Tvist om vårdnad och boende

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag hade en fråga om vårdnadstvistJag undrar vilka lagar som blir relevant (aktualiseras) i ärende om jag och min man tvistar om vårdnaden (våran just nu gemensamma vårdnad av vårt barn 7 år ), jag yrkar för att vårdnaden ska bifalla mig samt boende hos mig, men helgumgänge med min före detta man. Han yrkar för delad vårdnad, men annars att han får vårdnaden om jag ej går med på delad vårdnad. Ingen uppståndelse har skett men jag känner mig mer lämpad att ta hand om vårdnaden och boende hos mig. Vårt barn har ingen egen åsikt om boende undan trivs hos båda. Jag och min före detta man har inga samarbetssvårigheter. Jag undrar även om ni har tips på liknande fall från nja eller hovrätt som jag kan läsa om, där liknande fall som jag är med om har skett. Tack på förhand!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge görs med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vad som är relevant vid en bedömning av boendet är bland annat vilken av föräldrarna som bäst kan se till att barnet får en bra kontakt och ges en möjlig att träffa andra föräldern (Göta hovrätts dom den 9 november 2012 i mål T 2152–12). En annan viktig princip vid boendefrågan är den så kallade kontinuitetsprincipen. Principen går ut på att barn inte ska flyttas från som invanda miljö. Barnet ska därför bo kvar hos den föräldern som bor nära barnets skola, kompisar och fritidsaktiviteter. En större vikt läggs dock vid att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar än vid kontinuitetsprincipen. Växelvis boende kan även bli aktuellt om det är så att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra och har en god samarbetsförmåga.Vid vårdnadsfrågan tittar man på många liknande principer som vid boendefrågan, främst vem av föräldrarna som kan tillförsäkra en god kontakt med den andra föräldern och föräldrarnas samarbetsförmåga (NJA 2007 s. 382). Domstolen vill oftast ge föräldrarna en gemensam vårdnad om det inte finns starka skäl som talar emot. Utefter din beskrivning låter det som att gemensam vårdnad bör gälla i ert fall. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Samboegendom

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son är sambo , dom har två barn tillsammans. Han har ett barn i en tidigare relation. Är det bra att skriva något. Jag har tänkt att hjälpa dom ekonomisk t.ex med bil . Tänker att det är till dom, men om något skulle hända , dom kan gå isär, min son kan gå bort. Så skulle något hända då vill ju jag att det jag hjälpt till med är min sons. Behövs det skrivas något ? Det är deras t.ex bil , men händer det något är det min sons.
Anna von Fircks |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att du undrar om din sons sambo har rätt att få ut något vid en eventuell separation eller dödsfall. Enligt 8 § Sambolagen (2003:376) ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning på begäran av någon av samborna. Detta ska ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att de ingår ett äktenskap med varandra (alltså exempel vid dödsfall eller separation). Vid en bodelningen ska gemensam bostad och bohag ingå (3 §), detta går dock att avtala bort (9 § ). Med bohag räknar man vanligtvis in sådant som hör till hemmet som båda parter har brukat, exempel bord, stolar, soffa (för att nämna några enstaka exempel). Det finns några undantag från denna regel (4 §), exempel ingår inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (4 § punkt 1).Sammanfattningsvis ska alltså bilen inte ingå vid en eventuell bodelning, då den varken räknas in som bostad eller bohag. Vill du, din son och hans sambo dela på ägandet av bilen så föreslår jag att ni för säkerhetsskull skriver ett avtal mellan er där ni specificerar ägandeandelarna.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kostnader för umgängesresor

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har en dotter som jag betalar underhåll för. Mamman har ensam vårdnad. Dottern bor 33km från där jag är skriven men för tillfället bor jag 10 mil bort pga nytt jobb. Det blir umgäng var och varannan helg. Och det är jag som hämtar och lämnar dottern med en bil som jag lånar.Kan jag dra av resor för umgänge i deklarationen? Eller på något annat sätt få en del av utgifterna täckta?Ingen går på försörjningsstöd. Så inget sånt. Men kanske finns något annat som är passande för detta fall?Det finns ej utrymme i ekonomin för boendeföräldern att betala en del av resekostnaderna. Dessutom skulle hon bara börja tjafsa om annat, så det är inget att ens fundera på.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken).Den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil.Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Saknar boendeförälder den ekonomiska förmågan att betala för umgängesresorna är föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning. Du kan inte själv göra avdrag för umgängesresorna efter eget tyckande, vill du få kostnaderna för umgängesresorna reglerade och du och den andra föräldern inte kan komma överens får du vända dig till domstol. Eftersom du är skriven i en bostad som ligger förhållandevis nära dotterns bostadsort samt att avståndet även till bostaden där du för tillfället bor inte överstiger tio mil blir utgångspunkten att du står för kostnaderna själv. Om ingen av er har möjligheten att stå för umgängesresorna kan bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen bli aktuell, men jag uppfattar inte att den situationen föreligger i ditt fall. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur ansöker jag om egen vårdnad?

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur ansöker jag om egen vårdnad? Jag har 3 barn, men två av barnen har bott hos mig i några månader. De vill inte vara hemma hos deras pappa, han har träffat en ny tjej som inte är så snäll och deras pappa bryr sig inte ett dugg om barnens välbefinnande. Han gör inget för att få hem tjejerna eller ens försöker prata med de. För att tjejerna ska känna trygghet vill jag ansöka om egen vårdnad men jag vet inte hur man gör det.
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!SamarbetssamtalFör att kunna svara på din fråga kommer vi behöva använda oss av föräldrabalken (FB). Inledningsvis vill jag uppmärksamma möjligheten för dig att få till samarbetssamtal med den andra föräldern. Detta för att rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden anordna detta mellan er föräldrar för att uppnå enighet frågor som rör bland annat vårdnaden (6 kap. 18 § 2 st. FB). Avtal om vårdnaden Om det är möjligt kan du välja att avtala med pappan till barnen att du ska ha ensam vårdnad. Detta avtal ska vara skriftligt och socialnämnden ska även godkänna detta (6 kap. 6 § första stycket FB). Prövning i domstolI alla frågor om vårdnad så ska man beakta barnets bästa och detta kommer vara avgörande för domstolens beslut (6 kap. 2 a § första stycket FB). Kommer inte du och pappan överens om ensam vårdnad genom avtal eller om ni inte finner någon annan lösning genom samarbetssamtal kan du ansöka om ensam vårdnad hos domstol. Detta kan du välja att göra på egen hand. Det kommer inledningsvis vara en muntlig förberedelse och tingsrätten kommer försöka se om det går att finna någon samförståndslösning. Är det inte möjligt kommer det därefter bli en huvudförhandling där domstolen dömer i vårdnadsfrågan.Ansökan För att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnen bor. På Sveriges Domstolars hemsida kan man finna blanketten. Det framgår även där hur du ska gå tillväga steg för steg och vad ansökan ska innehålla. Behöver du mer hjälp från oss på Lawline är du varmt välkommen att boka tid. Med vänliga hälsningar,

Samboegendom

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag har separerat. P.g.a. att jag kände mig hotat har jag sovit hos vänner. Vi har barn tillsammans och delar för tillfället på vårdnaden. Min fd.sambo har inte varit skriven på fastigheten förrän hösten 2020. Jag och barnen har varit skrivna där hela tiden. Nu vill ex-sambon ha mer pengar vid bodelningen för han har betalt mer på fastigheten .
Anna von Fircks |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad din sambo har rätt till att få ut i bodelningen.Svaret på din fråga beror på omständigheterna, vilken typ av fastighet gäller det? Står ni båda som ägare/låntagare? Köpte ni fastigheten tillsammans?Huvudregeln i 8 § Sambolagen (2003:376) är att samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning på begäran av någon av samborna. Detta ska ske när ett samboförhållande upphör vid en separation. Enligt 8 § 2 st ska begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Vid en bodelningen ska gemensam bostad och bohag ingå (3 §), detta kan dock sambor eller blivande sambor avtala bort (9 § ). Efter att man räknat in värdet på samboegendomen så ska denna delas lika mellan parterna. Eftersom jag inte har kännedom alla nödvändiga omständigheter i ert fall så går det inte att ge ett rakt svar, men jag hoppas att du ändå fick vägledning i din fråga.Med vänlig hälsning

Ensam vårdnad och umgängesrätt

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, min son är 5 år nu och har inte haft kontakt med sin pappa på två år. Pappan har visat noll intresse för sonen. Pappan och jag har suttit i domstol och han har blivit dömd för olika saker han gjort emot mig. Så nu två år senare hör han av sig och vill träffa sonen. Jag känner mig vilsen. För jag litar inte på pappan alls, med tanke på det han utsatt mig för, sen har han även varit våldsam framför min son. Jag känner inte att jag vill träffa pappan överhuvudtaget med det bagage vi har, och jag tror inte det kommer göra något nytta för sonen eller hans säkerhet att han kommer in inhandla liv igen. Vi har delad vårdnad kan jag nämna oxå. Men jag vill ha egen vårdnad men är rätt att det kan bli motsatt effekt. Jag litar inte på pappan alls och jag är rädd för min sons säkerhet. Hur ska jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet ska vidare ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken).Jag förstår din fråga som att du dels är orolig över att pappan ska begära umgänge med sonen, dels att du vill ha en ändring i vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad. Pappan har en möjlighet att vända sig till domstol för att få umgänget med sonen fastställt (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Det är svårt för mig att säga ett utfall eftersom jag inte känner till alla omständigheterna i ditt fall och därför inte kan säga hur domstolen skulle resonera i umgängesfrågan, men det är möjligt att domstolen efter att ha gjort en riskbedömning och på grund av att pappan inte har träffat sonen under en längre period tillerkänner pappan en begränsad umgängesrätt för att senare kunna skapa förutsättningar för en mer varaktig kontakt. Umgänget kan även i början ske med ett så kallat umgängesstöd, eller på andra sätt än fysiska träffar.Angående vårdnaden pekar våld och övergrepp mot den andra föräldern på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Vänder du dig till domstol för att få vårdnadsfrågan ändrad pekar den här aspekten på att du bör tilldelas vårdnaden ensam. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad ska jag göra vid umgängessabotage?

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, är skild från 2 år tillbaka och har tre barn. Vi har delade vårdnad av barnen men mitt ex tar barnen på min vecka ibland utan att säga till, jag blir orolig och vet inte var barnen är ibland. Hon vill inte kommunicera med mig och svara inte på mobil eller sms då måste allt kommunikation sköts genom barnen vilket jag tycker är så dåligt. Tycker inte det är okay hon tar barnen utan jag vet om på min veckan och undrar vad jag ska göra? Polis anmäla känns lite konstigt men jag måste göra något så hon förstår hur allvarligt situation är. Tack för svar Mvh Chris
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ex kan självklart inte ta barnen på din vecka utan ditt medgivande, genom att göra detta gör hon sig skyldig till umgängessabotage. En förälder är skyldig att respektera umgängesrätten, umgängessabotage är därför är en indikation på att vårdnaden bör ändras vid en en eventuell vårdnadstvist. Det du kan göra när ditt ex förhindrar dig att träffa barnen på din vecka är att begära verkställighet (21 kap. 1 § föräldrabalken). Man försöker alltid att få föräldern att lämna ifrån sig barnet frivilligt, ett beslut om verkställighet kan även förenas med vite. I mer sällsynta fall kan hämtning av barnet ske med hjälp av polis (21 kap. 2, 3 §§ föräldrabalken). Vill du undvika att ta det till domstol råder jag dig att i första hand vända dig till familjerätten i din kommun, där kan du och ditt ex genom samarbetssamtal få hjälp att lösa situationen och komma överens. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

2021-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min dåvarande sambo och hennes bror ärvde deras fars hus som enskild egendom för ca 10 år sedan. Därefter gifte vi oss, och vi köpte loss min fruns bror ur huset så idag äger vi 50% var. Om vi skiljer oss, räknas 50 % av huset ännu som hennes enskilda egendom vilket skulle betyda att jag kan få ut 25 % vid en bodelning?Vi har inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord så blir utfallet som du själv beskriver att du räknas äga 25% av huset eftersom din fru sedan tidigare ärvt 50% av huset som enskild egendom. Enskild egendom består även om ni var sambos när hon fick gåvan, och även om ni köpt ut hennes brors andel tillsammans. Att efterlämna arv eller att ge en gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom är vad utomstående kan göra för påverka ett person oberoende kan säkerställa att gåvan eller arvet inte delas. Vad som kan göras av sambos eller makar är att äktenskapsförord vilket gör att egendom undantas från att vara gemensam tillgång som annars är huvudregeln, 7:1-2 äktenskapsbalkenHoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning