Vad gäller för parkering med p-skiva?

2021-01-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Frågan gäller p-skiva.P-skiva gäller i det här fallet 9-18. Om jag kommer 1735 och ställer p-skivan på 18 kan jag då stå parkerad till kl 11? Mycket tacksam för svar!
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Riktlinjer för hur man ska ställa in en P-skiva, finns ofta på kommunens hemsida och vanligtvis även på P-skivans baksida. Som utgångspunkt ska P-skivan ställas in på närmast följande hel- eller halvtimme (3 kap. 49 a § andra stycket 3p. trafikförordningen). Det vill säga, om du kommer 17.35 ska P-skivan ställas in på 18.00.Ett exempel på en parkeringsskylt där parkeringen kräver P-skiva, hittar du här. Skylten på bilden visar att p-skiva krävs för att kunna parkera på platsen, man får parkera där under max 2 timmar mellan 8-17 på helgfria vardagar. Under övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva. Om man kommer innan tidsbegränsningen börjar, ställer man in klockslaget för då tidsbegränsningen börjar.I din fråga nämner du inte om det finns någon begränsning på antal timmar du får stå på parkeringsplatsen (ex. att parkeringen skulle gälla i 2h mellan 9-18). Därför kan jag inte ge ett mer utförligt svar än det ovan.Hoppas detta har gett lite klarhet i din fråga! Du får gärna skicka in till oss igen och specificera frågan om du behöver vidare vägledning. Annars hoppas jag att jag har tolkat din fråga rätt och att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur löser man ut en make ur bostad när halva fastigheten utgör enskild egendom?

2021-01-19 i Bodelning
FRÅGA |M och P äger ett enfamiljshus värderat till 7 milj. De har lagfart på halva huset vardera. De har varsitt lån på 2 milj med huset som säkerhet. M har sin del av huset som enskild egendom. Nu har de skilt sig. M bor kvar i huset med parets tre barn. Hon vill ta över huset helt. P har bosatt sig på annan ort .Ms advokat hävdar att P blir skyldig henne pengar när han överlåter sin del på henne. Hur hanteras huset och lånen vid en bodelning? Kan P förvänta sig någon ersättning för sin del?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag vill inledningsvis poängtera att det inte är möjligt att inom ramen för expresstjänsten att ge något uttömmande svar; dels på grund av vad som ingår i tjänsten men även då jag inte har tillgång till all ekonomi avseende fastigheten.När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.I det fallet du beskriver utgör M:s andel i fastigheten hennes enskilda egendom. Det innebär att hennes andel i fastigheten inte ska ingå i bodelningen (beräknat värde 3,5 miljoner kronor). Utgångspunkten är att fordringar förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom ska maken få täckning för ur sitt giftorättsgods endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). I förevarande fall är M:s andel beräknat värd 3,5 Mkr medan hennes skulder är 2Mkr; det finns således täckning i den enskilda egendomen varför M inte har rätt att använda giftorättsgods för att täcka sina skulder.Vad gäller P:s andel förstår jag det som att den utgör giftorättsgods. Då ska den ingå i bodelningen och P går in med 3,5Mkr – 2Mkr = 1,5Mkr. Hur mycket P ska lösas ut med blir däremot beroende av om han har mer giftorättsgods och om M har något som är giftorättsgods och har fler skulder. Om vi tänker oss att M saknar tillgångar går hon in med 0 kronor medan P går in med 1,5Mkr. En likadelning innebär 750k kr / make. Det innebär (mycket förenklat) att för att ta över fastigheten ska M betala 750k kr samt ta över lånen om 2Mkr.Anledningen till att jag skriver förenklat ovan är som sagt dels att det kan finnas andra skulder och tillgångar som ska beaktas i bodelningen, men även att det finns en latent skatteskuld vid framtida försäljning. Tar M över fastigheten i bodelningen utgår det ingen skatt i nuläget (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen). M kommer däremot enligt den s.k. kontinuitetsprincipen att träda i P:s skattemässiga ställe. Det innebär att den dag M säljer fastigheten kommer hon att bli skattskyldig. Normalt sett brukar den make som tar över fastigheten ersättas för det i förväg. Man gör då en fiktiv försäljning. En fiktiv försäljning innebär att man räknar ut hur mycket skatt som skulle betalts vid en försäljning på marknaden idag och att M ersätts eftersom hon blir skattskyldig den dagen hon säljer fastigheten. I praktiken innebär det att summan M ska lösa ut P med blir lägre. Vinsten på fastigheten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda fastigheten minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen för den sålda fastigheten är helt enkelt försäljningssumman (i detta fall marknadsvärdet). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften (inköpspris) ökad med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Avyttras endast en del av en fastighet ska kapitalvinsten beräknas på grundval av förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § IL). Eftersom det bara rör halva fastigheten blir det helt enkelt hälften som M ska ersättas med (den andra halvan av fastigheten är redan hennes och den har hon redan ett skatteansvar för).Min rekommendation för mer exakta siffror är att ni anlitar en jurist som hjälper er vidare och går igenom alla tillgångar och skulder. Om ni behöver hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Köp återgå om man inte får bygglov?

2021-01-19 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Vi vill köpa en tomt där det idag finns ett positivt förhandsbesked för byggnation av enfamiljshus. Vi önskar föra in ett villkor i avtalet att köpet går tillbaka om vi inte får bygglov. Vi vill ju inte stå med en dyr tomt som vi inte kan bebygga. Säljarna är tveksamma till detta. Vad är rimligt? Rättsligt? Klokt?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förstår att det uppkommer en viss osäkerhet i situationen och det är naturligtvis förklarligt om ni därför vill ha med villkor. Jag kan enbart ge information men i slutändan är det upp till er att avtala något som båda parterna känner sig bekväma med. Först kan det nämnas att byggnadsnämnden under de två åren som det positiva förhandsbeskedet är bindande inte kan avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller. Detta förutsätter dock att ansökan om bygglov helt stämmer med förhandsbeskedet. Det du syftar på i din fråga är en svävarklausul, dvs ett villkor som innebär att köpet går åter om inte villkoret uppfylls. Enligt 4 kap. 3 § punkt 1 jordabalken (JB) är ett sådant villkor giltigt men måste tas med skriftligt i köpehandlingen. Det ska inte gälla i mer än 2 år annars blir hela avtalet ogiltigt (4 kap. 4 § JB). Detta är således ett bra alternativet för er som köpare, dock är det naturligtvis förståeligt om säljarna är tveksamma eftersom de förmodligen bara vill få köpet genomfört. Jag rekommenderar att ni ser över situationerna, som sagt finns det inget facit men vill ni vara på den säkra sidan och inte känner att ni vill ta risken är det bättre att ni står på er angående införande av villkoret. Ovan har du lite information att beakta innan du tar något beslut, kom ihåg att detta är generellt och att jag inte kan säga vad som blir bäst utan ni får överväga om det är värt eller inte. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

2021-01-19 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Min pojkvän blev dömd för ett 4 årigt brott i Norge. Han blev fälld 2013 för brottet. Han hade avtjänat straffet klart 2017. När gallras det ut från registret?
Josefine Lovborg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information om när en dom i Norge gallras ut från registret i Sverige. Reglerna om det svenska belastningsregistret återfinns i Lag (1998:620) om belastningsregister. Det finns även en förenklad sammanfattning på polisens hemsida. Införs norsk dom i det svenska belastningsregistret?Föreskrifter om vem som ska föras in i belastningsregistret står att finna i lagens 3 §. Där anges att den person som ålagts påföljd för ett brott ska föras in i belastningsregistret.Lagens 4 § handlar om domar från utlandet, och anger att man förs in i det svenska belastningsregistret om den utländska uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § samt att uppgiften:1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten.Norge är medlem i Interpol, och av din fråga förmodar jag att din pojkvän är svensk medborgare men blivit dömd i Norge. Därför kommer detta registreras i det svenska belastningsregistret under förutsättning att din pojkvän begått ett brott och blivit dömd samt påförd en påföljd för det samma. När försvinner ett fängelsestraff från belastningsregistret?Det är påföljden till ett brott som avgör hur länge denne finns kvar i belastningsregistret. I ditt fall handlar det, vad jag kan utläsa, om ett fängelsestraff som påföljd vilket innebär enligt de gallringsregler som finns att denna kommer finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivningsdagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Får man byta till en skola i en annan kommun?

2021-01-19 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej är det okej att byta skola till en i en annan kommun om man har problem med människor? ( social ångest) Jag började få social ångest när vi flyttade till en annan kommun men varje gång jag kommer tillbaka och hälsar på eller något liknande så är det inte alls lika jobbigt. Detta funkar inte med skolan och jag kan inte vara med på lektioner och det förstör min utbildning. Är det okej?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation och du ska inte behöva känna så när du är i skolan. Det är så att du som elev har rätt att gå i en annan kommuns skola om du har särskilda skäl för det utifrån dina personliga förhållanden. Särskilda skäl kan vara t.ex. mobbning och andra allvarliga konfliktsituationer. Innan den andra kommunen ska fatta ett beslut om att ta emot en elev ska den hämta in ett yttrande från elevens hemkommun (10 kap. 25 § skollagen). Om en elevs vårdnadshavare har önskemål om det så kan en kommun också i andra fall ta emot en elev från en annan kommun (10 kap. 27 § skollagen). Finns det dock inte särskilda skäl så är det inte en rättighet för kommunen att göra det utan då är det frivilligt. Min rekommendation är att du ber dina föräldrar att kontakta skolan och framföra det som du nämner. Jag kan inte med säkerhet säga om detta skulle anses utgöra särskilda skäl men det skulle även kunna vara så att skolan går med på det utan särskilda skäl. Jag rekommenderar dock att du ger den nya skolan en chans, det finns effektiv hjälp att få för social ångest och min rekommendation är att du försöker få det att fungera på den nya skolan först. Att byta tillbaka till din gamla skola är en kortsiktig lösning men framöver kommer du förmodligen förväntas anpassa dig till nya situationer, människor och platser. Testa möjligtvis att prata med någon du är bekväm med på din nya skola, en kurator eller dina föräldrar. De kan nog komma med bra lösningar och försöka hjälpa dig bli mer bekväm där. Jag önskar dig ett stort lycka till och hoppas att du hittar en bra lösning!Vänliga hälsningar,

När beskattas kapitalvinster?

2021-01-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hello, I read somewhere that in Sweden the right to tax capital gains on foreign securities is limited to securities acquired when the individual lived in Sweden. This would be very meaningful for me as I intend to sell shares that were acquired before my move to Sweden. Therefore, I need to know if I can forgo the capital gains tax on them. However, I am not able to find a direct answer on Skatteverket.se. Can you help?Big thanks in advance!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!/Hello and thank you for turning to us at Lawline with your question. An answer in english will follow down below after the swedish version. Skattelagstiftningen återfinns främst i inkomstskattelagen (IL) och det är hit jag hänvisar mina svar. Huvudregeln för det svenska skattekravet är att den som antingen bor, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige är skatteskyldig för samtliga inkomster, så kallat "obegränsat skattskyldig" (3 kap. 3 & 8 §§ IL). Du är därför skatteskyldig för samtliga dina inkomster. Tidpunkten för beskattningen när det gäller kapital är att vinster ska tas upp till beskattning det är då tillgången avyttras. Detta brukar kallas för "realisationsprincipen" (44 kap. 26 § IL). Detta innebär att du är skatteskyldig för de kapitalvinster du gör när du bor i Sverige, även om de införskaffades innan din flytt hit. Det är möjligt att Sverige har ett skatteavtal med landet du tidigare levt i och att detta ändrar situationen, men det ser jag som otroligt. Jag kan dock inte säga med säkerhet eftersom jag inte vet vart du tidigare bodde. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid genom att klicka här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 English The swedish tax laws can be found in Income Tax Act (refered to as "IL"). As a principal rule the swedish tax is based on wether the person lives, resides or in any other way as a close connection to Sweden. If the person is any of the mentioned, he/she must tax for all his/her income. Since you live in Sweden you must therefor pay tax for all your income (3rd chapter 3 & 8 §§) When it comes to capital income it shall be taxed for the same year as you sell your shares (44th chapter 26 § IL). This means that you must tax for the profit you make on the shares, although you bought them before your move to Sweden. It is possible that Sweden and the country you used to live in have a tax treaty which changes your tax liability, but it is unlikely that such a treaty would change the situation. However, without knowing where you lived before, I can not make any closer assessment on this matter. I hope you got the answers you were looking for! If you need further advice, I recommend you to book an appointment with our law firm. You can do so by clicking here or giving us a call:Phone: 08-533 300 04Opening hours: Mon-fri 10:00am−4:00pm Med vänliga hälsningar/Sincerely,

Ärver arvingarna skulder?

2021-01-19 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Min pappa dog i november 2019. Han har en bil som står på en adress där han bodde för 7 år sedan. Bilen är bara skrot går inte att starta. Nu kräver markägaren att jag och min syrra måste flytta den och betala för det. Är vi skyldig till det ?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du och din syrra som arvingar är skyldiga till att betala er pappas skulder nu när han har gått bort.AllmäntOm den avlidne står själv på alla lån/skulder och hen senare avlider ska skulderna lösas mot tillgångarna i dödsboet. Är skulden högre än dödsboets tillgångar kommer resterande skuldbelopp att skrivas av. Inom svensk rätt råder nämligen en princip om att skulder inte ska ärvas, såvida man inte har gemensamma lån/skulder - dessa ansvarar man solidariskt för. Detta gäller även om den avlidne har efterlevande arvingar och make/maka. Finns det skulder kvar som inte har täckts av tillgångarna i dödsboet blir inte arvingarna/efterlevande maken betalningsskyldiga för skulden.Du, som arvinge, kan däremot påverkas på så sätt att du inte får något arv från din pappa eftersom en förutsättning till att få ut sitt arv är att det faktiskt finns något att ärva. Den avlidnes tillgångar måste därmed täcka hens skulder för att det ska bli något kvar till arvingarna. Om det däremot är så att tillgångarna har hunnit fördelas till arvingarna innan skulderna är betalade är man skyldig att betala tillbaka det som krävs för att skulderna ska täckas.Ditt fallNär en person avlider bildas ett dödsbo med dennes tillgångar och skulder, och detta dödsbo är en självständig juridisk person. I normala fall sköts ett dödsbo genom att skulderna betalas (vanligtvis löpande räkningar) via den avlidnes bankkonto, och kvittona behålls för redovisning till dess att dödsboet slutligen avvecklats. Har detta inte redan gjorts för din far, ska det skötas och betalningen av dessa ska hanteras av hans dödsbo. Din syster och du ska således inte ärva hans skulder, bara hans tillgångar (om det finns några). Är det emellertid så att ni redan har ärvt din pappa och att detta precis dykt upp är ni skyldiga att lösa skulderna med det ni ärvts (inte mer än så – alltså ej med egna tillgångar).Hoppas att du har fått svar på din fråga! Hör av dig annars.Vänligen,

Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?

2021-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |HejMin grannen har tagit bort trä och buskar på min tomt samt tagit och slängt saker som lågg där. Fråga: ead gör jag. Området är ungefär 100 km
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör vad du kan göra om en granne otillåtet tagit bort träd och buskar på din tomt. Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet, 3 kap 1 § jordabalken. Får min granne ta bort träd och buskar på min tomt? I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av Jordabalken 3 kapitlet 2§. Enligt 2 kapitlet 1§ 3 stycket jordabalken utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom kan denne dömas för skadegörelse i enlighet med 12 kapitlet 1§ i brottsbalken. Beroende på det fällda trädets värde samt värdet av det träd som avbarkats kan det istället röra sig om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse, detta i enlighet med 12kapitlet 2§ brottsbalken. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom skall den personen ersätta sakskadan, detta i enlighet med 2 kapitlet 1§ i skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan, detta i enlighet med 5kapitlet 7§ skadeståndslagen. Vad kan du göra? Du kan göra en polisanmälan rörande trädet som din granne tagit bort samt de buskar som grannen även tagit bort. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädens/buskarnas värde kan det röra sig om ev. skadegörelse eller åverkan. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bland annat återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts. För att undvika framtida grannosämja kan du välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.