Uppsägningstid vid provanställning

2021-03-25 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, efter strul med min lön ett antal gånger har jag sagt upp mig. Eftersom jag hade fortfarande provanställning har jag gjort klar veckans arbete och slutat på fredagen. Nu drar arbetsgivaren av ( fast månadslön) 2 veckors uppsägning tid från min lön ( dryga 10.000 kr. Då man göra sådär? Läst i mig liten och vad jag förstår kan jag gå på dagen i provanställning. Även om det står 14 dagar ömsesidigt uppsägning i överenskommelse.Beslut om att säga upp mig var strul med lön. Vad är det som gäller?Tack
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om anställningsskydd (LAS).Utredning Enligt 6 § LAS får avtal om tidsbegränsad provanställning träffas och en sådan anställning får avbrytas även före prövotidens utgång om inte annat avtalats. Både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att avbryta provanställningen i förtid. I praxis framgår att ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om att det krävs en uppsägning och iakttagande av en uppsägningstid för att avsluta en provanställning är giltigt åtminstone när det gäller arbetsgivarens avslutande av provanställningen, eftersom det inte upphäver eller inskränker utan utvidgar arbetstagarens rättigheter i förhållande till vad anställningsskyddslagen föreskriver. Om det i ett provanställningsavtal endast anges en uppsägningstid är detta dock inte tillräckligt för att parterna ska anses ha avtalat bort möjligheten att avsluta provanställningen genom ett besked, utan därpå följande uppsägningstid (se mål AD 2020 nr 38). Enligt 38 § LAS kan en arbetstagare som inte arbetar under sin uppsägningstid bli skadeståndsskyldig för skada som arbetsgivaren lider på grund av detta.Vi kan alltså konstatera att utgångspunkten vid provanställningar är att anställningen kan avbrytas av båda parterna utan någon uppsägningstid. Om det inte uttryckligen framgår i ditt anställningsavtal att anställningen inte kan avbrytas utan en uppsägning och därpå följande uppsägningstid finns alltså inget sådant krav i ditt fall. Med det konstaterat är jag inte helt säker på vad du menar med att arbetsgivaren "drar av två veckors uppsägningstid" från din lön; en uppsägningstid innebär bara att anställningen ska fortgå en viss tid efter att någon part med giltig verkan sagt upp det. Om du arbetat en viss tid åt arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att ersätta dig för den tiden, oavsett om någon uppsägningstid föreligger eller ej. Skulle ett krav på uppsägningstid föreligga måste du arbeta den tiden för att inte ådra dig skadeståndsskyldighet. Det framstår inte som helt otänkbart att arbetsgivaren varit av uppfattningen att uppsägningstid förelegat och att den innehållna lönen utgör en (felaktig) åtgärd med anledning av detta. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att vända dig till din arbetsgivare och påtala att du har rätt till lön för den tid du arbetat hos arbetsgivaren oavsett uppsägningstid. Du bör även påtala att arbetsgivaren, för det fall den anser att du brutit mot den avtalade uppsägningstiden, bör utge din lön oavsett och därefter komma med ett skadeståndsanspråk. Om arbetsgivaren inte är samarbetsvillig bör du överväga att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att ta ditt ärende vidare. Lawline tillhandahåller sådana tjänster via denna länk.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Med vänlig hälsning

Vilken uppsägningstid gäller? Anställningsavtalets eller kollektivavtalets?

2021-03-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Om jag har ett avtal där det står "uppsägningstid enligt lag (1982:80) om anställningsskydd" och man därefter slutit ett kollektivavtal på företaget men inte uppdaterat mitt avtal - vilken uppsägningstid gäller om jag säger upp mig själv?
Anton Hansson |Hej!Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga att din arbetsgivare har slutit ett kollektivavtal på din arbetsplats och jag utgår i mitt svar att du inte är medlem i fackliga organisationen som slutit kollektivavtalet. Du undrar nu vilken uppsägningstid som gäller för dig mot arbetsgivaren när du vill avsluta din anställning. Jag utgår ifrån att din anställning är en tillsvidareanställning, även kallad "fast anställning".Uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (LAS)I ditt anställningsavtal hänvisas det till lagen om anställningsskydd (LAS) när det gäller uppsägningstid. Enligt denna lag så har du en uppsägningstid på 1 månad när du själv vill avsluta din anställning (LAS 11 §).KollektivavtaletReglerna om kollektivavtal och fackliga organisationer finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Jag utgår i mitt svar här ifrån att du inte är medlem i den fackliga organisation som har slutit kollektivavtal på din arbetsplats. Detta innebär att du som icke-medlem inte är bunden av kollektivavtalet som har slutits på din arbetsplats (MBL 26 §). För klargörande, så är din arbetsgivare skyldig gentemot det fack som han slutit kollektivavtal att tillämpa villkoren även mot dig, som inte är medlem i det facket. Detta påverkar däremot inte ditt anställningsavtal eftersom du och din arbetstagare är fria att avtala vad ni vill, så länge du inte är medlem i den fackliga organisationen (MBL 26 §)Uppsägningstiden i ditt fallDu är inte bunden av innehållet i kollektivavtalet eftersom att jag utgår ifrån att du inte är medlem i facket som slutit avtal med din arbetsgivare. Detta gör att uppsägningstiden som står i ditt anställningsavtal gäller. I detta fallet hänvisas det till lagen om anställningsskydd, som säger att du har 1 månads uppsägningstid (LAS 11 §).Med vänlig hälsning,

Kan arbetsgivare neka arbetstagare ledighet för att skriva högskoleprovet?

2021-03-23 i Tjänstledighet
FRÅGA |Hej! Jag ska skriva högskoleprovet nu i Maj. Jag ansökte om ledighet när jag fick reda på min provdag i januari. Nu säger min chef att han inte kommer bevilja mig ledigt för provet. Vilka rättigheter har jag?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om arbetstagaren rätt till ledighet innehåller regler om arbetstagares rätt till tjänstledighet för utbildning. En arbetstagare som önskar att genomgå utbildning har enligt lagen rätt till den ledighet som krävs. Med utbildning menas i princip all utbildning förutom självstudier. På så vis finns det ingen laglig rätt för arbetstagare till ledighet för att skriva exempelvis högskoleprovet eftersom detta inte räknas som utbildning. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Rätt till lön vid uppsagd provanställning?

2021-03-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Min flickvän har blivit provanställd på ett städföretag där hon har jobbat i två veckor efter 2.5 dagars obetald "provstädning".Det verkar vara rätt mycket drama där och nepotism vilket har lett till att dem har sagt att hon ska få en städtur till och är dem inte nöjda med henne så ska hon få sparken och gå under samma dag.Vad jag förstår så måste man lämna 14 dagar meddelande i förväg. Normalt sett får hon timlön efter hur länge hon har städat i varje hus.Om hon blir uppsagd under dessa förhållanden, hur ser hennes rätt till lön ut? Hon har rätt till 14 dagars besked, men har hon rätt till lön om dem inte ger henne fler ställen att städa på?Nu vet jag inte hur insatt hennes chef (som äger företaget) är insatt i LAS.Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar som att anställningen är ingången i Sverige på en svenskregistrerad städfirma, och då är det svenska lagar som blir tillämpliga. Svenska lagar innehåller vanligtvis ett högt skydd för arbetstagaren. Uppsägning av provanställningReglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal som gäller. Därför bör hon veta om det finns ett kollektivavtal som anställning omfattas av, men utifrån din ställda fråga verkar det inte som det. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller, precis som du skriver. En provanställning är en anställningsform för arbetsgivaren som tillåter att pröva arbetstagaren, och prövotiden får vara högst sex månader lång. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut, (6 § LAS). En provanställning är alltså en osäker anställningsform eftersom arbetsgivaren när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen.I LAS står det att om arbetsgivaren vill lämna besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att förvarna den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Denna plikt för arbetsgivaren att meddela henne ska inte förväxlas med en uppsägningstid. Rätt till uppsägningstid finns inte vid provanställning om det inte står skrivet i ett gällande kollektivavtal.Rätt till lön i två veckorOm arbetsgivaren inte underrättar henne två veckor i förväg, kan hon hävda att hon har rätt till att arbeta under den tidsfristen, eller avtala om att hon åtminstone får rättmätig lön för motsvarande två veckors arbetad tid. Hon bör alltså ha rätt att få lön i två veckor efter en uppsägning, även om hon inte får fortsätta jobba på företaget. Det kan dock vara reglerat i hennes anställningsavtal, så jag råder er att kolla i det. Att provjobba gratisAtt provjobba gratis saknar lagstöd, det är dock inte förbjudet enligt lag. Det skulle troligen strida mot ett kollektivavtal att provjobba gratis, om ett sådant hade funnits på arbetsplatsen. Lagstadgat är däremot att arbetsgivaren måste lämna skriftlig information om villkor som har betydelse för anställningen, däribland lön, om anställningen inte är kortare än tre veckor (6b § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot LASEn arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer, (38 § LAS). Hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle det visa sig att hon får problem med företaget är ni varmt välkomna att vända er till våra verksamma jurister på info@lawline.se som kan hjälpa er att föra ärendet vidare. Med vänliga hälsningar,

Måste man arbeta mellan terminer då man är tjänstledig för studier

2021-03-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Min dotter jobbar på ett privat företag inom vården. Nu är hon tjänstledig då hon håller på att utbilda sig till målare. Utbildningen är ett år. Skolan har 4 veckor sommaruppehåll och sen börjar den igen i form av praktik.Hon har CSNHennes arbetsgivare säger att eftersom hon inte går i skola under dessa 4 veckor under sommaren måste hon arbeta hos dom.Kan detta vara riktigt. Har försökt att googla fram svar och skickat vissa länkar till arbetsgivaren som bara svarar att det inte gäller.Kan allt detta stämma? Trodde alla hade rätt till 4 veckors sammanhängade semester under sommaren. SOm det blir nu skall hon jobba i två år utan semester.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller din dotters rätt till semester beror på hur ansökan om tjänstledigheten är utformad. Har din dotter sökt tjänstledigt för hela den tid hon ska utbilda sig, är hon tjänstledig även mellan terminerna. Då behöver hon inte arbeta, men har inte heller rätt till någon semesterersättning. Har hon avtalat om att hon ska återgå i tjänst i mellanperioderna, då ska hon arbeta under den tiden. Nedan följer en förklaring om hur reglerna fungerar.Tjänstledigt för studierEnligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare rätt att söka tjänstledigt för studier. Det finns ingen begränsning gällande hur lång tid arbetstagaren får söka för. Dock krävs det att du har varit anställd i minst sex månader hos den aktuella arbetsgivaren, se 3 § studieledighetslagen. Det går att söka tjänstledigt i den utsträckning som behövs. Det vill säga antingen med 100 % eller med deltid. Självstudier omfattas inte av studieledighetslagen. Men all annan kvalificerad utbildning omfattas, exempelvis kurser på folkhögskola, universitet eller yrkeshögskola. Vad som definieras som berättigade studier framkommer närmare i två äldre rättsfall, AD 1978 nr 73 och AD 1982 nr 32.Det finns regler om hur en ansökan ska utformas. Det måste framgå vad den sökande avser studera och hur förläggningen av tiden ska ske. En arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledigheten sex månader. Arbetsgivaren måste dock lämna giltiga skäl, samt informera arbetstagarorganisationen i det fall arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, se 4 § studieledighetslagen. Därför är det viktigt att ansökan görs i god tid. En anställd som avbryter sin ledighet har rätt att återgå i arbete med samma förutsättningar som innan ledigheten se, 9-10 §§ studieledighetslagen.Om en anställd inte har fått påbörja sin utbildning inom två år har den anställda rätt till domstolsprövning enligt 6 § studieledighetslagen.Om en arbetsgivare bryter mot studieledighetslagen, eller avskedar en anställd till följd av ansökan om tjänstledighet, ska det förklaras ogiltig, se 8 § studieledighetslagen. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren enligt 13 § studieledighetslagen.Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetetDet finns en rätt för arbetsgivaren att leda och fördela arbetet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den är visserligen inte lagstadgad, men styrs av starka principer. Det innebär att en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare till andra arbetsuppgifter, arbetstider och geografisk plats, så länge det är inom arbetstagarens gränser för arbetsuppgift och närhet till arbetsplatsen. I praktiken kan det innebära att det uppstår en kollision mellan arbetstagarens vilja att studera och arbetsgivarens intresse att leda arbetet.Om intressekonflikt uppstårBåde arbetstagare och arbetsgivare ska i samförstånd verka till att tjänstledigheten går att verkställa. Det är viktigt att arbetsgivarens verksamhet inte drabbas i onödigt stor omfattning. Samtidigt måste arbetstagarens rättigheter beaktas. Vid en eventuell konflikt som leder till förhandling mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen, har arbetstagarorganisationens tolkning företräde, till dess domstol har fattat beslut.SammanfattningOm din dotter har ansökt om tjänstledigt för hela tiden i en följd som hon avser studera, behöver hon inte återgå till arbetet under sommaren. Om hon väljer att avbryta sin ledighet för att arbeta, måste hon söka tjänstledigt på nytt. Då riskerar hon att få sin nya ansökan uppskjuten, vilket kan leda till att hon missar sin utbildning. Står det uttryckt i ledighetsansökan att hon ska arbeta under den tiden studierna har uppehåll, måste hon göra det.Om din dotter är ansluten till facket, är det en god idé att kontakta dem för närmare hjälp. Om hon inte är ansluten till facket, är hon välkommen att vända sig till oss på Lawline vid behov.Vänligen,

Omfattas personliga assistenter av LAS?

2021-03-24 i Övrigt
FRÅGA |Är en personlig assistent som är anställd direkt av brukaren omfattad av LAS?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är en personlig assistent som är anställd direkt av brukaren omfattad av LAS?LAS (lagen om anställningsskydd) är central för den svenska arbetsrätten och omfattar många typer av arbetstagare, 1 § LAS. LAS gäller dock inte exempelvis arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och heller inte arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 1 § 2 st LAS. I detta undantag omfattas assistenter anställda av brukare som själva valt att vara arbetsgivare. SammanfattningAssistenter anställda av brukare som samtidigt valt att vara arbetsgivare omfattas alltså inte av LAS. Istället gäller reglerna i hushållslagen för dessa situationer. Hoppas att du fick svar!

När måste man senast yrka ogiltigförklaring av en uppsägning?

2021-03-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vilken är tidsgränsen för att rapportera företaget som sparkade mig?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur lång tid man har på sig att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande. När det kommer till frågor om uppsägning och/eller avsked är det lagen om anställningsskydd (LAS) som man vänder sig till. Hur lång tid har man på sig att yrka ogiltigförklarande av en uppsägning?Huvudregeln är att en arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, ska underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som stadgas i uppsägnings- eller avskedsbeskedet, uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde (40 § första stycket LAS). Som huvudregel har arbetsgivaren alltså en skyldighet att redan i beskedet om uppsägning/avsked ange vad du ska iaktta för det fall du vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen (8 § andra stycket LAS). Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare upp till en högre sysselsättningsgrad med risk att annars sägas upp?

2021-03-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Om man har en deltid på 75% tillsvidareanställning sedan många år, villkor om tiden tydligt angivna, kan man då tvingas upp till heltid eller sägas upp pga arbetsbrist t ex med motiveringen att det inte längre ska finnas någon deltidstjänst?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En uppsägning ska vara sakligt grundad (7 § första stycket lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)). Så är fallet när arbetsbrist föreligger. Ytterst avgör arbetsgivaren behovet av arbetskraft genom sin bestämmanderätt (§32-befogenhet) och har arbetsgivaren gjort en noggrann och seriös bedömning av det företagsekonomiska eller organisatoriska läget kan domstolen, enligt rättspraxis, i princip inte ifrågasätta denna såvitt inte beslutet framstår som obefogat (AD 2003 nr 29). Arbetsbrist avser alla andra skäl för saklig grund än personliga skäl, även organisatoriska anledningar kan leda till en arbetsbristsituation. Av detta följer att arbetsbrist kan föreligga på en lägre sysselsättningsgrad i förhållande till en högre. I 7 § andra stycket LAS anges arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Avböjer arbetstagaren utan godtagbar anledning erbjudandet är arbetsgivaren i allmänhet inte skyldig att lämna några ytterligare erbjudande (AD 2006 nr 15) och han eller hon har då uppfyllt sin skyldighet. I ditt fall verkar arbetsgivaren ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet genom att erbjuda dig högre sysselsättningsgrad.Hälsningar,