Tolkning av trafikbestämmelse

2007-05-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Ang förordning om vägtrafikregister 7 kap. 7-8 §§.Får bilens registreringsskylt placeras på bilens framskärm (ex ovanför hjulhuset) "framtill på" bilen, "väl synlig" från höger eller vänster sida?Lustig sidonotering: Sökning på ordet "framtill" i Svenska Akademiens ordbok (www.saob.se) förklarar ordet bl.a. som "åt fram sidan till" - Notera att orden "fram" och "sidan" har skrivits isär (förhoppningsvis ett avskrivningsfel).
Sara Forslund |Hej,Förordning om vägtrafikregister hittar du http://www.lagen.nu/2001:650. Enligt 7 kap. 7 § skall en registreringsskylt placeras såväl framtill som baktill på en bil. Enligt 8 § skall registreringsskyltarna vara väl synliga och hålla i ett sådant skick att de lätt kan avläsas.Svenska Akademiens ordbok ger att ordet "framtill" bland annat kan ha betydelserna "på framsidan"; "åt fram sidan till"; "på/i främre delen".Svenska Akademien är en fristående kulturinstitution och dess tolkningar av ords betydelse är på intet sätt bindande när det gäller hur lagen skall tolkas.Domstolen tolkar lagen och tillämpar den på specifika fall, och det går inte att med hundraprocentig säkerhet förutsäga hur domstolen kommer att resonera i ett specifikt fall. Då lagtext ofta är kortfattad och generell finns olika metoder för att tolka den. Den enklaste, som man ofta börjar med är den metoden du själv tillämpat, bokstavstolkningen. Man tittar helt enkelt på vad texten säger och orden betyder. Dock är denna metod inte alltid tillräcklig; som till exempel i ditt fall då ett "nyckelord" kan ges flera olika betydelser. Man går då vidare till att tolka lagen efter dess syfte, eller vilket syfte lagstiftaren hade då han stiftade lagen. Den tolkning jag gör av syftet med bestämmelserna kring hur registreringsskyltar skall vara placerade, vilket också ges en ledtråd till i 8 § där det sägs att de skall vara väl synliga, är att registreringsskyltar skall göra det sä lätt för oss som möjligt att identifiera fordon. Då behovet att identifiera fordon är stort i trafiken bör skyltarna placeras på ett sådant sätt att de lätt kan avläsas i trafiken. Detta är vanligtvis inte på sidan av bilen utan på framsidan av bilen vänd framåt, så att skylten kan läsas av i backspegeln på framförvarande bilar, och på baksidan av bilen vänd bakåt, så att den kan läsas av av bakomliggande bilar.Hoppas att du fått dina funderingar stillade!Med vänliga hälsningar,

Förlängd spärrtid?

2007-05-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej har en spärrtid på 18 månader på körkort AB. Förlängs denna spärrtid vid olovlig körning.Mvh Ingemar
Ida Forss |Hej!Regler om återkallelse av körkort finner Du i körkortslagen http://lagen.nu/1998:488 och i körkortsförordningen http://lagen.nu/1998:980 . Då det gäller återkallelse av körkort genom körkortsingripande regleras detta i 5 kapitlet i båda regelverken. När det är dags att ansöka om nytt körkortstillstånd så är det länsstyrelsen som brukar utreda om det föreligger några omständigheter som talar för att inte bevilja körkortstillstånd. Då länsstyrelsen gör denna utredning har de rätt att begära in utlåtande från bland andra polisen. Jag har inte funnit belägg för att spärrtiden automatiskt skulle förlängas pga olovlig körning, men det kan definitivt påverka Dina chanser att få ett nytt körkort.Mvh

Spärrtid vid grovt rattfylleri

2007-04-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, hur länge blir man av med körkortet om man har 0,69mg/l i utandningsprov.
Tim Boström |Hej!Med en alkoholkoncentration på 0,69 mg/liter i utandningsluften, skulle det hela med största sannolikhet bedömas som grovt rattfylleribrott enligt 4a § Lag om straff för vissa trafikbrott. Körkort återkallas av länsstyrelsen och enligt 5 kap. 3 § körkortslagen så är grovt rattfylleri (inte helt oväntat) en grund för detta. Om länsstyrelsen väljer att återkalla ett körkort ska det i normala fall även anges en spärrtid (d.v.s. hur lång tid som körkortet ska vara återkallat) och om återkallandet sker till följd av grovt rattfylleri ska denna vara minst ett år. Då spärrtiden i detta fall torde komma att bli minst ett år, krävs ett nytt förarprov innan man kan få ett nytt körkort och en ansökan om nytt körkortstillstånd kan göras tidigast sex månader före dess att spärrtiden löper ut. Förutsatt att länsstyrelsen beviljar ett nytt körkortstillstånd, kan detta dock ske tidigast när två månader återstår av spärrtiden.Med vänlig hälsning

Tillfälligt uppehållstillstånd pga samboskap

2007-05-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag har en vän som har sedan 2004 har tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd som hennes pojkvän (han är svensk) har anordnat åt henne. Det senaste är mellan 2006-08. Nu är det så att pojkvänen har varit otrogen vid några tillfällen och hon vill bryta upp, han håller kvar henne genom att säga till henne att i fall om hon flyttar så går han till migrationsverket och återkallar arbets- och uppehållstillståndet. Enligt honom så skulle hon skickas tillbaka direkt. Nu har det gått så långt att han håller henne mer eller mindre isolerad, dvs hon får inte gå ut själv.Det som komplicerar det är att hon precis har blivit antagen till en högskoleutbildning i Sverige som hon ser fram emot. Hon tänker arbeta och studera samtidigt.Kan han verkligen bara återkalla tillståndet?Har ni några råd vad hon kan göra?Med vänliga hälsningar
Martin Andersson |Hej!Detta är förstås en svår situation för din vän, men den är också komplicerad juridiskt sett. Ett tillfälligt arbets och uppehållstillstånd p.g.a. samboskap med en svensk får nämligen enligt huvudregeln bara förlängas om förhållandet består, och får också återkallas om förhållandet upphör. Dock finns det ett viktigt undantag från regeln om återkallelse om förhållandet upphör och det är att uppehållstillståndet inte kan återkallas för den som bott i Sverige i mer än tre år när Migrationsverket får saken till prövning, enligt 7:3 2 st Utlänningslagen (se http://lagen.nu/2005:716). Eftersom din vän bott i Sverige sedan 2004 så kan denna regel vara tillämplig beroende på när under 2004 som hon kom till Sverige. Observera att detta innebär bara att uppehållstillståndet inte kan återkallas omedelbart. Hon kan alltså även om hon bott här i mer än tre år avvisas när uppehållstillståndet går ut 2008. Det finns dock ett sätt att få permanent uppehållstillstånd och det är om ”förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen (…) utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid” enligt 5:16 Utlänningslagen (se http://lagen.nu/2005:716). Då måste din vän göra sannolikt för Migrationsverket att hon utsatts för övergrepp av allvarlig art under sammanboendet. Här kan Migrationsverket vara ganska hårda i bedömningen, d.v.s. det krävs i regel att man gjort en polisanmälan och att det finns någon typ av dokumenterade bevis för ett det skett ett eller flera övergrepp. Det krävs dock inte en lagakraftvunnen dom mot pojkvännen för någon typ av brott. För mer vägledning se propositionen 1999/2000:43 s 54. Att din vän hålls isolerad kan vara tillräckligt men det är alltså inte säkert. Av det du skrivit framgår inte om omständigheterna är tillräckliga för att det ska kunna klassas som olaga frihetsberövande. För det senare krävs i regel att man håller någon inlåst.Mitt råd är alltså att i första hand kolla om din vän varit i Sverige i mer än tre år. Då kan ju inte uppehållstillståndet återkallas direkt. Därefter får ni fundera över om det är lämpligt att polisanmäla pojkvännen.Hoppas att du har hjälp av mitt svarMed vänlig hälsning,

Kronofogdemyndighetens uppgifter

2007-05-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Har internetsajter rätt att publicera företags KFM uppgifter? Kan lag 1990:409 åberopas och tolkas för skydd mot publicering?
Emelie Thor |Hej, Kronofogdemyndighetens (KFM) uppgifter är offentliga i den mån sekretess inte föreligger. Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden är sekretessbelagda vad gäller bland annat mål om utsökning och indrivning och dessutom vad gäller verksamhet enligt lagen om näringsförbud, om uppgiften kan skada den enskilde, se 9 kap 19 § http://lagen.nu/1980:100. I samma bestämmelse framgår att sekretess inte gäller beslut i ett mål eller ärende. Är en uppgift inte skyddad av sekretess är den offentlig. KFM tillhandahåller uppgifter om skuldsättning och dessa är offentliga. Något hinder att publicera offentliga uppgifter finns inte. Mer om sekretesskyddade uppgifter finner du http://lagen.nu/1980:100. Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter avser inte avslöjande av offentliga uppgifter från till exempel KFM och kan således inte tillämpas vid publikation av nämnda slag. Detta även om informationen kan medföra skada i konkurrenshänseende. Vänliga Hälsningar,

Assistans enligt LSS

2007-05-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Min hustru har personliga assistenter enligt lag 1993:387. Hon har behov av hjälp dygnet runt men har assistenter endast 74 timmar per vecka. För resten svarar jag utan ersättning och har gjort så i tretton år och vill fortsätta med det så länge jag förmår.Hon fyller snart 65 år varefter det inte går att utöka antalet timmar.Frågan är då: om det händer mig något (jag är fyra år äldre än min hustru) vad sker då?Kassan säger att den kan ge mer hjälp men inte av typen vilande hjälp, dvs. att utökat antal assistenttimmar inträder om jag faller bort. Istället får min hustru dygnet-runt-hjälp omgående vilket dels är en onödig utgift för staten, dels bara ställer till praktiska problem (främmande människor närvarande också på nätterna). Möjligen kan jag anställas som personlig assistent vilket jag uppfattar som omoraliskt då jag inte vill ha betalt för att ta hand om min egen hustru.Kassan beräknar ett behov men det görs tydligen på två grunder: den ena är min hustrus tillstånd vilket motiverar dygnet-runt-assistens, den andra är att jag frivilligt tar hand om henne en viss del av tiden vilket minskar behovet (kan man göra så?).För mig är det naturligt att den första beräkningsgrunden kommer först. Sedan beräknas assistentersättning med utgångspunkt från att jag åtar mig en del av jobbet. Om jag inte längre kan utökas hjälpen automatiskt.Förnuftsmässigt tycker jag min syn är den enda möjliga och den sparar pengar för staten. Är den också förenlig med lagen?
Miranda Berg |Hej!Som du skriver så kan inte antalet assistanstimmar utökas efter 65 års ålder. Det är alltså den prövning som Försäkringskassan gjort innan 65 års ålder och de förutsättningar som föreligger då som ligger till grund för de fortsatta insatserna, det går inte att ta hänsyn till eventuella i framtiden uppkomna behov.Det system på vilket man grundar behovsprövningen är en nackdel för din hustru i er nuvarande situation. Men därför finns också möjligheten att anställa en anhörig som assistent. Kanske är det inte så dumt att följa försäkringskassans råd. Många familjer löser sin situation på detta sätt och istället för att se det som omoraliskt kan man se det som en möjlighet.I LSS (som du hittar http://www.lagen.nu/1993:387#L2000:1030 )står ingenting om hur behovsprövningen ska göras. Om du står fast vid att din syn på beräkningsgrunderna är den mest förnuftiga, kan du överklaga försäkringskassans beslut till Länsrätten.Lycka till!

Omprövning och överklagan

2007-04-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Har problem med rygg och nacke vilket gjorde att jag blev sjukskriven i jan -feb.Fick avslag.Blev sjukskriven igen Feb-mars för samma problem.Avslag igen.Sjukskriven igen mars-maj för samma problem+ episod deprisson pga min ekonomiska situation.Fick sjukpenning.Är det lönt att försöka överklaga dom andra sjukskrivningarna och isåfall ,hur gör man, vad skriva.
Cecilia Johansson |Hej, Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet. Ett beslut om avslag av rätten till sjukpenning innebär myndighetsutövning mot enskilde och ett sådant beslut kan du begära att få omprövat enligt 27§ Förvaltningslagen. En omprövning görs av Försäkringskassan. Om myndigheten finner att beslutet är uppenbart oriktigt skall de ändra det. De får dock inte ändra det till din nackdel. En omprövning kan du begära när som helst och hur många gånger som helst. Du skickar ett brev till Försäkringskassan där du skriver ned vad du har att anmärka på och varför du anser att det är felaktigt. Skriv så utförligt och informativt som du kan så att de förstår din situation. Du kan även ringa till Försäkringskassan. De har en serviceskyldighet enligt 4§ Förvaltningslagen som innebär att de ska hjälpa dig och besvara dina frågor. Oavsett om du väljer att få dina beslut omprövade eller inte finns det en möjlighet till att överklaga besluten. Om du överklagar innebär det att en annan instans prövar ditt ärende, oftast Länsrätten. Men för att kunna överklaga ett beslut får det endast ha gått tre veckor från det att du har fått avslagsbeslutet från Försäkringskassan. Jag antar att det redan har gått mer än tre veckor sedan du fick beslutet och det är i så fall för sent att överklaga. Men om det inte är för sent ska din överklagan vara skriftlig. I den ska du ange vilket beslut som överklagas samt den ändring i beslutet som du begär. Din överklagan ska lämnas in till Försäkringskassan som sedan överlämnar den till överprövningsinstansen, se 28§ Förvaltningslagen. Med vänlig hälsning,

Väntetid för parkeringsbots utfärdande

2007-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur lång tid måste en parkeringsvakt vakta en bil innan den får bötfällas? Är tiden mellan 15:35:00 - 15:37:56 rimlig? Jag bröt tydligen mot TrF 3kap 52 § 2st.
Henric Roth |Hej! Det förefaller vara så att Du har parkerat för långt ut i gatan eller inte parkerat i vägens färdriktning. Väntetiden för en parkeringsvakt varierar från kommun till kommun och även mellan olika bolag. Väntetiden finns för att parkeringsvakten ska förvissa sig om att en person exempelvis verkligen bedriver lastning på en lastzon eller inte. Dock kräver inte alla typer av förseelser att en parkeringsvakt iakttar en väntetid. Att till exempel stanna på en plats där det är stoppförbud innebär att Du kan få en parkeringsbot omedelbart. Om tiden är rimlig är svår att besvara men enligt min åsikt skulle det bli svårt att få ett ändrat beslut med tanke på vilken förseelse Du gjort dig skyldig till. Vakten har antagligen väntat en stund för att se om Du haft för avsikt att rätta till Din felaktiga parkering. Med vänlig hälsning,