Körkort som id-handling under spärrtid

2019-10-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |gäller körkortet som legitimation under spärrtiden?
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Reglerna kring återkallelse av körkort och spärrtiden regleras i körkortslagen (1998:488).Lagens 5 kap. 3 § reglerar när ett körkort kan återkallas och i 5 kap. 6 § benämns den tid då ett nytt körkort inte får utfärdas som spärrtiden.Ett körkort är en sådan handling som kallas för urkund i lagen och i brottsbalkens 15 kap. finns straffreglering för den som lämnar osanna uppgifter. Straffet för missbruk av urkund regleras i lagens 15 kap. 12 §. Missbruk av urkund innebär att man använder, eller låter någon annan använda, urkund som inte är sanningsenlig gällande identitet eller befogenhet. För att bli dömd för missbruk av urkund krävs det att gärningen medför fara i bevishänseende. Ifall du visar upp ett indraget körkort för någon som har till uppgift att kontrollera det medför detta att personen vilseleds och du gör dig skyldig till missbruk av urkund.Istället för körkort kan du under denna period använda dig av nationellt id-kort eller pass!Vänlig hälsning,

Straff vid innehav av 0,69 gram cannabis

2019-10-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |hur länge straffas man av att inneha 0,69g cannabis (Ringabrott)
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Enligt 1 § i lagen kan den som olovligen innehar, brukar, förvärvar eller på annat sätt tar befattning med narkotika dömas för narkotikabrott av normalgraden. Anses brottet vara ringa med beaktande av omständigheterna ligger straffet på böter eller fängelse upp till sex månader, enligt 2 §. Enligt praxis ligger gränsens mellan ringa och normalgrad av narkotikabrott på 50 g. Över 50 g utgör brott av normalgrad enligt 1 § och straffet kan utgöra, om brottet är medvetet, fängelse i högst tre år.Däremot görs en bedömning utifrån varje enskilt fall, därmed kan det vara svårt att bedöma ifall brottet är av normalgraden eller ringa bara av mängden narkotika.Vänliga hälsningar,

När kan man överklaga avslag om uppehållstillstånd?

2019-10-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag skulle hämta min kille till Sverige Och vi fick avslag När man kan börja söka igenMvh
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som kan få uppehållstillstånd i Sverige regleras i utlänningslagen. Enligt 5 kap. 3 a§ kan uppehållstillstånd ges till någon som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige. Personen som lever i Sverige sedan tidigare måste kunna försörja sig och ha en bostad tillräckligt stor för både sig och utlänningen, enligt 5 kap. 3 b§.Enligt 14 kap. 5 b§ utlänningslagen kan Migrationsverkets beslut gällande upphovsrätt överklagas till migrationsdomstolen. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dagen ni tagit del av beslutet.Tryck här för att läsa mer om hur du överklagar beslutet!Vänliga hälsningar,

Ändring av tid med barn vid gemensam vårdnad

2019-10-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag har gemensam vårdnad med mitt barns far som jag är separerad ifrån. Vi har haft en uppgörelse muntligt fram tills nu vilka helger (varannan) som min son åker till sin far. Nu vill han plötsligt byta helg. Då jag arbetar dessa helger blir det omöjligt för mig. Har han rätt att bara ändra helg?Mvh Lena
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vårdnad, umgänge och bostad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).Ni som föräldrar till barnet har rätt att avtala i frågan om vårdnad, däremot är det krav på att avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Eftersom ert muntliga avtal således inte anses vara giltigt skulle jag rekommendera dig och barnets far att upprätta ett nytt avtal som följer formkraven i föräldrabalken. Ifall ni inte kommer överens om hur ni ska dela upp tiden med barnet kan ni vända er till socialtjänsten som erbjuder samarbetssamtal med föräldrar. Där kan ni få hjälpa med att enas om villkor. I sista hand, ifall ni inte lyckas träffa någon överenskommelse, får ni vända er till domstol för att vidare pröva frågan.Vänliga hälsningar,