När har man rätt till semesterersättning efter man blivit uppsagd?

2021-04-23 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag blev uppsagd i november 2020 och jobbade min sista dag 20/2. Jag fick min slutlön i mars, men mina innestående semesterdagar går ej att ta ut förrän 1/4, står det på min lönespecifikation. Jag har tolkat semesterlagen som att jag redan borde ha fått pengar för de dagarna, inte att jag ska behöva vänta till 25/5 som han påstår. Vad är rätt här?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt semesterlagen har en arbetstagare vars anställning upphör rätt till den semesterlön som tjänats in i form av semesterersättning. Detta gäller dock inte om arbetstagaren innan anställningen upphör får rätt till ny anställning hos arbetsgivaren alternativt om det rör sig om en verksamhetsövergång (28 §, 30b § och 31 § semesterlagen).För sådan rätt till semesterersättning gäller att denna ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Undantag kan dock göras om hinder föreligger (30 § semesterlagen). Ett sådant hinder skulle exempelvis kunna vara att det på grund av datatekniska skäl "…är svårt att beräkna och betala ut slutlönen på den avlöningsdag som följer närmast efter anställningens upphörande. För månadsavlönade … bör kunna få betalas ut på den ordinarie avlöningsdagen närmast efter det att hindret har upphört" (se prop. 1976/77:90 s. 216). Notera dock att bestämmelsen som anger en månads tid är semidispositiv, vilket innebär att ett kollektivavtal kan ange annan tidsfrist (2a § och 30 § semesterlagen). SammanfattningUnder förutsättning att hinder inte föreligger samt att kollektivavtal inte anger något särskilt, så gäller att din arbetsgivare ska betala ut din semesterlön innan den 20/3. Om du vill ta vidare frågan är min rekommendation att du tar kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. Alternativt kan du ställa en till gratisfråga eller boka tid med en av våra kunniga jurister.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Har arbetsgivaren rätt att byta ut bilarna från manuell till automat?

2021-04-21 i Övrigt
FRÅGA |Arbetar i en kommunal gruppbostad. Vi har haft bil på boendet som är manuell. Nu ska denna bytas ut till automat. Jag känner mig väldigt osäker stt köra automat. Har haft körkort i 30 år och två gånger kört automat.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framkommer inte någon direkt fråga i ditt meddelande men om du behöver juridisk hjälp kan jag redogöra för vad som gäller angående om din arbetsgivare har rätt att bestämma bytet eller inte.Utgångspunkten är att en arbetsgivare har rätt att bestämma när, var och hur arbetet ska utföras – i den mån inte annat följer av avtal eller lag. Det finns ingen lag som reglerar användning av automat eller manuell körning av bilar i arbetet och då bestämmer alltså arbetsgivaren som utgångspunkt vad som gäller. Möjligen skulle en förhandlingsskyldighet föreligga i förhållande till det kollektivavtalsbärande fackförbundet på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen har kollektivavtal föreligger denna skyldighet i princip alla situationer som utgångspunkt, allt från små vardagliga frågor till tunga organisatoriska frågor (11 § MBL). Om arbetsplatsen inte har ett kollektivavtal gäller förhandlingsskyldighet när det handlar om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandet för enskilda medlemmar i facklig organisation, vilket inte verkar vara fallet i denna fråga (13 § MBL). Om detta inte var svar på din fråga alternativt om du undrar något annat, kan du alltid höra av dig till Lawline igen.Vänligen,

Vad kan man göra om ens 16 åriga barn köper en telefon utan samtycke?

2021-04-20 i Omyndiga
FRÅGA |Hej min 16 åriga dotter har köpt en ny Iphone för 6500kr utan min tillåtelse.Vilka rättigheter har jag när det gäller hennes köp?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är inte helt klar för mig men jag tolkar det som att du undrar om du kan göra något åt din dotters köp. Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer ett mer detaljerat svar på vad som gäller men längre ner i texten kommer även en sammanfattning att finnas.Alla under 18 har inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendomSom huvudregel gäller att alla under 18 år är omyndiga och har därmed inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendom. Sådana rättshandlingar är ogiltiga om inte förmyndare ger sitt samtycke. Sådant samtycke behöver inte lämnas uttryckligen till den direkta rättshandlingen utan kan grunda sig ett samtycke av mer generell utformning, exempelvis samtycke till att den underåriga köper kläder (9 kap. 1 § och 6 § föräldrabalken och SOU 1988:40 s. 202–203).Samtycke anses i normalfallet föreligga för köp som normalt företas för barn i aktuell ålder. När det gäller avtal som inte "sedvanligen ingås av underåriga" exempelvis dyrare kapitalvaror, gäller att näringsidkaren behöver vara mer försiktig gällande undersökande av samtycke (SOU 1988:40 s. 202–203). Om vårdnadshavaren låter den omyndige själv ha hand om egna pengar, kan den omyndiges avtalspart anses berättigad att utgå från att samtycke föreligger, om inte särskilda omständigheter talar emot det. Exempelvis har en 13-årig flickas dyrare inköp av ett par stövlar ansetts giltigt eftersom de betalats med barnbidragspengar som dottern fick från modern (RH 1988:82). Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vägledande beslut ansågs en 13 årings köp av mobiltelefon för 1 596 kr utan förmyndarnas godkännande obehörigt och myndigheten rekommenderade därför att köpet skulle återgå. En minderårig får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan köpa saker för de pengar hen tjänat utan att samtycke från förmyndare krävs (9 kap. 3 § föräldrabalken). Ogiltiga avtal ska återgåUnder förutsättning att samtycke inte anses föreligga alternativt att köpet inte har skett med pengar som den omyndige har intjänat själv, så gäller att rättshandlingen inte är bindande för den underårige (9 kap. 6 § föräldrabalken). Som huvudregel gäller vid ogiltiga avtal att vardera avtalspart ska lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken).SammanfattningOm en 16 åring köper något utan sin förmyndares samtycke och inte av pengar som hen själv tjänat in, gäller att köpet kan anses ogiltigt. Har köpet skett i fysisk butik kan du som förmyndare gå till butiken, återlämna varan om möjligt och kräva pengarna tillbaka. Om butiken motsätter sig detta kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun alternativt göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få en icke bindande bedömning. I sista hand kan du få ditt ärende prövat i domstol.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?

2021-04-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag har nyligen skrivit på ett kontrakt för att arbeta som sommar vikare och undrar under vilka anledningar man kan bli avskedad. Jag har precis haft minna introduktions dagar. Min fråga uppstår då jag tackade nej till ett arbetspass innan sommaren och förklarade att jag gick i skolan och inte skulle kunna ta några pass innan sommaren. Vilket jag då får ett panik artat meddelande från min vän som säger att de hade tagit bort meddelandet från systemet och att jag absolut inte kunde skriva att jag inte kunde arbeta förens sommarn, för att chefen tydligen sparkade den föra vikarien som sa så.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetstagaren kan både bli uppsagd och avskedad. För att bli avskedad krävs dock mer än en uppsägelse och jag kommer därför gå igenom för vad som gäller för båda fallen. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid uppsägning och avsked av arbetstagare. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).Förtydligande kring avsked och uppsägningFörst och främst är det stor skillnad mellan att bli uppsagd och bli avskedad, då det ställs högre krav på att bli avskedad än att bli uppsagd. För att en arbetsgivare ska ha rätt att avskeda en arbetstagare måste denna ha "grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren". Omständigheter som faller in under denna mening skulle kunna vara brott mot arbetsgivaren, stöld eller illojal konkurrens (18 § LAS).För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp arbetstagaren krävs "saklig grund" vilket måste grunda sig i antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren inte kan visa någon saklig grund är uppsägningen ogiltig. För att denna grund ska anses föreligga krävs även att arbetsgivaren har gjort en omplaceringsutredning gällande ledigt arbete, varav om sådan inte gjorts så föreligger inte saklig grund (7 § LAS).Uppsägning på grund av arbetsbrist är allt som inte hänför sig till personliga skäl och behöver inte handla om att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete utan kan även vara på grund av exempelvis omorganisation. Notera att Arbetsdomstolen väldigt sällan ifrågasätter arbetsgivarens ekonomiska bedömningar som ligger grund till för arbetsbrist. Däremot ser domstolen strikt på fingerad arbetsbrist, det vill säga uppsägning med hänvisning till arbetsbrist men som egentligen beror på personliga skäl (se exempelvis AD 2003 nr 29 och AD 2018 nr 76).Uppsägning på grund av personliga skäl kan innebära att arbetstagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet. Detta kan innefatta att arbetstagaren har misskött sitt arbete eller upprätt olämpligt, exempelvis samarbetssvårigheter eller arbetsvägran.Ett vikariat kan som huvudregel inte sägas upp i förtidEtt vikariat löper vanligen mellan två datum och kräver ingen uppsägning för att den ska avslutas, utan den gäller mellan datumen. Som huvudregel kan alltså anställningen inte avslutas i förtid av någon part.Ett vikariat kan dock sägas upp om man skriver in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt en ömsesidig uppsägningstid, det vill säga att parterna kommer överens om uppsägning. I båda fallen gäller normalt en uppsägningstid på en månad, antingen enligt kollektivavtal eller LAS (2 § och 11 § LAS).Om det inte har skrivits in något särskilt i anställningsavtalet som angetts ovan så gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas och om detta inte görs av någon av parterna, riskerar de att behöva betala skadestånd. Ett vikariat kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder, exempelvis på grund av svek eller för att villkor är oskäligt med hänsyn till omständigheter i övrigt (30 § och 36 § avtalslagen).Vad man kan göra om man blivit felaktigt uppsagd eller avskedadOm arbetstagaren anser sig blivit felaktigt uppsagd kan hen yrka på att ogiltigförklara sin uppsägning inför domstol. I sådant fall kvarstår anställningen under tvistetiden och arbetstagaren har därmed rätt till lön och andra förmåner. Notera dock att det är relativt korta tidsfrister för att yrka en sådan här talan (34 § och 40 § LAS).Om arbetstagaren anser sig blivit felaktigt avskedad, kan hen yrka på att ogiltigförklara avskedet inför domstol. I sådant fall kvarstår dock inte anställningen under tvistetiden som utgångspunkt men sådant yrkande kan framställas och beslutas av domstol. Notera att även här gäller kort tidsfrist för att ogiltigförklara avskedet (35 § och 40 § LAS). Arbetstagaren kan även i båda fallen kräva skadestånd för ekonomisk skada samt ersättning för kränkning. Notera att kort tidsfrist gäller (38 § och 41 § LAS).Både om en arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad gäller att arbetsgivaren har bevisbördan vid en eventuell tvist i domstol, det vill säga att det är upp till arbetsgivaren att visa de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen eller avskedet. SammanfattningSom arbetstagare kan man antingen bli uppsagd eller avskedad. För att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda ställs relativt höga krav, exempelvis att arbetstagaren ska ha gjort sig skyldig till brott mot arbetsgivaren eller stöld. För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp den anställde gäller att saklig grund ska föreligga genom personliga skäl eller arbetsbrist.Ett vikariat kan som huvudregel dock inte sägas upp i förtid, om det inte skrivits in något särskilt i anställningsavtalet alternativt att parterna kommer överens om uppsägning. En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar dock alltid att bli avskedad, oavsett vilken anställningsform denne har.Under förutsättning att ni tidigare inte har kommit överens om att du ska jobba innan sommaren, har jag personligen väldigt svårt att se att någon saklig grund för uppsägning skulle föreligga och därmed ingen grund för avsked heller. Om det dessutom inte anges något särskilt i ditt anställningsavtal gällande rätt till uppsägning, så gäller som utgångspunkt att din anställning inte kan sägas upp i förtid.Om det ändå skulle vara så att du blir uppsagd alternativt avskedad, kan du yrka på ogiltigförklaring samt skadestånd inför domstol.Min rekommendationOm det skulle uppstå några problem är min rekommendation att du tar frågan vidare med ditt fackförbund, om du är medlem i en sådan. Ett fackförbund kan nämligen hjälpa dig med rådgivning samt eventuellt driva vidare frågan till domstol. Om du inte är medlem i något fackförbund kan du boka tid med en av våra kunniga jurister för mer hjälp vid en eventuell tvist.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Jag hoppas allt löser sig för dig, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden för tala om övertidsersättning?

2021-04-23 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag har nyligen fått reda på att min arbetsgivare borde ha betalat ut övertidsersättning alt komptimmar för strax över 500 arbetade timmar sedan min anställning startade i oktober 2017. Ingen annan anställd (som jag vet om) har heller fått denna övertidsersättning eller komptimmar.Jag arbetar inom restaurang på en arbetsplats med kollektivavtalet X.Hur lång är preskiberingstiden på sådant?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du ha rätt till övertidsersättning eller komptimmar är beroende på vad du har avtalat med din arbetsgivare om. Om du exempelvis kompenserats med högre månadslön så har man vanligtvis inte rätt till övertidsersättning. Jag kommer därför utgå från i mitt svar att du har rätt till sådan ersättning.Rätt till att erhålla lön för utfört arbete utgör en fordran. För sådan allmän fordran är preskriptionstiden tio år enligt preskriptionslagen. Denna lag är dock subsidiär vilket innebär att andra lagar kan gå före (1 § och 2 § preskriptionslagen). Eftersom arbetsplatsen är kollektivavtalsbunden kan kollektivavtalet i sig ange särskild preskriptionstid som gäller (4 § och 64 § MBL).Om kollektivavtalet inte anger någon särskild preskriptionstid så gäller preskription två år efter att omständigheten har inträffat. För att denna preskriptionstid ska gälla krävs dock att din arbetstagarorganisation för din talan, om du är medlem i sådan (10 §, 64 § och 68 § MBL och AD 2005 nr 27).SammanfattningPreskriptionstiden gäller vad som anges i kollektivavtalet alternativt två år enligt MBL, om du företräds av ett fackförbund. I andra fall gäller preskriptionstid på tio år för talan gällande övertidsersättning.Mitt råd till dig är att först kolla vad som gäller enligt arbetsplatsens kollektivavtal. Behöver du mer detaljerad hjälp i din fråga rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan, alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Har både föräldrar rätt till 120 dagar semesterlönegrundande föräldraledighet var eller är det 120 dagar tillsammans?

2021-04-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej, Har båda föräldrarna rätt till 120 dagar var per barn eller är det 120 dagar tillsammans?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga handlar om föräldraledighet enligt semesterlagen. Denna lag anger att 120 dagar av en föräldraledighet är semesterlönegrundande. Dessa dagar är för respektive förälder, det vill säga att båda föräldrarna har rätt till 120 dagar var per barn (17a § semesterlagen).Notera dock att dessa dagar är en miniminivå och att ett kollektivavtal kan ange fler dagar. Om du är osäker kring vad som anges i ditt kollektivavtal om sådant finns, bör du fråga din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats (2 § semesterlagen).Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?

2021-04-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har 3 syskon, men mina föräldrar vill att jag tar över gården när de dör. Om jag redan nu köper det, hur lång tid skall man äga det för att det inte skall anses vara förtida arv?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som handlar om förskott på arv regleras i ärvdabalken. Huruvida ditt köp av dina föräldrars gård anses vara förskott på arv är dock inte beroende av hur lång tid du äger det, utan avgörande är om köpet kan anses vara en gåva. Jag kommer därför att förklara mer utförligt för vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas längre ner i texten.Klassificering av gåva för köp av fastighet är beroende av prisetDet framkommer inte i din fråga till vilket pris du skulle köpa gården för, vilket kan få betydelse för om köpet ses som en gåva eller inte och därmed om det ska anses vara förskott på arv. Om köpet överstiger taxeringsvärdet på fastigheten (normalt 75% av marknadsvärdet) så anses överlåtelsen normalt inte vara en gåva och därmed inte förskott på arv.Om köpet däremot understiger taxeringsvärdet, kan överlåtelsen anses vara en gåva och kan därmed räknas som förskott på arv (se RÅ 1981 1:29).Större gåvor presumeras vara förskott på arvÄrvdabalken utgår från att arvlåtaren, det vill säga dina föräldrar, vill behandla sina barn lika och att de barn som inte fått gåvor ska få kompensation. Lagen presumerar därför att det är fråga om förskott på arv om inte arvlåtaren föreskrivit annat genom exempelvis gåvobrev alternativt att det med hänsyn till omständigheterna måste ansetts ha varit avsett annat (6 kap 1 § ärvdabalken). För att undvika att köpet ska ses som ett förskott på arv kan arvlåtaren upprätta ett gåvobrev där det framgår att köpet av fastighet inte ska ses som förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken).SammanfattningOm du köper gården till ett värde som överstiger taxeringsvärdet, så anses överlåtelsen inte vara en gåva och därmed inte ett förskott på arv.Om du däremot köper gården till ett värde som understiger taxeringsvärdet, kan överlåtelsen anses vara en gåva och därmed räknas som förskott på arv. Om gården anses vara en gåva presumeras det vara förskott på arv. Denna presumtion kan dock brytas om det upprättas ett gåvobrev som förtydligar att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

2021-04-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min väninna jobbar på företag X och ska säga upp sig. Enligt henne gäller följande:Hon blir arbetsfri under 3 månader med bibehållen lön. Kan detta verkligen stämma?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det är möjligt att din väninna blir arbetsbefriad under sin uppsägningstid på tre månader. Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer även utgå från att din väninna omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).Notera dock att LAS är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).En arbetstagare kan ha rätt till tre månaders uppsägningstidEnligt lag följer att en arbetstagare har rätt till minst en månads uppsägningstid, oberoende om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som säger upp. Denna tid ökar gravis i relation till hur länge arbetstagaren varit anställd, exempelvis kan man ha rätt till tre månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år. Notera dock att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i denna paragraf (2 § och 11 § LAS). Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att arbetstagaren blir arbetsbefriad under uppsägningstidenUtgångspunkten är att arbetstagare har en skyldighet att fortsätta arbeta under uppsägningstiden vid uppsägningar. Trots detta kan arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om att arbetstagaren inte behöver arbeta under uppsägningstiden, det vill säga att arbetstagaren blir befriad från arbete. Även fast detta ska ske genom avtal så anses det vara arbetsgivarens rätt att ensidigt bestämma om arbetsbefrielse, eftersom arbetsgivaren exempelvis kan välja att inte ge arbetstagaren några arbetsuppgifter. Däremot har arbetstagaren själv inte någon rätt att kräva att bli arbetsbefriad.Om arbetstagaren blir arbetsbefriad har denne fortfarande rätt till samma lön och förmåner som om hen inte hade blivit befriad, det vill säga som innan uppsägningen (12 § LAS). SammanfattningDin väninnas påstående kan alltså stämma. När din väninna säger upp sig kan hon ha rätt att vara arbetsfri under uppsägningstiden på exempelvis tre månader med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren har tillåtit det. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,