När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

2021-09-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Det framgår av prop. 2016/17:68 s. 56 att det kan finnas handlingar i en förundersökning som inte tas med i förundersökningsprotokollet (s.k. sidomaterial). Jag undrar när sidomaterialet i en brottsutredning blir allmänna handlingar?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Handlingar som ingår i en förundersökning blir allmänna handlingar när förundersökningen är avslutad, innan dess föreligger förundersökningssekretess. (18 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen, OSL) Den avslutas antingen genom att åtal väcks eller att den läggs ned. Dessa allmänna handlingar är offentliga och kan begäras ut. Men det finns begränsningar till den rätten om handlingarna är belagda med sekretess. För material i en förundersökning föreligger stark sekretess till skydd för den enskilde. (35 kap 1 § OSL) Detta innebär att handlingarna endast får lämnas ut om det står klart att detta inte skadar den enskilde. Sidomaterialet är alltså allmänna handlingar under hela förundersökningens gång, men blir först offentliga när förundersökningen är färdigbehandlad. Om just sidomaterialet är kan lämnas ut beror på vad de innehåller och om detta kan lämnas ut utan att skada den enskilde. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Bostadsbidrag om man är gift men särbo?

2021-09-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej vi är gifta och bor på olika adresser pga olika orsaker med barn från tidigare äktenskap och min fråga är nu om min hustru kan få bostadsbidrag trots att vi är gifta.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Stödet ges för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd. Personer som är gifta med varandra anses bo tillsammans och ska då gemensamt ansöka om bostadsbidrag. Bidraget beräknas sedan för makarna tillsammans avseende den aktuella bostaden. En gift person kan emellertid få bostadsbidrag som ensamstående om han eller hon visar att makarna inte lever tillsammans.Bestämmelserna kring din fråga finns i 100-103 kap. socialförsäkringsbalken.En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från sin make likställs med en ogift person, om inte särskilda skäl talar emot detta, 100 kap. 4 § socialförsäkringsbalken. Detta innebär alltså att om ni inte bor ihop påverkar giftermålet inte möjligheterna till bostadsbidrag. Skäl som talar emot detta kan vara om ni har en gemensam ekonomi, där den ena egentligen betalar bostäderna för båda eller om ni egentligen delar på bostäderna en stor del av tiden.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget

2021-09-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt som min dotter hyr i andra hand. Nu tänker jag skriva in henne som delägare på 5-10 procent. Hon bor där ensam tillsammans ned ett barn. Kommer hon då fortsatt att ha rätt till bostadsbidrag, hon kommer ej att ha lån på bostaden
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bostadsbidrag kan sökas för alla former av boende. Det som kan påverka bostadsbidraget är att hennes förmögenhet ju ökar. Enligt 97 kap. 2 § 4 punkten Socialförsäkringsbalken (SFB) så räknas förmögenhet med när det ska räknas fram hur mycket bidrag man kan få. I 97 kap. 6 § SFB står det att 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor ska räknas med i det belopp som ligger till grund för bostadsbidraget. Ju högre den summan är ju mindre bostadsbidrag. I 97 kap. 8 § SFB hänvisas det till "Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner" för att avgöra vad som är förmögenhet. I den lagen framgår det att bostadsrätt är en förmögenhet (4 §) och hur den värderas (7§ 3 stycket). Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan man bli av med sin yrkes-licens vid tjänstefel?

2021-09-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Om en person begår tjänstefel kan personen dömas att bli av med licensen. T ex väktare, sjuksköterska?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstefel är ett brott som regleras i 20 kap. 1§ Brottsbalken (BrB). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. För att dömas för tjänstefel måste man alltså vara anställd inom det offentliga och inte inom det privata näringslivet. Vad gäller just väktare ska det erinras om att dessa inte utför en typ av myndighetsutövning. En väktare är inte tjänsteman, utan arbetar som privatperson anställd vid ett bevakningsbolag. Detta innebär således att en väktare inte skulle kunna omfattas av brottet tjänstefel i BrB. Detta utesluter däremot inte att det egna bevakningsbolaget kan ha egen policy som reglerar krav och licens-frånhändande. Vad gäller sjuksköterskor regleras deras rätt till legitimation i Patientsäkerhetslagen (PSL). Av 4 kap. 1§ PSL stadgas att sjuksköterskor som avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket. Återkallelse av legitimation regleras i 8 kap. PSL av vilket det framgår i 8 kap. 3§ PSL att legitimation ska återkallas om den legitimerade:1. har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke,2. i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne, eller3. på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Det blir således en bedömningsfråga där dessa omständigheter ska beaktas. Men för att knyta an till din fråga blir svaret alltså att det är möjligt att bli av med sin licens, men beroende på yrke är det inte alltid möjligt att kunna dömas till brott mot tjänstefel, utan detta är något som förutsätter myndighetsutövning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Om parkeringsbot har angett fel adress?

2021-09-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Gäller en kontrollavgift även om parkeringsbolaget angivet fel adress på kontroll avgiften ?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åå parkeringsboten ska det alltid finnas med en hänvisning till vart du skriftligen kan överklaga den. Jag hade gett dig rådet att vända dig dit och skriftligen påpeka att boten är felaktig och att du inte parkerat din bil på den adressen. Att adressen är felaktig bör vara lätt att bevisa, du har inte angett hur felaktig den är, om det gäller en adress i annan stad t.ex. är det ju lätt att bevisa. Parkeringsvakterna brukar även ta bilder på fordonet som parkerats olovligt ifall någon skulle överklaga så de har bevis. Därav bör även dem själva kunna se att boten är felaktig men kan vara så att du måste inkomma med något bevis på att du inte parkerat på den gata de angett. Att du påpekar att adressen är felaktig bör göra boten ogiltig. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad är straffet för grovt sjöfylleri?

2021-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag åkt faste för grovt sjöfylleri. Utandningsprov visade 1,1 promille. Båten kördes i krypfart och ingen vårdslöshet i sjötrafiken. Jag styrde båten max 5 minuter då ägaren sa att jag skulle styra båten. I samma veva kommer kustbevakningen och stannar oss och jag får blåsa, ändå säger ägaren till dom att det var han som egentligen körde och är ägare till båten. Följde med till stationen och fick skjuts hem därifrån efteråt. Vad kan jag räkna med i typ av straff? Har vapenlicenser som jag är oerhört rädd om och jakten är mitt liv. Aldrig straffad innan och detta är en engångsföreteelse och inga alkoholproblem, jobbar och sköter mig.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar 20 kap. 5 § Sjölagen som reglerar grovt sjöfylleri. Bestämmelsen anger att en person som döms för grovt sjöfylleri kan dömas till högst två års fängelse. Enligt bestämmelsens andra stycke ska man vid bedömningen om grovt sjöfylleri särskilt beakta om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,0 promille i blodet, om gärningsmannen annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel, om gärningsmannens uppgift varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller om framförandet av fartyget inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. I ett förarbete till sjölagen, prop. 2009/10:76 s. 26, förklarar man att i undantagsfall kan det vara så att brottet trots en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille i blodet eller motsvarande i utandningsluften inte bör bedömas som grovt. En helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet får göras. Här nämner man bl.a. att förhållanden som kan vara relevanta är hur omfattande trafikuppgifter den enskilde haft att utföra varit och hur trafiksituationen sett ut. I ett rättsfall från hovrätten, RH 2009:71, förklarar hovrätten att till skillnad från rattfylleri enligt trafikbrottslagen, där det normalt räcker med att lägga fokus på alkoholkoncentrationen, så ska man vid sjöfylleri utöver detta även kunna visa att personens hantering av fartyget eller beteende i övrigt inneburit att denne inte på ett betryggande sätt kunnat utföra sina uppgifter. Här kan man bl.a. ta hänsyn till vilken uppgift personen haft, vilken fartygstyp det rör sig om och i vilket vatten fartyget förts. Kravet på nykterhet ställs därför högre på den som t.ex. framför ett stort passagerarfartyg än den som framför en roddbåt, eller på den som framför ett fartyg på en trafikerad farled än den som framför ett fartyg på öppet hav. Sammanfattningsvis är det flera omständigheter som kan spela roll i din situation och jag kan därför inte ge dig ett klart svar utan att ha mer information om hur omständigheterna sett ut. Det kan bl.a. vara av betydelse om det vid din hantering av fartyget varit trafikerat eller inte, eller vad för typ av fartyg det rört sig om. Vad gäller påföljden är det fängelse för grovt sjöfylleri, dock kan den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter i vissa fall dömas till t.ex. villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att du kommer att begå nya brott. Men som tidigare nämn kan jag inte ge dig ett klart svar på vad påföljden kan bli då det beror på det enskilda fallet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Får ordningsvakter kontrollera legitimation

2021-09-29 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag var på en natklubb i veckan och vid entren frågade en entrèvärd för min legitimation. Det var ett utlänskt (amerikansk) legg och de sa att det ville "undersöke det någrannare". Efter 5 minuter började jag bli obekväm och bad om att få tillbaka legget, då gav entrèvärden legget till en ordningsvakt som sa att han lagligt får behålla mitt legg hur länge han vill eller tills han undersökt det klart. Är detta sant eller kan jag enligt lag be om att få tillbaka mitt legg när jag vill? Tack i förhand svar upskattas enormt!
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ordningsvakt jobbar och lyder under polismyndigheten enligt 5 - 6 §§ LOV.En ordningsvakts huvudsakliga uppgift är att sköta visst ordningsuppehållande och har därigenom i begränsad utsträckning tilldelats samma befogenheter som polismän (1 - 3 §§ LOV). En ordningsvakt kan också så länge det inte försummar ordningsvaktens ordnare uppgift, även utföra sidouppgifter som att exempelvis kontrollera id- handlingar enligt 7 kap 2 RPSFS 2012:17.Så för att besvara din fråga så får en ordningsvakt alltså kontrollera din legitimation tills hen är klar. Men hade ordningsvakten velat behålla det under en lägre tid så kan de utgöra en besittningsrubbning och för detta krävs det att det finns stöd i lag. Ordningsvakter har lagstöd för detta genom 27 kap 4 § 1 st RB. De får alltså beslagta egendom om det är nödvändigt för att ordningen ska upprätthållas, eller beslagta bevismaterial i samband med envarsgripande.I dessa fall så kräver det dock enligt 7 § LOV att ordningsvakten håller polismyndigheten underrättade om förhållanden som är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom. Så en rapporteringsskyldighet finns om ordningsvakten tar något gods i beslag.Hoppas jag lyckades besvara din fråga!

Förbud mot slaveri

2021-09-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Förbud mot slaveri och tvångsarbete är gällande Lag vad jag förstår. Finns en hänvisning till Lag 1994:1219. Lagen verkar inte finnas i varken den tryckta versionen av 2020 eller 2021 års version vad kan man hitta förbudet i gällande lagtext utöver Internet och artikel 4 som förbjuder tvångsarbete.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.2 kap. Regeringsformen (RF) innehåller grundläggande fri och rättigheter, däribland diskrimineringsförbud (12§ RF) och skydd för den kroppsliga integriteten (4-8§§ RF) men inget uttryckligt förbud mot tvångsarbete. Europakonventionen gäller som svensk lag i Sverige, 1 § Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Artikel 4 i Europakonventionen anger ett förbud mot slaveri och tvångsarbete och detta gäller, enligt redovisade lagrum, som lag i Sverige. 2 kap. 19 § RF anger därutöver att lag och annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden till Europakonventionen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,