Överflyttning av ärende enligt SoL

2007-04-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag har en son som bor i ett familjehem ca 1 år, jag bodde då i Trollhättan o han flyttades till familjen i Lidköping. Jag flyttade sedan från Trollhättan till Fagersta, hur blir då allt, ska då inte allt flyttas till min stads kommun socialtjänst? Eller kan fortfarande Trollhättans socialtjänst bestämma allt? Jag har funderat på o ta hem min son men då kommer dom göra ett direkt omhändertagande, kan dom göra det eller förs inte det över hit till min kommun? Tacksam för svar. Mvh
Marie Hedelin |Hej! Som huvudregel fortsätter Trollhättans kommun att handlägga ärendet trots flytten. Det finns dock en bestämmelse i 16:1 Socialtjänstlagen (SoL) som syftar till att ett ärende ska överflyttas ifrån en kommun till en annan om "den som berörs av ärendet har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt". Enligt förarbetena till lagen (Proposition 2002/03:53, s 92) ska frågan om överflyttning avgöras efter en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det nämns dock som exempel att det kan komma ifråga när vårdnadshavaren till ett barn, som är placerat i familjehem, flyttar från placeringskommunen. Att en överflyttning skulle vara naturlig i sådana fall har motiverats med att kontakterna med vårdnadshavaren ingår som en mycket viktig del av vårdnadsansvaret. Detta gäller dock inte om ett litet barn har placerats långsiktigt i ett familjehem eller om barnet är äldre och på väg att själv flytta ifrån familjehemmet. Om familjehemsplaceringen är frivillig, enligt SoL, och du då väljer att ta hem din son borde ärendet vara att anse som avslutat i Trollhättans kommun. Därmed inte sagt att inte din nya kommun, alltså Fagersta, kan anse att förutsättningar finns för ett omedelbart omhändertagande i enlighet med 6 § LVU. Skulle det däremot vara så att din son är placerad i ett familjehem till följd av ett tvångsomhändertagande enligt LVU, och du väljer att ta hem honom, borde det fortfarande vara Trollhättans sak att handlägga ärendet och besluta om ett omedelbart omhändertagande. Hoppas att detta varit till någon hjälp! Med vänlig hälsning

Tidsfrist vid kvarhållande av patient enligt LPT

2007-05-11 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |LPT: när ett vårdintyg utfärdats och patienten kvarhålles, från vilken tidpunkt gäller 24 timmar fram till intagning. Patienten kan ha väntat frivilligt flera timmar i ett väntrum. Var finns detta angivet? Hälsning
Susanne Sjölander |I § 6b lagen om psykiatrisk tvångsvård anges att en fråga om intagning för tvångsvård skall avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar efter patientens ankomst till vårdinrättningen, se http://www.lagen.nu/1991:1128 . Ankomsten till vårdinrättningen är alltså den avgörande tidpunkten. Denna tidpunkt skall antecknas i patientens journal (se § 2 punkt 2 i förordningen om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård http://www.lagen.nu/1991:1472 ). 24-timmars fristen är undantagslös. Patienten kan alltså kvarhållas antingen frivilligt, exempelvis väntandes i ett väntrum, eller ofrivilligt med hjälp av nödvändigt tvång i max 24 timmar från ankomsten till vårdinrättningen. Med vänlig hälsning

Tillåtet att bjuda ungdom på alkoholdryck i hemmet?

2007-05-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag förstår inte riktigt allt som står i alla dessa lagtexter. Det är en sak jag länge undrat över och som bara blev mer otydligt när jag försökte läsa mig till svaret. Får man eller får man inte dricka all sorts alkoholhaltig dryck om man blir bjuden när man är över 18 år men under 20? Inte köpa av någon utan dricka ur glas hemma hos någon tillsammans med någon som har all rätt att införskaffa och förtära alkoholhaltig dryck. Tack på förhand!
Julia Asplund |Hej, Regler om vad som gäller angående förtäring av alkoholdrycker finns i alkohollagen (http://lagen.nu/1994:1738#K3P9P9) . Med alkoholdryck menas drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol (1kap 3 §). Försäljning av spritdrycker, vin och starköl i handeln får inte ske till den som är under 20 år (3 kap 8 §). Försäljning av folköl får inte ske till den som är under 18 år. Vidare är det förbjudet att som ombud anskaffa dessa drycker åt en person som inte på laglig väg hade kunnat anskaffa dem själv. På samma sätt är det inte tillåtet att ge dessa drycker i gåva till en ung person. Däremot kan det vara tillåtet att bjuda en person som inte har fyllt 20 år på alkoholdrycker i hemmet. I 3 kap 9 § tredje stycket sägs att det inte är tillåtet att bjuda en person som inte har fyllt 20 år på spritdryck, vin eller starköl om det med hänsyn till den unges ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Här får man göra en bedömning med hänsyn till den unges ålder och mognad, situationen under vilken han eller hon bjuds och hur han eller hon som individ reagerar på alkohol. Överträdelser av regeln kan medföra straffansvar (10 kap 6 §). Med vänlig hälsning

Överklagan av p-bot

2007-04-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Fråga ang. P-bot.Om p-vakten inte kryssat i rutorna "vägmarkering kontrollerad eller "vägmärken kontrollerade" ej heller skrivit i "fabrikat" för P-boten. Är den giltig då? Bilen är klockan endast under 3 minuter.Parkerade inom 10 meter från en vägkorsning, ca: 3 m fel.
Anna Mann |Hej!Eftersom det handlar om att du har parkerat för nära en korsning finns det ingen anledning att kontrollera vägmärken eftersom det endast är avståndet som är avgörande. Att rutorna inte är ikryssade har därmed ingen betydelse för giltigheten av boten.Om registreringsnumret på bilen är ifyllt bör det inte ha någon betydelse att inte fabrikatet är det.Oavsett om du skulle vilja överklaga eller inte så måste du betala boten.Vänliga hälsningar

Backspeglar - peronbil och mc

2007-04-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad säger lagen om krav på backspeglar på personbil och mc?
Anna Mann |Hej!Det finns ingen lag som reglerar hur stora backspeglar en personbil eller mc ska ha men vid besiktning kontrollerar bilprovningen att bilen har backspeglar men inte mc:en. Det var det enda som gick att hitta angående backspeglar. Vägverket kan ge bra svar om du ringer och frågar.Vänlig hälsning,

Ogiltighet av kommunala beslut

2007-04-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan ett beslut av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige i efterhand förklaras ogiltigt om det baserats på tjänsteutlåtande / utredning som innehåller missvisande / felaktiga uppgifter? Tacksam för synpunkter!
Sara Olsson |Hej! För att ett beslut ska kunna förklaras ogiltigt måste det överklagas. En förutsättning för att få överklaga beslutet är att man är medlem i den kommunen där beslutet har fattats. Beslutet ska då överklagas hos Länsrätten. Detta framgår i 10:1 KL (Kommunallagen). 10:2 anger vilka beslut som får överklagas. I p.1 nämns beslut av kommunfullmäktige och i p.2 nämns beslut av kommunalnämnd. Kommunstyrelsen är en kommunalnämnd. För att ett beslut av en nämnd ska kunna överklagas får beslutet inte vara av rent förberedande eller verkställande art. I 10:8 anges grunderna för laglighetsprövningen. Någon av de punkter som där räknas upp måste föreligga för att ett beslut ska upphävas. I p.1 när beslutet inte tillkommit i laga ordning. Härmed avses t.ex. procedur- och handläggningsfel. Är felet utan betydelse för utgången i ärendet behöver inte beslutet upphävas. Detsamma gäller om beslutet förlorat sin betydelse p.g.a. senare inträffade händelser. Detta framgår av 10:9. Övriga förutsättningar, som t.ex. klagofrist m.m. framgår i 10 kap. KL. Vänliga hälsningar

Lagar som berör internationellt polisiärt samarbete

2007-05-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilka lagar som berör det internationella polisiära samarbetet.
Alexandra Palmér |De lagar som berör det internationella polisiära samarbetet är: -Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete http://www.lagen.nu/2000:343 -Förordning (2000:388) om internationellt polisiärt samarbete http://www.lagen.nu/2000:388 Med vänlig hälsning

När måste en cyklist använda cykelhjälm?

2007-05-03 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vilken ålder är det för att cyckla utan hjälm ?
Alexandra Palmér |I Trafikförordningen stadgas i 6 kap. 4 a § (http://lagen.nu/1998:1276#K6 ):Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket. Svaret på din fråga är att alla under femton år måste ha hjälm på sig, när de cyklar.