När ska säljaren prestera när det inte är avtalat?

2021-04-28 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har fått i uppdrag av ev tjej att rita massa en konstruktioner i 3d. I vår förhandling om priset osv framgick inget leveransdatum så jag tänkte att jag hade gott om tid men nu börjar kunden ställa ultimatum om leverans imorgon annars ingen betalning. Detta rör sig om typ en månads arbete så vill inte bli utan ersättning men kan hon göra så? Tjänsten hon beställt tar ju enorm tid och jag visste inte hur lång tid därför försökte jag undvika deadline vilket som tur är aldrig kom på tal och hon har fått fast pris.Kan hon göra så verkligen? Hota med att häva köp. Detta är företag till företag emellan.Med vänlig hälsning
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns bl.a. i köplag (KöpL). För att fastställa avtals innehåll måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till många olika faktorer; vad parterna uttryckligen sagt och skrivit, vad parterna underförstått antagit, avtalets syfte och ändamål, hur parterna betett sig i samband med avtalsförhandlingarna och i samband med att de börjat fullgöra avtalet, dispositiv rätt (lagar som kan avtalas bort eller åsidosättas och måste alltså inte följas) samt handelsbruk. Avtalets ordalydelse är en självklar utgångspunkt för att fastställa avtalets innehåll, men som du uppger har ni inte uttryckligen kommit överens om ett leveransdatum. I de delar avtalet saknar uttryckliga bestämmelser kan man ta hjälp av den dispositiva rätten. Av din fråga framgår det att det är fråga om en tjänst, men det finns ingen lag som gäller köp av tjänst mellan näringsidkare. Dock kan man dra en analogi till 9 § första stycket KöpL där det anges att om parterna inte bestämt när säljaren ska utföra sin prestation ska avlämnandet ske inom skälig tid från köpet. Vad som utgör skälig tid får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, där bl.a. hänsyn tas till varans art och beskaffenhet, normal leveranstid för ifrågavarande varor och olägenheterna för köparen av en tidsåtgång utöver det normala. Normer som etablerats genom handelsbruk eller branschpraxis kan också fylla luckor i avtalet. I 2 § tredje stycket kommissionslagen finns en bestämmelse om att partsbruk (dvs. hur avtalsparterna agerat i tidigare relationer), handelsbruk och annan sedvänja är jämställt med uttryckliga avtalsvillkor. Man ska ta hänsyn till vad som är ett vanligt förekommande avtalsinnehåll i branschen eftersom det ligger i linje med vad parterna vanligtvis har förväntat sig.Bakgrundsrätten (dispositiv rätt, handelsbruk och sedvana) är viktig när avtalstexten är oklar. Vid otydlighet bör avtalets innehåll fastställas så att det medför det minst betungande resultatet för den förpliktade i förhållande till vad som gäller enligt bakgrundrätten (den s.k. minimiregeln). Minimiregeln ger uttryck för principen att den part som önskar ålägga motparten en tyngre förpliktelse än den motparten har enligt bakgrundrätten ska göra det på ett tydligt sätt, eftersom parten annars riskerar att bakgrundrätten läggs till grund för att fastställa avtalets innehåll. Den part som hävdar att avtalets innehåll överensstämmer med bakgrundrätten har en fördel på så sätt att motparten inte tillräckligt tydligt visat att parterna varit överens om att ändra på vad som gäller enligt bakgrundrätten. Sammanfattningsvis är min bedömning att hon inte kan hota med att häva köpet eftersom det skulle innebära ett avtalsbrott. Såsom jag uppfattat det är det fråga om en tjänst som tar relativt lång tid att fullborda samt utifrån den ovannämnda minimiregeln bör din motpart ha varit tydlig med leveransdatumet eftersom det ålägger dig en tyngre förpliktelse att hinna prestera tjänsten än vad du förväntade dig. Jag anser således att du kan kräva din motpart att fullgöra sitt avtalsåtagande. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?

2021-04-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om en kund accepterar en offert någon dag för sent efter att giltigheten på offerten gått ut, är det ändå fortfarande bindande då om inte företagaren påtalar detta? Och om det är det, hur lång tid efter giltighetsdatumet kan man anta att avtalet är giltigt? Kan kunden hävda avtalsbrott trots att anbudet gick ut för ett år sedan och inget nytt anbud upprättats? Arbetet är inte påbörjat än och priserna har förändrats mycket sedan offerten skrevs.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AcceptfristenFöretaget har lämnat ett anbud (en offert, dvs. ett erbjudande av tjänst eller vara till ett angivet pris) om att sluta avtal (1 § första stycket avtalslagen). Företaget kan bestämma en tid då svaret senast ska ha kommit fram till företaget (2 § första stycket avtalslagen). Om företaget inte får svaret inom den angivna tiden är accepten en sen accept och något avtal har inte uppkommit.Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?Den sena accepten räknas som nytt anbud. Det krävs att företaget accepterar den sena accepten för att ett avtal ska uppkomma (4 § första stycket avtalslagen).Det finns dock ett undantag. Om kunden som accepterade anbudet utgår från att det kommit fram i rätt tid kan ett avtal ha slutits. Det förutsätter dock att mottagaren (företaget) måste insett detta. Företaget måste utan "oskäligt uppehåll" meddela kunden att företaget inte vill acceptera svaret, för att undvika bundenhet. Vad som avses med "oskäligt uppehåll" får avgöras i det enskilda fallet. Vanligtvis borde tiden vara relativt kort eftersom företaget själva utformat villkoren och därför är insatta i dessa. Om företaget inte meddelar kunden om att de inte vill acceptera förslaget anses ett avtal ha uppkommit (4 § andra stycket avtalslagen). Hur länge är avtalet giltigt?En grundläggande princip inom förmögenhetsrätten är att avtal ska hållas. Det är därför inte möjligt att frånträda ett slutet avtal hur som helst. Parterna är bundna av avtalet. Parterna har därför att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. I annat fall kan motparten hävda kontraktsbrott. Det är dock möjligt att parterna avtalar om att något annat ska gälla i stället.Om avtalet avser en tjänst och om det framgår av anbudet att prisuppgiften är ett ungefärligt pris för tjänsten, får det uppgivna priset högst öka med 15 procent (36 § andra stycket KtjL). Om det däremot inte har uppgetts vara ett ungefärligt pris, gäller vad som avtalats.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

ogiltighet av ett borgensåtagande.

2021-04-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vad händer om en gäldenär lyckas få sin vän att gå i borgen och borgenären (banken) väljer vid första amorteringstillfället att endast tillställa borgensmannen ett krav på betalning när borgensmannen i själva verket trodde att han gått in i en enkel borgen. Kan borgensmannen göra en invändning eller har banken rätt att kräva betalningen från borgensmannen?
Jakob Westling |Hej och kul att du valde Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du felaktigt gått med på en proprieborgen istället för en enkel borgen.Kortfattat så är skillnaden mellan dem att en enkel borgen endast gäller för en specifik skuld till ett specifikt belopp. För att borgenär ska kunna kräva betalning av borgensmannen krävs det att borgenären försökt få betalt av låntagaren först, och misslyckats.En proprieborgen däremot kan gälla för alla förpliktelser, och kräver inte heller att borgenären först riktar krav mot låntagaren innan borgenärens skyldigheter kan kicka igång.Om du har skrivit på en enkel borgen men banken kräver av dig ändå, så behöver du inte betala dem.Om du trodde att du skrivit på en enkel borgen men i själva verket skrivit på en proprieborgen kan ogiltighetsreglerna i avtalslagen bli tillämpliga. Lämpligast är 30§ AvtL. Det krävs då att du blev föranledd till att skriva på i tron om att det var en enkel borgen. Avgörande är dock att din avtalspart - alltså lånetagaren, fick dig att tro att det var en enkel borgen, medans det i själva verket rörde sig om en proprieborgen. Hoppas det besvarade din fråga!

Kan jag sälja vår gemensamma bostad om min maka blir dement?

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA |HejVi är ett gift par som bor i villa. Om ena makan blir dement (oförmögen att själv ingå rättshandling) kan då den andra maken som ff är helt frisk sälja villan och flytta till ett mer lämpligt boende? Vi äger villan med lika delar. Min fru har en väninna som just hamnat i den situationen och hon säger att man sagt till henne att hon inte kan sälja deras stora villa och flytta eftersom maken äger halva huset.
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att ni äger villan tillsammans. Det innebär att den inte får säljas av någon av er utan den andras samtycke (7 kap 5 § äktenskapsbalken). Ett sådant samtycke ska vara skriftligt. Om ena makan blir dement kan det leda till att denna får en begränsad rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ingå avtal med bindande verkan. Det är dock en situation som kommer bedömas utefter omständigheterna i just ert fall, ifall det skulle hända. I ett rättsfall från 2015 har hovrätten med stöd av läkarutlåtande uttalat att en sviktande minnesförmåga inte direkt innebär att personen saknar förmågan att förstå innebörden av ett avtal och vilka konsekvenser det innebär (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14).Sammanfattningsvis görs en bedömning i det enskilda fallet om makan är i stånd att ingå avtal. Om makan inte anses vara förmögen att lämna ett skriftligt samtycke eller ni kan sälja villan tillsammans får ni ansöka om en god man. Ansökan görs via tingsrätten och den gode mannen kan lämna ett samtycke i makans namn om denna anser att det ligger i hustruns intresse (11 kap 4 § föräldrabalken). En lösning för att förebygga detta, ifall det skulle drabba er, är att ni ger varandra en fullmakt att sälja villan nu medan ni är vid era sinnes fulla bruk. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?

2021-04-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag ska få fullmakt för att genomföra fastighetsförsäljning år gammal släkting. Jag vill absolut inte hamna i ett läge där jag blir ansvarig för ev dolda fel. Hur säkerställa detta i fullmakten?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!Frågor om fullmakter regleras i avtalslagen (AvtL).En fullmakt innebär att du får företa rättshandlingar åt någon annan i den personens namn. Det innebär att det är den som du säljer fastigheten åt som blir bunden av försäljningsavtalet, samt blir ansvarig för fel (10 § AvtL).Sammanfattningsvis behöver du inte göra något särskilt, då du som fullmäktig inte har något ansvar för fel i fastighet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Golv för försäljningpris vid auktion genom lag om samägande.

2021-04-28 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej jag äger ett jordbruk tillsammans med 4 personer. En person som äger fastigheten till 7% vill sälja. Kan han begära ett pris som överstiger värdet flera gånge på sin andel.För att tvinga fram en offentlig aktion. Där hans kompis köper upp fastigheten till ett vrakpris. Vi har inte möjlighet att betala reaskatt på flera miljoner vid köp av fastigheten. Hur slipper man undan aktion. Kan man begära ett lägsta pris vid försäljning. Måste alla vara eniga eller räcker det med att vi tre är eniga. Mvh Kjelle
Jakob Westling |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt problem aktualiserar lag om samägande.Först ska konstateras att det inte finns något medel till att hindra personen från att kräva ett högre pris än marknadspriset vid försäljning. Avtalsfriheten medger att man alltid får ingå avtal på sina egna termer. Enligt §7 i nämnda lag får alla delägare enhälligt välja att sätta ut fastigheten på auktion. Däremot kan var delägare enligt 9§ kräva att fastigheten inte säljs under ett givet minimibelopp.Således kan ni inte stoppa personen från att kräva auktion, men ni kan sätta ett golv för vad fastigheten kan säljas för.Hoppas det besvarade din fråga!

Hyresvärden överlämnar inte lägenheten i tid

2021-04-27 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Det är så att jag för ungefär en månad sedan skrev på ett hyreskontrakt där jag ska få hyra en lägenhet av en tjej, alltså andrahandsuthyrning. Vi har båda skrivit på ett skriftligt kontrakt där hyresperioden är från och med 1 Maj 2021 till och med 31 oktober 2021. Jag har sagt upp min nuvarande lägenhet och får inte bo kvar här efter den 2 maj. Tjejen som ska hyra ut sin lägenhet till mig är nu ganska oklar över vilket datum jag ska få flytta in då hennes i sin tur hyresvärd (som hon ska hyra sin nya lägenhet av) inte svarar. Jag får som sagt inte bo kvar här efter den 2 maj samt har redan bokat en flyttfirma som jag nu inte kan avboka utan debitering. Jag undrar då hur det fungerar om min hyresvärd inte följer det som står på vårat kontrakt?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresavtal finns i Jordabalken (JB). Av 12 kap. 9 § JB följer en skyldighet för hyresvärden att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, om inte bättre skick har avtalats. I de fall lägenheten inte blivit utrymd i rätt tid av den som skall flytta, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid han inte kan använda lägenheten eller en del av den enligt 12 kap. 14 § JB. Om hindret inte undanröjs genast efter det att hyresvärden har underrättats om förhållandet, gäller bestämmelserna i 11 § om rätt för hyresgästen att säga upp avtalet på grund av brist i lägenheten. Hyresgästen har även rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att hindret inte beror på hans försummelse.Det ovanstående innebär att att du som hyresgäst har rätt att till nedsättning av hyran för perioden du kan inte kan använda lägenheten. Om hindret inte kan undanröjas inom kort har du rätt att säga upp avtalet. Utöver detta har du rätt till skadestånd, som bl.a. kan avse kostnad för flyttfirman. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

De angav ett nytt pris i avtalet än vad som ursprungligen var överenskommet- vad gäller?

2021-04-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har gått med på ett muntligt avtal som sa att jag anmäler mig till studentskivan. När priset kom fick vi inte veta vad det skulle kosta och sedan ändrades det igen och det var mer än jag är villig att betala. Måste jag ändå betala det pris som inte fanns när jag anmälde mig?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga tar sikte på avtalsrättsliga omständigheter. En vedertagen avtalsrättslig term inom juridiken är pacta sunt servanda som betyder att avtal ska hållas. Muntliga avtal är dessutom lika bindande som skriftliga avtal. Det är viktigt att i avtalsrättsliga sammanhang förstå relationen mellan anbud och accept. Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud från den ena parten och ska delvis innehålla tillräckligt detaljerad information om vad avtalet innefattar. För att ett bindande avtal ska uppstå förutsätts att en likalydande accept har givits. Med likalydande avses att accepten överensstämmer med anbudet. Jag kan tycka det är lite främmande att du inte fått reda på priset innan du accepterade avtalet muntligen. Det skulle kunna föras en diskussion om anbudet de facto innehåller tillräcklig information för att vara ett giltigt anbud. Skulle den ändå vara att betrakta som ett giltigt anbud skulle jag säga att det relevanta av din bakgrundsinformation är det sistnämna du angivit- att priset på studentskivan ändrades. Ifall det är så att det föreligger ett bindande avtal mellan dig och de som ansvarar för studentskivan, kan detta beteende aktualisera en fråga om de som ansvarar för studentskivan har begått ett avtalsbrott. Detta genom att begära pengar utöver de som ursprungligen har avtalats. Enligt 36 § Avtalslagen (AvtL), generalklausulen, får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det behövs lite mer information om omständigheterna, men man skulle t.ex. kunna begära/yrka att avtalsvillkoret (priset) ska jämkas ner till hur den var ursprungligen med hänsyn till senare inträffade förhållanden för att det är oskäligt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,