Rätten att utfå arvslott

2018-02-14 i Alla Frågor
FRÅGA |När har man rätt att få ut sin arvslott?I Norge har man rätt att få ut sin arvslott om den kvarlevande föräldern gifter om sig eller har varit sambo med samma person mer än 2 år, finns det något motsvarande i Sverige?Tack på förhand!
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Jag uppfattar din fråga som att du undrar när en bröstarvinges rätt till utfående av arvslott infaller i fall då arvlåtaren är gift. Reglerna kring arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).En bröstarvinges rätt att få ut sin arvslott beror dels på vilket förhållande denne har till den efterlevande maken. Om arvingen även är arvinge till den efterlevande maken kommer efterlevande make ärva denne arvinges del med fri förfoganderätt. Detta innebär att arvingen kommer få ut sin arvslott i form av ett efterarv när den efterlevande maken gått bort. Om arvingen däremot inte är arvinge till den efterlevande maken finns tre tänkbara möjligheter för utfående av arvslotten. Antingen kan arvingen välja att avstå sin arvslott till förmån för efterlevande maken och, precis som gemensamma bröstarvingar, utfå den senare i form av ett efterarv efter den efterlevande makens bortgång. Det andra alternativet är att arvingen begär att utfå sin arvslott direkt efter arvlåtarens bortgång. Det tredje alternativet är att arvingen väljer att ta ut sin arvslott direkt efter arvlåtarens bortgång men att denna rätt inskränks helt eller till viss del då den efterlevande maken har rätt att utfå ett lägsta basbelopp (se 3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Detta innebär att om efterlevande make inte har egendom (till egendom räknas här dels dennes egna egendom efter bodelningen inkluderat enskild egendom och arv som denne ärvt med fri förfoganderätt istället för gemensamma bröstarvingar) som uppgår till detta minimibelopp har efterlevande make rätt att med fri förfoganderätt ärva före arvingen i den mån det behövs för att nå upp till basbeloppet. Det tredje alternativet innebär precis som det första att arvingen blir efterarvinge till den efterlevande maken. Det som kan sägas om situationer där efterlevande make gifter om sig eller ingår samboförhållande är att efterarvet i sådana fall kommer skiftas ur efterlevandes makes bo innan bodelning med den nya maken eller sambon äger rum, (se 3 kap. 6-7 §§ ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Undanta viss egendom från bodelning

2018-02-07 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min bror har ärvt en fastighet från vår far som avlidit. Både jag och min bror är gifta. Om jag avlider vill jag inte att min make ärver min del i fastigheten utan den ska tillfalla våra gemensamma barn. Detta har jag fått svar på att det ska regleras i ett testamente. Men vad händer om jag och min make skiljer oss? Jag vill inte dela min del av arvet med honom, måste jag göra det?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet att undanta viss egendom från en eventuell framtida bodelning. Bestämmelser om makars egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Där anges i 9 kap. 5 § ÄktB att det i första hand är upp till makarna gemensamt att genomföra bodelningen. Detta innebär att det är makarna gemensamt som ska besluta hur fördelningen av egendomen ska se ut och om de inte är överens om hur bodelningen ska ske kan bodelningsförrättare på begäran förordnas. I en bodelning ska enligt huvudregeln makarnas giftorättsgods ingå medan den enskilda egendomen inte ska ingå. Vad som är enskild egendom anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Som exempel på enskild egendom kan nämnas egendom som genom äktenskapsförord angetts vara ena makens enskilda egendom samt egendom som genom gåva eller testamente, från någon annan än den andra maken, tillfallit maken med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda. Enskild egendom som gjorts till enskild genom villkor från annan än make får inte dras in i en bodelning medan egendom som genom äktenskapsförord är gjord till enskild trots villkoret kan dras in om båda makarna vill det. Vilket innebär att om din far villkorat ditt arv med att det ska vara enskild egendom kan den inte tas in i bodelningen. Vidare innebär detta att det finns möjlighet att genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara en makes enskilda egendom och därmed säkerställa att egendomen inte kommer dras in i bodelningen i de fall makarna inte är överens. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning