Kan kronofogden ta tillbaka och utmäta egendom som varit föremål för skenöverlåtelse. Och vad gäller för skadestånd på grund av brott, hur får man betalt?

2020-10-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Mitt lilla barnbarn har varit utsatt för ett grovt våldsbrott och gärningsmannen GM har erkänt och det finns omfattande teknisk bevisning. Han sitter häktad, misstänkt för flera grova brott mot barn. Åtal förväntas väckas. Vi har fått veta att GM's mamma ämnar ta över GM's fastighet för att "han måste ju ha någonstans att bo när han kommer ut". Nu till min fråga: vad händer då med brottsoffrens chanser att få ut eventuella skadestånd? Kan Kronofogden "ta tillbaka" egendomen för att täcka skulden? Finns det något man kan göra redan nu för att stoppa detta förfarande, då sannolikheten är mycket hög att offren utdöms skadestånd?Vore mycket tacksam för svar!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att svara på din fråga!Utmätning av fast egendomSom du nämner i din fråga kan kronofogden ta egendom för att täcka skuld, s.k utmätning och skadestånd är en fordran som man kan ta hjälp av kronofogden för. Fast egendom (fastigheten) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Har GM lagfart på egendomen presumeras han vara ägaren, om det inte framgår att egendomen tillhör annan, 4 kap. 24 § utsökningsbalken (UB). KnäckfråganNäst sista bisatsen i stycket ovan anger det förhållande som nu är knäckfrågan. Ur lagkommentaren till ovannämnda lagrum, nämns att en överlåtelse som uppfyller formkraven för överlåtelse av fast egendom, får detta i allmänhet anses tillräckligt för att presumtionen ska brytas, såvida det inte finns anledning att misstänka skenöverlåtelse. En skenöverlåtelse innebär att fastigheten överlåts bara för att det utåt sätt ska se ut som att en viss person är ägare till huset, men huset är egentligen en bakomliggande huvudmans. Klart är att GM antingen måste ge fastigheten i gåva till sin mamma (varvid det nog finns skäl att anta skenöverlåtelse) eller sälja det till henne. Det första alternativet medför att fastigheten kan som du påpekar i din fråga "tas tillbaka" av kronofogden och säljas för att fördelas till borgenärerna (12 kap. 1 § UB). Sista alternativet medför att pengar inflyter, vilka kan tas i anspråk för fordran. Borgenärernas inbördes ordningDärefter avgör förmånsrättslag (FRL) borgenärernas inbördes ordning i vilken följd dessa får betalt, 1 § första stycket FRL. Kategorierna är särskild- och allmän förmånsrätt, varav fordran belagd med särskild förmånsrätt går före allmän förmånsrätt. Dessvärre ses eventuellt skadestånd som en oprioriterad fordran, 18 § FRL, till följd blir det svårt att få betalt om GM är på obestånd (ej rätteligen kan betala sina skulder, och denna oförmåga inte endast är tillfällig, 1 kap. 2 § Konkurslagen). Är GM inte på obestånd ska fordran givetvis betalas, och utmätning för den fordran ske om inte betalning sker. Möjlighet till brottsskadeersättningHen som blivit utsatt kan, om hen är under 18 år, med hjälp av vårdnadshavaren alltid kostnadsfritt ansöka om brottsskadeersättning från brottsoffemyndigheten. Är hen 18 år eller över, görs ansökan egenhändigt. Brottsskadeersättning lämnas inte om gärningspersonen kan betala skadeståndet eller om en skada helt ersätts av försäkring. Nedan kommer en länk till ansökningsblankett, tryck på "här".Här.Vad ni kan göra- Finns inget att förlora på att ansöka om brottsskadeersättning- Hör med försäkringsbolaget om skadan delvis eller helt täcks- Vid eventuellt fällande dom, be brottsoffermyndigheten ombesörja kontakten med kronofogden för utmätning om GM inte betalar skadeståndet självmant.Har du fler frågor eller om något är oklart, kommentera då gärna mitt svar så reder vi ut eventuella frågetecken. KHälsningar,

Vilka överväganden gör domstolen vid påföljdsval i brottmål?

2020-10-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är gravid och min sambo har hamnat i psykisk ohälsa och missbruks problematik. Han sitter häktad för misshandel och olaga hot utfört med kniv i handen. I nuläget får vi inte ha kontakt med varandra. Han är 23 år, ej dömd sedan innan. Kan vi begära kontraktsvård då det är missbruk som utgör hans beteende. Detta har inte hänt innan. Han skulle behöva åka tillbaka till psyket då han är suicid. Men pga restriktioner får vi inte veta vart han befinner sig. Vad tror ni att straffet landar på? Mvh.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kontraktsvård är ett annat ord för påföljden skyddstillsyn, 28 kap. 1 § brottsbalken (BrB) som ofta förenas med böter, samhällstjänst eller fängelse (2-3 §§). Skyddstillsyn är en mildare påföljd än fängelse 30 kap. 1 § BrB. Din sambo med hjälp av offentlig försvarare kan åberopa stöd och argumentera för att i händelse av fällande dom, påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn istället för t.ex. fängelse. Som skäl till skyddstillsyn istället för fängelse framhålls i lagtexten, som kan vara av intresse i detta fallet är om den tilltalade undergår behandling för missbruk, om missbruk i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts och den tilltalade är villig att gå igenom lämplig behandling, om den tilltalade samtycker till att skyddstillsynens förenas med samhällstjänst.Att han sitter häktad talar å ena sidan för ett fängelsestraff vid fällande dom, då häktning främst tillgrips vid grövre brottslighet. Å andra sidan räknas häktningsdagarna vid en eventuell fängelsepåföljd av från straffet, dvs. antalet dagar kan jämnas med noll och därför redan anses ha suttit av sitt straff. Vad straffet landar på, är dessvärre omöjligt att svara på. Ett ungefärligt straffvärde kan uppskattas med kunskap om samtliga relevanta fakta i målet, men i slutändan avgör domstolen den frågan. Misshandel är ett s.k artbrott, för vilket normalpåföljden ska fastställas till fängelse. Påföljden kan högst bestämmas till fängelse i två år, 3 kap. 5 § BrB. Olaga hot 4 kap. 5 §, böter eller fängelse i högst ett år. Brott mot knivlagen 4 § böter eller fängelse i högst sex månader, om brottet är grovt, fängelse i högst ett år.Om han fälls för samtliga eller flera brott, ska rätten döma till en gemensam påföljd för brotten 30 kap. 3 § BrB. Rätten ska särskilt beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, och en sådan omständighet är bland annat att han är tidigare ostraffad, 30 kap. 4 § BrB. Lider han av en allvarlig psykisk störning ska i första hand en annan påföljd än fängelse väljas 30 kap. 6 § BrB. Hans ålder överstiger 21 år varför någon s.k straffrabatt inte utgår 30 kap. 5 § BrB.Sammantaget finns det alltså en rad faktorer att ta hänsyn till. Hur bedömningen utfaller är som sagt upp till domstolen som i sin tur ofta följer rättspraxis, dvs. hur domstolar dömt i tidigare liknande mål och prejudikat (vägledande avgöranden från Högsta domstolen).Hälsningar,

Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.

2020-09-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag undrar jag bodde på ett så kallat familjehem när jag var ung min familjehems pappa stal då min epa traktor från mig och nu när jag har blivit vuxen och jag hittade nuvarande ägaren till min epa traktor kan jag kräva tillbaka den av den nya ägaren då? För jag kunde inget göra när jag var 15-16år när min familjehems pappa (fosterpappa) stal den för mig och sålde den mot min vilja då
Pontus Fridén |Hej!Din fråga angår egentligen två områden; dels den straffrättsliga aspekten i form av stöld och dels den civilrättsliga i fråga om godtrosförvärv (sakrätt). Jag kommer inte närmare berör den straffrättsliga frågan eftersom du främst är intresserad av att återfå besittningen över epa-trakorn, kommer jag inte närmare beröra den straffrättsliga frågan utan nöjer mig med att det för utvecklingen av resonemanget, hyptotetiskt konstatera att du blivit bestulen på din epa-traktor. Om det har gått tio år eller mer sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägareSituationen regleras i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL). Lagen gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre (exv. Epa-traktor), 1 § GFL. Utifrån din fråga antar jag att viss tid har förflutit sedan stölden begicks. I 4 § GFL står det att den förvärvat och innehaft lösöret i tio år (dvs. köp, byte eller gåva) från en person som varken var ägare eller behörig att förfoga över den (exv. Någon som genom stöld tillskansat sig lösöret) får äganderätt på grund av hävd.Äganderätten tillfaller inte nuvarande ägare om han eller hon bort insåg alt. bort misstänkt att överlåtaren saknat rätt att förfoga över egendomen. Kraven är synnerligen stränga, vid minsta avvikelse bör i princip en misstänksamhet anläggas. Rekvisiten gäller bland annat tid, plats och pris, likaså givetvis köparens kunskap om säljarens person och bakgrund jfr 2 § andra stycket GFL. Om det inte har gått tio år sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägare.Består din rätt till egendomen även om den nuvarande ägaren anses ha varit i god tro i enlighet med 2 § på grund av att du frånhänts epa-traktorn genom uppräknat brott i 3 § GFL jfr "olovligen tagit den". En parantes är att den nuvarande ägaren då får vända sig till säljaren med ersättningskrav på köpeskillingen. Dina utsikter förbättras således avsevärt om det inte har gått tio år sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägaren, din äganderätt är ju i så fall intakt.SammanfattningsvisTio år eller mer har gått- Har du förlorat äganderätten genom hävd kan du mot lösen återfå egendomen 5 § första stycket GFL, priset bestäms enligt 6 § GFL (marknadspris). Mindre än tio år har gått- Du kan med stöd av 3 § GFL kräva din egendom åter, troligtvis under förutsättning att du kan styrka ditt tidigare ägarskapÖvrigt- Kvarstår någon oklarhet i svaret kan du kommentera mitt svar så reder vi ut det.- Behöver du du vidare hjälp att få rättsligt genomslag med ditt anspråk kan du kontakta någon av Lawlines jurister https://lawline.se/contactHälsningar,

Kan man genom samtyckesblankett med ansvarsbefrielse frångå skolans tillsynsansvar?

2020-09-15 i Skola och utbildning
FRÅGA |Om man som skola har tillsynsansvar och inte kan tillåta att barnen klättrar i träd för att vi inte har tillräckligt med personal, kan man skriva en samtyckesblankett med ansvarsbefrielse där föräldrarna ger tillstånd att barnen får klättra i träd utan tillsyn?
Pontus Fridén |Hej!Skolans tillsynsansvar starkt kopplad till föräldrarnas tillsynsplikt 6 kap. 2 § föräldrarbalken (1949:381). Lagen är tvingande (indispositiv), med följden att det inte går att avtala bort lagens bestämmelser. Kopplingen härrör ur det faktum att tillsynsansvaret övergår på skolan när barnet är där. Det går alltså inte att på civilrättslig väg (genom samtyckesblankett) åsidosätta plikten, blanketten åstadkommer m.a.o inget i juridisk mening. Var gränsen går för ansvaret, om och när det anses ha gått utanför den ramen är synnerligen en svår juridisk fråga och måste avgöras i det enskilda fallet. Sker klättringen på träd under skoltid, på skolan eller i dess närhet är det sannolikt under skolans tillsynsansvar.Hoppas du fick din fråga besvarad!Hälsningar,

Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?

2020-10-25 i Avtal
FRÅGA |Man behöver köpa ett konto för att spela ett spel. Spelföretaget säger att man måste ändra mailen man använder till en mail som slutar med : @spelföretagetsnamn.com . Om man inte gör det blir ens spelkonto ogiltigt. Det stod inget om det i användarvillkoren när man gjorde kontot.Får de göra det?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såvida spelföretaget inte uppgivit kravet i något villkor som tillhandahölls dig innan du ingick avtal och köpte ett konto, vore det kontraktsstridigt att med ens införa ett sådant villkor och vid vägran stänga ned ditt konto som du har betalat för. De gör sig med andra ord skyldiga till avtalsbrott. Ytterst har du rätt att häva avtalet (väsentligt avtalsbrott, obefogad inaktivering av konto rubbar förutsättningarna för köpet), begära pengarna tillbaka och i förekommande fall kräva skadestånd.Vill du ha hjälp att gå vidare med ditt fall rekommenderar jag att du använder någon av Lawlines betaltjänster, https://lawline.se/contactHoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vilka alternativ finns det till åtal?

2020-10-20 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej.Jag blev upplockad av polisen i skogen..Jag hade kört bil ca. 18 mil mot landet och var väldigt trött efter en tidigare tidigt startad arbetsdag och beslutade mig för att vända om mot en närbelägen "ficka" för att sova en stund efter en kissepaus och backar i diket, bilen blev lite tilltygd och illa placeead på kvällen!Jag tar ett dåligt beslutatt att sätta mig i diket tvärs över vägen för att senare ringa en bärgare för att ta bilen till närmaste märkesverkstad för att se att det inte ska ha blivit allvarligare skador på driftsäkerheten.Undertiden dricker jag "lite"medköpt vin.Jag får sen åka med för att göra blodprov och tänkt urinprov men kan inte göra det sistnämda då dem måste övervak det, viket inte fungera när ngn ser på, jag säger att dem då får sticka en nål för urinprov, men dem beslutar att göra åter ett blodprov. Vilket görs.Förhhör förs för att göra att få en en tidsuppfattning frå deras sida, de lösa föremål jag har på mig tar dem hand om under tiden efter gripandet till dess vi går ut från provtagningen till polisbilen.Under förhöret minns jag attt frågan ställs om jag vill ha en försvarare varpå polismannen förkalarar att det finns annat alternativ att en förundersökningsledare beslutar i det hela, varpå jag ville ha en försvarare, då frågar jag ytterligar och vill ha mer info om de olika alternativen. Men jag kan bara anse där & då att enklast nu är att ta det andra alernativet!Jag har idag inte fått någon återkopplnig.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det "andra alternativet" du hänvisar till i din fråga tolkar jag som möjligheten till strafföreläggande. Alternativet kan användas under vissa förutsättningar, bland annat ska någon annan påföljd än böter och/eller villkorlig dom inte komma på fråga. Kortfattat är det en förenklad form av ansvarsutkrävande utan krav på rättegång, 1 § strafföreläggandekungörelse (1970:60), där åklagaren bestämmer påföljd och den anklagade antingen godkänner eller förkastar (åtal väcks då istället). Anledningen till avsaknaden på återkoppling kan vara följande. Godkänns föreläggandet får den verkan som en dom och hamnar i personens belastningsregister, varvid ärendet avslutas.Hoppas du fick svar på din fråga.Hälsningar,

Räknas det som ett skattebrott att bolagsmän i ett enkelt bolag överför pengar i syfte att spela för dem?

2020-09-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vi är ett gäng på 5 pers som spelar kuponger på svenska spel ihop. Det är jag som lägger kupongen och de övriga swishar mig. Räknas det som skattebrott? Det är mest små summor det handlar om, men kan det kan bli väldigt många gånger i månaden.
Pontus Fridén |Hej!Ert gemensamma utövande bildar ett enkelt bolagMed tanke på att ni verkar för ett gemensamt syfte och samarbetar, har ni ingått ett enkelt bolag. Detta kan tyckas märkligt, men bolagsformen kräver ingen särskild form utan bildas när två eller flera personer avtalar att utöva verksamhet utan att det förs in i handelsregistret. Bolaget har i sig ingen rättskapacitet, dvs. kan inte åta sig skulder eller andra förpliktelser (exv. ingå avtal), skyldigheterna avseende skulder åligger bolagsmännen, ni ansvarar således personligen. Vinster och förluster från spelandet ska fördelas lika, om inte någon framlagt mer pengar än andra eller om ni avtalat annan fördelning.Företar ni er kringgående av skattelagstiftning, skattebrott?Du undrar om det räknas som ett skattebrott att övriga bolagsmän swishar dig pengar för det gemensamma ändamålet. Jag svarar att det inte är ett brott under förutsättning att pengarna avser kupongspelandet. Angår pengarna egentligen t.ex. betalning för utfört arbete eller dylikt blir det mer problematiskt.Hoppas du svar på din fråga!Hälsningar,

Är det okej att äga en bil för 15-20 000 kr utan att kronofogden utmäter den?

2020-09-10 i Utmätning
FRÅGA |Jag har en stor skuld på över miljonen kronor, kan jag äga en bil för 15-20.000:- utan att kronofogden tar den ifrån mig?
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till beneficium enligt 5 kap. 1 § utsökningsbalken (UB) (tillgångar som är undantagna från utmätning, dvs. som kronofogdemyndigheten inte kan ta i anspråk på grund av hänsyn till gäldenärens behov). Bil nämns inte uttryckligen som någon av de uppräknade tillgångarna i 1 §. I tredje punkten framhålls dock att sådant som du behöver till försörjning (ta dig till och från jobb), där bil i vissa fall är nödvändigt har du rätt att behålla den såvida bilens värde inte överstiger sådant värde att den ändå inte kan undantas enligt 5 kap. 4 § UB. I så fall får du vid försäljning av den bilen behålla så mycket kronofogdemyndigheten anser rimligt för inköp av en annan (billigare) bil. Viktigt att ha i åtanke kronofogdemyndigheten endast får vidta åtgärder som genererar ett överskott som gör åtgärden försvarlig 4 kap. 3 § första stycket UB.Jag har ingen närmare insikt i kronofogdemyndighetens praxis angående tröskelvärde och kan därför inte göra en helt precis bedömning. Min uppfattning är att bilens värde torde ligga under det värde kronofogdemyndigheten anser vara onödigt högt och att sunt förnuft i dessa fall räcker.Hoppas du fick klarhet i frågan!Hälsningar,