Vad innebär aggressionsbrottet?

2021-12-11 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,kan någon förenkla detta med aggressionsbrott, vad exakt menas?MVH.Aggressionsbrott11 a § /Träder i kraft I:2022-01-01/ För aggressionsbrott döms den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling som till sin karaktär, svårhetsgrad och omfattning, utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas stadga.Med aggressionshandling avses en stats användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på något annat sätt som är oförenligt med Förenta nationernas stadga.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Sverige har genom kriminaliseringen av aggressionsbrottet i svensk rätt implementerat art. 8 bis Romstadgan.Aggressionsbrottet är en del av den internationella straffrätten. Aggressionsbrottet utförs alltid av en enskild person, dock kräver straffansvar att aggressionsaktionen utförs av en stat. Det måste alltid föreligga en bakomliggande aggressionsaktion för att aggressionsbrottet ska vara för handen. Personen som utför brottet kan inte vara vem som helst, det krävs att personen har en särställning vad gäller maktposition, i regel regeringschefer eller personer med liknande ställningar i en statsmakt. Planerar eller utövar eller förbereder exempelvis en regeringschef eller en person med liknande maktställning i en stat en aggressionsaktion eller aggressionshandling begår denne person aggressionsbrott.Vad är aggressionshandlingen/aggressionsaktionen? För det första måste, som ovan sagt, själva aktionen utföras av en stat. Vidare är det inte alla aktioner som kan klassas som så pass allvarliga att de utgör en aggressionshandling. En lista på vilka handlingar som går in under begreppet återfinns i FN-resolution 3314. Listan är inte uttömmande, men ger en bild av vad som kan falla in under begreppet. a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof,(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;(f) The action of a State in allowing its temtory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.Med vänlig hälsning!

På hur lång tid får man skriva avtal om tomträtt?

2021-12-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har ett avtal skrivet på 50 år med "rätt till tomtmark". För området finns en byggnadsplan.Får man skriva avtal på så lång tid?M v h Lena Mattsson
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Vid upplåtelse av tomträtt ställs genom 13 kap. 3 § jordabalken krav på viss form. Upplåtelsen ska vara skriftlig och i handlingen ska uttryckligen anges att upplåtelsen avser tomträtt. Skriftlighetskravet gäller även ändringar och tillägg. Tidigare krävdes också bevittning, men så är inte längre fallet.I upplåtelsehandlingen ska vidare, enligt 13 kap. 4 § 1 st. anges ändamålet med upplåtelsen, avgälden, närmare föreskrifter rörande fastighetens användning och bebyggelse samt de bestämmelser i övrigt som skall gälla i fråga om tomträtten. Någon bortre gräns för hur lång tid ett sådant avtal får gälla finns dock inte, det är fullt möjligt att skriva avtal på 50 år.Med vänlig hälsning!

Vad innebär det att kallas som misstänkt till ett förhör?

2021-12-09 i Förundersökning
FRÅGA |Fick samtal att jag är misstänkt men inte vad det gällde, jag är orolig och vet inte vad det handlar om och ska på förhör på måndag, jag ska bara in på ett misstanke förhör - vad betyder det? Betyder det att jag gjort något eller att de behöver min "hjälp" i en utredning
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 23 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB) skall det utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för åtal mot honom.En del av metoderna för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet innefattar förhör. Du är misstänkt för brott och har kallats till förhör enligt 23 kap. 6 § RB.Du skriver att du är misstänkt för ett brott. Det innebär att förundersökningsledaren håller det för troligt, i detta skede av utredningen, att du begått det aktuella brottet. I Sverige råder förhörsplikt, vilket innebär att du måste infinna dig till förhöret på utsatt tid förutsatt att du inte har laga förfall, det vill säga eventuell giltigt skäl till annat. Detta följer av 23 kap. 6 - 9 §§ RB.Förhöret med dig görs utifrån att du är misstänkt för att ha begått brottet i fråga. Det är under förhöret som du får reda på vad du är misstänkt för. Du får möjlighet att lämna din berättelse och din inställning till misstanken. Du har också rätt att begära advokat till förhöret, och det finns inget tvång att ge någon utläggning under förhöret.Polisen och förundersökningsledaren ska bedriva sitt arbete, inklusive förhören, objektivt, se 23 kap. 4 § RB. Det innebär att förundersökningsledaren har en skyldighet gentemot dig som misstänkt att söka efter det som ligger dig till last såväl som omständigheter som är till din fördel. Med vänlig hälsning!

Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

2021-12-06 i Samägandeavtal
FRÅGA |Kan man som ägare av 1/4 av fritidshus hyra ut sin del och själv inkassera hyran?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lagen om samäganderätt är tillämplig i ditt fall.Enligt 2 § SamägL krävs alla delägares samtycke i fall där åtgärd tas rörande egendomen. Det innebär att som utgångspunkt måste du, för att kunna hyra ut 1/4 av fritidshuset, ha övriga delägares samtycke.Det krävs samtycke delägarna emellan för att du ska ha rätt att hyra ut din del av fastigheten. Vad gäller vem som har rätt att inkassera hyran tillfaller det som utgångspunkt alla delägarna till lika stor del. Med vänlig hälsning!

Hur kommer arvet att fördelas till mitt barn efter min död?

2021-12-11 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag och min fru är gifta med 2 gemensamma barn. Jag har 1 barn sedan tidigare äktenskap. Min fru står som ägare till vårt hus, bilar, våra konton & lån. Jag äger ingenting. På grund av att jag tidigare haft företag som gick i konkurs samt att jag har en skuld till Kronofogden. Därför detta upplägg. I mitt tidigare giftermål hade jag samma upplägg, alltså min dåvarande fru stod som ägare till allt. Vi skildes och hon tog allt, hus, bilar och banktillgodohavandet. Om jag dör först , vad gäller då för mitt barn gällande arv. Jag äger således ingenting men hon får istället ärva allt från sin biologiska mor som jag ändå varit med om att betala. Inga andra syskon där. Hennes mamma är ensamstående och ingen annan släkt. Därför detta upplägg från min sida. Hon får en bra summa i alla fall. Våra gemensamma barn ärver i sin tur min fru.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arvsfördelning återfinns i Ärvdabalken.Huvudregeln, enligt 2 kap. 1 § ÄB är att ditt barn ärver sin far eller mor. Det innebär att det barn du har med din exfru kommer att ärva din kvarlåtenskap när du avlider.Du är gift. Enligt 3 kap. 1 § ÄB kommer din fru ärva dig framför era gemensamma barn, som då måste avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Det barn du har med din frånskilda fru kommer att, som särkullbarn enligt samma paragraf, ha rätt att ta ut sitt arv direkt.Din kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan dina barn i lika lott. 1/3 av din totala kvarlåtenskap kommer tillfalla det barn du har med din frånskilda fru som har rätt till arvet direkt. Har du ingen kvarlåtenskap kommer inte något arv utdelas. Kvarlåtenskapen består av din enskilda egendom samt det giftorättsgods som blir resultatet av den fiktiva bodelning som görs efter din död.När särkullbarnets moder sedan avlider kommer en ny arvsfördelning att göras med utgångspunkt i kvarlåtenskapen efter henne.Med vänlig hälsning!

Räknas ägandet av ett fritidshus som en tillgång vid ansökan om skuldsanering?

2021-12-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Räknas 50% del av fritidshus som tillgång vid ansökan om skuldsanering?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!För att Kronofogden ska kunna bevilja en gäldenär skuldsanering krävs att gäldenären är kvalificerat insolvent. Med det menas att gäldenären är så skuldsatt att han eller hon inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid (4 § första stycket 1 SksanL). Enligt förarbetena ska det i princip inte gå att se att insolvensen någonsin kommer att upphöra. Det innebär att skuldsanering inte kan beviljas bl.a. då det inte är möjligt, eller i vart fall förenat med större svårigheter, att göra en någorlunda säker prognos (prop. 1993/94:123 s. 92).För att Kronofogden ska kunna bevilja skuldsanering krävs det även att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden att hon eller han beviljas skuldsanering (4 § första stycket 2 SksanL).Något som inte uttryckligen anges i lagtexten men som ändå är en förutsättning för skuldsanering är att gäldenären inte äger en dyrare bostad, sommarhus, bil, båt eller liknande (prop. 1993/94:123 s. 93). Han eller hon förutsätts i princip ha sålt sådan egendom för att betala av sina skulder. Enligt ett ställnings­tagande av Kronofogden bör en fastighet eller bostadsrätt med ett netto­värde om högst 150 000–200 000 kr inte vara ett hinder för skuldsanering. En samlad bedömning ska göras av gäldenärens situation. Det innebär att 50% av ditt fritidshus förmodligen kommer att räknas som en tillgång. Kronofogden ska emellertid göra en helhetsbedömning, men räkna med att så blir fallet.Med vänlig hälsning!

När är min uppsägning av lägenhet via e-post gällande?

2021-12-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag bor i en studentlägenhet men ska flytta ut den 1/2. I enlighet med mitt kontrakt mejlade jag formuläret med min uppsägning tre månader innan utflyttningsdatumet (den 25/10). Men jag fick idag reda på att den inte har gått igenom då formuläret inte skickades med posten. När jag granskade mitt hyreskontrakt så specificerades inte den delen utan det står enbart att uppsägningen ska ske skriftligt. Rent lagligen har väl jag gjort min del? Är det inte då hyresvärdens ansvar att ta emot uppsägningen?Tacksam för svar!
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Kan hyresvärden kräva att uppsägning sker på ett specifikt sätt? 12 kap. Jordabalken blir tillämplig i ditt fall.Enligt 12 kap. 8 § JB skall en uppsägning göras skriftligt. Enligt tredje stycket i samma paragraf ska skriftliga uppsägningar delges den som sökes, din hyresvärd i det här fallet. Det är tillåtet att delge din hyresvärd uppsägningen via mail, som du har gjort, dock endast under förutsättning att hyresvärden konfirmerar att denne tagit emot mailet med uppsägningen.Får du ingen konfirmation på ditt mail är det ditt ansvar att skicka uppsägningen via rekommenderat brev. Det är hyresvärdens rätt att kräva uppsägning via rekommenderat brev, ifall denne inte konfirmerat att uppsägning skett via mail.En uppsägning via rekommenderat brev anses fullgjord dagen du skickar brevet.Med vänlig hälsning!

Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?

2021-12-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Parkerade med Easy park appen som jag gör varje dag.Jag har områdeskoden bland favoriter och därför väljer jag alltid den förvalta favoriten med rätt områdeskoden och startar parkeringen.När jag kommer åter till bilen har jag böter.Ptiden såsom fortfarande pågår har efter mitt förval av favoriter valt en annan områdeskod som inte ens finns på min mobil. Vad gäller här detta är veterligen i te mitt ansvar att den efter att jag valt bland favoriter tar en annan kod som jag inte ens här förvald. Detta kan inte vara möjligt att jag ska stå för detta.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du väljer Lawline!Betalar du parkeringsavgift med hjälp av en app, som i ditt fall, är du som konsument alltid skyldig att försäkra dig om att du skriver in rätt information.I situationen som du beskriver är du skyldig att betala parkeringsboten. När du använder appen har du som konsument tekniskt sett ingått ett avtal med bolaget som erbjuder parkeringsplatsen. Du har accepterat villkoren och accepterat att det är du som ansvarar för eventuella fel. Ett liknande fall har prövats i hovrätten - https://lagen.nu/dom/rh/2016:42.Med vänlig hälsning!