Avstående från bodelning vid samboförhållande

2018-02-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min far lever i ett samboförhållande sen 30 år tillbaka. Nu är sambon svårt sjuk och kommer inte att överleva. Han är mitt i allt elände bekymrad över ekonomin framöver. Han står som ensam ägare på huset och dom flyttade dit för gemensamt boende för ett antal år sedan. Inga papper är skrivna och sambon har 3 döttrar. Vad jag förstår ärver döttrarna en viss del, hur mycket? Halva värdet av huset? Hur går det till, måste han betala döttrarna på en gång eller kan man vänta tills han själv säljer. Svårt det här ..
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Då det i denna situation rör sig om ett samboförhållande blir Sambolagen (SamboL) tillämplig. Enligt 8 § SamboL ska bodelning ske när ett samboförhållande upphör, av ena annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, om någon av samborna begär det. Rätten att begära bodelning tillfaller endast samborna och kan t.ex. inte övertas av ett dödsbo. Vid händelse av dödsfall är det därmed endast efterlevande make som har rätt att begära bodelning.Detta innebär för din far att om han inte begär att bodelning ska genomföras torde inte heller någon del av huset tillfalla sambons dödsbo och arvingar utan han blir fortsatt ensam ägare till huset. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Undanta viss egendom från bodelning

2018-02-07 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min bror har ärvt en fastighet från vår far som avlidit. Både jag och min bror är gifta. Om jag avlider vill jag inte att min make ärver min del i fastigheten utan den ska tillfalla våra gemensamma barn. Detta har jag fått svar på att det ska regleras i ett testamente. Men vad händer om jag och min make skiljer oss? Jag vill inte dela min del av arvet med honom, måste jag göra det?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet att undanta viss egendom från en eventuell framtida bodelning. Bestämmelser om makars egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Där anges i 9 kap. 5 § ÄktB att det i första hand är upp till makarna gemensamt att genomföra bodelningen. Detta innebär att det är makarna gemensamt som ska besluta hur fördelningen av egendomen ska se ut och om de inte är överens om hur bodelningen ska ske kan bodelningsförrättare på begäran förordnas. I en bodelning ska enligt huvudregeln makarnas giftorättsgods ingå medan den enskilda egendomen inte ska ingå. Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Som exempel på enskild egendom kan nämnas egendom som genom äktenskapsförord angetts vara ena makens enskilda egendom samt egendom som genom gåva eller testamente, från någon annan än den andra maken, tillfallit maken med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda. Enskild egendom som gjorts till enskild genom villkor från annan än make får inte dras in i en bodelning medan egendom som genom äktenskapsförord är gjord till enskild trots villkoret kan dras in om båda makarna vill det. Vilket innebär att om din far villkorat ditt arv med att det ska vara enskild egendom kan den inte tas in i bodelningen. Vidare innebär detta att det finns möjlighet att genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara en makes enskilda egendom och därmed säkerställa att egendomen inte kommer dras in i bodelningen i de fall makarna inte är överens. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning