Gäller nya rökförbudet på balkonger och uteplatser?

2019-08-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Ny lagstiftning gäller från och med 1 juli 2019 gällande rökning på t ex uteserveringar och hållplatser. Denna förändring är gjord utifrån människors hälsa och att icke rökare inte skall "störas"?Innebär detta kraftigare lagstiftning även gällande rökning på balkong och uteplatser, det vill säga att domstolar kan komma ändra sitt tidigare ställningstagande där man oftast gått på rökarens rättighet?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rökförbudet har, precis som du säger, utvidgats och gäller idag på följande platser enligt 6 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter:Rökning är förbjuden 1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus, 5. i restauranger och på andra serveringsställen, 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna, 8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, 9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och 10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.Eftersom den här lagen föreskriver förbud ska det tydligt vara skrivet var förbudet gäller. I bestämmelsen finns inget tydligt förbud mot just rökning på balkonger eller uteplatser (såvida inte dessa faller in under någon av punkterna i 6 kap. 2 §. När det kommer till balkonger som tillhör permanenta bostäder gör lagen ett explicit undantag mot förbudet i 6 kap. 4 §. Det stadgas alltså att förbuden i 6 kap. 2 § inte gäller för bostäder och lokaler för boende som inte är tillfälligt. Som svar på din fråga verkar det inte som att domstolarna skulle göra en annan bedömning vad gäller rökning på balkonger och uteplatser som tillhör bostäder. Med vänliga hälsningar,

Får man köra i Sverige med ett utländskt körkort? i så fall, hur länge?

2019-08-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejMin fru har varit i Sverige i ca. 3 mån och har ett kenyansk körkort och då undrar jag får hon köra bil här i Sverige och om ja hur länge då?MvhG.GillDalarna
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett körtkort utfärdat utanför något EES-land kommer jag inte kunna ge ett definitivt svar på frågan. Däremot kan jag redogöra för de krav som ställs för giltighet på körkort utfärdat i ett land utanför EES. Vad krävs för att ett utländskt (utanför EES) körkort ska vara giltigt?För det första måste körkortet vara giltigt i landet där det utfärdades, i detta fall Kenya. Dessutom måste körkortet vara utformat i enlighet med någon av de internationella vägtrafikkonventionerna som undertecknades 1949 eller 1968 enligt 6 kap. 1 § andra stycket körkortslagen. Om inte körkortet är det, och heller inte är skrivet på engelska, tyska eller franska, måste det finnas en bestyrkt översättning till någon av de språken eller till svenska, norska eller danska (6 kap. 1 § 1 körkortslagen). Ett körkort som är utfärdad i ett land utanför EES gäller bara i ett år i Sverige från att personen folkbokfördes i Sverige. SlutatsSåvida din fru folkbokfördes i Sverige för tre månader sedan är hennes körkort giltigt i nio månader till, förutsatt att körkortet uppfyller övriga krav. Det vill säga att körkortet är giltigt i Kenya och att det är utformat i enlighet med någon av konventionerna, vilket den kan vara eftersom Kenya, år 2009, anslut sig till konventionen från 1968. Svar Såvida körkortet uppfyller kraven får hon använda sitt kenyanska körkort i 1 år från det att hon folkbokfördes i Sverige.Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!Med vänlig hälsning,

Vad gäller om man anlitar två mäklare?

2019-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |HejVad gäller vid husförsäljning om båda makar anlitar varsin mäklare? Det är ju bara en av dem som till slut går uppdraget.Min man vill till varje pris ha "sin gamla mäklare" och jag vill anlita en annan.En fråga till. Är taxeringsvärde detsamma som att värdera ett hus?Tack på förhand. Orolig då jag och maken ej är sams. Mvh A
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar utifrån dina två frågeställningar. Vad gäller om båda makarna anlitar varsin mäklare?Det finns ingenting som direkt hindrar att två mäklare får samma uppdrag. Däremot är det ofta så att mäklare kräver exklusivitet för att förvalta fastigheten. Vad gäller betalning till mäklare säger fastighetsmäklarlagens 23 § att såvida inget avtalats ska mäklare få en viss procent som motsvarar försäljningen av fastigheten. Mäklaren har dessutom endast rätt att få betalt om köpet har förmedlats genom honom eller henne. Mäklaren måste alltså vara den som vidtagit åtgärd för att affären blir av. Detta enligt 23 § andra stycket fastighetsmäklarlagen. Skulle två mäklare få jobbet och inget annat avtalats är det således den mäklare som lyckas få igenom affären som får betalt. Som sagt kan det ju vara så att mäklarna kräver exklusivitet på förmedlingen. Då måste ni istället enas om en mäklare. Vad är taxeringsvärdet? Taxeringsvärde på en fastighet ska motsvara 75 % av det sannolika marknadsvärdet på en fastighet. Alltså hör värdering av fastighet ihop med taxeringsvärde men utgör två olika summor. Du hittar mer om detta här!Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Får man avtala om längre uppsägningstid?

2019-07-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har nyligen sagt upp mig och blir kvar längre än jag vill. Jag har jobbat här i ca 14 månader nu.I mitt anställningsavtal och nyligen påskrivna uppsägningsavtal står det att jag har tre månaders uppsägningstid men vill väldigt gärna sluta tidigare då jag känner mig stressad av jobbet. Enligt LAS har jag rätt till en månads uppsägningstid men vet inte huruvida jag har rätt att åberopa LAS 11 § när jag redan skrivit på.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om anställningsskydd (hädanefter LAS) är semidispositiv vilket framgår av 2 § andra stycket LAS. Med detta menas att enskilda avtal får träffas med giltig verkan mellan arbetsgivare och arbetstagare förutsatt att avtalet inte är till nackdel för arbetstagaren. Objektivt sätt är avtal om längre uppsägningstid att betrakta som en ökad rättighet för arbetstagaren även om det kan kännas negativt. Därmed har ett giltigt avtal mellan dig och arbetsgivaren ingåtts och du har tyvärr ingen möjlighet att med stöd av 11 § LAS ändra på uppsägningstiden. Det finns däremot ingenting som hindrar arbetsgivaren från att gå med på kortare uppsägningstid. Du bör därför ge det en chans och fråga arbetsgivaren om det är okej om ni tillämpar en uppsägningstid kortare än tre månader. Med vänliga hälsningar,

Har säljaren rätt att avhjälpa felet på varan?

2019-08-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Den 1:a augusti köpte vi en Audi A5-2011 hos GAGA Bil i Jordbro. Vi frågade om ev fel och brister med fordonet men säljaren sa att han inte kände till några andra fel än de som var synliga. En nyckel av två fattades och säljaren kontaktade tidigare ägaren(bilhandlare i Göteborg) där nyckeln fanns och vi gjorde upp att säljaren skulle ansvara för att nyckeln skulle skickas till vår adress i Karlskoga. Vi har fortfarande inte fått någon nyckel!Köpet gjordes och redan på väg hem till Karlskoga började oljelampan lysa varpå vi stannade på närmaste mack och fyllde på en dryg halvliter olja. Lampan slocknade och vi körde hem. Några dagar senare började motorlampan lysa gult samtidigt som oljelampan åter igen började lysa. Jag kontaktade säljaren som var frågande till problemet men som var intresserad av vad Motordiagnosen visade och ville att jag skulle meddela honom detta. Vi fyllde på ytterligare en halvliter olja och åkte till MEKONOMEN verkstad i Karlskoga och bokade en Motordiagnos av BAB296. Motordiagnosen visade i historiken att bilen haft problem med cylinder 2 & 4 innan vårt köp gjordes. Jag har sedan dess försökt komma i kontakt med säljaren men han vägrar svara i telefon. Däremot har jag pratat med en kollega till honom som meddelat att säljaren skall höra av sig vilket han ännu ej gjort.Konsumenköplagen säger(som jag förstått) att säljaren skall ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan göras. Är det så är min fråga till er?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med hänsyn till vad du skriver i din fråga kommer jag att utgå från att konsumentköplagen är gällande (eftersom det rör sig om köp av lös sak mellan konsument och näringsidkare). Vidare kommer mitt svar baseras på frågeställningen "ska säljaren ges möjlighet att rätta till felet innan hävning av köp kan ske?". Säljarens rätt att avhjälpa feletTill att börja med ska sägas att köparen besitter rätten att kräva avhjälpande av säljaren vid fel på varan (26 § konsumentköplagen).Skulle köparen kräva annan påföljd har dock säljaren rätt att på egen kostnad avhjälpa felet först enligt 27 § konsumentköplagen. För att säljaren ska ha denna rätt krävs att denne inom rimlig tid efter att ni reklamerat felet erbjuder sig att avhjälpa. Avhjälpande ska också ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.Om avhjälpande inte kommer ifråga eller inom skälig tid får köpet hävas om felet medför väsentlig betydelse för köparen (29 §) Som svar på din fråga har alltså säljaren rätt att avhjälpa felet innan hävning kan ske. Enligt allmänna reklamationsnämnden har säljaren rätt till avhjälpande av samma fel två gånger. Därefter får hävning ske om felet fortfarande finns.Det ska tilläggas att avhjälpande är en rättighet som säljaren har. Det finns ingenting som hindrar säljaren från att redan från början gå med på hävning. Detta eftersom konsumentköplagen är dispositiv till konsumentens fördel. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänlig hälsning,

Kan man bli ansvarig som admin för en facbooksida? (BBS-lagen)

2019-08-22 i Alla Frågor
FRÅGA |HejJag är admin i en sluten grupp på Facebook där alla har drabbats av en ovanlig sjukdom. Det händer att det diskuteras olika läkare man varit hos, både negativt och positivt om läkarna. Är detta något som jag eller någon av de andra admin kan råka illa ut för?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att var och en ansvarar för vad man själv gör. Däremot finns det undantag. Dels om en publikation täcks av antingen tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och det finns en utgivare; då blir denne ansvarig för vad annan skriver. Dels om man täcks av lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (hädanefter förkortad som BBS-lagen). I detta fall är inte någon av nämnda grundlagar relevanta (ni har ingen utgivare) däremot kan BBS-lagen bli relevant. Jag kommer därför att utgå från den. BBS-lagenLagen gäller elektroniskt förmedlande av meddelanden (1 § BBS-lagen). Det inkluderar text, bild och ljud eller information i övrigt. BBS-lagen torde vara gällande på facebookgrupper. Detta med hänsyn till hur vidsträckt lagen är skriven samt att det nyligen kom en dom angående BBS-lagen (Eskilstuna tingsrätt dom B 3750-18 "stå upp för Sverige"), där en admin för en facebookgrupp dömdes för att medlemmar i gruppen gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Lagen är däremot inte gällande i det fall meddelandena är avsedda för en bestämd mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post). Min bedömning är att gruppen måste vara väldigt liten för att lagen inte ska gälla. Sannolikt ett fåtal personer. De flesta facebookgrupperna täcks således av lagen. Vad gäller dig som admin i facebookgruppen har du skyldighet att ta bort vissa meddelanden (kommentarer och inlägg) som strider mot vissa angivna brott (. Detta eftersom du tillhandahåller tjänsten (dvs facebookgruppen). Du måste ta bort meddelanden som utgör någon av dessa brott (5 §):1.olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,2.olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,3.uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,4.hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,5.barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,6.olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller7.offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighetAdmins måste ha sådan uppsikt som skäligen kan krävas med hänsyn till gruppens omfattning. En admins skyldighet att ta bort ett meddelande uppkommer direkt när denne får kännedom om förekomsten av ett meddelande. Detta enligt lagens förarbeten (prop.1997/98:12 s. 20.). Om en admin uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte tar bort en kommentar som utgör någon av de angivna brotten kan denne fällas för ansvar och riskerar böter eller fängelse i sex månader. Detta enligt 7 §. När det kommer till er grupp är min bedömning att så länge gruppen håller sig till det ämne du nämner i frågan har du i egenskap av admin inte mycket att oroa dig för. Detta eftersom det är ofta är tillåtet att prata och uttrycka känslor om andra människor, i detta fall läkare. På sin höjd skulle det kunna utgöra förtal, men det ska då mycket till. Dessutom är inte förtal uppräknad i lagens 5 § varför du inte heller är skyldig att ta bort en sådan kommentar, om det skulle förekomma. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Uppsägning utan saklig grund

2019-07-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag blev uppsagd 1 dag efter min bebis föddes. Lilla flickan kom 22 maj. Då ringde grundaren av företaget och meddela att dom ej kunde ha kvar mig och eftersom jag är provanställd så är det 10 dagar uppsägningstid försökte hon säga. ( jag är tillsvidare anställd men dom försökte lura att jag bara är provanställd trots mitt kontrakt säger - tillsvidare) Jag sa att jag ej vill prata nu min bebis har precis kommit, jag återkommer efter mina 10 pappadagar. Helt chockat och förstörd blev jag.Ringde min Vd som är sjukskriven och fråga "vad fan är det som händer?" - jobbet har gått bra för mig. Han grät och själv var helt chockad, visste inget sa han. Jag har intenfått detta skriftligt eller en bra förklaring. Jag sjukskrev mig nästan direkt eftersom jag mått så dåligt pga allt detta. Får man verkligen göra så här? Tacksam för hjälp.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att din anställning omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). I 1 § LAS följer vilka anställningar som inte omfattas av lagen. Jag kommer däremot som sagt utgå från att din gör det. Saklig grund för uppsägning av tillsvidareanställning. Eftersom du är tillsvidareanställd krävs det saklig grund för att kunna säga upp dig. Detta enligt 7 § första stycket LAS. Saklig grund skulle kunna innebära att det föreligger arbetsbrist eller att du på grund av personliga skäl måste sägas upp. I det här fallet verkar de inte ha motiverat varför du sägs upp. Såvida företaget fortfarande står fast vid att du måste sägas upp råder jag dig att begära få en skriftlig förklaring om varför, vilket du har rätt till enligt 9 § LAS. Om det är så att du sägs upp på grund av personliga skäl får dessa inte grunda sig på omständigheter arbetsgivaren känt till mer än två månader från det att du fått underrättelse om uppsägningen (7 § fjärde stycket och 30 § LAS). Dessutom ska det vanligtvis mycket till för att uppsägning får ske på grund av personliga skäl. Sannolikt måste arbetsgivaren gett dig varningar innan. Om uppsägningen grundar sig på arbetsbrist måste en viss turordning enligt 22 § LAS följas. Turordningen grundar sig på principen om "sist in – först ut". Min uppfattning (med hänsyn till den information jag har) är att det inte finns saklig grund för att säga upp dig. Du kan därför yrka att uppsägningen ska förklaras ogiltig enligt 34 § LAS (dock inte om det bara rör sig om att företaget inte beaktat turordningsreglerna).Eftersom du har blivit uppsagd felaktigt kan du ha rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. Skadeståndet avser dels lön som du har rätt till och dels kränkningsersättning för att de har brutit mot lagen. Jag hoppas mitt svar varit till hjälp! Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Spridning av nakenbilder - olaga integritetsintrång

2019-07-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej . Jag är en 20 -åring tjej och har skickat nakna bilder till person jag var tilsammans med . När vi gjorde slut så borjade han hata mig . Vi jobbade på samma foretag . Han är fast där men jag slutade. Nu för tiden kommer information till mig att alla vet om mina nakna bilder . Hur kan man lösa den här problemet att sluta sprida vidare.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det här är en jobbig situation och jag ska försöka ge dig råd för hur detta kan upphöra. Olaga integritetsintrångAtt sprida någon annans nakenbilder utgör brottet olaga integritetsintrång om spridningen sker olovligen och är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken. Med skada avses i det här fallet skada på privatlivet och den personliga integriteten. För brottet krävs att personen som spridit uppgifterna har uppsåt att sprida bilderna och att spridningen görs med syfte att utsätta den andre för allvarlig skada. Såvida dessa krav är uppfyllda har brottet olaga integritetsintrång begåtts. Mitt råd är att du polisanmäler händelsen. Dessutom kan det vara bra om du berättar för din förra pojkvän att du gjort en anmälan. Detta i ett försök att få stopp på spridningen. Om det är så att du har några vänner eller andra bekanta på din förra arbetsplats som fått bilderna och som du känner förtroende för kan du eventuellt få dem att berätta för polisen att det var din förra pojkvän som spred bilderna. KränkningsersättningEftersom du utsatts för ett brott som innebär ett angrepp på din person och ära har du rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och att spridningen av bilderna upphör. Med vänliga hälsningar,