Vad ska ingå i bodelningen?

2020-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har precis skilt mig och min fru håller på att jaga pengar för vad hon anser är vårt gemensamma.Vi gifte oss 2/11 2019.- Nu listar hon skulder för egna studier (privatliv innan äktenskapet)- Ett banklån taget för att betala tandläkare (innan äktenskapet)Dessa skulder anser hon tydligen skall vara med i detta. Men inte den bil som köpts (dock har alla betalningar gått från hennes konto till avbetalningarna)Men om tex ovan skulder skall vara med i allt det ekonomiska, ska inte bilen (som i motsats till skulderna är ett kapital). Det finns inga papper skrivna på någonting.Oavsett om bilen köptes innan vi gifte oss (vi var sambos 22år innan) där både bilen köptes och dessa lån uppstod.Vad är rätt och fel i detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB).Vad ska ingå i en bodelning?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det spelar inte heller någon roll att egendom införskaffades innan äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om skulden löper med förmånsrätt i makens enskilda egendom ska täckning först tas i den enskilda egendomen (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). I övrigt ska alla skulder avräknas från giftorättsgodset.Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Jämkning av bodelningOm en bodelning blir oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, men även till de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt, kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Som kortvarigt äktenskap brukar räknas ett äktenskap som varat kortare än 5 år. Dock ska tid som sambor innan äktenskapet ingicks också räknas med.SlutsatsAllt som inte är enskild egendom ska alltså ingå i bodelningen, till exempel bilen. Vardera make har också rätt att räkna av sina skulder från sitt giftorättsgods, även skulder som togs innan äktenskapet ingicks. Det finns en möjlighet att jämka en bodelning som är oskälig, till exempel på grund av ett kortvarigt äktenskap. Men eftersom ni varit sambor i 22 år innan ni ingick äktenskap räknas ert äktenskap inte som kortvarigt och bodelningen kan därför inte jämkas av den anledningen. Huruvida bodelningen kan jämkas på grund av de ekonomiska omständigheterna i övrigt kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag inte känner till tillräckligt mycket om er situation.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man ha tre juridiska föräldrar?

2020-09-29 i Barnrätt
FRÅGA |Kan man på något sätt ha tre juridiska föräldrar? Jag är 23 år gammal och har bott tillsammans med min mamma och hennes man sedan jag var 3 år gammal och ser hennes man som min "riktiga pappa" och skulle vilja att han var min juridiska förälder, då han tagit hand om mig under de senaste 20 åren. Jag vill dock inte ta ifrån min biologiska pappa detta då vi ändå har en bra kontakt. Finns det något avtal eller liknande man skulle kunna använda sig av för att fullborda detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).Kan man ha tre föräldrar?Enligt föräldrabalken där vårdnad regler finns det ingen möjlighet för ett barn att ha fler än två vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § FB). Eftersom du är över 18 år är du inte längre ett barn i lagens mening och har inga vårdnadshavare.Möjlighet till adoptionDet finns en möjligt att adoptera även en vuxen (4 kap. 4 § FB). Dock får detta ske endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Efter en adoption anses den som adopterats som adoptivförälderns barn och inte som barn till sin tidigare förälder (4 kap. 21 § FB). Detta innebär att alla rättsliga band till den tidigare föräldern kapas, vilket till exempel fråntar barnet arvsrätten efter sin biologiska förälder. Eftersom du skriver att du inte vill ta ifrån din biologiska pappa detta antar jag att detta inte vore aktuellt för er.Svar på din frågaDet är alltså inte möjligt att ha tre juridiska föräldrar. Eftersom du är över 18 år har du inte heller några vårdnadshavare. Genom en adoption skulle alla rättsliga band till din biologiska pappa försvinna och du skulle istället vara att anse som barn till din bonuspappa.En situation som skulle bli annorlunda om du var juridiskt barn till din bonuspappa är då han avlider. Idag har du ingen rätt att ärva efter honom, utan du har endast arvsrätt efter dina biologiska föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Om din bonuspappa vill att du ska ärva efter honom är det dock möjligt för honom att upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om han inte har några egna barn kan han utforma ett testamente så som han önskar utan att det kan uppstå problem. Om du vill veta mer om arvsrätt och testamenten är du självklart välkommen att ställa en ny fråga.Utifrån din fråga förstår jag inte riktigt vad det är du skulle vilja åstadkomma genom att din bonuspappa skulle bli din juridiska förälder. Era känslomässiga band kan ju såklart finnas även om han inte är din pappa rent juridiskt. Om det är så att det finns någon specifik situation där du tänker att det skulle spela roll är du självklart välkommen att ställa en ny, utförligare fråga.Jag hoppas att detta kan hjälpa dig något. Annars är du såklart välkommen att ställa en ny fråga!

När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?

2020-08-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vad gäller om ett gift par flyttar isär, bygger upp nya hem, träffar nya partners men fortfarande är gifta, äger man endast rätten till hälften av det som fanns när man flyttade isär eller även det man skaffat på egen hand efter flytten? Hur är det med lån som tas efter en sådan flytt?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den kritiska tidpunktenDå ett äktenskap upplöses och en bodelning ska göras utgår man ifrån egendomsförhållandena vid den så kallade kritiska tidpunkten. Detta är den tidpunkt då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller, om äktenskapet upplöses genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § äktenskapsbalken).Ett par kan fortsätta vara gifta utan att bo tillsammans. Det är alltså inte egendomsförhållandena den dag då makarna flyttar isär man utgår ifrån, utan den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks. Alla tillgångar och skulder som finns vid den kritiska tidpunkten ska tas med i bodelningen.Bra att komma ihåg i den här situationen är att man inte kan vara sambo med någon som är gift (1 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär att om någon av makarna flyttar ihop med någon, men fortfarande är gift, finns ingen rätt för denna nya "sambo" att till exempel begära bodelning eller ta över den gemensamma bostaden. Om makarna planerar att inte fortsätta leva tillsammans kan det därför vara bra att väcka talan om äktenskapsskillnad och förrätta bodelning.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Är sambolagen dispositiv?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejSambolagen är dispositiv står på flera ställen, men jag har inte hittat det i själva lagen. Var o hur framgår detta?Hälsar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan tvingande och dispositiva regler är att tvingande regler alltid gäller oavsett vad parterna avtalat om, medan dispositiva regler kan åsidosättas om parterna kommit överens om detta.Flera delar i sambolagen är dispositiva och kan avtalas bort. Detta framgår av 9 § som lyder enligt följande:"Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits."Detta innebär att om samborna inte kommit överens om annat gäller sambolagen rakt av. Om samborna däremot upprättat ett så kallat samboavtal kan alla, eller endast delar av, reglerna om bodelning åsidosättas, beroende på vad samborna kommit överens om. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna. Olikt ett äktenskapsförord som gäller för gifta makar behöver ett samboavtal inte registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.Det finns en regel i sambolagen som inte kan åsidosättas även om samborna upprättat ett samboavtal som anger annat. Detta gäller rätten för den ena sambon att ta över en gemensam bostad som tillhör den andra sambon (22 § sambolagen). Denna rätt gäller endast hyres- eller bostadsrätter, och det är den sambo som bäst behöver bostaden som kan överta den. Ett sådant övertagande ska anses skäligt, och om samborna inte har gemensamma barn kan det ske endast om det föreligger synnerliga skäl. Denna rätt att ta över en bostad kan inte avtalas bort genom ett samboavtal.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?

2020-11-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan jag till min framtidsfullmakt ange föräldrar till de barn som är upptagna i mitt testamente ?Vänligen
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lagen om framtidsfullmakter. Jag tolkar din fråga som att du undrar vem du kan utse som framtidsfullmaktshavare, om det spelar någon roll att deras barn är testamentstagare enligt ditt testamente.Du kan helt fritt välja vem du vill utse till framtidsfullmaktshavare. Det finns inga regler om vem detta kan vara, mer än att det måste vara en fysisk person, alltså en människa (1 §). Det är därmed inget hinder att din framtidsfullmaktshavares barn är testamentstagare enligt ditt testamente.Däremot finns det regler om vem som får vara vittne till en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och bevittnas av två personer (4 §). Vem som får vara vittne regleras i ärvdabalken. Den som är under 15 år får inte vara vittne. Inte heller din make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig (alltså dina föräldrar, barn, svärföräldrar, styvföräldrar och styvbarn), eller dina syskon får vara vittnen.Jag hoppas detta kan hjälpa dig. Om inte, är du självklart välkommen att ställa en ny fråga! Det finns också bra information om framtidsfullmakter på Skatteverkets hemsida, här.Mvh,

När inleds en skilsmässa?

2020-08-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej När man skickat efter "personbevis skilsmässa" hos skatteverket, innebär det då per automatik att skilsmässan är igång?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).När inleds skilsmässan?Skilsmässan inleds då tala om äktenskapsskillnad väcks. Detta ska göras vid tingsrätten i den ort där någon av makarna har hemvist (14 kap. 3 § ÄktB). Om båda makarna är överens kan de ansöka tillsammans, och i annat fall sker ansökan genom stämning (14 kap. 4 § ÄktB). Denna dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten kallas för den kritiska tidpunkten. Det är vid denna tidpunkt man "fryser" makarnas egendomsförhållanden för att avgöra vad som ska ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB).När ansökan om äktenskapsskillnad skickas in kan tingsrätten begära personbevis för makarna. Dessa kan man begära ut hos Skatteverket. Att du har begärt ut personbevis från Skatteverket innebär alltså inte att skilsmässan per automatik "är igång" utan det krävs en ansökan om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har min make rätt till en del av mitt fritidshus vid skilsmässa?

2020-07-28 i Bodelning
FRÅGA |HejVad gäller vid följande situation:Jag äger ett fritidshus.Jag har varit sambo med en kvinna i 9 år och vi är nu gifta sedan 1 år. Vi har alltså bott tillsammans i ca 10 år.Hon har nu tagit ut skilsmässa.Vad gäller med mitt Fritidshus?Hur stor del har hon rätt till när det gäller mitt Fritidshus?Jag står på lånen för fritidshuset.MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att ditt fritidshus är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, om det inte är enskild egendom.Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter skuldtäckningen delas lika.När det är klarlagt hur mycket egendom varje make ska få ska egendomen fördelas på lotter. Detta gör man för att veta exakt vilken egendom varje make ska få. Varje make har rätt att i första hand få behålla sin egen egendom och istället ersätta den andra maken med annan egendom eller pengar motsvarande samma värde (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att du i första hand har rätt att behålla ditt fritidshus, om din make kan erhålla annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.Jämkning vid bodelningOm en bodelning, med hänsyn till äktenskapets längd eller makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, är oskälig kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en bodelning mellan er skulle bli oskälig, men det faktum att ni varit sammanboende i 10 år talar antagligen mot möjligheten till jämkning.SlutsatsDitt fritidshus ska alltså ingå i bodelningen, så länge det inte är enskild egendom. Hur stor del av fritidshuset din make har rätt till beror på hur er ekonomiska situation ser ut i övrigt och hur mycket giftorättsgods som finns. Som nämnt ovan har du dock rätt att i första hand behålla den egendom du äger och ersätta din make genom annan egendom eller pengar motsvarande samma värde.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Bodelning när ena maken har ett lån

2020-07-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min dotter ska skilja sig och hon och mannen har ca 350000 i skulder tillsammans m lånet står på henne.Vad händer när de skiljer sig? Ska inte han oxå ta del av lånet, eller blir de bara hon eftersom allt står på henne? Så tacksam för svar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).En bodelning ska görasDå ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Hur bodelningen går tillVid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.SlutsatsDetta innebär alltså att din dotter kommer få behålla så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka hennes skuld. Om värdet av hennes giftorättsgods understiger skulden kommer hon gå in med noll i bodelningen, och alltså behålla allt sitt giftorättsgods. Istället kommer hennes make få dela med sig av mer av sitt giftorättsgods till henne.Om din dotter står ensam på lånet är det sannolikt att hon kommer ha kvar det ensam efter skilsmässan. För närmare hjälp kring lånet rekommenderar jag henne att ta kontakt med banken i fråga för att få så korrekt information som möjligt.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,