Är chattar en offentlig handling?

2021-03-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är chattar i teams en offentlig handling?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan sägas att vi i Sverige har en grundlagsfäst offentlighetsprincip som bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Frågan blir således vad som avses med allmänna handlingar och huruvida privata chattar kan ses som offentlig handling. Vad är en handling? Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF).Vad är en allmän handling?En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vad är en offentlig handling?Offentlig handling är en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med offentlighet- och sekretesslag (OSL). Alltså krävs det att handlingen är allmän samt inte omfattas av sekretess för att den ska vara offentlig. Är chattar i teams en offentlig handling?Kort sagt så är chattar i teams inte en offentlig handling. Chattar i teams kan ses som handlingar men är varken förvarad och inkommen eller upprättad hos en myndighet. Med vänliga hälsningar,

Vad är författningstexter?

2020-09-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag ska nu läsa kapitlet "Författningstexter". Blir förvirrad med lagtext, författningstext, förordningar, SFS, SOU osv.. vad är skillnaden? Vad är "författningstexter"?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Författningstexter är ett samlingsord för lagar, förordningar och föreskrifter. Lagar beslutas av riksdagen, förordningar av regeringen och föreskrifter av olika myndigheter. Förordningar fungerar oftast som komplement till lagar. Föreskrifter innehåller mer detaljerade regler kring vissa områden. Om dessa författningar skulle strida mot varandra finns det en hierarki som reglerar företrädesordningen. Först är grundlagarna, sedan andra lagar, förordningar och sist föreskrifter. Alla författningar finns samlade i Svensk författningssamling (SFS). Utredningar av regeringens departement som ligger till grund för respektive lag finns samlade i Statens offentliga utredningar (SOU). Att lägga märke till är att en författning även kan användas som synonym för ett lands grundlag, konstitution. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag ta del av en utredning?

2020-08-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur vi ska kunna få ta del av en gammal utredning./ hur man går tillväga?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring rätten att ta del av allmänna handlingarNi har som huvudregel den grundlagsskyddade rätten att få ta del av allmänna offentliga handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). Bestämmelser kring rätten att ta del av utredningar, oftast kallade förundersökningar, regleras ingående i rättegångsbalken (RB). Det finns dock undantag till rätten att begära ut allmänna handlingar. Handlingen kan till exempel vara undantagen enligt lag eller genom att vara helt eller delvis sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Hur kan jag ta del av utredningar/förundersökningar?Man får inte begära att ta del av förundersökningsprotokoll under pågående förundersökning då den omfattas av sekretess (18 kap. 1 § OSL). Om polisen har skapat protokollet kan du kontakta polisen som han handlagt ärendet men inte förrän förundersökningen har avslutats och handlingen färdigställts. Det här för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden under förundersökningen. Om handlingen har lämnats in av en åklagare till domstol räknas den som inkommen och du kan då vända dig till domstolen i fråga för att ta del av den (45 kap. 7 § RB). Eftersom en begäran om att ta del av en handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 17 § TF). Handlingen kan som tidigare nämnt vara sekretessbelagt, dock gäller sekretessen i högst 70 år (35 kap. 1 § 4 stycket OSL). Det här innebär att man kan begära ut en sekretessbelagt handling efter den här tiden. Innan handlingar lämnas ut prövas det om handlingen omfattas av sekretess enligt OSL. Skulle ni få avslag på en begäran om att få ta del av en handling kan beslutet överklagas till domstol för prövning (2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § OSL). SammanfattningSom huvudregel har ni rätt att ta del av utredningar då dessa räknas som offentliga handlingar. Vissa handlingar kan dock omfattas av sekretess eller inte ges ut på grund av andra lagliga bestämmelser. Det framkommer inte hur gammal utredningen ni vill ta del av är men skulle den vara äldre än 70 år skulle ni nu få ta del av den oberoende av tidigare sekretess. För att ta del av handlingen kan du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen, exempelvis polisen eller domstol. Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag byta efternamn?

2021-02-24 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Vill byta efternamn. Vad säger ni?Tack för svar.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket är den myndighet som ansvarar för namn och namnbyte. Om du vill byta efternamn ska du alltså vända dig till Skatteverket (3 § lag om personnamn). Om du går in på Skatteverkets hemsida kommer du att hitta blanketter och instruktioner angående hur du kan gå tillväga för att ändra ditt namn. Priset varierar beroende på vilket efternamn det är du vill byta till. Om du exempelvis vill ändra till förälders efternamn är det gratis men om du vill ändra till ett nybildat efternamn kommer det att kosta. Jag rekommenderar dig att skicka in en ansökan om namnbyte till Skatteverket om du vill byta efternamn så får de fatta ett beslut i ditt ärende. På Skatteverkets hemsida kan du även se hur lång tid ett namnbyte vanligtvis tar att genomföra.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Kan mitt barn få dubbelt medborgarskap?

2020-09-01 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Jag är Svensk medborgare och min fru är Azerisk medborgare. Ett gemensamt barn till oss kan den få dubbelt medborgarskap?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring medborgarskap går att finna i lagen om svenskt medborgarskap. Det föreligger inget hinder mot att ha dubbla medborgarskap enligt svensk rätt. En svensk medborgare kan därför ansöka om medborgarskap i ett annat land och fortfarande behålla sitt svenska medborgarskap. Hur som helst är det vissa länder som inte tillåter dubbelt medborgarskap. Därför råder jag dig att kontakta den Azerbajdzjanska ambassaden för att veta om landet godtar dubbelt medborgarskap samt få information kring hur ni kan gå tillväga för att åstadkomma det. Hoppas att du fick svar på din fråga och du är varmt välkommen att vända dig till Lawline om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar,

Får hundar vistas på privat badplats?

2020-07-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Privat badplats får utomstående bada hundar där?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllemansrättenI Sverige existerar den grundlagsreglerade allemansrätten som innebär att alla har tillgång till naturen (2 kap. 15 § 4 stycket RF). I miljöbalken (MB) framgår det att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet (7 kap 1 § MB). Allemansrätten innehåll är inte tydligt reglerat utan den får tolkas mot bakgrund av andra sedvänjor och bestämmelser. Huvudregeln är att allemansrätten omfattar all natur såväl allmän som privat mark, både land och vatten.Undantag allemansrättenFrån huvudregeln finns ett flertal undantag där allemansrätten kan begränsas. Att en badplats tillhör en tomt kan till exempel vara ett sådant undantag eftersom den då kan räknas till den så kallade hemfridszonen. Hemfridszon innebär att de som äger ett hus har rätt till att det närmaste området kring boendet ska vara ostört och privat. Här finns det inte heller någon specifik reglering gällande hur stort området ska vara vilket gör att varje person som nyttjar badplatsen ska agera med hänsyn och inte störa husägarna. Möjligtvis kan ett staket eller en väg markera att badplatsen ingår i hemfridszonen. Att ha uppsikt över sin hundAtt tänka på är att hundägare har ett strikt skadeståndsansvar vilket betyder att man är ersättningsskyldig om hunden skulle skada människor eller djur. Det här gäller oavsett om det är en olyckshändelse eller att det sker av oaktsamhet enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Därför är det viktigt att hundägare har god uppsikt över sin hund även på badplatser. SlutsatsAvslutningsvis så kan utomstående ha rätt att bada sina hundar vid en privat badplats så länge området omfattas av allemansrätten och inte av hemfridszonen. Att hundägare med deras hundar har rätt att vistas på badplatsen förutsätter att de inte stör omgivningen eller förstör miljön.Hoppas att du har fått din fråga besvarad.Med vänliga hälsningar,