En åklagares objektivitetsplikt

2021-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad heter det när en åklagare / polis kan välja att inte ta upp bevis som kan funka som fördel för den misstänkte?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEn åklagare har en objektivitetsplikt enligt lagen och kan därför inte välja att inte ta upp bevis som talar till fördel för den misstänkte. Om åklagaren skulle göra det kan det innebära ett tjänstefel. Detsamma borde gälla för poliser.Åklagarens objektivitetspliktÅklagaren har en objektivitetsplikt både innan, under en förundersökning och även senare om denne beslutar att väcka åtal, 1 kap. 9 § Regeringsformen och 23 kap. 4 § Rättegångsbalken. Objektivitetsplikten är alltså något som en åklagare alltid måste beakta i sin tjänst. Vad objektivitetsplikten innebär rent praktisk kan vara att åklagaren är skyldig att undersöka och ta fram all information och bevisning som är relevant i ett fall, det gäller oavsett om det talar för den misstänktes fördel eller nackdel. Om Åklagaren i ditt fall har valt att inte ta upp bevismaterial som kan antas ha någon betydelse i målet särskilt om det talar för en misstänkts oskyldighet kan detta utgöra ett tjänstefel från åklagarens sida, 20 kap. 1 § Brottsbalken. Det brukar dock krävas betydligt åsidosättande av objektivitetsplikten för att en åklagare kan dömas för tjänstefel.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Preskriptionstiden för brott och tidpunkten för preskriptionsavbrott.

2021-11-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Om tid mellan stämningsansökan och rättegång är längre än preskriptionstid för brott begått. Kommer det preskriberas?Tack!
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarGränsen för när ett brott preskriberas varierar beroende på brottets allvarlighet, 35 kap. 1 § punkt 1-5 Brottsbalken. Preskriptionstiden löper ända tills den misstänkte/tilltalade tagit del av åtalet/stämningsansökan, 35 kap. 1 § Brottsbalken Om åtalet/stämningsansökan har delgivits den misstänkte/tilltalade inom inom preskrpitonstiden spelar det ingen roll om rättegången hålls vid en tidpunkt när brottet annars kan anses vara preskriberats. Det är alltså tidpunkten för delgivning av åtalet/stämningsansökan som är avgörande. Se även NJA 1983 s. 741 som behandlar frågan om preskription och preskriptionsavbrytande för brott för mer information. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

2021-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hi,I am applying for permanent uppehållstillstånd and fulfill all conditions. However i got a fine of 1700SEK for high speed taken by a camera. It states as follows: Strafforeläggande Godkant 2020-01-21, AM-325-20-2, Ostersund ak- Trafik (703T) Brott mot trafikförordningen 2019-08-31 10 kap 12 st 15p och 14 kap 3 2p trafikfbrordningen (1998 1276) 1 sin lydelse fore i jamuani 2020 samt lokala trafikföreskrifter. May this affect the decision for permanent residence? Can I get a rejection ?Many thanks in advance.
Hampus Lagerquist |Hi, thank you for turning to Lawline with your question!AnswerWhen Migrationsverket (the Swedish immigration agency) is processing an application for permanent uppehållstillstånd there are some things that they take into consideration. One of the things that can affect the decision to give a permanent uppehållstillstånd is if the applicant (you in this case) has previously committed any crimes, 5 kap. 17 § Utlänningslagen (Law on foreigners.) So in conclusion, because you have commited a crime before it can affect your application for permanent uppehållstillstånd. But the seriousness of the crime should also be taken into consideration so because your crime is not of a serious character it might not affect the decision as much. Hope you got an answer to your question!For further help you can turn to info@lawline.seKind regards,

När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?

2021-10-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej ,Om n lägger sin mobiltelefon på golvet i ett gym och x av misstag tappar/släpper en vikt som rullar över telefonen och telefonen då blir skadad av detta . Var och hos vem ligger skuldfrågan ? Är x betalningsskyldig trots att n varit oaktsam med din ägodel ?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Frågan om X blir skadeståndsskyldig är om det går att anse att han varit vårdslös. Att det finns en risk att någon som tappar en vikt som sedan rullar över en telefon på golvet är troligen inte helt oväntat. Om X av misstag tappade vikten verkar det också mer som en olycka som innebär att X inte bör bli skadeståndsskyldig. Det ligger på N att bevisa att X har varit vårdslös om han vill att X ska betala ett skadestånd för telefonen. Att N har varit oaktsam med sin ägodel kan dock ha betydelse om man kan anse att X har varit vårdslös, då det kan leda till att ett potentiellt skadestånd jämkas, vilket innebär att skadeståndet kan minska eller helt bortfalla, (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Formkraven för upprättandet av ett samboavtal

2021-11-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |I ett samboavtal måste det framgå ort och datum eller är det endast namnteckningarna som är av vikt?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet enda formkravet för att ett samboavtal ska anses vara giltigt är att det ska vara skriftligt och att båda parterna ska skriva under det, 9 § andra stycket Sambolagen. Det existerar alltså inga formkrav på att ort och datum ska finnas med i ett samboavtal, emellertid kan det vara bra ur bevissynpunkt att veta när ett samboavtal upprättas om det skulle uppstå en framtida tvist. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad innebär en åklagares objektivitetsplikt?

2021-11-14 i Alla Frågor
FRÅGA |En åklagare har uppsåtligen undanhållit och undanskaffat bevismaterial. Lagrum? Liknande mål?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarÅklagaren har en objektivitetsplikt både innan och under en förundersökning och även senare om denne beslutar att väcka åtal, 1 kap. 9 § Regeringsformen och 23 kap. 4 § Rättegångsbalken. Objektivitetsprincipen är alltså något som en åklagare alltid måste beakta i sin tjänst. Vad objektivitetsplikten innebär rent praktisk kan vara att åklagaren är skyldig att undersöka och ta fram all information och bevisning som är relevant i ett fall, det gäller oavsett om det talar för den misstänktes fördel eller nackdel. Om Åklagaren i ditt fall har undanhållit och undanskaffat bevismaterial som kan antas ha någon betydelse i målet särskilt om det talar för en misstänkts oskyldighet kan detta utgöra ett tjänstefel från åklagarens sida, 20 kap. 1 § Brottsbalken. Det brukar dock krävas betydligt åsidosättande av objektivitetsplikten för att en åklagare kan dömas för tjänstefel.JO-fallEtt JO-fall som behandlar frågan om en åklagares bristande objektivitet är JO 2874-2011 där JO dock fann att åklagaren inte hade brustit i sin objektivitetsplikt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?

2021-10-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en privatperson med uppsåt röjer en annan privatperson som bor på skyddad adress, genom att till exempel filma med syfte att dela detta, bryter den personen mot lagen då?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet är inte olagligt i sig för en privatperson att röja en skyddad adress. Men gör någon det som tjänsteman kan man däremot göra sig skyldig till tjänstefel, (20 kap. 1 § Brottsbalken). Om privatpersonen däremot hotar med att röja den skyddade adressen kan det anses utgöra olaga hot, (4 kap. 5 § Brottsbalken). Det finns ett annat sätt som skulle kunna göra agerandet i fråga olagligt och det är kränkande fotografering. Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år, (4 kap. 6 § a Brottsbalken). För att detta ska bli aktuellt i ditt fall måste alltså bilderna/videon tagits när de med skyddad adress befunnit sig inomhus i sin bostad eller annat liknande utrymme. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?

2021-10-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen har den som medverkar vid den slutliga handläggningen av ett ärende utan att deltaga i avgörandet alltid rätt att få sin avvikande mening "antecknad". Jag undrar om bestämmelsen innebär att en sådan anteckning ska redovisas i det beslut som expedieras, eller om det är tillräckligt att den avvikande meningen antecknas i ett protokoll som inte bifogas beslutet?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet finns inget i lagen som uttryckligen säger var en avvikande mening ska antecknas. Men en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om beslutet kan överklagas ska myndigheten samtidigt upplysa parten om avvikande meningar som har antecknats enligt 30 § (33 § Förvaltningslagen). Detta innebär att det kan vara ändamålsenligt att en avvikande mening åtminstone nämns i beslutet eller görs lättillgänglig på något annat sätt. Det finns inte heller något som säger att den avvikande meningen inte också kan antecknas i protokollet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,