sambo, och inte någon annan familjemedlem. I det fall banken exempelvis begär information om hushållets inkomst, kan ni räkna med din inkomst. Vad gäller din andra fråga så finns det inget som hindrar dig från att stå som medsökande när din sambo söker lån. Det finns möjlighet att låna pengar trots en pågående skuldsanering, men sannolikheten att en affärsbank erbjuder dig ett lån är dessvärre inte så stor. Värt att beakta är att skulder du drar på dig efter ditt beslut om skuldsanering inte ingår i din skuldsanering. Med andra ord ska du betala skulden som vanligt.Praktiska rådOm du har en pågående skuldsanering hos Kronofogden så kommer det bli svårt att få din ansökan som medsökande till ett lån godkänd. Det är heller inte sunt att du drar på dig fler skulder i ett sådant läge som du befinner dig i. Om du är i akut behov av pengar så rekommenderar jag att du kontaktar Kronofogden för att diskutera kring din skuldsanering samt att du även kan kontakta en skuldrådgivare hos din kommun.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

2021-03-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejEn av mina kompis hade hjälpt mig med 15000 sek när jag hade ont om pengar. Vi hade inte signerat någon avtal for återbetalning. Han pressade mig for att betala den så snart som möjligt men tyvärr har jag inte råd just nu. Han sen skickade en betalningsföreläggande till Kronofogden som jag sa nej till och nu har den lämnat över till domstolen. Min fråga är har en rätt till återbetalning om vi har ingen juridisk avtal som jag har skrivit på eller muntligt avtal. Tack.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska bli återbetalningsskyldig krävs det att ni ingått något slags avtal. Det är dock möjligt att ett avtal anses ingånget om ni beter er som om ni har en överenskommelse. Det sistnämnda kallas konkludent handlande och regleras inte i lag. Lagen som reglerar muntliga och skriftliga avtal är avtalslagen. Om din kompis pengar var en ren gåva och syftet var att du skulle få dessa pengar ska du inte bli återbetalningsskyldig. Situationen beror sammantaget på vad ni sagt, gjort och kommit överens om och vad som kan bevisas i domstolen.Om ni har sagt att du någon gång ska betala tillbaka pengarna och att det därmed är ett slags lån är du återbetalningsskyldig och ni har därmed slutit ett muntligt avtal.Om ni inte sagt något uttryckligen om återbetalning men att detta kanske var underförstått, alltså att din kompis tog för givet att ni båda vad med på det, kan ett avtal ändå vara slutet. Om detta är fallet och ni sedan agerar som om du har en skuld till din kompis kan ett avtal anses ha kommit till stånd genom konkludent handlande. Men även om ni inte faktiskt ingått ett lånavtal kanske din kompis påstår detta i rätten och lägger fram bevis som får det att se ut som ett avtal förelegat. Det kanske finns sms-konversationer er emellan där din kompis ber dig betala tillbaka pengarna som du fått låna. Om du svarar att du inte kan betala tillbaka just nu eller liknande, kanske rätten anser att det talar för att det finns en överenskommelse mellan er.Det går inte redan nu att säga vad rätten kommer att ta för ställning, det beror på vad för bevis som läggs fram. Om det finns skriftliga diskussioner mellan er om en skuld och det verkar som du accepterar skulden, men bara anger att du inte kan betala, så talar det för att det var ett lån du fick och inte en gåva av din kompis. Om det inte finns några skriftliga bevis alls blir det en svårare bedömning för rätten och då kanske inte de kan godkänna din kompis krav. Kanske finns det vittnen som vet något om lånet/gåvan som ni kan åberopa som bevis i domstolen. Det är i vilket fall din kompis som ska bevisa att ni kommit överens om att det var ett lån och inte en gåva, om denne inte kan lägga fram tillräcklig bevisning kan inte rätten döma till dennes fördel. Jag kan råda dig till att samla ihop bevisning som talar för att det var en gåva, alla bevis kan vara relevanta.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma!Med vänlig hälsning

Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

2021-03-31 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en hyresskuld från 2007 som sedan dess ligger hos kronofogden. Jag har sedan den hamnade hos kronofogden inte hört av bostadsbolaget en enda gång. De har fått betalt vid enstaka tillfällen då det funnits överskjutande skatt, men sedan 2018 har de inte fått en krona, den har bara legat där och tickat ränta. Bolaget som jag är skyldig pengar likviderades 2016 men fram till idag har det fortfarande stått det bolaget på skulden, men nu kom det upp ett helt annat företagsnamn som borgenär. Min fråga i detta är i två delar. 1. Vad krävs för att skulden ska preskriberas, räcker kronofogdens årliga utskick till mig som preskriptionsavbrott, eller är skulden de facto preskriberad?2. Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år, fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din första fråga; Vad krävs för att en fordring ska preskriberas?Då det är fråga om en hyresskuld är Preskriptionslagen (PL) tillämplig. Av din fråga tolkar jag det som att skuldförhållandet har uppstått i samband med att du hyrt en bostad i egenskap av konsument av en part som agerat för näringsidkande ändamål. Därav är preskriptionstiden för sådana fordringar tre år, 2 § 2 st. PL. Dock är det viktigt att utreda huruvida det föreligger preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (jfr 6 § PL). Några exempel på preskriptionsavbrott är att du som gäldenär erlägger ränta, utfäster betalning eller i övrigt erkänner fordringen mot borgenären. Preskriptionsavbrott föreligger även när du får ett skriftligt krav om fordringen, 5 § PL. Mot bakgrund av vad som framgår av din fråga att "den legat där och tickat ränta" och att du erlagt betalning vid enstaka tillfällen är det enligt min mening så att fordringen är erkänd och i samband med att du betalar ränta för skulden sker preskriptionsavbrott och därmed är fordringen ej att se som preskriberad.Över till din andra fråga;Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?Av din fråga framgår det inte exakt vad som hänt med bolaget - om det likviderats på grund av insolvens eller om det bara har stängts ner. Men om ett bolag likvideras till följd av insolvens (konkurs) säljs tillgångarna ut och bolagets borgenärer delar på det konkursdrabbade bolagets tillgångar. Då en fordring är en tillgång som enligt Skuldebrevslagen (SkbrL) får överlåtas (jfr 27 § SkbrL) är det fullt tillåtet att denna överlåts till en förvärvare som i sin tur kan göra fordringen gällande mot en gäldenär. Att det står det befarade konkursdrabbade bolagets namn på fordringen saknar betydelse. Så länge fordringen inte är preskriberad är skuldebrevet bärande och kan lösas in av den som förvärvat det. Dock kan du som gäldenär göra gällande samma invändningar mot förvärvaren av skuldebrevet som mot ursprungsbolaget. Det vill säga om du till exempel redan betalat halva skulden kan förvärvaren inte komma och kräva betalt för hela det fordrade beloppet.Hoppas du fick svar på din fråga. Då det inte framgick så ingående uppgifter om förhållandet förstår jag att det eventuellt kan finnas följdfrågor. Du är varmt välkommen åter om du vill veta mer.Glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Turordning vid utmätning

2021-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag har ett fastställt krav mot en person på 375.000:-Hen har tidigare skulder på 260.000 och det utmäts 10.000:-/månad från hens lön.En del av skulderna är till staten.Min fråga ärNÄR börjar jag få del av det som utmäts?Turordning?Min förståelse av det är att jag skall få betalt proportionellt till det totala beloppet.Kronofogden påstår att det till staten betalas först sedan går de efter hur gammal skulden är.Vad säger lagen?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagrum och förutsättningarJag kommer nedan gå igenom turordningen som gäller vid en utmätning med utgångspunkt i Förmånsrättslagen (1970:979), som förkortas FRL. Du skriver dessutom att ett belopp utmäts av personen, jag kommer därför utgå ifrån att det föreligger en utmätning och inte en konkurs. TurordningI FRL regleras hur borgenärer skall prioriteras vid konkurs och utmätning. Om och när det finns tillgångar skall en utdelning ske i prioriteringsordning. Denna delas in i tre kategorier; (i) Särskild förmånsrätt, (ii) Allmän förmånsrätt (gäller endast vid konkurs) och (iii) Oprioriterade fordringar. (i) Särskild förmånsrätt (9 § FRL)Särskild förmånsrätt är fordringar som har en säkerhet kopplad till sig, det är en rätt att få ersättning direkt från försäljningen av egendomen som är förknippad med förmånsrätten. Exempel på sådana förmånsrätter är säkerställda obligationer, handpanträtt, intecknad fast egendom eller tomträtt. (ii) Allmän förmånsrätt (2 § FRL)Allmän förmånsrätt är endast förknippat med konkurs. Det handlar t.ex. om löner och arvoden kopplade till konkursförfarandet. Jag kommer inte gå in närmare på detta. (iii) Oprioriterade fordringarDessa fordringar har ingen förmånsrätt. Dessa har som huvudregel inbördes lika rätt. Det innebär att borgenärerna skall få betalt i förhållande till fordringarnas belopp (18 § FRL). Dock kan staten få en särskild förmånsrätt för sin fordran, vilket innebär att de kan få betalt först (jfr 4 § FRL). SammanfattningJag antar att du har en oprioriterad fordringar, det betyder att staten kan ha rätt att få en särskild förmånsrätt för sin fordran innan du får betalt för din. Om ingen annan har en fordran med prioritering bör resterande borgenärer få betalt proportionerligt i förhållande till tillgångarna. Om du vill läsa mer om förmånsrätt kan du se Skatteverkets information HÄR. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur bör avskiljande ske för att undvika utmätning av ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring?

2021-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Om man får ut olycksfallsförsäkring och har inkasso/ kfm skulder och dessutom tänk inom kort ska ansöka om skuldsanering Men vill inte att det olycksfallsförsäkring pengarna blir utmätta Är det bättre att försäkrings bolaget sänder en check och Man går till banken och tar ut summan i kontanter och spara i hemmet eller går det bra att ha dem på ett enskilt konto ifrån privat ekonomin alltså avskiljt från privat kontot utan att någon kan ta försäkrings pengarna från kontot ? Vilket är säkrast Hemma el avskilt konto. Tack för ni finns !!!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som den försäkrade får (15 kap. 10 § första stycket FAL).Det finns dock ett undantag som innebär att en sjuk- eller olycksfallsförsäkring får utmätas om ett ersättningsbelopp som den försäkrade fått inte hålls avskilt efter utbetalningen (15 kap. 10 § andra stycket FAL). Det utbetalda beloppet från försäkringen får därför inte sammanblandas med dina övriga tillgångar.För att pengarna inte ska kunna utmätas måste avskiljande ske. Det ska vara möjligt att identifiera beloppet som kommer från försäkringen. Avskiljande kan ske på olika sätt. För att hålla pengarna avskilda kan du skapa ett separat bankkonto för försäkringsersättningen. Att sätta in pengarna på ett vanligt privatkonto där du gör insättningar och uttag, räknas inte som avskiljande. Beloppet kan också avskiljas genom att du förvarar pengarna i ett kuvert. Det kan också ske genom förvaring hos tredje man.Det är viktigt att avskiljandet sker utan dröjsmål. Vad som avses med dröjsmål får avgöras i det enskilda fallet. I vanliga fall bör avskiljande ske efter högst ett par dagar (3–4 dagar) för att dröjsmål inte ska ha inträffat.Trots att pengarna hålls avskilda kan även dessa utmätas efter en viss tid. När det gått två år efter att beloppet skulle betalas får även de avskilda pengarna utmätas. Det avskilda beloppet får dock inte utmätas om pengarna behövs för den försäkrades försörjning. Inte heller om pengarna behövs för att kunna fullgöra eventuell underhållsskyldighet (15 kap. 10 § andra stycket FAL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?

2021-03-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har en hyresgäst som haft korttidskontrakt på 9 månader med 1 månads uppsägningstid och det står i kontraktet att ingen besittningsrätt finns. Han är uppsagt & vräkt sedan september-20 men vägrar att flytta. Har ej betalt hyran sedan juli-21 och är nu skyldig 49.500kr .Lämnade in ansökan hos Kronofogden då han även antastade en kvinnlig hyresgäst i tvättstugan. Fick ansökan tillbaka för en massa kompletteringar och alla säger det tar upp mot 1 år innan Kronofogden avhyser, Han dricker och glömmer mat på spisen eller stänger ej av plattan. Lägger massor av papper i toastol som stoppar. Har lämnat orosanmälningar till kommunen. Han tar dit alkolister och de super och förstör Och alla säger , släng ut honom,, Får jag det? Han har inget giltigt kontrakt. Tacksam för hjälp via svar
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som hyresvärd får inte vidta åtgärder på egen hand för att slänga ut din hyresgäst. Att till exempel flytta hans saker utan hans tillåtelse, kan utgöra brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).Det alternativ som finns är att ansöka om handräckning hos Kronofogden, vilket du också gjort. Jag rekommenderar dig därför att komplettera din ansökan hos Kronofogden för att de ska kunna fortsätta att handlägga ärendet och kunna hjälpa dig att avhysa hyresgästen.Sammanfattningsvis finns det därför inte mycket som du kan göra utöver att vända dig till Kronofogden igen eller försöka prata med hyresgästen.Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,