Preskription av hyresfordran

2018-02-14 i Preskription
FRÅGA |Om jag är kvar som hyresgäst i industrilokal men inte fått någon hyresavi. Hur lång tid tillbaka måste jag betala?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör preskription av fordringar. Huvudregeln är att en fordran upphör tio år efter att den uppkommer, vilket i det här fallet måste anses vara tio år efter en viss hyrestid. Det finns ett viktigt undantag: Om du 1) har hyrt industrilokalen privat, och 2) hyresvärden är en näringsidkare – alltså ett företag eller en person som inte hyr ut lokalen i egenskap av privatperson – så är preskriptionstiden tre år efter fordrans uppkomst (2 § preskriptionslagen).Om ni avtalat om att en annan preskriptionstid ska gälla är det istället den som gäller. Jag förstår dig dock som att ni inte har det (1 § preskriptionslagen).Med vänlig hälsning

Preskriptionstid hos Kronofogdemyndigheten

2018-02-06 i Preskription
FRÅGA |Hej! Om man skrivit på delgivningskvitto och skickat in till kfm, kommer skulden då aldrig preskriberas eftersom man "erkänt" skulden?
|Hej!En skulds skulds preskription har ingenting att göra med huruvida man erkänt skulden eller inte. Skulden kan alltså fortfarande preskriberas. Preskriptionstiden börjar dock om i och med att saken hamnat hos Kronofogdemyndigheten (5 och 6 § PreskrL). Om ingen annan preskriptionstid avtalats, preskriberas fordringen därför efter tre år om man är konsument i förhållande till den man är skyldig, och annars efter tio år (2 § PreskrL).Med vänlig hälsning

Försäkringsersättning och preskriptionstid

2018-01-28 i Preskription
FRÅGA |Fick en diagnos 2011 som ingår i sjuk- och olycksfallsförsäkringens moment händelseförsäkring. Skadeanmälan gjordes först sommaren 2017 eftersom vi inte hade kännedom om att diagnosen ingick i försäkringen. Försäkringsbolaget återkom och bekräftade att diagnosen ingick i försäkringen men att ersättning inte kan utgå eftersom anmälan gjorts efter 3 år från fastställd diagnos. De hänvisar även till en regel med 10 år. "I varje fall inom 10år från det anspråk tidigast kunnat göras gällande"Skulle jag kunna få hjälp att tyda detta. Är det värt att göra en överklagan?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Försäkringsbolag är skyldiga att följa regler som är uppställda i lag vad gäller preskription. Numera finns en särskild preskriptionslag. Preskriptionslagen kom först 2015, vid tidpunkten då denna sjukdom konstaterades, dvs 2011 var försäkringsavtalslag (2005:104; FAL) tillämplig. I nämnda lags 7 kap 4 § framkommer följande:"Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom 3 år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande".Huvudregeln var att man måste anmäla till försäkringen inom 3 år från att man fått kännedom om att man kan göra anspråk på ersättning från försäkringen. Detta innebär alltså inom 3 år från att du fått reda på sjukdomen (förutsatt att det framkommer i villkoren att diagnosen ingår, se mer nedan i nästa stycke). "I varje fall inom 10 år ..." beror på om det föreligger särskilda omständigheter som talar för att en senare anmälan än inom 3 år är skälig. Försäkringsbolagen brukar bland annat se på när personen ifråga fick reda på sin diagnos, när läkare konstaterat diagnosen och om personen fått behandling för diagnosen eller liknande de år som passerat. Detta ska avgöras i varje enskilt fall.När man tecknar en försäkring får man alltid tillgång till försäkringens innehåll. Antingen att det skickas hem ett försäkringsbesked med villkor i brevlådan eller att försäkringsbolaget hänvisar till villkoren på hemsidan. När du tecknar en försäkring ingår du ett avtal och bör därmed läsa igenom avtalet, dvs villkoren för försäkringen. Om du inte blivit informerad att denna diagnos ingår i din försäkring (muntligen eller genom försäkringsvillkor) tyder det på att du inte haft kännedom om att du kan få ersättning för en sådan diagnos och därmed räknas preskriptionen från att du blivit varse om detta. Oftast brukar detta dock framgå av villkoren och det handlar därför ofta dessvärre om att privatpersonen ifråga inte läst igenom villkoren ordentligt... Men jag råder dig att överklaga beslutet om du är missnöjd. Du har alltid rätt att överklaga ett beslut. Du kan utan kostnad begära att försäkringsbolaget ska göra en omprövning av ärendet (vilket såklart ska göras av en annan handläggare än den som gjort första bedömningen). Försäkringsbolaget får då göra en ny bedömning. Om du fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till en nämnd utanför försäkringsbolaget eller en domstol. Konsumentombudsmannen brukar i de flesta fall ha hand om dessa typer av tvister. Försäkringsbolaget är skyldig att informera dig om din klagorätt och hur du ska gå tillväga. Lycka till!Hälsningar,

Kan privatperson enligt engelsk rätt kräva ränta efter tio år?

2018-01-17 i Preskription
FRÅGA |Hej, Frågan gäller i huvudsak lagstiftning i England, Kan en privatperson kräva ränta på pengar som lånats ut inom familjen utan att något avtal upprättats att ränta skall betalas ? Skulden är dessutom betald för 10 år sedan. Nu i en arvstvist vill 2 bröder få ut ränta av den 3:e brodern, för att han fick hjälp för 10-15 år sedan. Har de 2 bröderna någon juridisk rätt att kräva detta ?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Limitation Act (1980) section 5, kan ett anspråk om lån inte göras gällande om det gått mer än sex år från den tidpunkt då skulden uppstod. Om långivaren formellt (d.v.s. skriftligt och undertecknat) påmint låntagaren om skulden inom sex år, börjar sexårsperioden om igen (preskriptionsavbrott i svensk lag). Har detta inte skett och mer än sex år har löpt är det inte möjligt att kräva låntagaren på skulden. Eftersom det var 10 år sedan skulden betalades av, var det senast 10 år sedan den senaste räntekostnaden kunde uppkomma. Om de två bröderna inte uppfyllt formkraven för preskriptionsavbrott sex år från det att skulden (räntan) uppkom, eller senaste preskriptionsavbrottet skedde, kan de två bröderna inte göra gällande sina krav mot den tredje brodern. Hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid skuldebrev

2018-02-11 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har en skuld till min pappas dödsbo som gäller ekonomisk hjälp mellan år 1984till år 2000. Min pappa har aldrig krävt återbetalning, men jag skrev under ett papper där skulderna är specificerade. Detta gjorde jag år 2004. Nu undrar jag om mina 2 syskon kan kräva att skulden dras från boupptäckningen och om det ev. finns någon preskriptionstid för denna skuld. Vänligen.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Preskriptionslagen blir aktuell i ditt fall. Där framgår av 2§ att en skuld preskriberas efter 10år, om inte preskriptionsavbrott skett. Då det framgår att din pappa aldrig krävde tillbaka pengarna verkar ett sånt preskriptionsavbrott aldrig skett. Detta innebär att skulden är preskriberad, och du är således inte skyldig att betala den. Dina syskon kan således inte kräva att din skuld dras av från ditt arv, vilket de dock hade haft rätt att göra om preskription inte skett. Hoppas du fått svar på din fråga!

Tolkning av preskriptionsbestämmelse i barnförsäkringsavtal

2018-02-05 i Preskription
FRÅGA |Hej.jag blev diagnoserad epilepsi 2009, kan jag då begära ersättning från försäkringbolaget?Min mor har en barnförsäkring på mig som hon haft sen jag föddes.Under Preskription står det, vad innebär det?Rätten till ersättning faller bort om anspråk på ersätt-ning inte görs inom tre år från det att någon som är berättigad att framställa anspråket fick kännedom om de omständigheter som anspråket grundas på. Om anspråk på ersättning inte görs inom tio år från det att så tidigast hade kunnat ske, faller rätten till ersättning bort under alla förhållanden.Om rätt till flera ersättningsbelopp uppkommit, gäller första stycket för varje sådant belopp för sig
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen att ersättningsanspråk skulle göras inom tre år från det att man fick kännedom om omständigheten som grundar anspråket betyder att ni var tvungna att begära ersättning inom tre år från att du fick diagnosen epilepsi (eftersom epilepsin är anledningen till att du vill ha ersättning). Detta innebär att din rätt att få försäkringsersättning enligt avtalet inte längre gäller. Den andra preskriptionstiden på tio år är nog en form av undantagsregel som inte är aktuell i ditt fall eftersom det inte hade varit omöjligt att be om ersättning inom tre år från din diagnos. Således är det nog den treåriga preskriptionstiden som gäller för din diagnos och därmed kan du nog inte längre få ersättning för det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Preskription av skadeståndsanspråk och preskriptionsavbrott

2018-01-23 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag har inte fått betalt från ett skadestånd. Personen i frågan blev dömd att betala skadestånd till mig år 2008-06/26. Sista brottstillfället är 29 februari 2008. När preskriberas detta? är det från att domen beslutades eller från sista brottstillfället? Jag vill få ett preskriptionsavbrott och har i fredags den 18 januari 2018 skickat en verkställighet till kronofogden. Kronofogden har därefter 5 veckors handläggningstid och jag är därför rädd för att det hinner bli preskriberat. Kan jag göra något för att undvika detta?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För ett skadeståndsanspråk gäller en preskriptionstid på tio år, vilket stadgas i 2 § i preskriptionslagen. Detta gäller ifrån att fordran uppkom. I det här fallet uppstod skyldigheten att utge skadestånd 2008-06-26 då det fastställdes i dom, vilket gör att fordran preskriberas 2018-06-26. Detta under förutsättning att du inte får till ett preskriptionsavbrott innan dess. För att få till stånd ett preskriptionsavbrott kan man till exempel vända sig till kronofogden som du har gjort. Eftersom det preskriberas först i slutet av juni hinner nog verkställighet ske innan rätten går förlorad. Om du vill vara säker på att få till stånd ett preskriptionsavbrott skulle du också kunna skicka kravbrev till den skyldige och på så sätt påminna om skulden. Det kan vara viktigt att göra det minst två gånger för att det ska godtas som preskriptionsavbrott då det i domstolspraxis har ansetts behövligt för att eliminera risken för att den skyldige inte nås av preskriptionsavbrottet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Har hyresskulden preskriberats när hyresvärden inte fakturerat för lokalen jag hyr?

2018-01-11 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag som Tandl tog över en mottag för 7.5 år sen, då fick jag ta över hans kontrakt för fastigheten. Det fanns två avtal som jag skrev på men viste inte riktigt vad det innebar Under de åren har föreningen skickat mig fakt på den ena lokalen och missat den andra att ta bet för hyran( två lokaler som har tillgång till varandra ) under Dec fick jag mail att de missat o fakt mig hyran för den ena lokalen och vill att ska bet hyran för hela 2017 , vilket är en hög summa för oss . Kan de göra det?Jag tycker att jag kan bet det sen man märkt misstaget från föreningenTacksam för råd
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått dig rätt så är du näringsidkare som har två hyreskontrakt och du ska därför betala hyra för två olika lokaler. Den ena lokalen har du betalat löpande på eftersom du fått fakturor för denna men den andra har du inte betalt hyra för eftersom du inte fått faktura på denna. För fordringar vilket dina kostnader för lokalerna är så gäller en preskriptionstid på 10 år från att de tillkom, om preskriptionstiden inta avbrutits innan (2 § preskriptionslagen). Att föreningen har en fordran mot dig innebär att de har en skuld på dig, att du ska betala för tiden du har hyrt lokalen. Att en fordran preskriberas innebär att någon förlorar rätten att få betalt. Fordran för den ena lokalen som du inte betalat för under 2017 har inte preskriberats ännu då det inte gått tio år sedan din skuld för hyran av lokalen uppkom och föreningen kan därför kräva att du ska betala hyran för hela 2017.Om du har svårt att betala hela skulden på en gång föreslår jag att du ber föreningen om att få betala av skulden under en lite längre period. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,