Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

2021-01-01 i Avtal
FRÅGA |Jag har skrivit kontrakt med nya hyresgäster som enligt avtal ska flytta in i min bostadsrätt den 1/1-2021. De har pga oförutsedda omständigheter blivit tvungna att avsluta kontraktet. De har inte fått nycklar de har inte heller hunnit betala deposition. Uppsägningstiden är enligt kontraktet en månad och jag behöver verkligen att de betalar den månadens hyra för att det ska gå runt för mig. Vad händer om de vill säga upp kontraktet men inte betala första månadshyran? Vad gäller rent juridiskt? Är de skyldiga att betala en hyra?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har ett påskrivet avtal, men som innan inflyttning har blivit uppsagt. Om avtalet föreskriver en månads uppsägningstid så är det vad som gäller, eftersom huvudregeln är att avtal ska hållas. Detta innebär i ditt fall att de är skyldiga att betala en månadshyra. Skulle de inte göra det kan du väcka en fullgörelsetalan i rätten för att få en exekutionstitel, vilket gör att du sedan kan få hjälp från Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?

2020-12-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag har försökt sälja min cykel väldigt länge nu. Någon dag sen ville en bekant köpa min cykel. Han skrev till mig på Facebook och jag svarade direkt med att han kunde få köpa den för 700 kronor om han köpte den inom en vecka. Jag har dock fått ett annat erbjudande nu, där en gammal barndomskompis vill köpa den för 900 kronor. Har jag någon skyldigheter att sälja till den första personen eller kan jag sälja till min barndomskompis för 900 kronor? mvh Kevin
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du fortfarande måste sälja cykeln till den första personen, när du har fått ett bättre erbjudande från någon annan. I ditt fall har du gett ett anbud till den första personen, då anbudet har specifikt riktat sig till den personen och har ett bestämt villkor om 700 kronor. Ditt anbud blir således bindande i en vecka från och med att personen har tagit del av anbudet, 7§ Avtalslagen. Om personen inte hör av sig inom en vecka, är du inte längre bunden av anbudet och kan således sälja cykeln till din barndomskompis. Man kan återkalla ett anbud senast när mottagaren tar del av anbudet, i ditt fall är det dock försent och du har bundit dig till anbudet. Att frånträda anbudet skulle således vara brottsligt. Om du väljer att frånträda anbudet kan motparten kräva skadestånd för direkta kostnader till följd av avtalsbrottet och uteblivna vinster som avtalet skulle ha genererat i. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Hej kära juridiska vägledare!

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Hej kära juridiska vägledare!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår tyvärr inte av din inskickade fråga vad du vill ha hjälp med. Om du har en juridisk fråga kan du skicka in en ny fråga via hemsidan. Om du vill skapa ett avtal kan du göra det till fast pris via Lawlines avtalsmotor, länk här. Du kan även boka tid med en av Lawlines jurister. Länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Du kan även ringa till Lawline. Telefonnumret är 08-533 300 04 och receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar. Vänligen,

​Har vi rätt till återbetalning för vårt bröllop till följd av coronaviruset?

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fästman skulle gifta oss maj 2021 men behöver avboka detta pga de nya restriktionerna samt införandet av den nya lagen som träder i kraft 10 januari 2021 och upphör 21 september 2021. Den nya lagen innebär att alla sammankomster, exempelvis bröllopsfester, skall upphöra och avbokas på grund av rådande pandemi. Min fråga är följande; Jag och min fästman har betalat 20.000 kronor i deposition till festlokalägaren och undrar om vi har rätt till att få tillbaka den summan? Detta med anledning av att vi inte självmant vill avboka bröllopet utan måste utifrån regeringens beslut. Är det muntliga avtalet fortfarande juridiskt bindande eller finns det ett undantag kring depositioner när regeringens beslut kommer i vägen? Vi vill som sagt inte ställa in bröllopet men måste göra det. Festlokalägaren uppgav att en tidigare kund begärt tillbaka depositionen men att han inte gav tillbaka den summan eftersom att "en deposition är en deposition". Jag är medveten om att det oavsett kommer innebära inkomstförlust för festägaren pga regeringens beslut och därför undrar jag hur vi kan lösa detta?
Sara Djogic |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Så som jag läser frågan undrar ni om det finns möjlighet att få tillbaka 20 000 kr som ni har betalat i deposition till festlokalägaren för arrangerandet av ert bröllop. Få tillbaka pengarna vid avbokning på grund av coronaviruset Det finns ingen generell lagstadgad rätt att avboka bröllopet med hänvisning till en händelse som coronaviruset. Istället är utformningen av varje enskild avtalsförbindelse avgörande för möjligheten att få tillbaka pengar. Regler om avtal hittar ni i avtalslagen (AvtL). Mitt första råd till er är därför att läsa igenom avtalet noggrant för att se vad som gäller för avbokningar i just ert fall. Om avtalet stadgar att pengarna endast återbetalas vid avbokningar där någon annan bokar lokalen är det i princip det som gäller. Framgår det av avtalet att ni har kommit överens om att ni ska få tillbaka depositionen vid uteblivet köp kan ni såklart utgå ifrån detta. Möjlighet till jämkning av avtalsvillkoren I det fall avtalet inte ger er rätt att avboka bröllopet, finns möjlighet att jämka avtalet eller villkoret 36 § AvtL. Detta förutsätter dock att avtalet/avtalsvillkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare tillkomna omständigheter. Regeln har således ett väldigt brett tillämpningsområde. Värt att tänka på är att avtalet/villkoret fortfarande blir giltigt, men kan genom jämkning få en ny betydelse. Det kan även jämkas till noll, vilket i praktiken kan jämställas med att det ogiltigförklaras. Vid bedömningen om ett villkor är oskäligt och därmed kan jämkas tar domstolen hänsyn till bland annat "senare inträffade förhållanden". En central del i bedömningen är möjligheten att förutse sådana händelser under tiden som avtalet löper.Force majeure kan vara en grund för rätt till återbetalning Ett annat alternativ skulle vara om festlokalägaren tagit med en force majeure klausul i avtalet. I ett sådant fall har ni möjlighet att argumentera för att ni ska ha rätt till att få tillbaka depositionen. Principen om force majeure är inte lagstadgad men innebär att det finns extraordinära och svårförutsedda händelser gör att avtalsparterna inte behöver uppfylla avtalsvillkoren. Det ska alltså röra sig om omständigheter som varken ni eller festlokalägaren kände till när avtalet ingicks. Skulle det framgå av avtalet att Force Majeure-klausulen endast tillämpas till festlokalägarens fördel kan ni argumentera för att den även bör omfatta eran situation. Vad ni kan göra nuJag föreslår att ni börjar med att ta en titt på avtalet mellan er och festlokalägaren för att se vilka era rättigheter och skyldigheter är. Då jag inte har information kring hur erat avtal är utformat kan jag dessvärre inte göra en bedömning i detta avseende. Skulle det visa sig att avtalet inte ger er rätt att få tillbaka depositionen föreslår jag att ni framför argumentation kring avtalets oskälighet med hänvisning till den rådande situation vi i dagsläget befinner oss i. Värt är även att beakta en eventuell force majeure klausul. Hoppas ni har fått svar på er fråga och önskar er en god fortsättning!Med vänlig hälsning,

Tvångsförsäljning av bostadsrätt

2021-01-01 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min fd sambo äger 50% var av våran bostadsrätt. Han har flyttat till sitt hus som han haft kvar under hela tiden vi bott i bostadsrätten.Jag tog lån på min del och han betalade kontant när vi köpte den för tre år sedan.Nu vill jag köpa ut honom ur detta och vi har anlitat en jurist som gjort en kalkyl hur detta ser ut enligt lag.Jag får dra av värdet för lånen och dvs att han går minus i det han lade ut kontant.Min fråga är nu hur stor är oddsen att han kan gå vidare med detta och tvångsförsäljning av bostadsrätten trots att jag vill bo kvar och har mitt barn boende hos mig?Det handlar om ca 50 000kr.Jag har frågat våran jurist om det men hon vill inte svara eftersom hon inte står på någon av våran sida i ärendet.Jag är lite rådlös att han sänkt sig till att gå minus redan nu och det känns som han vet att jag skulle kunna lyckas få ut det priset som juristen nu har gett oss..Ska jag godta det han har uppgett eller är det nån idé att säga att jag vill ha det pris jag egentligen har rätt till?Med vänlig hälsning,
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida din före detta sambo kan gå vidare och begära en tvångsförsäljning av er bostadsrätt. I denna situation blir lagen om samäganderätt, härefter förkortad som SamägL, tillämplig. Tvångsförsäljning Precis som du skriver kan en delägare i en samägd egendom påkalla att den ska säljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagens regler. Rätten till försäljning på offentlig auktion inskränks av att en annan delägare kan visa synnerliga skäl för anstånd (6 § SamägL).Rekvisitet "synnerliga skäl för anstånd" har i praxis tolkats strängt. Ett exempel i praxis då det har uttalats att synnerliga skäl för att skjuta upp försäljningen föreligger har varit om det är ett särskilt dåligt konjunkturläge, eller finns andra förhållanden som skulle göra försäljningen förlustbringande (NJA 1974 s. 490). I ett annat fall har det uttalats att sociala skäl under vissa förutsättningar kan vägas in i bedömningen för att ge anstånd. Det har dock inte ansetts vara tillräckligt att ett barn påståtts fara illa av att behöva flytta från det hus där det växt upp och hade sina kompisar (NJA 1979 s. 562). Det handlar alltså om rena undantagsfall då rekvisitet "synnerliga skäl" kan bli aktuellt, och det är därför inget jag råder dig att förlita dig på. Hur ska man bemöta ett krav på tvångsförsäljning? Det första du kan göra är att informera din sambo om att försäljning på offentlig auktion ofta ger ett lägre pris än vad man motsvarande skulle få vid en försäljning på den öppna marknaden. Kanske kan denna vetskap bidra till att han istället väljer att acceptera ditt bud. Skulle han ändå inte göra det kan du alltid lägga ett bud på den offentliga auktionen och således bli ägare till hela bostadsrätten. Sammanfattning Din före detta sambo har rätt att kräva tvångsförsäljning av bostadsrätten. Ett argument för att få honom att istället sälja sin andel till dig är att försäljning på offentlig auktion sällan ger lika bra betalt som en frivillig försäljning. Om detta inte skulle hjälpa kan du alltid lägga ett bud på auktionen. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan man begära ett friskrivningsavtal för att kunna trygga ålderdom i samband med en tvist?

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Kan man begära ett friskrivningsavtal för att kunna trygga ålderdom i samband med en tvist?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte riktigt av din fråga vad tvisten gäller, och vad ett eventuellt friskrivningsavtal skulle innehålla. Jag skulle rekommendera att du bokar tid med en av Lawlines jurister för att se om Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig att formulera ett avtal. Länk till formulär för att boka tid med en jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Via Lawlines hemsida kan man även skapa avtal till fasta priser, länk till Avtalet finns här. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawline. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar, och telefonnumret är 08-533 300 04. Vänligen,

Fastighet i gåva med föreskrift om överlåtelseförbud och/eller förköpsrätt

2020-12-31 i Gåva
FRÅGA |Hej, min pappa ämnar skriva över sin del av en fastighet som gåva ( enskild egendom ) till mig o min bror. Vår fundering är om vi bör lägga till något slags förbehåll i texten, såsom att en av oss inte får avyttra sin del utan att den andra tillfrågas först? Vi vill få något sätt få nedskrivet att fastigheten inte helst skall lämna familjen
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni vill veta om ni bör skriva något i gåvobrevet för att hålla fastigheten inom familjen. Överlåtelseförbud En lösning hade varit att uppställa ett villkor om att fastigheten inte får säljas utan ett samtycke från den andra, ett så kallat överlåtelseförbud. Enligt rättsfallet NJA 1993 s. 529 anses ett överlåtelseförbud som uppställs i samband med gåva också innefatta ett förbud mot att pantsätta egendomen (om inte annat uttryckligen anges eller framgår av andra omständigheter). Detta i sin tur skyddar fastigheten från en eventuell utmätning om någon av er skulle pantsätta fastigheten. Ett överlåtelseförbud måste dock alltid antecknas i fastighetsregistret för att vara rättsligt giltigt (20 kap. 14 § jordabalken)FörköpsklausulEn annan möjlig lösning hade varit att uppställa ett villkor om förköpsrätt om varandras andelar i gåvobrevet. Enligt rättsfallet NJA 1984 s. 673 är förköpsklausuler är giltiga för gåvor, under förutsättning att det är en klar gåvotransaktion (att ni inte erlägger någon motprestation så att gåvan istället kan betraktas som ett köp). Även här krävs det att villkoret är antecknat i enlighet med 20 kap. 14 § jordabalken. Sammanfattning Svaret på din fråga är att jag skulle råda er att anteckna ett överlåtelseförbud eller en förköpsklausul i gåvobrevet för att uppnå det resultat ni vill. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte

2020-12-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har bytt efternamn men har ännu inte någon legitimation med mitt nya namn.Skall jag skriva under på till exempel en låneansökan med mitt nya eller gamla namn.Om dom begär legetimation så stämmer inte namnet.Eller räcker det att visa beslutet med det nya namnet?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korrekta att göra i din situation är att skriva ut ditt nya namn i underskriften. För säkerhets skull kan du skriva in en parentes i namnförtydligandet om att du nyligen bytt namn. Uppstår några frågetecknen från lånegivaren är det bara att visa upp beslutet från Skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga!