Försenad förskringspremie

2007-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Om jag glömt betala in min båtförsäkring i tid har försäkringsbolaget då rätt att utan vidare säga upp försäkringen och vad hade hänt om den blivit skadad då jag var ute och seglade med den och de hade sagt upp den utan min vetskap?
Joel Gustafsson |Vad som händer vid utebliven betalning av försäkringspremie stadgas i Försäkringsavtalslagen 5 kap, se http://lagen.nu/2005:104#K5 . En försäkringspremie för en ny försäkringsperiod behöver inte betalas förrän en månad efter det att försäkringsbolaget skickat en påminnelse. Om så inte sker kan försäkringsbolaget säga upp försäkringen men en sådan uppsägning får inte verkan förrän efter 14 dagar efter det att uppsägningen skickats iväg. Om försäkringstagaren betalar premien inom dessa 14 dagar så upphör inte försäkringen. (Uppsägningen måste innehålla ett meddelande om att betalningen kanske inom dessa 14 dagar)Om betalningen sker efter det att försäkringen upphört gäller detta som begäran om en ny försäkring från den dag betalning sker. Den omständigheten att man är bortrest och således inte mottagit något uppsägningsmeddelande är inte någon förmildrande omständighet. Endast oväntade händelser, såsom sjukdom eller utebliven lön kan medföra att man får längre tid på sig att betala.Vad som händer om båten blir skadad under resan är beroende av de olika nämnda tidsfristerna. Om du fortfarande kan betala utan att försäkringen upphör, antingen att det är inom den månaden efter att påminnelse skickats eller att det är inom de 14 dagarna efter uppsägningen, är båten försäkrad för den skada som uppkommit. Med vänlig hälsning

För dyrt boende för försörjningsstöd?

2007-02-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Har sociala rätt att be mig flytta till billigare hyreslägenhet ?Hyran är 5600 sociala betalar 4600 och dom anser jag bor för dyrt
Mia Ejendal |Hej, Jag antar att det inte handlar om bostadsbidrag utan om att socialnämnden betalar hela hyran genom såkallat försörjningsstöd. Enligt Socialtjänstlagen lämnas försörjningsstöd för "skäliga kostnader" för boende. Detta är ganska vagt och en bedömning görs från fall till fall. Om de har godtagit att betala en hyra på 5600 tidigare och nu sänkt gränsen till 4600 så tycker jag att du ska fråga vad som har förändrats i deras bedömning. Mitt bästa råd till dig är att be om att få titta på socialnämndens underlag för beslutet. Troligen har de ngn typ av mallar som de följer, så be att få reda på varför du hamnat i den ena eller andra kategorin. Eftersom endast ett skäligt belopp kan beviljas så kan de vägra att betala ut ett högre belopp, men detta innebär, såvitt jag försår, inte att de kan tvinga dig att flytta om du kan betala resten hyran på annat sätt. Lycka till! Vänligen,

Lokala trafikföreskrifter

2007-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag har fått en P-bot i Lund på en gata i ett villaområde.Enligt p-boten skall jag ha överträdit en långtidsparkering på 24 h. Det finns INGA skyltar om detta på platsen/gatan.Polisen som jag pratat med påstår att det är upp till mig att veta om denna regel och boten kan då ej överklagas.Skumt tycker jag hur ska man kunna veta om detta? Gäller samma regel överallt där det inte finns skyltar i städerna eller är detta specifikt för bilhatarstaden Lund.Gatan jag parkerade på heter Örnvägen f.öTack på förhandErik Gustafsson
Martin Ågren |Hej.Enligt lokala trafikföreskrifter för Lunds kommun är det tillåtet att parkera på väg eller gata i högst 24 timmar i följd under vardagar utom dagar före sön- och helgdagar, om ej annat är särskilt föreskrivet (t.ex. på vägmärken). Trafikföreskrifterna finns publicerade på Lunds kommuns hemsida. Det är din skyldighet att känna till dessa lokala trafikföreskrifter, de behöver inte skyltas på vägmärken. Alltså kan Du inte anföra Din okunskap som grund för ett överklagande av p-boten, tyvärr. Med vänlig hälsning

SOU 2005:34

2007-02-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |2005 Lade en statlig utredning fram en del förslag som skulle göra det möjligt att begränsa rätten till ekonomiskt bistånd(socialbidrag) för medborgare från ett annat EU-land som kommer till sverige för att söka arbete. Var hittar jag just den utredningen?
Marie Hedelin |Hej! Utredningen du söker heter SOU 2005:34 - Socialtjänsten och den fria rörligheten. Lättast hittar du den genom att gå in på Regeringens hemsida (http://www.regeringen.se). Där klickar du på en blå länk som heter "Publikationer" (högst upp på sidan). Sedan söker du bara på SOU 2005:34 och klickar på "Socialtjänsten och den fria rörligheten" så får du upp utredningen i pdf-format. (Du måste alltså ha laddat ner gratisprogrammet Adobe Reader. Finns en länk för nedladdning under "Publikationer") Lycka till! Med vänlig hälsning

Statsbidrag till handikapporganisation

2007-03-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan en handikapporganisation, som har statsbidrag, ha anställda ordförande och generalsekreterare som inte är funktionshindrade och som utför dag-för-dag-arbetet, i vilket arbete övriga styrelseledamöter ej deltar utan de träffas 4-5 ggr om året?
Johanna Carlsson |Beträffande ideella föreningar finns ingen särskild lag som reglerar hur föreningen skall skötas. Istället är det upp till medlemmarna att i stadgarna reglera vad som skall gälla. Där kan man t.ex. föreskriva vem som kan bli medlem. Det finns dock en förordning om vad som gäller för just statsbidrag till handikapporganisationer. Den hittar du http://www.lagen.nu/2000:7 . I 2 § sägs att handikapporganisationens medlemmar till övervägande del skall bestå av personer med varaktiga funktionshinder. Alla behöver därmed inte vara funktionshindrade. Den som har valts till ordförande vid föreningens årsmöte har alltså rätt att vara det, oavsett om denne är funktionshindrad eller inte. Likaså kan den som anställts som generalsekreterare vara detta, utan några krav på funktionshinder. Att en organisation har anställda som utför det löpande arbetet är väldigt vanligt. Det viktigaste är att det är styrelsen som fattar beslut av större vikt (även vad gäller beslutsfattande är det vad som står i organisationens stadgar som är avgörande för hur det får gå till). Det viktigaste för att en handikapporganisation skall beviljas statsbidrag är, enligt förordningen, att organisationen: 1. verkar för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionshinder, 2. är demokratiskt uppbyggd, 3. är partipolitiskt och religiöst obunden. Om ni har frågor rörande vad som gäller just er organisation föreslår jag att ni vänder er till Socialstyrelsen, som beslutar om denna typ av bidrag. Med vänliga hälsningar

Skillnaden mellan lag och förordning

2007-02-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Fråga från ej juridiskt kunnig: Vilken status har jordförvärvsförordningen i relation till jordförvärvslagen? Vilken myndighet har fastställt jordförvärvsförordningen?
Emelie Brorström |Hej! Förordningar härstammar från regeringen och lagar från riksdagen. Regeringen får inte anta förordningar om vad som helst. Se närmare om normgivningsfördelningen i 8 kap regeringsformen ( se http://www.lagen.nu/1974:152#K8 ). Regeringen har ingen exklusiv normgivningskompetens. Riksdagen kan antaga lagar inom regeringens beslutsområde (8:14 regeringsformen), men det gäller inte tvärtom. Lagen får företräde framför förordningen. Med vänlig hälsning,

Rätt att bära kniv?

2007-02-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej, jag har haft en fråga som jag alldrig fått svar på. fråga: får man ha med sig tillex: en fickkniv när man skall gå på allmän område?andra fråga: om inte får man ha med sig en fickkniv över hvud taget någon stans (camping?)fråga 3: får träslöjds lärare gå runt med knivar i skoln (ex: täljknivar)fråga 4 f´år man som privat person över huvud taget gå runt med ngn typ av kniv på allmän område?
Louise Hjelm |Knivar som är ägande att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får man inte bära på allmän plats eller inom skolområden. Bedömningen av vad som anses som vapen torde få göras i varje enskilt fall. Förbudet mot att bära kniv gäller inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter kan anses befogat. En fickkniv av ordinarie sort som används för praktiska ändamål måste naturligtvis få bäras på en camping, i skogen eller liknande. Däremot kan man inte påstå att en fickkniv fyller någon funktion i stan.En träslöjdslärare har säkerligen rätt att bära en täljkniv i skolan, i vart fall i lektionssalen eftersom den fyller en funktion som arbetsredskap. Den är alltså inte ägnad att användas som vapen. Däremot kan det tyckas att det saknas anledning för en träslöjdslärare att föra med en täljkniv ut ur lektionssalen.Som privatperson får man inte gå runt med knivar som är ägande att användas som vapen på allmänt område.För mer information se http://www.lagen.nu/1988:254Mvh

Tillsättning av förskoleplats

2007-02-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vilken lag behandlar kommunens skyldighet gällande tillsättning av förskoleplats. D.v.s. hur snart är kommunen skyldig att fixa fram en plats ?
Alexander Garbu |Bestämmelsen, som tidigare fanns i socialtjänslagen återfinns sedan 1997 i Skollagen, kapitel 2 a. Den sexårsverksamhet som bedrivits inom ramen för förskolan enligt 15 § socialtjänstlagen återfinns i kapitel 2 b Skollagen. Enligt 2a kap 7 § skollagen gäller att "När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen, skall kommunen erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål".