Inställelse vid förhör

2012-07-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej. Min fästman sitter häktat och jag vet inte för vad. Polisen vill ha ett förhör med mig måste jag medverka eller det är friviligt.
Sara S |Hej, Förhör kan hållas med alla som kan tänkas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen (se 6 § 23 kap. Rättegångsbalken). Du kan alltså tvingas inställa dig vid förhör. Om du inte dyker kan polisen hämta dig och kalla dig vid vite (se 6 a § och 7 § 23 kap. Rättegångsbalken). Vänligen,

prövning av beslut om nedlagd förundersökning

2012-05-08 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! I början på året blev jag brutalt misshandlad av min fd arbetsgivare då jag åkte till arbetsplatsen för att ifrågasätta varför han inte hade betalat mig min inarbetade lön(Han är tidigare dömd för misshandel ett flertal gånger samt avtjänat ett ettårigt straff i fängelse). Skadaorna är dokumenterade och fotade hos Polis, Läkare samt Psykolog. Det finns även film (mest ljud ) på händelsen då jag hade mobilkameran i jackärmen då jag ville ha med på ljud vad han skulle ha för argument på att han inte betalar mig en inartbetad lön (vitt arbete). Att han skulle gå på handgripligen trodde jag aldrig. Nu har jag fått ett beslut från polismyndigheten om att "Förundersökning nedlägges - Brott torde bli svårt att styrka". Hur går jag tillväga för att överklaga?
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Ett beslut om nedlagd förundersökning går inte att överklaga. Däremot kan man begära överprövning. Man lämnar in en begäran om överprövning till den som varit förundersökningsledare i ärendet. Genom att ringa polisstationen som behandlat ärendet får man veta vem som lett förundersökningen. Det finns inga formkrav för hur en begäran ska utformas, men en skriftlig begäran är att rekommendera då det tydligt framgår vilka skäl om åberopas som stöd för begäran. Det finns inga tidsfrister inom vilka en begäran ska ha inkommit. Det bör nämnas att det är mycket få beslut som ändras. Med vänlig hälsning Ester Sandgren

Upplysningsskyldighet

2012-05-03 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Har fått en begäran från polisen om att jag, i egenskap av ägare till en bil som jag själv inte körde när den fotograferades av en fartkamera, skall uppge vem som körde min bil. Man hänvisar till 23 kap. 6 § rättegångsbalken och 8 § förundersökningsbalken. Är jag tvungen att svara? Om så är fallet. Vad händer om jag svarar att jag inte vet?
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. De lagrum man har hänvisat till stadgar att förhör ska hållas med envar som antages kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen samt att skriftlig berättelse fungerar såväl som förhör. I svensk lagstiftning finns ingen skyldighet, och således inget straffansvar, att uppge vem som har framfört ens fordon vid en viss tidpunkt. Ansvaret är inte heller bundet till fordonet (på så sätt att den som äger fordonet har strikt ansvar och får står för t ex eventuella böter) utan det är den person som framför fordonet som är ansvarig för vad som händer. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen Ester Sandgren

Nedläggning av förundersökning

2012-04-25 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag polisanmälde att jag utsatts för olaga förföljelse sedan 12 år tillbaka, och lämnade samtidigt in en 24-sidig redogörelse för händelser och dessutom ljudupptagningar. Jag fick sedan hem en bekräftelse på att jag gjort polisanmälan. Men efter det hörde jag ingenting från Polisen, och efter sex veckor kom ett brev om att de lagt ner förundersökningen. Då det finns vittnen, ljudupptagningar och (av mig) namngivna gärningsmän ringde jag för att fråga varför det lagts ner, varpå kommissarien blev väldigt förvånad över att jag inte kallats till förhör! "Anmälan kommer att följas av ett förhör" läser jag på olika brottsoffer-sidor, men jag blev aldrig förhörd. Är det rätt? (Hjälp mig, snälla!)
Sofia Linder |Hej. Tack för din fråga. Det låter onekligen märkligt att polisen valde att lägga ner förundersökningen utan att ens förhöra dig. Det är dock svårt för mig att dra några säkra slutsatser angående detta utan att ha tillgång till det material du beskriver ovan. När en polisanmälan kommer in till polisen är det polisen och åklagaren som bestämmer om de skall starta en förundersökning eller inte. Polisen skall meddela den som lämnat anmälan om de väljer att inte starta någon förundersökning eller om de lägger ner den. Mig veterligen finns det inget krav som säger att polisen måste hålla förhör med dig innan de bestämmer sig för att lägga ner förundersökningen. Om du vill gå vidare med det här kan du i första hand vända dig till åklagaren och be denne ompröva beslutet. Om du fortfarande är missnöjd med utfallet efter denna prövning kan du vända dig till närmaste högre åklagare som då gör en så kallad överprövning av beslutet. Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Brottsangivelse

2012-05-30 i Förundersökning
FRÅGA |jag har blivit beskylld för att ha stulit. vad skall/kan jag göra?
Petter Björksten |Hej, Tack för din fråga. Om någon utpekar dig inför andra personer, rätt eller orätt, för att ha begått en brottslig handling kan den personen ha gjort sig skyldig till förtal, om det inte anses att det var försvarligt att yttra sig. Även om du inte har skuld till det brott du anklagas för kan det anses försvarligt att yttra sig om den personen hade anledning att misstänka dig för brottet. Men det kan finnas situationer då det inte är försvarligt att yttra sig även om du är skyldig till brottet. Det framgår inte huruvida du har polisanmälts för händelsen. Om så har skett och du är oskyldig kan den person som har anmält dig ha begått en kriminell handling. Du kan i så fall välja att göra en egen polisanmälan för falsk eller obefogad angivelse. Du har rätt att utse en försvarare som företräder dina intressen i rätten. Du kan i vissa fall ha rätt till en offentlig försvarare. Om polisen väljer att inleda en förundersökning och du är skäligen misstänkt för att ha begått ett brott har du rätt att ta del av den misstanken. Som misstänkt gärningsman har du vissa rättigheter, t.ex. har du rätt att ta del av det som framkommer i förundersökningen och i viss mån rätt att begära komplettering av denna. Vänlig hälsning,

Insyn i förundersökning

2012-05-08 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag har blivit anmäld för ofredande, jag kallades till förhör upplysningsvis och delgavs mitt i förhöret skälig misstanke. Efter ett ytterligare förhör fick jag hem ett brev, till min gamla adress där jag inte bott sedan ett halvår,där det stod att förundersökningen är nedlagd med motiveringen att brott ej kan styrkas. Jag själv hade gjort en anmälan för falsk angivelse, vilken också lagts ner med samma motivering. Min fråga är nu, hur kan jag få veta namnet på den som anmält mig? Det är av stor vikt för mig att jag får veta det p g a mitt jobb, så jag vet om jag behöver gå vidare med det.
Ester Sandgren |Hej och tack för din fråga. Då man är skäligen misstänkt för ett brott har man som misstänkt rätt att ta del av vad som förekommit under förundersökningen om det kan ske utan men för utredningen enligt 23 kap 18 § Rättegångsbalken (RB). Då förundersökningen är nedlagd kan du ta del av förundersökningen obehindrat då några men inte längre kan aktualiseras. I det fall att du inte skulle få ta del av handlingen som skäligen misstänkt så råder i Sverige den så kallade offentlighetsprincipen. Den innebär att varje svensk medborgare har rätt att mot avgift ta del av allmänna handlingar, vilket ett förundersökningsprotokoll utgör. En allmän handling kan dock beläggas med sekretess. Rätten får besluta att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa skyddsintressen som räknas upp i bestämmelsen, t.ex. intresset att förebygga och beivra brott. Vid begäran hos myndigheten får du information om du kan ta del av handlingen eller om den är sekretessbelagd. Med vänlig hälsning Ester Sandgren

När förundersökningen blir offentlig

2012-04-26 i Förundersökning
FRÅGA |När åtal väcks blir förundersökningen offentlig och pressen kastar sig över den. Vad gäller om en förundersökning läggs ner. Förblir den då hemlig?
Lovisa Falkman |Hej och tack för din fråga! En förundersökning är en utredning som åklagaren inleder för att utreda om ett brott har begåtts. När förundersökningen är klar tar åklagaren ställning till om han ska väcka ett åtal eller inte. Det är först vid väckande av åtal som förundersökningen blir offentlig handling och kan begäras ut av vem som helst. Leder förundersökningen inte till åtal så förblir den alltså hemlig. Med vänliga hälsningar, Lovisa Falkman.

Förundersökning vid stöld

2012-04-21 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Jag är så ledsen. Jag hjälpte min granne och vännina att vattna hennes blommor när hon var på semester. När hon kom tillbaka var hennes guld smycken stulen. Inget annat i lägenheten hade försvunnit bara dessa smycken som fanns i en liten ask i en låda med flera andra silversmycken vid hennes säng. Allt tyder på mig. Det är helt förbluffande. Jag har inte tagit hennes smycken men hon skriver nu i ett mejl att hon har bevis. Jag begriper ingenting längre och skrev tillbaka att hon är välkommen att nämna mitt namn till polisen. det har hon tydligen inte gjord än. Jag skrev att polisen är välkommen att förhöra mig samt söka genom min lägenhet. Jag känner mig totalt hjälplös. Vad kan jag göra? Hälsningar B
Johan Wahlbom |Hej. Vilken olycklig historia. Det är en bra idé att samarbeta. Stöld faller under allmänt åtal för vilket endast en åklagare kan väcka talan i enlighet med Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740) 20 kapitlet 2 § 1 stycket. Enligt Rättegångsbalken 23 kapitlet 6 § må förhör hållas med dig upplysningsvis. Så om du hör av dig till polisen och säger att du vill bli förhörd i anledningen av det inträffade kommer det med stor sannolikhet ske. Att söka igenom en lägenhet utgör så kallad husrannsakan i enlighet med Rättegångsbalken 28 kapitlet 1 §. Enligt huvudregeln i Rättegångsbalken i 28 kapitlet 1 § 3 stycket kan du inte samtycka till en husrannsakan däremot kan du enligt samma stycke formellt begära att husrannsakan ska ske hos dig. Detta skulle du vilja göra i syfte att utesluta dig som misstänkt för stölden. Stöld utgör ett så kallat brottmål och där är kraven på bevisning mycket höga. Åklagaren måste bevisa att du är skyldig utom all rimlig tvivel till stölden och med bakgrund i det du skriver i din fråga verkar det osannolikt. Om din granne verkligen har solida bevis är det konstigt att hon inte redan gett dem till polisen. Sammanfattningsvis bör du samarbeta med polisen i deras utredning men du ska absolut inte erkänna något du inte har begått i syfte att få ärendet överstökat. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom