Repressalier från arbetsgivare

2018-05-06 i Trakasserier
FRÅGA |Om jag polisanmäler förtal och ärekränkning av en medarbetare, kan chefen behandla mig negativt pga. anmälan?
Filip Liljekvist |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt har din chef skyldighet att främja en god arbetsmiljö. Vederbörande bör med andra ord vara starkt emot att det förekommer diverse kränkningar och hot på arbetsplatsen. Företaget har troligtvis även någon form av policy som tydliggör att diverse kränkningar på arbetsplatsen är förbjudet. Det sagda innebär att din chef absolut inte borde behandla dig negativt om du anmäler en medarbetare för ärekränkning och förtal. Men om du upplever att så ändå skulle vara fallet, rekommenderar jag dig att dokumentera de olika händelserna, exempelvis genom att anteckna ner dem. Detta kan hjälpa dig i en eventuell framtida tvist, vilket förhoppningsvis aldrig blir fallet. Är du medlem i facket rekommenderar jag även att du vänder dig till dem om du känner dig orättvist behandlad på något sätt. Facket har då möjlighet att driva frågan vidare, samtidigt som du får stöd och råd angående olika tillvägagångssätt. Hoppas svaret var till hjälp!

Fråga om att inte arbeta under sin uppsägningstid

2018-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag skrev på en anställningsavtal som jag snabbt ångrade då något brådskande och allvarligt kom upp som tyvärr ledde till att jag måste avsluta min anställning så fort som möjligt. Jag meddelade min arbetsgivare och de berättade då att jag som anställd måste jobba de kommande 14 dagarna som jag hade kommit överens om i avtalet, jag har dock inte kunnat gå på en enda arbetstillfälle. Kommer jag få någon typ av bot/böter för detta?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har du en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden. Om du inte arbetar under din uppsägningstid kan du riskera skadestånd från arbetsgivaren (se här). Du nämner att du var tvungen att sluta på grund av att något allvarligt och brådskande kom upp. Ett tips är att vända dig till det aktuella facket och berätta situationen för att se om de kan kan reda ut det med din arbetsgivare. Det kan vara värt ett försök, även om det inte är säkert att de kan hjälpa dig. Kan inte facket hjälpa dig så får du antingen infinna dig på jobbet de dagar du har kvar, alternativt vara beredd på att din arbetsgivare kan kräva dig på skadestånd. Skadeståndet kommer förmodligen innebära att arbetsgivaren håller inne den lön du skulle tjänat om du istället hade jobbat. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Fråga om rätten till omplacering innan uppsägning sker

2018-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Det är så att det råder arbetsbrist på min arbetsplats och min chef kallade mig till ett möte där hen förklarade att jag kommer bli varslad. Jag är tillsvidareanställd och har arbetat i ungefär 9 månader. Till saken hör den att vi har en tjänst som ligger ute som jag har tillräckliga kvalifikationer för, jag sökte dock inte tjänsten, då den las ut innan beskedet om arbetsbrist kom, men min chef förklarade för mig att jag inte är aktuell för den tjänsten. Det verkar som hen har tänkt att strunta i att omplacera mig. Vilka rättigheter har jag?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning återfinns i Lagen om anställningsskydd (LAS) En uppsägning måste vara sakligt grundad Vid uppsägning måste denne vara sakligt grundad från arbetsgivarens sida. Till saklig grund hör antingen arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall handlar det om arbetsbrist, vilket alltså är en godtagbar anledning för uppsägning. Omplacering I den mån det är möjligt ska arbetsgivaren göra en omplacering av dig som anställd innan uppsägning får ske. Dvs, finns det en annan tillgänglig tjänst som du har kapacitet för att klara av så ska du omplaceras dit i första hand. Eftersom du anser att du skulle klara av tjänsten som ligger ute så råder jag dig att vända dig till ditt fackförbund för ytterligare hjälp. Får du ingen hjälp där så hänvisar jag dig till någon av våra duktiga jurister på byrån - här. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägningstid för arbetstagare vid provanställning

2018-05-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag trivs inte på min arbetsplats och håller för närvarande på att söka nya jobb och är med i olika rekryteringsprocesser. Däremot har jag svårt att tyda vilken uppsägningstid jag har på min nuvarande arbetsplats. Arbetsgivaren har inget kollektivavtal och jag har enbart arbetat där en månad och befinner mig alltså i en provanställning på 6 månader. Däremot står det i avtalet att vi har en ömsesidig uppsägningstid på 2 månader. Min fundering är om LAS står över dessa 2 månader eller om det är 2 månader för mig som gäller även om det är under provanställningen? Det står nämligen inte heller i avtalet om dessa 2 månader gäller enbart vid fast anställning, utan det står enbart "ömsesidig uppsägningstid om 2 månader". Jag vill egentligen lämna omgående om jag finner nytt jobb men vet inte om det är lagligt möjligt för mig och jag vet inte vad jag skall säga till min framtida arbetsgivare om när jag kan börja då jag inte riktigt förstår när jag kan avsluta mitt nuvarande arbete... Är jag enligt kontrakt skyldig att lämna efter 2 månader eller kan jag enligt LAS lämna efter 1? Tack!
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Arbetsgivare och arbetstagare får avbryta provanställning när de villEnligt 6 § LAS kan såväl arbetstagare som arbetsgivare avbryta en provanställning när de vill, utan att behöva iaktta någon uppsägningstid. Är det arbetsgivaren som vill avsluta anställningen ska han/hon dock underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg, enligt 31 § LAS. Något liknande krav finns inte på arbetstagaren. Hittar du ett nytt jobb medan du befinner dig i en provanställning behöver du alltså varken vänta 1 eller 2 månader, utan har rätt att gå på dagen. LAS kan gälla framför ditt anställningsavtal Enligt 2 § 2 stycket LAS är ett anställningsavtal som inskränker eller upphäver de rättigheter som arbetstagaren har enligt LAS ogiltigt i dessa delar. Ett avtalsvillkor om två månaders uppsägningstid för en arbetstagare som vill avsluta en provanställning är därmed ogiltigt. Undantaget hade varit om uppsägningstiden vid provanställning funnits reglerad i ett kollektivavtal som din arbetstagare var bunden av. Som jag förstår dig har din arbetsgivare inget kollektivavtal, och du kan därför falla tillbaka på LAS regler i den här frågan. SammanfattningsvisDu får avsluta din provanställning när du vill utan att iaktta någon uppsägningstid. Vänligen,

Är arbetskollegas lögner saklig grund för uppsägning?

2018-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,En tillsvidareanställd person på mitt jobb ljuger om allt möjligt, både privata saker och jobbrelaterade. Ett exempel är att hen ljugit om dödsfall inom den närstående familjen och att detta var orsaken till varför arbetet inte utfördes i tid. Vid en kontroll hos Skatteverket lever fortfarande den personen som hen påstår sig ha gått bort. De främsta lögnerna gäller personens privatliv och har ingen direkt effekt på arbetet, även om de även sker mot våra kunder, men då vi jobbar inom en förtroendebransch skulle eventuella påkomna lögner kunna få stora konsekvenser för företaget. Har företaget skäl att säga upp personen som ljuger, och/eller vilka åtgärder måste tas?
Fredrik Vogel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om din arbetsgivare har möjlighet att säga upp din kollega av den anledning att hen ljuger? Eller om det i vart fall finns någon annan åtgärd som kan vidtas?Reglering om uppsägningReglering om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). I 7§ LAS framgår att det krävs saklig grund för uppsägning. Uppsägning av arbetstagare kan ske antingen p.g.a. personliga förhållanden eller p.g.a. arbetsbrist. I det aktuella fallet handlar det om uppsägning p.g.a. personliga förhållanden. Av 30§ LAS framgår att arbetsgivaren innan uppsägning eller avsked p.g.a. personliga skäl är skyldig att underrätta arbetstagaren och arbetstagarorganisationen om detta i förväg. Det blir således en typ av varning. Om underrättelsen gäller uppsägning måste denna ske två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i en arbetsorganisation har denna rätt till överläggning med arbetsgivaren angående uppsägningen. Saklig grund för uppsägningPrövning huruvida saklig grund för uppsägning föreligger ska inte primärt inriktas på de begångna förseelserna, utan snarare vilka konsekvenser man inför framtiden kan dra av beteendet. Andra faktorer att beakta kan vara: -Anställningstid, arbetsgivare behöver inte tåla lika mycket av en nyanställd som en med längre anställningstid. -Arbetstagarens ställning, arbetsgivare kan ställa högre krav på arbetstagare med högre befattning och större ansvar. Arbetsgivaren får inte grunda uppsägningen enbart på omständigheter som arbetsgivaren haft kännedom om under de senaste 2 månaderna. Dessutom finns en gräns för hur gamla förseelserna får vara för att utgöra grund för uppsägning. Förseelser som är 6 månader och äldre bör inte kunna utgöra skäl för uppsägning. -Upprepade fall av att inte följa reglerna på en arbetsplats kan utgöra grund för uppsägning.-Brottsliga gärningar är något som det ses allvarligt på och utgör oftast grund för uppsägning eller till och med avsked. -Åsikter, uppfattningar eller samarbetssvårigheter bör inte kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Tilläggas kan också att om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren får arbetstagaren avskedas enligt 18§ LAS. Bedömningen i ditt fallFörutsatt att din arbetsgivare vet om att din kollega ljuger och oavsett om lögnerna utgör saklig grund för uppsägning eller inte så måste arbetsgivaren till din kollega utfärda en varning om uppsägning innan detta får ske. Jag har i och för sig svårt att se att lögner som inte påverkar arbetet skulle utgöra skäl för uppsägning. Vad anser dina andra kollegor, stör de sig lika mycket på er lögnaktiga kollega eller inte?Är det däremot så att kollegans beteende skulle påverka arbetet i gruppen eller ditt och övriga kollegors arbete ökar såklart skälen för uppsägning. Kanske framförallt om det är så att er lögnaktige kollega har en framträdande roll inom företaget. Och som du nämner, påverkar kollegans beteende företagets relation till era kunder så bör det definitivt finnas skäl för uppsägning.Arbetsgivaren har dessutom en viss omplaceringsrättighet, vilket i och för sig skulle lösa dina problem om du slipper utsättas för lögnerna något mer. Å andra sidan skulle det inte lösa problemet för arbetsgivaren. Hoppas svaret var till hjälp!

Har man rätt att ta del av turordningslistan?

2018-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har blivit omplacerad på mitt jobb, men är inte sist anställd så tycker det borde vara en annan person som detta skulle drabba istället.Kan jag be företaget att de visar mig sin turordningslista (visst måste man alltid göra en sådan vid nedskärning av personal??) eller är det endast till min juridiska representant denna visas?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om turordning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) eller i det kollektivavtal som eventuellt finns på din arbetsplats. I LAS finns det ingenting som säger någonting om en rätt att ta del av turordningslistan, och inte heller något som ger stöd för att dölja den för dig eller din representant. Det LAS reglerar är att arbetsgivaren är skyldig att göra en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist (22 § LAS). Huvudprincipen i 22 § LAS är att det är den som har kortast anställningstid som ska få sluta först (sist-in-först-ut-principen). Det finns dock undantag från detta. I 22 § 2 st. LASanges att mindre företag får undanta två arbetstagare som är av särskild betydelse för verksamheten (det får högst röra sig om 10 anställda). Detta undantag medför alltså att man kan undanta någon som blev anställd senare än dig. Det framgår inte av din fråga om det rör sig om ett mindre företag där detta kan vara aktuellt. Det är också vanligt att man kommer överens om andra turordningsregler än den i 22 § LAS genom kollektivavtal. Jag skulle råda dig till att i första hand kolla om du har något kollektivavtal som reglerar turordningen på ett sätt som gör det rimligt att den som anställdes efter dig inte blev uppsagd. Om du inte har fått se turordningslistan så kan du ta tvisten till tingsrätten, och där har du som part rätt att ta del av turordningslistan – om än inte det finns lagstöd för att göra det tidigare. Det kan också tilläggas att om ditt juridiska ombud har rätt att ta del av en handling, så har du också det. Många vänliga hälsningar,

Hur länge får en provanställning pågå?

2018-05-03 i Anställningsformer
FRÅGA |Hur länge får en provanställning pågå? Jag fick besked om att få en provanställning i 6 månader, när dessa månader löpt ut, ville min arbetsgivare förlänga provanställningen året ut! Min arbetsplats har inget kollektivavtal..
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning får max pågå i sex månader (6 § LAS). Om arbetsgivaren inte vill att tjänsten ska fortsätta efter provanställningen löpt ut måste arbetsgivaren meddela detta till arbetstagaren senast vid prövotidens utgång. Om detta inte görs övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (6 § andra stycket LAS). Man kan alltså inte förlänga provanställningen och göra den längre än sex månader. I fall du varit väldigt mycket frånvarande, exempelvis långvarigt sjuk, under din provanställning kan man förlänga den, men det hör till ovanligheterna. Din provanställning kan som huvudregel alltså inte förlängas och bli längre än sex månader. Anställningen kommer automatiskt att övergå till en tillsvidareanställning om anställningen fortlöper. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man stämma arbetsgivaren?

2018-05-02 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Kan man stämma sin arbetsgivare om ens retroaktiva lön uteblir gång på gång?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken tråkig situation! Nedan finner du ett svar på din fråga. Tillämpligt lagrumLag om anställningsskydd (LAS).Vad gäller?Arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut rätt lön. Om hen försummar detta är det ett allvarligt åsidosättande av dennes åligganden mot arbetstagaren. Vid ett sådant läge har du som arbetstagare rätt att omedelbart frånträda din tjänst, vilket framgår av 4 § tredje stycket LAS. Det första du bör göra är att prata med din arbetsgivare. Om hen fortfarande inte gör rätt för sig råder jag dig att vända dig till ditt fack (om du är med där). De kan i sådana fall hjälpa dig med att driva din process. Du skulle även kunna vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Vid ett sådant kan du få skulden bekräftad och kronofogden skickar sedan ut ett kravbrev till din arbetsgivare som du i det läget har en fordran på. För att bevisa din fordran kan det vara bra att ha en lönespecifikation eller liknande. Slutsats1. Prata med arbetsgivaren. 2. Vänd dig till facket. 3. Vänd dig till kronofogden och ansök om betalningsföreläggande. 4. Väck talan mot din arbetsgivare.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,