Min sambo bröt upp dörren till lägenheten, men han gjorde det för att rädda mitt liv. Kan vi få ersättning för den förstörda dörren ur vår hemförsäkring?

2020-08-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min sambo bröt upp vår dörr med kofot till vår brf lägenhetsdörr. Han förhindrade mitt självmord, jag hade ställt en stol innanför. Nu när saker är "lite lugnare. Och jag är hemma från sjukhuset" Så har vi pratat med föreningen. De vet inte exakt allt ännu. Bara att behovet att komma in fanns mm. Nu sitter vi och kollar på nya dörrar på nätet. Men jag tänker att även om allt var mitt fel så borde väl vår hemförsäkring på något sätt hjälpa oss. Vad har vi för rättigheter eller har inte?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilken lag som är tillämplig, försöka besvara ifall du och din sambo kan få ersättning ur er hemförsäkring samt ge råd om vad ni kan göra nu. Vilken lag är tillämplig? Den lag som är tillämplig på försäkringar är Försäkringsavtalslagen, ofta förkortad FAL (här). Eftersom det rör en hemförsäkring drar jag slutsatsen att det är en konsumentförsäkring, vilket gör att 2-7 kap FAL är tillämpliga, se 1 kap 1 § 1 st FAL (här). Försäkringsvillkor som jämfört med lagen är till nackdel för försäkringstagaren eller den försäkrade är utan verkan, om inte annat anges i lagen, se 1 kap 6 § 1 st FAL (här). Kan du och din sambo få ersättning ur er hemförsäkring? Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, eller uppsåtligen förvärrat följderna av ett försäkringsfall, får man inte ersättning ur försäkringen, se 4 kap 5 § 1 st FAL (här). Jag vet inte hur villkoren i er hemförsäkring är utformade, men jag antar att om man bryter upp dörren framkallar man ett försäkringsfall. I det här fallet bröt din sambo upp dörren med vilja, han hade alltså uppsåt. Men 4 kap 9 § p. 1-3 FAL (här) anger situationer då försäkringsersättning inte får sättas ner enligt 4 kap FAL (här). P. 3 avser handlande som avsåg att skydda person eller egendom i ett sådant nödläge att handlandet var försvarligt. Enligt lagkommentaren krävs att handlandet varit försvarligt, vilket inte behöver innebära att det varit det lämpligaste, utan man får ta hänsyn till att den försäkrade behövde agera i en pressad situation där en allvarlig skada riskerade att hända. Lagkommentaren anger att enligt motiven är det den försäkrade som ska visa att exempelvis brott mot en säkerhetsföreskrift eller framkallande av försäkringsfall skett i ett nödläge, men att det som regel är tillräckligt att visa att detta är mer sannolikt än motsatsen. I det här fallet har din sambo uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall genom att bryta upp dörren, men han gjorde det för att rädda ditt liv, och därför drar jag slutsatsen att det var ett nödläge och att ersättningen därför inte får sättas ned. Hur mycket ersättning som är aktuellt Ifall du och din sambo kan få ersättning ur hemförsäkringen för den uppbrutna dörren beror på villkoren i er hemförsäkring. Därför skulle jag först och främst rekommendera att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag. Vad du kan göra nu Jag rekommenderar att du och din sambo kontaktar ert försäkringsbolag där ni har hemförsäkring och meddelar det inträffade och förklarar situationen, om ni inte redan har gjort detta. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?

2020-08-10 i Testamente
FRÅGA |Hej.Kort innan min farbrors död skrevs ett testamente där hans fru ska med full äganderätt tilldelas hans tillgångar. Detta gör att jag som annars hade rätt till efterarv blir utan, min farbror hade inga barn. Det nämns inget om att vid hennes frånfälle att det istället ska tillfalla hennes barn ifrån tidigare äktenskap. Blir testamentet ogiltigt om änkan avlider innan testamentet vinner laga kraft eftersom formuleringen inte nämner arvtagare av änkan? Testamentet har inte vunnit laga kraft ännu. Funderar starkt på att klandra testamentets ogiltighet i domstol innan sex månaders tidsfristen löper ut. Min farbror var diagnoserad dement ett bra tag innan testamentet skrevs.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad händer om testamentstagaren avlider innan testator går bort?När ett testamente inte kan verkställas i enlighet med hur det formulerats - exempelvis för att testamentstagaren avlidit innan testator - så behöver testators vilja uttolkas för att kvarlåtenskapen ska kunna fördelas i enlighet med densamma. Detta görs vanligtvis genom att man i testamentets formulering försöker utröna om kvarlåtenskapen kan fördelas efter de rådande omständigheterna, se 11 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är alltså vad testator har velat eller kan antas ha velat ("testators hypotetiska vilja") ska hända med dennes kvarlåtenskap. Om det inte av ett testamentes formulering och övriga omständigheter går att utröna testators vilja, blir testamentet overksamt i den delen och reglerna enligt den legala arvsordningen - enligt vilka du har arvsrätt efter din farbror - tillämpas oftast istället.Du nämner att testamentet medger full äganderätt till änkan och att hennes barn inte står omnämnda (som andrahandstestamentstagare). Detta kan förstås tolkas olika. Dels kan det tolkas som att testator haft för avsikt att enbart änkan ska åtnjuta kvarlåtenskapen. Det kan dock också tolkas som att testator ville "avskärma" den egna släkten (de legala arvingarna) från arv, med hänsyn tagen till att änkan testamenterats kvarlåtenskapen med full äganderätt. Detta förhållande finns det exempel på i rättspraxis, men i de fallen har det också varit tal om lite annorlunda situationer och lite mer detaljerade testamentsförordnanden än i ditt fall (d.v.s. även förordnanden i andra hand). Hade hon däremot ärvt med s.k. fri förfoganderätt - i egenskap av maka till den avlidne - hade du ju sedermera varit berättigad till efterarv i änkans dödsbo enligt 3 kap. 2 § ÄB (som du skriver i din text). I detta fall hade inte ett testamente ens behövts upprättas. Det finns alltså olika tolkningsmöjligheter av testamentets formulering och eftersom jag varken har någon vidare erfarenhet av testamentstolkning eller tagit del av den aktuella testamentstexten är det poänglöst av mig att gissa på hur utgången i det här fallet kommer att bli. Jag nöjer mig därför med att flagga upp för att formuleringarna kan ges olika tolkningar och det handlar till stor del om att argumentera för att sin syn på saken är den "rätta". För att få del av kvarlåtenskapen hade du alltså behövt argumentera för att din farbrors vilja inte var att avskärma den egna släkten från att ta del av arvet, utan att denne enbart testamenterade kvarlåtenskapen till sin fru av sentimentala skäl eller dylikt. Om din farbror hade angett änkans barn som andrahands-testamentstagare, hade detta varit ett relativt starkt indicium på att det fanns en avsikt att avskärma den egna släkten från arv (detta finns det exempel på i rättspraxis). I dessa fall går kvarlåtenskapen ofta till den allmänna arvsfonden istället för till arvingarna.Sammanfattningsvis - Om änkan avlider innan testator, behöver man utröna vad som kan tänkas varit testators vilja (eller hypotetiska vilja) i situationen. Detta sker främst genom en undersökning av testamentets formulering, men även andra omständigheter kan vara av betydelse. Änkans barn kan alltså tillmätas status som testamentstagare efter din farbror trots att de inte uttryckligen utpekats som andrahands-testamentstagare, om det finns andra indicier som starkt pekar på att det var i enlighet med testators vilja att kvarlåtenskapen skulle hamna hos dem. En sådan tolkning måste dock vara förankrad i testamentstexten; alltför vaga eller hypotetiska tolkningar kan inte godkännas. Om testators vilja inte kan utrönas ur testamentstexten borde istället reglerna om den legala arvsordningen tillämpas, enligt vilka du har arvsrätt.Klander av testamenteGrunder för testamentes ogiltighet återfinns i ÄB 13 kap. Enligt 13 kap. 2 ÄB gäller inte testamenten som upprättats under påverkan av en psykisk störning, och enligt samma kapitels 3:e paragraf gäller att ett testamente inte heller gäller om det upprättats av testator under tvång av någon som utnyttjats testators "oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning". Om din farbror upprättade testamentet under inverkan av sin demens går det att argumentera för att din farbror var under påverkan av en psykisk störning (som är ett samlingsbegrepp för olika förvirrade eller desorienterade sinnestillstånd som kan ha inverkan på en persons beslutsförhet) och att testamentet därför ska ogiltigförklaras. Om du misstänker att din farbror påverkats att upprätta testamentet av dennes maka, kan den andra nämnda bestämmelsen användas, men som du formulerar din text misstänker jag att du snarare är inställd på att det är demensen som kan ha spelat in på beslutet.Av stor betydelse när det kommer till att klandra testamenten är att det är du som måste visa att det är just den psykiska störningen som inverkat på upprättandet av testamentet, se 14 kap. 5 § ÄB. Detta kan vara nog så svårt om man själv inte var närvarande vid tillfället. Om din farbror exempelvis hade även "klara" stunder i vilka han inte var särskilt påverkad av sin demens, måste du även visa att testamentet upprättats som en följd av demensens påverkan på honom, d.v.s. ett orsakssamband. Denna svårighet är viktig att ha i åtanke innan en klanderprocess inleds.Notera även att testamenten är ogiltiga om dessa inte uppfyller formkraven, d.v.s. dokumentet ska vara skriftligt och testators underskrift ska vara bevittnad av två utomstående (inte make, sambo, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller dessas makar, eller testamentstagaren själv) vittnen. Om inte formkraven iakttagits så är testamentet ogiltigt och kan klandras enligt nämnda bestämmelse.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting som är oklart eller om jag misstolkat något i din text får du gärna skicka mig ett mail på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?

2020-08-10 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min mors före detta man har avlidit och jag finns med i hans testamente.Hans dotter har hört av sig till mig och säger att hon har det jag blivit testamenterad och vill lämna över det till mig.Ska inte jag bli kontaktad av juristen och få kopia på testamentet eftersom jag finns med där?Det känns lite konstigt att inte få bli delgiven vad han har lämnat till mig.
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att testamentet är giltigt, d.v.s. att det har upprättats enligt de formkrav som finns. Delgivning av testamenteEtt testamente ska delges de som har angetts som testamentstagare. Delgivningen sker genom att en bestyrkt kopia av testamentet lämnas över (14 kap. 4 § ärvdabalken). Det framgår inte i lagen vem som ansvarar för att delgivningen sker men det ansvaret anses ligga på testamentstagaren. Detta eftersom det är i dennes intresse som delgivningen sker. När delgivningen har skett börjar klanderfristen att löpa (14 kap. 5 § ärvdabalken). Det är alltså viktigt att delgivningen sker på ett korrekt sätt eftersom det har betydelse för inom vilken tid en testamentstagare har rätt att klandra testamentet. Du ska bli delgivenDu har alltså rätt i att du ska delges testamentet genom att en kopia av testamentet överlämnas till dig. Ansvaret för att detta sker ligger på dig som testamentstagare. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist för att säkerställa att delgivningen sker på rätt sätt.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kan ett dödsbo stämmas?

2020-08-10 i Domstol
FRÅGA |Kan man stämma ett dödsbo?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är ja, du kan stämma ett dödsbo. Dödsboet efter en avliden person räknas som en juridisk person som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Precis som att man kan stämma företag, som är juridiska personer, går det att stämma dödsbon. I rättegångsbalken 10 kap 1 § 4 st står det att stämning mot dödsbo sökes vid den tingsrätt där den döde skulle svarat, alltså var denne haft sin hemvist. Här har du lite information om att ansöka om stämning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Återkom gärna med fler.Med vänlig hälsning

När gallras belastningsregistret?

2020-08-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan, när jag var 16 år gammal blev jag dömd för grov stöld. Idag är jag 27 år gammal och det står kvar i mitt belastningsregister. Jag undrar hur länge ska det stå kvar och om det är korrekt?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur länge något står kvar i belastningsregistret regleras av lag om belastningsregister. Inom vilken tid gallring av belastningsregistret sker beror på vilken påföljd du dömdes till. Eftersom jag inte vet vilken påföljd det rör sig om i ditt fall går jag igenom några olika alternativ nedan. Olika gallringstider17 § lag om belastningsregister reglerar inom vilken tid gallring sker. Om du blivit dömd till fängelse så gallras belastningsregistret tio år efter du blivit frigiven. Gällande skyddstillsyn eller villkorlig dom gäller att gallring sker efter fem år från domen eftersom du var under 18 då brottet begicks. Däremot om du blivit dömd till sluten ungdomsvård är gallringstiden tio år från att påföljden helt verkställts (från att vården upphör). Böter gallras efter fem år från domen. Som du ser är tiderna för gallring fem eller tio år beroende på vad du blivit dömd till (även tre år förekommer men jag tror inte det är aktuellt i ditt fall). Observera att gallring i vissa fall sker ett visst antal år efter domen och i andra fall ett visst antal år efter att påföljden helt verkställts. Om du blev dömd till exempelvis sluten ungdomsvård när du var 16 år och vården upphörde när du var 17 år så är det alltså nu, när du är 27 år, som registret kommer gallras. Jag råder dig att själv gå in och läsa 17 § lag om belastningsregister, där kan du själv se vad som gäller för den påföljd som du dömdes till. Det jag skrivit ovan gäller endast om du inte efter den grova stölden blivit dömd för något annat, detta enligt 18 § lag om belastningsregister. Om du blivit det kommer den grova stölden stå kvar i ditt belastningsregister tills att även det nya brottet gallras bort. Undantaget från detta är om du blivit dömd till böter, det påverkar inte gallringstiden för den grova stölden. Den längsta tiden som något kan stå kvar i ditt belastningsregister är tjugo år. Vad du kan göraDu har möjlighet att själv ta del av de uppgifter som finns om dig i belastningsregistret, detta enligt 9 § lag om belastningsregister. Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. Om du först räknar ut när gallring borde ske i ditt fall kan du sedan begära ut uppgifterna för att kontrollera att domen för grov stöld tagits bort från registret.Du kan även läsa mer om gallring på polisens hemsida här. Där förklaras i princip samma saker som står i 17–18 §§ lag om belastningsregister men på ett mer läsvänligt sätt. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Vad händer om min hund blir dödad av en annan hund?

2020-08-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad skulle hända om min hund blir dödad av en annan hund som en konsekvens av en attack i exempelvis en rastgård eller ute? Blir hunden som dödar min omhändertagen eller avlivad?Anledningen att jag undrar är att jag har en god vän som har en mycket aggressiv omplaceringshund som hon ej har styrkan att hålla eller stoppa vid ett bråk, samt att den har varit i svåra slagsmål med andra hundar tidigare. Hennes sambo har varit kapabel att stoppa det men de har nu separerat.Jag låter INTE min hund leka tillsammans med hennes då det är för riskfyllt och jag vill inte riskera min hunds hälsa och liv. Dock har hennes hund flera gånger lyckats ta sig över staket och stängsel, så det finns en oro.Händer ingenting om jag inte anmäler det? Har veterinären en skyldighet att anmäla det om en hund skulle avlida efter en attack och vården ej lyckas rädda?Alltid funderat på detta hypotetiska scenario. Det är en oro som finns och jag har ej lyckats hitta ett bra svar på en sådan här situation.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Lagen om tillsyn över hundar och katter. När man äger en hund ska den hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Din vän har alltså en skyldighet att se till att hunden inte skadar någon annan. Det är hens ansvar. Om din vän inte kan ta hand om hunden och hunden skadar andra, kan hunden omhändertas om inte mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga. Anser du att det finns ett sådant behov, ska du polisanmäla det, då det är polismyndigheten som beslutar om detta (11 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om en hund har omhändertagits innebär det att ägaren inte längre får ta hand om hunden, utan speciellt tillstånd. Efter en utredning av länsstyrelsen ska det beslutas om hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det finns andra särskilda skäl avlivas (12 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden skadar andra djur, är det alltså upp till länsstyrelsen att avgöra vilken åtgärd som krävs, att avliva hunden är ett av alternativen. Det är länsstyrelsen som ansvarar för att åtgärden verkställs (12 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). En hundägare har oavsett om den vållat skadan och varit vårdslös eller inte, en skyldighet att ersätta skadan som hunden har orsakat, eftersom att den har så kallat strikt ansvar över hunden och dess beteende (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Sammanfattning Skulle din hund bli dödad av en annan hund, ska du polisanmäla detta om du vill att situationen ska åtgärdas. Alla hundägare har ett strikt ansvar och en skyldighet att se till att deras hund inte skadar någon eller något i sin omgivning. Länsstyrelsen ska ta ett beslut om vilken åtgärd som krävs, beroende på situation kan hunden behöva omplaceras, säljas eller avlivas. Ägaren till hunden är skyldig att ersätta dig för skadan.Hoppas du fått hjälp med din fråga och återkom gärna annars! Hälsningar,

Vart ska man vända sig om man tror att man har fått en felaktig ADD-diagnos?

2020-08-10 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, vart vänder jag mig om jag vill kolla om jag fått en fel diagnoserad ADD
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad man ska göra om man tror att man har fått en felaktig diagnos, och därefter kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad ska man göra om man tror att man har fått en felaktig diagnos? Om man har fått en diagnos, i ditt fall ADD, som man tror är felaktig bör man kontakta den vårdinrättning som har fastställt diagnosen. Då kan man fråga på vilka grunder diagnosen fastställdes. Om det har gått en tid sedan man fick en diagnos, och man upplever att man inte längre har svårigheter alternativt fler svårigheter än när man fick sin diagnos, kan man kontakta vården och be att få en ny utredning. På Region Stockholms hemsida finns information om Habiliteringen, och här tas liknande frågor upp, exempelvis hur man ska gå tillväga om man upplever sig ha fått en felaktig diagnos. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Jag vill ge en gåva till mina barn, och vill att gåvan ska vara deras enskilda egendom. Hur ska jag göra?

2020-08-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag skulle vilja skänka pengar till mina tre barn. Jag vill att den summa då får ska vara deras enskilda egendom. De är alla gifta. Hur gör jag?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du skriver att alla dina barn är gifta, kommer jag enbart att gå igenom vad som gäller rörande enskild egendom om man är gift, alltså vad som gäller enligt Äktenskapsbalken. Jag kommer att gå igenom vad det innebär att egendom är enskild, samt vad som händer med enskild egendom om den ena maken avlider. Därefter kommer jag att besvara din fråga, alltså hur man ska gå tillväga om man vill ge pengar (eller annan egendom) till sina barn, och vill att egendomen ska vara barnens enskilda egendom. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad innebär att egendom är enskild? När ett äktenskap upplöses, antingen på grund av skilsmässa eller på grund av att den ena maken avlider, ska bodelning ske. Detta framgår av Äktenskapsbalken 9 kap 1 § 1 st (här). Att egendom är enskild innebär att egendomen inte ska ingå i bodelning. Äktenskapsbalken 7 kap 2 § (här) räknar upp på vilka sätt egendom kan vara enskild. Egendom som inte är enskild är giftorättsgods, se Äktenskapsbalken 7 kap 1 § (här). Egendom som är giftorättsgods ingår i bodelning, se Äktenskapsbalken 10 kap 1 § (här). Om man är gift och har egendom som är enskild riskerar man alltså inte att förlora hälften av denna egendom vid skilsmässa. Vad händer med egendom som är enskild om den ena maken avlider? När en make avlider, ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap, såvida inte den avlidne maken har barn sedan tidigare (särkullbarn). Det innebär att den efterlevande maken även ärver den avlidne makens enskilda egendom. Om man inte vill att detta ska ske, utan vill att barnen ska ärva den enskilda egendomen, får man förordna om detta genom testamente. Hur kan man gå tillväga om man vill ge pengar till sina barn, och vill att pengarna ska vara barnens enskilda egendom?Du kan skriva ett testamente och förordna i testamentet att arvet ska vara dina barns enskilda egendom. Ett testamente kan dock inte verkställas förrän du har avlidit. Om du vill att dina barn ska få pengar tidigare än så rekommenderar jag att du skriver gåvobrev, som innehåller villkoret att egendomen ska vara dina barns enskilda. Vad du kan göra nu Jag rekommenderar att du upprättar gåvobrev med villkoret att pengarna ska vara dina barns enskilda egendom. Du kan skapa gåvobrev genom Lawlines avtalsrobot, länk till gåvobrev här. Lawlines avtalsrobot har fasta priser för olika sorters avtal, ett gåvobrev kostar 795 kronor. Dock kan det vara bra att boka tid med en jurist för att se så att man har tänkt på allt och så att gåvobrevet blir korrekt utformat. Det framgår inte av frågan om du är gift (om du är gift är makes arvsrätt aktuell) och i så fall om barnen är gemensamma eller inte. Det framgår inte om dina barn har barn (alltså barnbarn till dig), och om du i så fall vill att den enskilda egendomen ska ärvas av barnbarnen ifall något av barnen skulle gå bort innan sin make. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme inklusive moms. Länk för att boka tid med en jurist från Lawline finns här. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,