Förälder ljuger under samarbetssamtal

2021-06-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, min dotter har nyligen separerat från sin sambo som under längre tid utsatte henne för psykisk misshandel. Då lägenheten står på honom så krävde han att hon skulle flytta. De har en gemensam son på 17 månader där min dotter var hemma hela föräldraledigheten. Det har alltid varit min dotter som tagit huvudansvaret för sonen då pappan bl a har ett spelberoende och jobbar kvällar. Han spelar som oftast hela nätterna och sover då halva dagen tills det är dags att jobba. Han har umgåtts med sonen någon timme innan jobbet bara och ibland inte alls sedan sonen började förskolan. Pappan har svårt att hålla rutiner och brister i att hålla sov- och mattider för sonen men även att se till att han får i sig tillräckligt med näring. Pappan snusar och slänger sin använda snus överallt, i sängen, på golvet mm. Det har hänt att sonen fått tag i använd snus och stoppat det i munnen. Det har varit mamman som fått hålla rent och se till sonens säkerhet. På samarbetssamtal hos Familjerätten ljuger pappan och säger att han har umgåtts med sonen och tagit ansvar för honom i samma utsträckning som mamman. Från att man ansett att sonen är för liten för växelvis boende så har man nu gjort en schema där sonen kommer att sova 3-5 nätter i sträck hos pappan och kommer övervägande att bo hos pappan . Min dotter känner sig maktlös och är förtvivlad då pappan mer vill "vinna" än att se till sonens bästa. Vilka "rättigheter" har min dotter och är inte Familjerättens roll att se till barnets bästa?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).Som jag förstår din fråga så har din dotter och hennes sambo varit på samarbetssamtal hos familjerätten i kommunen och där slutit ett avtal om boendet. Jag utgår från att vårdnaden är gemensam.Vilka rättigheter har din dotter?Din dotter har ett par olika möjligheter. Det första alternativet är att ha nya samarbetssamtal med familjerätten för att försöka komma fram till ett nytt avtal som ersätter det gamla (6 kap. 14 a § FB). Detta är det bästa alternativet om föräldrarna själva vill komma fram till exakt vad som ska gälla. Här finns dock fortfarande risken att din dotters sambo fortsätter ljuga.Det andra alternativet är att väcka talan i domstol. Då har din dotter två alternativ att yrka på, beroende på vad hon vill. Antingen kan hon yrka på ensam vårdnad, eller på att barnet ska bo helt eller delvis hos henne. Då blir det upp till domstolen att besluta om boendet och/eller vårdnaden (6 kap. 5 § FB och 6 kap. 14 a § FB). Att det finns ett avtal hindrar inte att man prövar frågor om barnets vårdnad och boende i domstol eller i nytt avtal eftersom man anser att barnets bästa alltid går först (6 kap. 2 a § FB).Vid domstolens bedömning av vem av föräldrarna som ska få vårdnaden av ett barn kan även en förälders missbruk, försummelse eller brister i omsorgen få betydelse om det finns risk för bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB). Sådana omständigheter talar för att den andra föräldern ska få vårdnaden. Notera att detta endast gäller om man vill ha ändring i vårdnaden och inte om talan enbart gäller barnets boende.Min bedömning är att din dotter har goda möjligheter att få vårdnaden och boendet eftersom din dotters sambo både har ett spelberoende och verkar brista i omsorgen. Detta grundar jag på att din dotters sambo har svårt att upprätthålla rutiner för barnet, inte ser till att barnet får i sig tillräckligt med näring och även lämnar snus så att barnet kan få i sig det. Enligt min åsikt talar detta för att pappan brister i omsorgen på ett sätt som innebär bestående fara för barnets hälsa.Skulle din dotter välja att väcka en talan om ändring i vårdnad är det troligt att domstolen beslutar att socialnämnden eller familjerätten ska lämna upplysningar eller göra en utredning om vad som är bäst för barnet. Under en sådan utredning pratar en socialsekreterare med både föräldrarna och barnet. Barnets åsikter får desto större roll ju äldre barnet är. Under en sådan utredning blir det svårare för pappan att ljuga om vilket ansvar han har tagit för barnet, då utredningen bör visa de faktiska förhållandena och inte det som pappan falskt påstår.Vad är familjerättens roll?Som jag förstår din fråga så är det genom samarbetssamtal som din dotter och hennes sambo har varit i kontakt med familjerätten. I den situationen är familjerättens roll enbart att erbjuda stöd och samtal i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor som rör barnet. De kan även hjälpa till att upprätta avtal om dessa frågor. Här har alltså familjerätten inte en skyldighet att verka utifrån barnets bästa, utan endast att försöka uppnå att föräldrarna kommer överens. Familjerätten kan dock i en pågående vårdnads-, boende eller umgängestvist i domstol genomföra en utredning för att reda ut vad som är bäst för barnet.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för barnpornografibrott

2021-06-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej För 13 år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida dessa. Eftersom jag då var under 15 år så är det barnpornografibrott. Är det preskriberat så det är för sent att anmäla nu?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).Precis som du nämner så kan barnpornografibrott bli aktuellt eftersom killen innehar en pornografisk bild av ett barn (16 kap. 10 a § BrB). Straffskalan för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Hur lång preskriptionstiden för ett brott är beror på straffskalan för brottet. För brott som ger fängelse i högst två år så är preskriptionstiden fem år från att brottet begicks (35 kap. 1 § BrB). Men eftersom det rör sig om ett barnpornografibrott och du var under 18 år när brottet begicks så ska preskriptionstiden räknas från den dag du fyller 18 år (35 kap. 4 § 2 st. BrB).Eftersom du inte har skrivit hur gammal du är idag så kan jag inte ge dig ett rakt svar på om brottet är preskriberat. Är det mer än 5 år sedan du fyllde 18 så är det fortfarande möjligt för dig att anmäla brottet. Det kan du göra hos polisen. Skulle det däremot ha gått mer än 5 år sedan din 18-årsdag så är brottet tyvärr preskriberat.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?

2021-06-09 i Sekretess
FRÅGA |Hej jag har en fråga..kan socialen kolla upp belastningsregistret hos polisen om dom misstänker att våra barn far illa..har fått oroanmällan på oss utan anledning från nån okänd person
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som har rätt att få ut uppgifter från belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister. Vissa svenska myndigheter kan ha rätt att begära ut sådana uppgifter (6 § lag om belastningsregister). Socialnämnden kan begära ut uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett annan påföljd än penningböter. Det krävs emellertid att ärendet handlar om till exempel vårdnad av barn, barns boende eller umgänge med barn (11 § 8 p. förordning om belastningsregister).Myndigheten som vill begära ut uppgifter ur belastningsregistret måste pröva behovet av uppgifterna i förhållande till den olägenhet som det innebär för den som berörs (7 § lag om belastningsregister). Eftersom det rör sig om barn ska barnets bästa alltid väga tyngst. Detta innebär att barnets bästa väger tyngre än föräldrarnas rätt till integritet. Socialen har därmed rätt att ta del av uppgifter i belastningsregistret som föranlett annan påföljd än penningböter med anledning av orosanmälan.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?

2021-06-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Påkörd av person som brutit mot högerregel. Mina skador på bilen som ska ersättas av motpartens försäkring överskridervärde på bil. Motpartens blir glatt lagad.Jag blandade ej in polis då vi på plats kom överens och hon erkände sig skylldig.Kan jag lämna in stämning av detta för att fåersättning av morpart för reparationskostnader överskridande bilens värde?Då ändå hon brutit mot lag.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill lämna in en stämningsansökan för att kräva ersättning för dina reparationskostnader av motparten.Det finns två sätt att få skadestånd på grund av brott. Antingen kan man driva ett enskilt anspråk i samband med brottmålsrättegången eller så kan man väcka talan i tingsrätten i form av tvistemål. Eftersom du inte har blandat in polis så kan den första varianten endast bli aktuell om du ändå skulle välja att anmäla och anmälan hade lett till åtal.Jag skulle istället rekommendera dig att väcka talan i tingsrätten och föra talan som ett tvistemål eftersom du då har större möjligheter att få hela summan ersatt. Du kan då väcka talan om skadestånd enligt skadeståndslagen (SKL). Då kan du få ersättning för dina reparationskostnader (2 kap. 1 § SKL och 5 kap. 7 § SKL). Huruvida du kommer få hela summan ersatt är omöjligt för mig att svara på då det är helt och hållet upp till tingsrätten att döma ut vad de anser är ett skäligt skadestånd.För att ansöka om stämning behöver du lämna in en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1–2 §§ rättegångsbalken).Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?

2021-06-17 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen lämnat in en tentamen på Göteborgs universitet och vi fick svaret från lärarna att om inte minst 70% av eleverna lämnar in kursenkät så kommer de inte att börja rätta tentan. Är detta ett rimligt krav?Mvh!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom universitet faller är myndigheter så blir förvaltningslagen (FL) aktuell.Det finns inga regler om exakt hur lång tid universitetet får ta på sig för att rätta tentor. Det finns emellertid regler om att myndigheter ska handlägga ärenden så snabbt och effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § FL). Exakt hur många dagar som är tillräckligt snabbt och effektivt framgår inte, men Justitieombudsmannen (JO) har uttryckt att en tenta bör vara rättad inom tre veckor från tentamenstillfället och senast två veckor innan omtentamen (JO 1991-07-18 dnr. 3980–1990). Detta kan dock variera något beroende på kursens längd och omfattning. De flesta universitet har dock riktlinjer om att tentor ska rättas inom tre veckor som de då är skyldiga att följa. Såvitt jag vet tillämpar Göteborgs universitet dessa riktlinjer om tre veckor. Du kan för att vara säker dubbelkolla det med din institution.Att lärarna skulle sätta upp ett krav om att inte börja rätta tentorna om inte 70% av eleverna lämnar in kursenkäten skulle alltså strida mot förvaltningslagen och JO:s beslut om det tar mer än tre veckor. Universitetet är skyldiga att rätta tentorna inom denna tid oavsett om deras krav skulle bli uppfyllt eller inte.Jag skulle rekommendera dig och dina kursare att först prata med dina lärare. Om ni inte når framgång med det skulle jag rekommendera er att ta kontakt med studentkåren, prefekten (eller liknande chef) och rektorn i tur och ordning. I sista hand kan du skicka in en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst

2021-06-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min kompis har kontaktat en eskort genom en annons online. Men inte bestämt träff. I meddelanden har min kompis frågat vilka priser som gäller, men inte erbjudit betalning. De har har inte heller bestämt en tidpunkt för att träffas. Min kompis skrev Hej, fick sedan en hälsning tillbaka och frågade därefter "priser?"På detta fick min kompis till svar från någon som uppger sig för att vara en förälder, denna anklagar nu för försök till sexköp av minderårig, och påstår att numret tillhör dess 13-åriga dotter. Min kompis svarade då att hen inte är intresserad av att köpa en sex av en 13-åring. I kontaktannonsen står inte någon ålder.Nu undrar jag, kan min kompis ha gjort mig skyldig till ett brott? Hen har inte bestämt träff eller kommit överens om betalning, men har frågat vilka priser som erbjuds, detta framgår tydligt av sms-konversationen.Personen har nu även skickat hot och försökt att pressa på pengar, detta gör att jag misstänker att det inte finns någon tjej på riktigt utan personen enbart försöker hota och pressa folk på pengar. Om tjejen finns på riktigt, kan min kompis ha gjort sig skyldig till något brott?Om tjejen inte finns på riktigt, ändrar detta på något sett situationen?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).Har din kompis gjort sig skyldig till brott om tjejen finns på riktigt?Eftersom ingen betalning eller träff har skett så är det försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling som skulle kunna bli aktuellt (6 kap. 9 § BrB och 6 kap. 15 § BrB). För att kunna dömas för försök krävs det att man har påbörjat utförandet av brottet utan att det har fullbordats, samt att det ska ha funnits en påtaglig risk för att brottet skulle komma att fullbordas (23 kap. 1 § BrB). Att din kompis inte vetat om att personen han kontaktat var under 15 år påverkar inte bedömningen av vilket brott som har begåtts om hen inte frågat om åldern och det fanns skäl att misstänka att personen var under 15 år (6 kap. 13 § BrB).Min bedömning är att din kompis kan ha påbörjat utförandet av brottet, men att försökspunkten ändå inte är uppnådd. Detta grundar jag på att de inte varit i närheten av att bestämma en träff och inte heller betalning har skett. Därmed har det inte funnits någon risk för att brottet skulle fullbordas. Notera dock att om åtal skulle väckas så är det domstolen som avgör om brott har begåtts eller inte.Ändras situationen om tjejen inte finns på riktigt?Om det skulle visa sig att tjejen inte finns så innebär det att rekvisiten för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling inte är uppfyllt. Det krävs nämligen att man förmått ett barn att mot ersättning företa en sexuell handling (6 kap. 9 § BrB). I detta fall skulle din kompis alltså inte ha gjort sig skyldig till brott eftersom det inte funnits ett barn med i situationen. Inte heller försök till köp av sexuell tjänst hade kunnat bli aktuellt eftersom man inte kan skaffa sig en sexuell förbindelse utan en annan person inblandad (6 kap. 11 § BrB). Din kompis kan anmäla för olaga hot och utpressningSom jag förstår din fråga så har personen både hotat och försökt pressa din kompis på pengar. Om person en har hotat med en brottslig gärning kan detta utgöra både olaga hot och utpressning (4 kap. 5 § BrB och 9 kap. 4 § BrB). För olaga hot krävs det att hotet om den brottsliga gärningen ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla, medan det för utpressning krävs att utpressningen har lett till vinning för gärningspersonen och skada för brottsoffret. Huruvida personen skulle kunna bli dömd eller inte beror på hur hoten och pressandet på pengar har sett ut.Slutsats:Om tjejen finns på riktigt så skulle hen eventuellt kunna dömas för försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Min bedömning är emellertid att försökspunkten inte är uppnådd och att hen därför inte har begått ett brott. I slutändan är det dock upp till en domstol att avgöra. Om tjejen inte finns på riktigt så kan din kompis inte ha begått ett brott. Din kompis skulle även kunna anmäla personen för olaga hot och utpressning. Detta kan hen göra hos polisen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?

2021-06-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag är en kvinna på 45 år I vår affär så har dom självscanning, vilket jaf använde senast jag var där. Jag scannade alla varor,( trodde jag)när jag kom på att jag skulle ha en påse. Nöjd o glad, gick jag ut från scanningen, när en personal ville se i min kasse. Då slog det mig, jag hade missat att scanna ett wienerbröd som kostade 11 kr. Personalen ringde polisen och hela faderullan, för 11 kr! Jag sa att jag givetvis kunde betala, och visade personal o polisen en femtio kronor.. Vad blir det av det här???
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).Att inte betala för en vara i självscanning kan utgöra stöldEftersom du hade lämnat självscanningen utan att betala för wienerbrödet så kan brottet stöld bli aktuellt (8 kap. 1 § BrB). Men med tanke på värdet på wienerbrödet så räknas det som ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader. För att kunna dömas för ringa stöld krävs uppsåt, det vill säga att man har haft avsikt att stjäla varan. Jag tolkar din fråga som att det snarare rört sig om ett misstag än att du har haft avsikt att stjäla wienerbrödet och därmed är inte förutsättningarna för ringa stöld uppfyllt. Det innebär att du inte har begått ett brott i lagens mening.Vad händer nu?Enligt min bedömning är det osannolikt att något åtal väcks. Åklagaren skulle i så fall behöva bevisa "bortom rimligt tvivel" att du hade uppsåt att stjäla wienerbrödet. Det borde vara ganska svårt eftersom det är lätt hänt att man missar att scanna en vara i självscanningen. Därför tror jag inte att du behöver oroa dig för att det kommer bli något mer av detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur länge finns villkorlig dom och dagsböter kvar i belastningsregistret?

2021-06-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min man straffas med villkorlig dom och dagsböter... hur länge finns domen kvar i polisregister ? Tack för svaret
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du hur länge din mans villkorliga dom och dagsböter finns kvar i belastningsregistret.Information om hur lång tid uppgifter finns kvar i belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Det är påföljden som avgör hur lång tid det dröjer innan en uppgift gallras ut och försvinner från belastningsregistret. Dagsböter finns kvar i fem år efter domen medan villkorlig dom finns kvar i tio år efter domen (17 § p. 4a och p. 9 lag om belastningsregister).Eftersom gallringstiden för villkorlig dom är längre än för dagsböter så är det i tio år som domen kommer att synas i din mans belastningsregister.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,