Måste jag ha dotterns pappas tillåtelse för att åka utomlands med min dotter?

2018-12-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag funderar på att åka utomlands med min dotter i 1 vecka. Jag är boförälder måste jag ha dotterns pappas tillåtelse? Vi har gemandamvårdnad. Tack för svar!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad av barn regleras i föräldrabalken kap 6.Utgångspunkten är att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut som rör barnetVad gäller resor så finns det tyvärr inget klart och tydligt svar i lagen om hur dessa bör hanteras vid gemensam vårdnad eller om föräldrarna inte kan komma överens. Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut som rör barnet och barnets personliga angelägenheter (6 kap 13 § föräldrabalken). Detta innebär att utgångspunkten är att ni tillsammans bör komma överens om utlandsresor.Kortare utlandsresor kräver enligt tidigare praxis inte samtyckeI och med att du är boförälder har du enligt lagen rätt att ensam fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen (6 kap 13 § andra stycket föräldrabalken). Det finns en allmän uppfattning om att kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen och kräver således inte nödvändigtvis samtycke. Det finns även tidigare praxis på att det är svårt för den andra föräldern att motsätta sig en kort semesterresa så länge det inte strider mot vad som kan anses vara barnets bästa. Då detta gäller en veckas resa räknas det troligtvis som en kortvarig utlandsresa. Hade det dock varit en långvarig utlandsresa skulle detta inte hänföras till den dagliga omsorgen och samtycke från den andra föräldern skulle därför krävas.Sammanfattningsvis innebär det att det vid gemensam vårdnad inte krävs att du meddelar den andra föräldern om du vill resa en kort resa med barnet. Har ni exempelvis barnet varannan vecka och du skulle vilja resa under din vecka bör det inte medföra några problem, även om den andra föräldern motsätter sig detta. Jag rekommenderar dock starkt att meddela den andra föräldern om utlandsresan och syftet med den för att underlätta samarbetet mellan er som vårdnadshavare då utgångspunkten är att ni gemensamt ska fatta beslut som rör barnet. Tveka inte att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Är det min plikt att försörja mitt ex under betänketiden?

2018-11-26 i Underhåll
FRÅGA |HejJeg och min ex har precis skrevet under på skilsmässe og rätten berättede for mig at når det är gjort så är vi skilda men dom sagde det modsatte till mitt ex. Det skal sägas vi har en liten son på 16 mdr och hon bor fortfarende ihop med mig for at det är så svårt at hitta boende och jeg betalar allt och har ingat emot det men er det min plikt?MvhTorben
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att regler om skilsmässa och underhållsskyldighet makar emellan hittar du i äktenskapsbalken.Ni är under en betänketid på 6 månaderDu nämner att ni precis skrivit under skilsmässopapper och att ni har en liten son ihop. Huvudregeln är att om båda makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas så har de rätt till det. Denna rätt ska dock föregås av betänketid på 6 månader om någon av makarna har vårdnaden om ett barn som är under 16 år (5 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ni är alltså inte skilda förrän dessa 6 månader förflutit.Makar har underhållsskyldighet gentemot varandra under ett äktenskapInnan skilsmässan finns det en underhållsskyldighet makar emellan som aktualiseras om det finns avsevärda ekonomiska skillnader mellan makarna (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). Underhållsskyldighet innebär att makarna ska bidra till de personliga och gemensamma utgifterna efter sin egna förmåga. Syftet med denna bestämmelse är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Efter att en skilsmässa gått igenom är huvudregeln att makarna ska försörja sig på egen hand (6 kap. 7 § första stycket äktenskapsbalken).Under betänketid inför skilsmässa är ni tekniskt sett fortfarande gifta vilket innebär att underhållsskyldigheten mellan er fortfarande gäller. Har ditt ex svårigheter att få ekonomin att gå ihop själv under betänketiden för att lösa ett eget boende är du underhållsskyldig fram tills dess att skilsmässan gått igenom i och med att ni fortfarande är gifta.Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Vilken standard kan vuxet barn som bor hemma förvänta sig och vilka är de juridiska konsekvenserna om barnet slutar betala?

2018-11-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Vilken standard kan vuxet barn som bor hemma och betalar förvänta sig?Jag och min man ska separera men har två gemensamma barn 10,12 år så vi är inne i betänketid.Min son som är 20 år gammal och bor hemma betalar 4000 kr/månad för sitt rum. Nu vill min man ha eget rum och tycker att min son ska flytta ut från sitt rum så att han kan nyttja det istället.Det skulle innebära att min son inte får eget rum utan troligtvis flyttar sängen till matsalen för att sova där. Är det rimligt att fortsätta betala hemma när man inte har eget rum?Finns det några juridiska konsekvenser om min son helt enkelt slutar betala?Jag bor där och det är min son. Får min man kasta ut honom?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din son bör betala hemma trots att han inte har ett eget rum, om han kan förvänta sig en viss standard samt om det finns några juridiska konsekvenser om din son vägrar betala för sig.Du bestämmer om du vill att din son fortsätter betala för sigFöräldrar är försörjningspliktiga fram tills dess att barnet är 18 år eller tills dess barnet slutar grund- eller gymnasieskola fram tills barnet fyller 21 år (7 kap 1 § föräldrabalken). I ditt fall så är din son 20 år och du kan alltså enligt lag kräva att han flyttar hemifrån eller att han måste betala för sig (förutsatt att han inte går i gymnasiet fortfarande). Du är alltså inte skyldig att låta ditt barn bo hemma hos dig gratis. Tänk på att om ni har ett hyreskontrakt mellan er där det framgår att sonen ska få hyra rummet för 4000 kr i månaden så bör ni/din man först och främst följa kontraktet och låta sonen ha kvar sitt rum. Finns inget kontrakt är det ni som bestämmer hur ni vill att sonen betalar. Det finns inga regler angående standard ett vuxet barn som bor hemma kan förvänta sig om det inte finns ett kontrakt, utan det är du som bestämmer om du vill ge ett rum till din son eller inte samt om han ska behöva betala för det. Är det din och din mans gemensamma bostadslägenhet har även han rätten att bestämma i dessa frågor. Du har rätt att vidta åtgärder för att avhysa din sonDet har hittills konstaterats att du bestämmer om din son ska betala och om han ska ha ett eget rum eller inte. De juridiska konsekvenserna av att din son vägrar betala för sig är att du kan ta kontakt med Kronofogden för att få hjälp med avhysning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Det kan låta hårt att vidta en sådan form av åtgärd vad gäller ens egna barn, dock är det viktigt att veta att möjligheten finns tillgänglig. Tveka inte att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Kan polisen filma mobilanvändning och skicka hem böter i efterhand?

2018-11-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Det är så att enligt lag så är det förbjudet att hålla mobilen i handen när man kör så häromdagen hade jag ironiskt nog ett samtal till polisen pga ett brott jag blivit utsatt för, men jag höll inte mobilen i handen utan den var på mina knä med högtalare. I det ögonblicket åker en polis förbi och visar tecken på att jag talar i mobil. Jag trodde att jag skulle bli stoppad men han stoppade inte mig utan fortsatte. Min fråga är kan jag lägga det bakom mig eller kan de möjligtvis ha filmat något och sedan vilja ha böter? Jag kommer ju givetvis neka då jag ej höll mobilen i handen men som det är nu så har jag tillräckligt med problem för att orka med att överklaga inte minst pga ett brott jag blivit utsatt för. Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att den nya bestämmelsen om mobilförbud i trafiken hittar du i trafikförordningen. Du får använda dig av kommunikationsutrustning om det inte inverkar menligt på förandet av fordonetDet framgår av den nya regeln att det vid färd med ett motordrivet fordon så får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Det framgår även att föraren inte får använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen (4 kap. 10 e § trafikförordningen). Det är alltså tillåtet för dig att prata i mobiltelefonen när du kör så länge du inte håller den i handen. Du har dock ansvar för att ditt samtal inte tar fokus från körningen på så sätt att du utgör en trafikfara. Polisen ger i regel böter på platsOm du exempelvis vinglat med bilen eller plötsligt sänker hastigheten på så sätt att det kan utgöra fara för andra kan du bli stoppad. Har polisen sett dig använda telefonen på ett sådant sätt att det inverkat på förandet av fordonet så kan du dömas till böter. Det sättet som du kan få böter på är alltså att polisen stoppar dig och ger dig böter på plats.Om du inte höll mobilen i handen eller om inte samtalet annars inverkat negativt på trafiken så kan det först och främst konstaterats att du inte begått något brottsligt. Att polisen har filmat dig ser jag inte som något troligt utan ser polisen dig med mobilen i handen i trafiken så stoppar de dig direkt. I och med att polisen inte stoppade dig insåg de nog att du inte höll telefonen i handen när de närmade sig och att det därför var onödigt att stoppa dig. Du bör därför enligt min mening inte oroa dig för att få böter hemskickat.Vänligen,

Kan man ha en anhörig som har behörighet att rättshandla istället för god man?

2018-11-27 i God man
FRÅGA |Om man har en god man och inte är nöjd med denne och samarbetet inte fungerar alls. Min fråga är kan man ha en anhörigbehörig i stället och vem ska det vara, finns det regler om detta och var kan man hitta dem. Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om god man hittar du framför allt i 11- 12 kap. föräldrabalken. Regler om anhörigbehörighet hittar du i 17 kap. föräldrabalken. Det kan inledningsvis sägas att det finns en skillnad mellan godmanskap och anhörigbehörighet som är viktig att poängtera innan jag går in på besvarandet av frågan. Jag kommer därför inleda med att redogöra för skillnaden mellan en godmanskap och en anhörigbehörighet och sedan besvara dina frågor.Skillnad mellan godmanskap och anhörigbehörighetGodmanskapOm någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten om det behövs, med samtycke från den enskilde besluta att anordna godmanskap. Det är alltså domstolen som bestämmer om den enskilde ska förordnas god man (11 kap. 4 § föräldrabalken). Som god man kan man företräda den enskilde i dennes juridiska och personliga intressen (12 kap 2 § föräldrabalken). Exempel på dessa är exempelvis kontakt med myndigheter, företräda den enskilde i domstol etc. AnhörigbehörighetÄr man anhörig till en person kan man i vissa fall (utan fullmakt) hjälpa en närstående med ekonomiska angelägenheter som har anknytning till den dagliga livsföringen (17 kap. 1 § föräldrabalken). Detta gäller enbart om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte lägre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Exempel på daglig livsföring är betalning av hyra, ansökning om bidrag eller köp av saker till hemmet dvs. enbart ekonomiska angelägenheter. SkillnaderSkillnaden mellan godmanskap och anhörigbehörighet är att anhörigbehörighet endast gäller ekonomiska angelägenheter som är kopplade till livsföring medan godmanskap gäller både personliga, ekonomiska men också juridiska angelägenheter. Ytterligare en skillnad är att godmanskap utses av domstol medan anhörigbehörighet endast kräver ett samtycke från den enskilda utan någon form av fullmakt.Godmanskap är med andra ord mer långtgående än anhörigbehörigheten. Är man inte nöjd med lämpligheten hos en person kan man ansöka om byte av god manTill god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Är du inte nöjd med lämpligheten hos en person kan du ansöka om byte av god man. Det är överförmyndarförvaltningen som prövar varje förfrågan om ett byte av god man (11 kap. 12 § föräldrabalken). För att den gode mannen ska bli utbytt mot sin vilja måste hon eller han vara olämplig för uppdraget. Ett exempel är om personen inte skött din ekonomi eller i annat fall betett sig olämpligt. Du kan hitta blankett om byte av god man HÄR.När det är klart att den gode mannen ska bytas ut går själva ansökningen om en ny till på samma sätt som när den gode mannen utsågs från början. Det finns ingenting som hindrar en anhörig från att bli utsedd till god man, förutsatt dock att personen är lämplig för uppdraget.Vill du inte längre ha en god man kan du ansöka om upphörande hos tingsrätten i och med godmanskap kräver samtycke från dig.Du behöver inte ansöka om en anhörigbehörigDu behöver inte ansöka om anhörigbehörighet eller upprätta en fullmakt. Vill du att en närstående ska hjälpa dig med ekonomiska angelägenheter som har anknytning till den dagliga livsföringen så är det inget du behöver ansöka om.Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten. Som behörig anhörig räknas make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon samt syskonbarn (17 kap. 2 § föräldrabalken). Tänk dock på att anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap vilket innebär att behörigheten inte gäller om du har en god man. Du måste därför först ansöka om upphörande av god man hos tingsrätten. Vänligen,

När ska semesterlönen betalas ut enligt semesterlagen?

2018-11-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej där på Lawline, tack för att du hjälper till här! :)Jag har en fråga om semesterlön. Min vän har just fått ett tvåårigt arbetstillstånd i Sverige, och för att få det förlängt av Migrationsverket måste allt ha gått rätt till under tillståndsperioden. Å hennes vägnar undrar jag: när ska semesterlön utbetalas?I nuläget får de anställda sin semesterlön utbetalad vid nästkommande utbetalning (samtidigt med eventuell lön om de inte haft semester hela månaden), alltså månaden efter att de faktiskt haft semester. Precis som med lönen, som ju avser arbete utfört månaden innan. Är detta korrekt enligt semesterlagen? Eller ska semesterlön utbetalas samtidigt som semestern sker, alltså samma månad?I 4 § semesterlagen står: "Under semesterledighet ska arbetstagaren ha semesterlön [...]", och 26 § säger vidare att "Arbetsgivaren ska betala ut semesterlön till arbetstagaren i samband med semesterledigheten." Företagets kollektivavtal (mellan KFO och Kommunal) säger att "Semesterlön och semesterersättning utgår med 13 %. Semesterlön utbetalas i samband med semesterledighet".Vad är korrekt? Tack på förhand!Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur kravet "i samband med semesterledigheten" i 26 § semesterlagen ska tolkas.Semesterlön kan utbetalas månaden innan, månaden under och månaden efter semesterledighetenSemesterlön ska betalas i samband med semesterledigheten (26 § semesterledighetslagen). Vad som menas med " i samband" är att semesterlönen kan ske vid det ordinarie avlöningstillfället närmast före semesterledighetens början, under semestern eller vid det ordinarie lönetillfället som ligger närmast efter semesterns slut. Både utbetalning av semesterlön månaden innan, månaden under och månaden efter är alltså korrekt. Kravet att det ska vara "i samband med semesterledigheten" innebär att semesterlönen inte ska betalas tillsammans med den vanliga arbetslönen utan något samband med semesterledigheten (exempelvis 3 månader före den anställde ska gå på semester). Har semesterutbetalningen skett korrekt enligt semesterlagen?Enligt både kollektivavtalet och 26 § semesterlagen ska semestern utbetalas i samband med semesterledigheten, vilket ska tolkas som månaden innan, under och månaden efter semesterledigheten. Du nämner att din vän fått lön månaden efter att hon tagit semester vilket ska tolkas som "i samband med semesterledighet". Semesterutbetalningen har därför skett korrekt enligt lagen.Tveka inte att kontakta oss igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Kan jag överklaga beslut om återkallelse av körkort?

2018-11-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |hej jag blev av med min körkort när det blev en olycka vid lvergångsställe.. jag har provotid på kärloryen det har inte blivit två år.. pöosen tog intemin körkort på plats men transportstyrelse beslutade dra in mitt körkort... jag har fått två månader sen måste jag ta ny körkort .. min fråg är kan jag lverklaga eller..
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att regler om överklagan av körkortsåterkallelse finns i Körkortslagen. Jag utgår från att du undrar om du kan överklaga ditt indragna körkort och att omständigheten som föranledde ditt indragna körkort är orsakande av en olycka vid ett övergångsställe. Det går att överklaga Transportstyrelsens beslutEtt beslut om återkallelse av körkort kan överklagas till förvaltningsrätten (8 kap 1 § första stycket första punkten körkortslagen). Du skickar alltså in din överklagan till Transportstyrelsen som sedan skickar vidare detta till förvaltningsrätten för bedömning. Transportstyrelsen kan ge varning istället för att återkalla körkortetDu nämner att ditt körkort återkallats på grund av att du orsakat en olycka vid ett övergångsställe. Jag vet inte närmare vad och hur detta har skett men misstänker att Transportstyrelsen återkallat ditt körkort på grund av att ditt agerande faller inom någon av återkallelsegrunderna (5 kap. 3 § körkortslagen). Det innebär alltså att Transportstyrelsen förmodligen haft rätt att återkalla ditt körkort. Transportstyrelsen kan istället för att återkalla ett körkort ge en varning, om en varning av särskilda skäl kan antas vara en tillräcklig åtgärd (5 kap 9 § första stycket körkortslagen). Frågan är om det finns förutsättningar för att du skulle ha fått en varning istället för ett indraget körkort. Omständigheter som kan resultera i en varning istället är exempelvis att det rör sig om mindre allvarliga trafikförseelse där föraren exempelvis har stort behov av körkortet, lång erfarenhet av att köra bil och/eller inte tidigare gjort sig skyldig till trafikbrott. Sammantagen bedömningJag vet inte hur stor skada som åstadkommits eller andra omständigheter som kunnat påverka beslutet om att återkalla körkortet. Det är även en försvårande omständighet att ditt prövningstillstånd fortfarande löper. Det finns dock en chans att förvaltningsrätten bedömer att det bör stanna vid en varning istället. Det du kan göra är att prova att skicka in en överklagan till Transportstyrelsen och försöka argumentera till varför du bör få en varning istället för indraget körkort. Hur du överklagar och blankett för detta bör du fått hem när transportstyrelsen meddelade beslutet om indraget körkort.Tveka inte att höra av dig vid ytterliga funderingar!Vänligen,

Hur tecknar man ett bodelningsavtal i efterhand?

2018-10-31 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har varit gift sen 1997-2017 där vi hela tiden hsft ett äktenskapsförord zär det står att allt vi äger och allt som tillkommer tillhör mig.Nu har jsg försökt att ta ett lån på en av mina fastigheter dom hos uc står att jag är 100%ägare till.Mrn då vill banken ha ett bodelningsavtal eller mskamedgivande.Hur tecknar jag detta i efterhand?Vi är även helt överens om att allt är mitt
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att teckna ett bodelningsavtal efter en skilsmässa. Formkraven för ett bodelningsavtal hittar du i 9 kap 5 § äktenskapsbalken, där det framgår att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Det finns inga ytterligare krav på vad bodelningsavtalet ska innehålla och det behöver inte heller registreras hos Skatteverket. Det banken förmodligen vill veta är är hur ni hanterat själva fastigheten i bodelningen, så det är någonting ni bör ta med i avtalet. I och med att det inte finns något speciellt sätt ett bodelningsavtal ska utformas på eller några särskilda formkrav enligt lag så på kan det vara bra att ta hjälp så att det blir rätt. Behöver ni hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal kan ni kontakta våra jurister HÄR.